Thời khóa biểu năm học 2020-2021 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2020 )

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

ĐIỂM TRƯỜNG KIM BẢNG

( Thực hiện từ  7/9/2020)

Thứ

Lớp 1A1

1A2

Lớp 2A1

Lớp 2A2

Lớp 3A1

Lớp 3A2

Lớp 4A1

Lớp 5A1

Lớp 5A2

Buổi sáng

Buổi

 chiều

Buổi sáng

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

T. Việt

Đ. Đức

TCTV

 

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

 

Toán

Đ. Đức

TCTV

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

K. C

 

Đ. đức

Ôn. T

Ôn TV

 

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

K. C

 

 M . Th

T.công

Â. Nh

 

Ch.cờ

T. đọc

Kể. Ch

Toán

Tin học

Đ. đức

Ôn TV

 

Ch.cờ

T. đọc

Kể. Ch

Toán

Đ. đức

Tin học

Ôn TV

 

 

Ch.  cờ

T. đọc

Toán

Â. Nh

T. dục

Đ. đức

Tin học

 

Ch. cờ

Â. nhạc

T.Việt

Toán

 

T.Anh

T. Dục

Đ. đức

 

Ch. cờ

T.Việt

Â. Nh

Toán

 

Đạo đức

T.Anh

T. dục

 

3

Toán

T. Việt

T.Việt

TCTV

 nhạc

GDTC

Mthuật

GDTC

T. Việt

T.Việt

TCTV

 

Mthuật

Ânhạc

GDTC

 

Toán

T.dục

C. tả

T công

 

T. dục

M . Th

A.nhạc

 

Toán\

C. tả

T.dục

T.đọc

 

Đ. đức

Ô.Toán

Ôn TV

 

T.Anh

Toán

T.đọc

T.dục

 

 

T.công

Ch. Tả

HĐNG

 

 

Toán

T.Anh

T.đọc

T. dục

 

 

T.công

Ch. Tả

HĐNG

 

Toán

M.thuật

C. Tả

LTVC

 

Địa lý

K. học

HĐNG

 

M.thuật

Toán

T. Anh

T.Việt

 

 

Địa lý

Kh. học

HĐNG

 

Toán

T.Việt

M. T

T.Anh

 

 

Địa lý

Kh.học

HĐNG

 

4

T.Việt

T.Việt

Toán

GDKNS

 

T. Việt

TCTV

TCT

 

 

T.Việt

T.Việt

Toán

GDKNS

 

T.Việt

TCTV

TCT

 

T. đọc

Toán

LTVC

HĐNG

 

T. viết

Ôn TV

Ô.Toán

 

 

Toán

LTVC

T. viết

HĐNG

 

Ôn TV

Ôn TV

Ô.Toán

 

Toán

T.Viết

Tin học

LTVC

TNXH

Ôn TV

ÔToán

 

Toán

T.Viết

LTVC

Tin học

 

TNXH

Ôn TV

Ôn toán

 

Toán

K.C

K. học

Ôn TV

Th. dục

T. Anh

Tin học

 

 

Toán

Tin học 

T.Việt

T. Việt

T.Anh

T. học

T.dục

 

Tin học

Toán

T.Việt

T. Việt

 

Tin học

T. Dục

T.Anh

 

5

T. Việt

T. Việt

Toán

TCTV

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

T. Việt

T. Việt

Toán

TCTV

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Toán

T. đọc

C. tả

Ô.Toán

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

 Toán

T. đọc

C. tả

Ô.Toán

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Toán

T.Anh

Ch. Tả

Ô.Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

T.Anh

Toán

Ch. Tả

Ô. toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.đọc

T.Anh

TLV

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.Việt

T.Việt

Kh. học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.Việt

T.Việt

Kh. học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T. Việt

T.Việt

TNXH

TCT

 

GDTC

TCTV

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

TCT

T.Việt

TCTV

HĐTN

Toán

T.LV

TNXH

Ôn TV

Ô.Toán

Ôn TV

SH

Toán

TLV

TNXH

Ôn TV

Ô.Toán

T.dục

SH

Toán

TLV

TNXH

SH

 

 nhạc

Mthuật

T. dục

 

 

Toán

TLV

TNXH

SH

 

Mthuật

 nhạc

T dục

 

 

Toán

LTVC

TLV

Ô.toán

 

