Thời khóa biểu năm học 2018-2019 ( Thực hiện từ 10/9/2018)

     PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

ĐIỂM TRƯỜNG KIM BẢNG

( Thực hiện từ  10/9/2018)

 

Thứ

Lớp 1A1

1A2

Lớp 2A1

Lớp 3A1

Lớp 3A2

Lớp 4A1

Lớp 4A2

Lớp 5A1

Buổi sáng

Buổi

 chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi  sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

Ch. cờ

T. Việt

T.Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

Ch. cờ

T. Việt

T.Việt

Toán

Ô.Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

Ch. cờ

T.Đọc

T.Đọc

Toán

 Toán

Ôn Toán

Ôn TV

Ch.cờ

T.Việt

T.Việt

Toán

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

Ch. cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

Th.công

 

Chào cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

T. Anh

Â. nhạc

Tin học

 

 

Chào cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

Tin học

T. Anh

Â. nhạc

 

Chào cờ

T.Việt

Toán

Khoa học

Â.nhạc

Tin học

T. Anh

3

T. Việt

T.Việt Toán

Đ.đức

T. Dục

Mthuật

 nhạc

T. Việt

T.Việt Toán

Đ. đức

M. Th

Ânhạc

T. Dục

Toán

K. C

T.Anh

Đ. đức

 nhạc

T. Dục

M . Th

Toán

T.Việt

T. Việt

T.Anh

Đạo đức

TX-XH

HĐNG

 

Toán

T. Anh

T.Việt

T. Việt

 

TX-XH

Đạo đức

HĐNG

 

Toán

T.Việt

T. Việt

Th.công

K. học

HĐNG

 T. Anh

 

Toán

T.Việt

T. Việt

Th.công

K. học

T. Anh

HĐNG

 

Toán

T.Việt

T.Việt

Địa lý

 

 T.Anh

HĐNG

Khoa

 

4

T.Việt

HĐNG

T.Việt

TNXH

 

Ôn TV

Ôn TV

Ô.Toán

HDNG

T.Việt

TNXH

T.Việt

Ôn TV

Ôn TV

Ô.Toán

Th.dục

Ch. tả

TNXH

HĐNG

Ô.Toán

T. viết

Ôn TV

Toán

T.Việt

T. Việt

Tin học

 

Ô.Toán

Thể dục

Th.công

Tin

MT

T.Việt

Toán

Ôn Toán

Thể dục

Ôn TV

 

Toán

Thể dục

T.Việt

M. Th

Đạo đức

Tin Học

T. Anh

Toán

Thể dục

M.T

T.Việt

Tin Học

T. Anh Đạo đức

 

M. Thuật

T.Việt

Toán

Thể dục

T. Anh Đ. đức

Tin

5

T. Việt

T. Việt

Toán

T.công

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

T. Việt

T. Việt

Thủ công

Toán

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

 Toán

Thủ công

T. đọc

LTVC

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Mỹ thuật

Toán

T. Việt

TN-XH

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T. Việt

T. Việt

TN-XH

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

T. Dục

Toán

T. Việt

K. học

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T. Việt

T. Dục

K. học

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T. Dục

T.Việt

T.Việt

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T. Việt

T.Việt

Toán

SH

Ô.Toán

Ô.Toán

Ôn TV

T. Việt

T.Việt

Toán

SH

Ô.Toán

Ô.Toán

Ôn TV

Toán

T.LV

T.Anh

SH

Ô.Toán

C. tả

Ôn TV

Toán

T. Việt

SH

T. Anh

 

Nhạc

Tin

T. dục

Toán

T. Anh

T. Việt

SH

Tin

T. dục

Â.nhạc

 

Toán

T. Việt

T.Việt

Địa lý

Ôn TV

Lịch sử

SH

 

Toán

T. Việt

T.Việt

Địa lý

Ôn TV

Lịch sử

SH

 

T. Anh

Toán

T.Việt

T. Việt                 

KThuật

Lịch sử 

SH

                                                                                                Minh Hóa, ngày 5 tháng 9 năm 2018

                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                          

                

 

Ghi chú: Đ/C Tường dạy thể dục 1,2; Lớp 3A1;  3A2 chiều  thứ 6)Đ/c Nam dạy thêm HĐNG lớp 1,2; Đ/c Long dạy thêm thủ công 1,2;