Lịch sử

K.thuật

SH

Toán

T.Việt

T. Việt 

Ôn Toán               

Lịch sử

KThuật

SH

 

Toán

T.Việt

T. Việ

Ôn toán

                 

Lịch sử

 KThuật

SH

 

                                                                                                                                                 Minh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                             P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                 

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                                  

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD 4,5 và 3A1-3A2 sáng thứ 3  

                Đ/c Tường dạy TD khối 1,2,3.                                                                                                                                      Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                        

 

 

PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

ĐIỂM TRƯỜNG TÂN LÝ

( Thực hiện từ 7/9/2020)   

Thứ

Lớp 1A3

Lớp 2A3

Lớp 3A3

Lớp 3A4

Lớp 4A2

Lớp 4A3

Lớp 5A3

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

HĐTN

T.Việt

T.Việt

TNXH

 

Toán

TCTV

Đạo đức

 

Ch. cờ

Toán

T đọc

K.C

 

Đ. đức

Ô. TV

Ô. Toán

 

Ch. cờ

Toán

Tập đọc

Kể . Ch

 

Đạo đức

Ôn TV

Ôn toán

 

Ch. cờ

Toán

Tập đọc

Kể . Ch

 

Đạo đức

Ôn TV

Ôn toán

 

Ch. cờ

Toán

T. đọc

C. tả

 

Đạo đức

Địa lý

Ôn TV

Ch. cờ

Toán

T. đọc

C.tả

 

Đạo đức

Địa lý

ÔN TV

Chào cờ

Toán

T. Việt

T. Việt

 

Địa lý

Ôn toán

T. Anh

 

 

3

T.Việt

T.Việt

Toán

TCTV

T.Việt

TC TV

TC T

 

 

Toán

Chính tả

Tập đọc

Ôn TV

 

Ôn TV

Ôn TV

Ô. Toán

 

A. nhạc

T. đọc

Toán

T.dục

T. Anh

T. Anh

Tin học

 

T. đọc

Â. Nhạc

Toán

Chính tả

 

Tin học

Tin học

T. Anh

 

 

Toán

LTVC

Â. nhạc

K. C

 

T.dục

L. sử

Kh. học

 

 

Toán

LTVC

K. C

Â. Nhạc

Kh. học

Thể dục

L. sử

 

Toán

T.Việt

T. Việt

Đạo đức

Khoa học

Lịch sử

Thể dục

 

4

GDTC

T. Việt

T. Việt

TCTV

GDTC

Â. Nhạc

M. thuật

 

Toán

T.dục

LTVC

Tập viết

 

M. thuật

T. dục

Â. nhạc

 

Toán

T. Viết

T. dục

TNXH

 

C. tả

Ôn TV

HĐNG

Toán

T. Viết

Ôn toán

T. Anh

 

TNXH

Ôn TV

HĐNG

 Toán

 T. đọc

 T. Anh

 Ôn toán

K.Học

K. thuật

HĐNG

 Toán

 T. Anh

 T. đọc

 Ôn toán

K.Học

K. thuật

HĐNG

 

 

T. Anh

Toán

T.Việt

T. Việt

 

Kh. Hoc

Kỹ thuất

HĐNG

 

5

T.Việt

T. Việt

Toán

TCT

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 Toán

Tập đọc

C. tả

Ô.Toán

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

M. thuật

LTVC

Tin học

Toán

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

LTVC

M.thuật

Toán

T.dục

 

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Tin học

Toán

M. thuật

T.LV

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

Tin học

T.LV

M.thuật

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

Tiếng việt

Â. Nhạc

Tin học

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T.Việt

T.Việt

TNXH

GDKNS

T. Việt

TCTV

HĐTN

 

Toán

TLV

TNXH

HĐNG

 

Ôn Toán

SH

Th.công

 

 

Toán

Ch. Tả

TLV

T. công

 

TNXH

Ôn Toán

  SH

 

 

Toán

Ch. Tả

TLV

T. công

TN- XH

 SH

T. dục

Toán

LTVC

TLV

SH

Tin học

T.Anh

Thể dục

 

 

Toán

LTVC

TLV

SH

Thể dục

Tin học

T.Anh

 

M. thuật

T. Việt

Toán

SH

T.Anh

Thể dục

Tin học

 

                                                                                                                                      Minh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                                                                                          P.HT

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công  lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD  lớp 4,5. và  3A1-3A2 sáng thứ 3

                Đ/c Tường dạy TD khối lớp 1,2,3.                                                                                                                        Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                        

PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

( Thực hiện từ 26 /8/2019)

 

Thứ

Lớp 1A4

 Lớp 2A4

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

 

2

HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TCTV

Â. nhạc

GDTC

Mỹ thuật

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

Kể. C

Đ. đức

Ôn. toán

Ôn TV

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

TCTV

Toán

Đạo đức

TCT

Toán

C. tả

T. đọc

Ôn TV

Ôn TV

Ôn. TV

Ôn.Toán

 

 

 

 

 

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TCTV

T. Việt

TCTV

TCT

Toán

LTVC

T. viết

Th.dục

Â. nhạc

Mỹ thuật

T. Dục

 

 

 

 

 

5

GDTC

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T. đọc

C. tả

Ôn toán

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

 

 

 

 

6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

GDKNS

 

T. Việt

TCTV

HĐTN

 

Toán

T.LV

T. công

HĐNG

TNXH

Ô. Toán

SH

 

 

 

 

                                                                                                                                 Minh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                                                                                          P.HT

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD 4,5 và 3A1-3A2 sáng thứ 3

                Đ/c Tường dạy TD 1A1; 1A2; 1A3; 2A1; 2A2; 2A3; 2A4; 3A1; 3A2; 3A3.                                                          Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

ĐIỂM TRƯỜNG KIM BẢNG

( Thực hiện từ  7/9/2020)

Thứ

Lớp 1A1

1A2

Lớp 2A1

Lớp 2A2

Lớp 3A1

Lớp 3A2

Lớp 4A1

Lớp 5A1

Lớp 5A2

Buổi sáng

Buổi

 chiều

Buổi sáng

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

T. Việt

Đ. Đức

TCTV

 

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

 

Toán

Đ. Đức

TCTV

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

K. C

 

Đ. đức

Ôn. T

Ôn TV

 

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

K. C

 

 M . Th

T.công

Â. Nh

 

Ch.cờ

T. đọc

Kể. Ch

Toán

Tin học

Đ. đức

Ôn TV

 

Ch.cờ

T. đọc

Kể. Ch

Toán

Đ. đức

Tin học

Ôn TV

 

 

Ch.  cờ

T. đọc

Toán

Â. Nh

T. dục

Đ. đức

Tin học

 

Ch. cờ

Â. nhạc

T.Việt

Toán

 

T.Anh

T. Dục

Đ. đức

 

Ch. cờ

T.Việt

Â. Nh

Toán

 

Đạo đức

T.Anh

T. dục

 

3

Toán

T. Việt

T.Việt

TCTV

 nhạc

GDTC

Mthuật

GDTC

T. Việt

T.Việt

TCTV

 

Mthuật

Ânhạc

GDTC

 

Toán

T.dục

C. tả

T công

 

T. dục

M . Th

A.nhạc

 

Toán\

C. tả

T.dục

T.đọc

 

Đ. đức

Ô.Toán

Ôn TV

 

T.Anh

Toán

T.đọc

T.dục

 

 

T.công

Ch. Tả

HĐNG

 

 

Toán

T.Anh

T.đọc

T. dục

 

 

T.công

Ch. Tả

HĐNG

 

Toán

M.thuật

C. Tả

LTVC

 

Địa lý

K. học

HĐNG

 

M.thuật

Toán

T. Anh

T.Việt

 

 

Địa lý

Kh. học

HĐNG

 

Toán

T.Việt

M. T

T.Anh

 

 

Địa lý

Kh.học

HĐNG

 

4

T.Việt

T.Việt

Toán

GDKNS

 

T. Việt

TCTV

TCT

 

 

T.Việt

T.Việt

Toán

GDKNS

 

T.Việt

TCTV

TCT

 

T. đọc

Toán

LTVC

HĐNG

 

T. viết

Ôn TV

Ô.Toán

 

 

Toán

LTVC

T. viết

HĐNG

 

Ôn TV

Ôn TV

Ô.Toán

 

Toán

T.Viết

Tin học

LTVC

TNXH

Ôn TV

ÔToán

 

Toán

T.Viết

LTVC

Tin học

 

TNXH

Ôn TV

Ôn toán

 

Toán

K.C

K. học

Ôn TV

Th. dục

T. Anh

Tin học

 

 

Toán

Tin học 

T.Việt

T. Việt

T.Anh

T. học

T.dục

 