Đ/c Dũng dạy TD 3,4,5; Đ/c Thương dạy Tiếng Anh 3,4,5

  

    PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ             

                                                                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

                                   ĐIỂM TRƯỜNG TÂN LÝ

                                ( Thực hiện từ 10/9/2018)

 

Thứ

Lớp 1A1

Lớp 1A2

Lớp 2A2

Lớp 3A3

Lớp 4A3

Lớp 5A2

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

Chào cờ

Tiếng Việt

Thủ công

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Chào cờ

Thủcông

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Chào cờ

T đọc

T. Đọc

Thủcông

Toán

Ôn TV

Ôn Toán

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

Chào cờ

T. Anh

Tiếng Việt

Toán

Khoa học

K. thuật

HĐNG

Chào cờ

Tiếng Việt

T. Anh

Toán

T. Việt

Địa lý

L. sử

 

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

 

Toán

K. Chuyện

Thể dục

TNXH

Đạo đức

Ôn Toán

Ôn TV

Toán

Tiếng Việt

Âm nhạc

Đạo đức

Tin học

HĐNG

Thể dục

 

Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Đạo đức

L. sử

Thể dục

Tin học

 

Toán

Âm nhạc

Tiếng Việt

Khoa học

Thể dục

Tin học

Kỹ thuật

 

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

Toán

Thể dục

A. nhạc

Mỹ thuật

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

Toán

Mỹ thuật

Thể dục

A. nhạc

 

Tiếng Anh

Chính tả

Tập đọc

Toán

 

A. nhạc

Mỹ thuật

Thể dục

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Toán

TNXH

Tiếng Việt

TN- XH

Thủ công

 

 Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

K.Học

Địa Lý

Ôn TV

Toán

Tiếng Việt

Khoa hoc

T. Anh

T. Việt

Đạo đức

HĐNG

 

5

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐNG

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐNG

Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 Toán

HĐNG

LTVC

T. Anh

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Tiếng Việt

Tin học

Toán

Ôn TV

 

SH Đội

tuần lẻ;

SHCM

tuần chẵn

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Tin học

Tiếng việt Toán

T Anh

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn TV

SH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn TV

SH

 TLV

T. viết

Toán

ÔnToán

 

 Chính tả

Ôn TV

SH

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

SH

T. Anh

Thể dục

Mĩ thuật

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

Mĩ thuật

T.Anh

Thể dục

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

Thể dục

Mỹ Thuật

T Anh

 

 

                                                                                               Minh Hóa, ngày 5 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                P.HIỆU TRƯỞNG

 

 Ghi chú: Đ/C Tường dạy thể dục 1,2 ; Lớp  ; Đ/c Nam dạy thêm HĐNG lớp 1,2; Đ/c Long dạy thêm thủ công 1,2;

Đ/c Dũng dạy TD 3,4,5; Đ/c Thương dạy Tiếng Anh 3,4,5.

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

( Thực hiện từ 10 /9/2018)

 

Thứ

Lớp 1A5

2A3

 

 

 

Sáng

Chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

2

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn TV

Chào cờ

T. đọc

T. đọc

Toán

Tập viết

Ôn TV

Ôn Toán

 

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

 

 Thể dục

K. Chuyện

Chính tả

Toán

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

 

 

 

 

 

 

4

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Tập đọc

LTVC

Toán

Đạo đức

Chính tả

Toán

Ôn toán

 

 

 

 

 

 

5

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 T. Anh

T. Anh

Thể dục

TLV

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 

 

 

 

 

 

6

HDNG

Mỹ thuật

A. nhạc

Thủ công

Ôn TV

TNXH

SH

Mỹ thuật

HDNG

Thủ công

A. nhạc

 TNXH

Ôn TV

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Minh Hoá, ngày 5  tháng 9 năm 2018

                                                                                                                   P.HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Đ/C Tường dạy thể dục 1,2; Đ/c Nam dạy thêm HĐNG lớp 1,2; Đ/c Long dạy thêm thủ công 1,2;

Đ/c Dũng dạy TD 3,4,5; Đ/c Thương dạy Tiếng Anh 3,4,5.

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website    
 
 
 
^ Về đầu trang