Tin học

Toán

T.Việt

T. Việt

 

Tin học

T. Dục

T.Anh

 

5

T. Việt

T. Việt

Toán

TCTV

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

T. Việt

T. Việt

Toán

TCTV

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Toán

T. đọc

C. tả

Ô.Toán

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

 Toán

T. đọc

C. tả

Ô.Toán

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Toán

T.Anh

Ch. Tả

Ô.Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

T.Anh

Toán

Ch. Tả

Ô. toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.đọc

T.Anh

TLV

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.Việt

T.Việt

Kh. học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.Việt

T.Việt

Kh. học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T. Việt

T.Việt

TNXH

TCT

 

GDTC

TCTV

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

TCT

T.Việt

TCTV

HĐTN

Toán

T.LV

TNXH

Ôn TV

Ô.Toán

Ôn TV

SH

Toán

TLV

TNXH

Ôn TV

Ô.Toán

T.dục

SH

Toán

TLV

TNXH

SH

 

 nhạc

Mthuật

T. dục

 

 

Toán

TLV

TNXH

SH

 

Mthuật

 nhạc

T dục

 

 

Toán

LTVC

TLV

Ô.toán

 

Lịch sử

K.thuật

SH

Toán

T.Việt

T. Việt 

Ôn Toán               

Lịch sử

KThuật

SH

 

Toán

T.Việt

T. Việ

Ôn toán

                 

Lịch sử

 KThuật

SH

 

                                                                                                                                                 Minh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                             P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                 

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                                  

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD 4,5 và 3A1-3A2 sáng thứ 3  

                Đ/c Tường dạy TD khối 1,2,3.                                                                                                                                      Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                        

 

 

PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

ĐIỂM TRƯỜNG TÂN LÝ

( Thực hiện từ 7/9/2020)   

Thứ

Lớp 1A3

Lớp 2A3

Lớp 3A3

Lớp 3A4

Lớp 4A2

Lớp 4A3

Lớp 5A3

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

HĐTN

T.Việt

T.Việt

TNXH

 

Toán

TCTV

Đạo đức

 

Ch. cờ

Toán

T đọc

K.C

 

Đ. đức

Ô. TV

Ô. Toán

 

Ch. cờ

Toán

Tập đọc

Kể . Ch

 

Đạo đức

Ôn TV

Ôn toán

 

Ch. cờ

Toán

Tập đọc

Kể . Ch

 

Đạo đức

Ôn TV

Ôn toán

 

Ch. cờ

Toán

T. đọc

C. tả

 

Đạo đức

Địa lý

Ôn TV

Ch. cờ

Toán

T. đọc

C.tả

 

Đạo đức

Địa lý

ÔN TV

Chào cờ

Toán

T. Việt

T. Việt

 

Địa lý

Ôn toán

T. Anh

 

 

3

T.Việt

T.Việt

Toán

TCTV

T.Việt

TC TV

TC T

 

 

Toán

Chính tả

Tập đọc

Ôn TV

 

Ôn TV

Ôn TV

Ô. Toán

 

A. nhạc

T. đọc

Toán

T.dục

T. Anh

T. Anh

Tin học

 

T. đọc

Â. Nhạc

Toán

Chính tả

 

Tin học

Tin học

T. Anh

 

 

Toán

LTVC

Â. nhạc

K. C

 

T.dục

L. sử

Kh. học

 

 

Toán

LTVC

K. C

Â. Nhạc

Kh. học

Thể dục

L. sử

 

Toán

T.Việt

T. Việt

Đạo đức

Khoa học

Lịch sử

Thể dục

 

4

GDTC

T. Việt

T. Việt

TCTV

GDTC

Â. Nhạc

M. thuật

 

Toán

T.dục

LTVC

Tập viết

 

M. thuật

T. dục

Â. nhạc

 

Toán

T. Viết

T. dục

TNXH

 

C. tả

Ôn TV

HĐNG

Toán

T. Viết

Ôn toán

T. Anh

 

TNXH

Ôn TV

HĐNG

 Toán

 T. đọc

 T. Anh

 Ôn toán

K.Học

K. thuật

HĐNG

 Toán

 T. Anh

 T. đọc

 Ôn toán

K.Học

K. thuật

HĐNG

 

 

T. Anh

Toán

T.Việt

T. Việt

 

Kh. Hoc

Kỹ thuất

HĐNG

 

5

T.Việt

T. Việt

Toán

TCT

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 Toán

Tập đọc

C. tả

Ô.Toán

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

M. thuật

LTVC

Tin học

Toán

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

LTVC

M.thuật

Toán

T.dục

 

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Tin học

Toán

M. thuật

T.LV

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

Tin học

T.LV

M.thuật

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

Tiếng việt

Â. Nhạc

Tin học

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T.Việt

T.Việt

TNXH

GDKNS

T. Việt

TCTV

HĐTN

 

Toán

TLV

TNXH

HĐNG

 

Ôn Toán

SH

Th.công

 

 

Toán

Ch. Tả

TLV

T. công

 

TNXH

Ôn Toán

  SH

 

 

Toán

Ch. Tả

TLV

T. công

TN- XH

 SH

T. dục

Toán

LTVC

TLV

SH

Tin học

T.Anh

Thể dục

 

 

Toán

LTVC

TLV

SH

Thể dục

Tin học

T.Anh

 

M. thuật

T. Việt

Toán

SH

T.Anh

Thể dục

Tin học

 

                                                                                                                                      Minh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                                                                                          P.HT

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công  lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD  lớp 4,5. và  3A1-3A2 sáng thứ 3

                Đ/c Tường dạy TD khối lớp 1,2,3.                                                                                                                        Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                        

PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

( Thực hiện từ 26 /8/2019)

 

Thứ

Lớp 1A4

 Lớp 2A4

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

 

2

HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TCTV

Â. nhạc

GDTC

Mỹ thuật

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

Kể. C

Đ. đức

Ôn. toán

Ôn TV

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

TCTV

Toán

Đạo đức

TCT

Toán

C. tả

T. đọc

Ôn TV

Ôn TV

Ôn. TV

Ôn.Toán

 

 

 

 

 

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TCTV

T. Việt

TCTV

TCT

Toán

LTVC

T. viết

Th.dục

Â. nhạc

Mỹ thuật

T. Dục

 

 

 

 

 

5

GDTC

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T. đọc

C. tả

Ôn toán

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

 

 

 

 

6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

GDKNS

 

T. Việt

TCTV

HĐTN

 

Toán

T.LV

T. công

HĐNG

TNXH

Ô. Toán

SH

 

 

 

 

                                                                                                                                 Minh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                                                                                          P.HT

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD 4,5 và 3A1-3A2 sáng thứ 3

                Đ/c Tường dạy TD 1A1; 1A2; 1A3; 2A1; 2A2; 2A3; 2A4; 3A1; 3A2; 3A3.                                                          Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2020 )

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

ĐIỂM TRƯỜNG KIM BẢNG

( Thực hiện từ  7/9/2020)

Thứ

Lớp 1A1

1A2

Lớp 2A1

Lớp 2A2

Lớp 3A1

Lớp 3A2

Lớp 4A1

Lớp 5A1

Lớp 5A2

Buổi sáng

Buổi

 chiều

Buổi sáng

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

T. Việt

Đ. Đức

TCTV

 

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

 

Toán

Đ. Đức

TCTV

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

K. C

 

Đ. đức

Ôn. T

Ôn TV

 

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

K. C

 

 M . Th

T.công

Â. Nh

 

Ch.cờ

T. đọc

Kể. Ch

Toán

Tin học

Đ. đức

Ôn TV

 

Ch.cờ

T. đọc

Kể. Ch

Toán

Đ. đức

Tin học

Ôn TV

 

 

Ch.  cờ

T. đọc

Toán

Â. Nh

T. dục

Đ. đức

Tin học

 

Ch. cờ

Â. nhạc

T.Việt

Toán

 

T.Anh

T. Dục

Đ. đức

 

Ch. cờ

T.Việt

Â. Nh

Toán

 

Đạo đức

T.Anh

T. dục

 

3

Toán

T. Việt

T.Việt

TCTV

 nhạc

GDTC

Mthuật

GDTC

T. Việt

T.Việt

TCTV

 

Mthuật

Ânhạc

GDTC

 

Toán

T.dục

C. tả

T công

 

T. dục

M . Th

A.nhạc

 

Toán\

C. tả

T.dục

T.đọc

 

Đ. đức

Ô.Toán

Ôn TV

 

T.Anh

Toán

T.đọc

T.dục

 

 

T.công

Ch. Tả

HĐNG

 

 

Toán

T.Anh

T.đọc

T. dục

 

 

T.công

Ch. Tả

HĐNG

 

Toán

M.thuật

C. Tả

LTVC

 

Địa lý

K. học

HĐNG

 

M.thuật

Toán

T. Anh

T.Việt

 

 

Địa lý

Kh. học

HĐNG

 

Toán

T.Việt

M. T

T.Anh

 

 

Địa lý

Kh.học

HĐNG

 

4

T.Việt

T.Việt

Toán

GDKNS

 

T. Việt

TCTV

TCT

 

 

T.Việt

T.Việt

Toán

GDKNS

 

T.Việt

TCTV

TCT

 

T. đọc

Toán

LTVC

HĐNG

 

T. viết

Ôn TV

Ô.Toán

 

 

Toán

LTVC

T. viết

HĐNG

 

Ôn TV

Ôn TV

Ô.Toán

 

Toán

T.Viết

Tin học

LTVC

TNXH

Ôn TV

ÔToán

 

Toán

T.Viết

LTVC

Tin học

 

TNXH

Ôn TV

Ôn toán

 

Toán

K.C

K. học

Ôn TV

Th. dục

T. Anh

Tin học

 

 

Toán

Tin học 

T.Việt

T. Việt

T.Anh

T. học

T.dục

 

Tin học

Toán

T.Việt

T. Việt

 

Tin học

T. Dục

T.Anh

 

5

T. Việt

T. Việt

Toán

TCTV

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

T. Việt

T. Việt

Toán

TCTV

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Toán

T. đọc

C. tả

Ô.Toán

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

 Toán

T. đọc

C. tả

Ô.Toán

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Toán

T.Anh

Ch. Tả

Ô.Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

T.Anh

Toán

Ch. Tả

Ô. toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.đọc

T.Anh

TLV

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.Việt

T.Việt

Kh. học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.Việt

T.Việt

Kh. học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T. Việt

T.Việt

TNXH

TCT

 

GDTC

TCTV

HĐTN

T. Việt

T.Việt

TNXH

TCT

T.Việt

TCTV

HĐTN

Toán

T.LV

TNXH

Ôn TV

Ô.Toán

Ôn TV

SH

Toán

TLV

TNXH

Ôn TV

Ô.Toán

T.dục

SH

Toán

TLV

TNXH

SH

 

 nhạc

Mthuật

T. dục

 

 

Toán

TLV

TNXH

SH

 

Mthuật

 nhạc

T dục

 

 

Toán

LTVC

TLV

Ô.toán

 

Lịch sử

K.thuật

SH

Toán

T.Việt

T. Việt 

Ôn Toán               

Lịch sử

KThuật

SH

 

Toán

T.Việt

T. Việ

Ôn toán

                 

Lịch sử

 KThuật

SH

 

                                                                                                                                                 Minh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                             P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                 

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                                  

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD 4,5 và 3A1-3A2 sáng thứ 3  

                Đ/c Tường dạy TD khối 1,2,3.                                                                                                                                      Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                        

 

 

PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

ĐIỂM TRƯỜNG TÂN LÝ

( Thực hiện từ 7/9/2020)   

Thứ

Lớp 1A3

Lớp 2A3

Lớp 3A3

Lớp 3A4

Lớp 4A2

Lớp 4A3

Lớp 5A3

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

HĐTN

T.Việt

T.Việt

TNXH

 

Toán

TCTV

Đạo đức

 

Ch. cờ

Toán

T đọc

K.C

 

Đ. đức

Ô. TV

Ô. Toán

 

Ch. cờ

Toán

Tập đọc

Kể . Ch

 

Đạo đức

Ôn TV

Ôn toán

 

Ch. cờ

Toán

Tập đọc

Kể . Ch

 

Đạo đức

Ôn TV

Ôn toán

 

Ch. cờ

Toán

T. đọc

C. tả

 

Đạo đức

Địa lý

Ôn TV

Ch. cờ

Toán

T. đọc

C.tả

 

Đạo đức

Địa lý

ÔN TV

Chào cờ

Toán

T. Việt

T. Việt

 

Địa lý

Ôn toán

T. Anh

 

 

3

T.Việt

T.Việt

Toán

TCTV

T.Việt

TC TV

TC T

 

 

Toán

Chính tả

Tập đọc

Ôn TV

 

Ôn TV

Ôn TV

Ô. Toán

 

A. nhạc

T. đọc

Toán

T.dục

T. Anh

T. Anh

Tin học

 

T. đọc

Â. Nhạc

Toán

Chính tả

 

Tin học

Tin học

T. Anh

 

 

Toán

LTVC

Â. nhạc

K. C

 

T.dục

L. sử

Kh. học

 

 

Toán

LTVC

K. C

Â. Nhạc

Kh. học

Thể dục

L. sử

 

Toán

T.Việt

T. Việt

Đạo đức

Khoa học

Lịch sử

Thể dục

 

4

GDTC

T. Việt

T. Việt

TCTV

GDTC

Â. Nhạc

M. thuật

 

Toán

T.dục

LTVC

Tập viết

 

M. thuật

T. dục

Â. nhạc

 

Toán

T. Viết

T. dục

TNXH

 

C. tả

Ôn TV

HĐNG

Toán

T. Viết

Ôn toán

T. Anh

 

TNXH

Ôn TV

HĐNG

 Toán

 T. đọc

 T. Anh

 Ôn toán

K.Học

K. thuật

HĐNG

 Toán

 T. Anh

 T. đọc

 Ôn toán

K.Học

K. thuật

HĐNG

 

 

T. Anh

Toán

T.Việt

T. Việt

 

Kh. Hoc

Kỹ thuất

HĐNG

 

5

T.Việt

T. Việt

Toán

TCT

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 Toán

Tập đọc

C. tả

Ô.Toán

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

M. thuật

LTVC

Tin học

Toán

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

LTVC

M.thuật

Toán

T.dục

 

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Tin học

Toán

M. thuật

T.LV

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

Tin học

T.LV

M.thuật

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

Tiếng việt

Â. Nhạc

Tin học

 

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T.Việt

T.Việt

TNXH

GDKNS

T. Việt

TCTV

HĐTN

 

Toán

TLV

TNXH

HĐNG

 

Ôn Toán

SH

Th.công

 

 

Toán

Ch. Tả

TLV

T. công

 

TNXH

Ôn Toán

  SH

 

 

Toán

Ch. Tả

TLV

T. công

TN- XH

 SH

T. dục

Toán

LTVC

TLV

SH

Tin học

T.Anh

Thể dục

 

 

Toán

LTVC

TLV

SH

Thể dục

Tin học

T.Anh

 

M. thuật

T. Việt

Toán

SH

T.Anh

Thể dục

Tin học

 

                                                                                                                                      Minh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                                                                                          P.HT

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công  lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD  lớp 4,5. và  3A1-3A2 sáng thứ 3

                Đ/c Tường dạy TD khối lớp 1,2,3.                                                                                                                        Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                        

PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

( Thực hiện từ 26 /8/2019)

 

Thứ

Lớp 1A4

 Lớp 2A4

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

 

2

HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TCTV

Â. nhạc

GDTC

Mỹ thuật

Ch. cờ

Toán

T.Đọc

Kể. C

Đ. đức

Ôn. toán

Ôn TV

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

TCTV

Toán

Đạo đức

TCT

Toán

C. tả

T. đọc

Ôn TV

Ôn TV

Ôn. TV

Ôn.Toán

 

 

 

 

 

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TCTV

T. Việt

TCTV

TCT

Toán

LTVC

T. viết

Th.dục

Â. nhạc

Mỹ thuật

T. Dục

 

 

 

 

 

5

GDTC

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T. đọc

C. tả

Ôn toán

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

 

 

 

 

6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

GDKNS

 

T. Việt

TCTV

HĐTN

 

Toán

T.LV

T. công

HĐNG

TNXH

Ô. Toán

SH

 

 

 

 

                                                                                                                                 Minh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                                                                                          P.HT

Ghi chú:

                Đ/c Nam dạy Âm nhạc 1,2,3,4,5;  Thể dục  lớp 1A4; 3A4.                                                                                

                Đ/c Long dạy Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5;  thủ công lớp 2;

                Đ/c Dũng dạy TD 4,5 và 3A1-3A2 sáng thứ 3

                Đ/c Tường dạy TD 1A1; 1A2; 1A3; 2A1; 2A2; 2A3; 2A4; 3A1; 3A2; 3A3.                                                          Đinh Thị Giang

                                   Dạy TT ký giáo án: Sáng T2: Điểm Kim Bảng

                                                                   Chiều T2: Điểm Tân Lý                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website  
^ Về đầu trang