Thời khóa biểu năm học 2017-2018 ( Thực hiện từ 21/8/2017)

 

   

    PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

ĐIỂM TRƯỜNG KIM BẢNG

( Thực hiện từ  21/8/2017)

 

Thứ

Lớp 1A

2A

Lớp 2B

Lớp 3A

Lớp 3B

Lớp 4

Lớp 5

Buổi sáng

Buổi

 chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

Chào cờ

T. Việt

T.Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

Chào cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

Ô Toán

Ôn TV

Th công

Chào cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

Ô Toán

Th công

Ôn TV

 

Chào cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

M Thuật

T. Anh

Ôn TV

 

Chào cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

Tin học

Â. nhạc

T. Anh

 

Chào cờ

T.Việt

T.Việt

Toán

T. Anh

Tin Học

Â.nhạc

Chào cờ

T.Việt

Toán

Khoa học

Â. nhạc

T. Anh

Tin học

3

T. Việt

T.Việt Toán

Đạo đức

T. Dục

Mỹ thuật

Âm nhạc

 

Toán

Đạo đức

T.Việt

T.Việt

M. thuật

Ânhạc

T. Dục

 

Toán

Đạo đức

T.Việt

T.Việt

 nhạc

T. Dục

M Thuật

Toán

T.Việt

T. Việt

Thủ công

TX-XH

HĐNG

T. Anh

 

Toán

T.Việt

T. Việt

Thủ công

TX-XH

T. Anh

HĐNG

 

Toán

T.Việt

Khoa học

Địa lý

T. Anh

Đạo đức

HĐNG

T.Anh

Toán

T.Việt

Địa lý

 

 T.Anh

HĐNG

Khoa học

 

4

HDNG

T.Việt

T.Việt

Thủ công

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

Thể dục

HDNG

T. Việt

Toán

Ô Toán

Ô Toán

Ôn TV

Thể dục

T. Việt

Toán

HDNG

Ô Toán

Ô Toán

Ôn TV

Toán

Thể dục

T.Việt

A Nhạc

Ôn Toán

Thể dục

Đạo đức

 

Toán

Thể dục

Mỹ thuật

T.Việt

Tin Học

Thể dục

Đạo đức

 

Thể dục

M. Thuật

T. Việt

 T.Anh

Khoa học

Tin Học

Thể dục

M. Thuật

T.Việt

Toán

Thể dục

Thể dục

Kỹ thuật

Tin

5

T. Việt

T. Việt

Toán

TNXH

 

SH Đội

 tuần lẻ;

 SHCM

 tuần chẵn

 Toán

T. Việt

T. Việt

TNXH

 

SH Đội

 tuần lẻ;

SHCM

 tuần chẵn

 Toán

T. Việt

T. Việt

TNXH

 

SH Đội

 tuần lẻ;

SHCM

 tuần chẵn

Toán

T. Việt

TN-XH

T. Anh

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T. Việt

T. Anh

TN-XH

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.Việt

T.Việt

Lịch sử

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

Đạo đức

T.Việt

T.Việt

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T. Việt

T.Việt

Toán

SH

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Toán

T.Việt

T.Việt

SH

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

Toán

T.Việt

T.Việt

SH

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

Toán

T. Việt

T.Việt

SH

Tin Học

Tin Học

T. Anh

 

Toán

T. Việt

T. Anh

T.Việt

Ôn TV

Ôn Toán

SH

 

T.Việt

T. Việt

Toán

T.Anh

Toán

Kỹ thuật

SH

Toán

T. Anh

T.Việt

T. Việt                 

T.Việt

Lịch sử 

SH

Minh Hóa, ngày  14 tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                          Ghi chú: Đ/C Tường dạy thể dục 1,2; Đ/c Nam dạy thêm HĐNG lớp 1,2; Đ/c Long dạy thủ công 1,2;

D/c Dũng dạy TD 3,4,5; Đ/c Thương dạy Tiếng Anh 3,4.

 

 

 

   

 

 

 

    PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                   

                                                                         THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

ĐIỂM TRƯỜNG TÂN LÝ

                                              ( Thực hiện từ 21/08/2017)

 

T

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủcông

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Chào cờ

Tiếng việt

Thủcông Toán

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn TV

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

T. Anh

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Chào cờ

T. Anh

Tiếng Việt

Toán

Khoa học

K. thuật

HĐNG

Chào cờ

Tiếng Việt

T. Việt

Toán

Địa lý

L. sử

T. Anh

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

HDNG

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

 

Toán

HDNG

Thể dục

TNXH

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn Toán

 

Toán

Tiếng Việt

Âm nhạc

Đạo đức

Tin học

HĐNG

Thể dục

 

Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Đạo đức

L. sử

Thể dục

Tin học

 

Toán

Tiếng Việt

Đạo đức

T. Anh

Thể dục

Tin học

T. Anh

 

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

Toán

Thể dục

A. nhạc

Mỹ thuật

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

A. nhạc

Mỹ thuật

Thể dục

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Toán

TNXH

Tiếng Việt

TN- XH

Thủ công

 

 Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

K.Học

Địa Lý

Toán

Tiếng Việt

Khoa hoc

Kỹ thuật

Khoa học

HĐNG

Âm nhạc

 

5

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Tiếng Anh

Tin học

Toán

Tiếng Việt

 

SH

 Đội

 tuần lẻ;

 SHCM

tuần chẵn

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tin học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Tiếng Việt

Tiếng việt

Tin học

Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

 ÔnToán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

SH

T. Anh

Thể dục

Mĩ thuật

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

Mĩ thuật

T.Anh

Thể dục

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

T. Anh

Thể dục

Mỹ Thuật

SH

 

 

Minh Hóa, ngày 14 tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG

 Ghi chú: Đ/C Tường dạy thể dục 1,2; Đ/c Nam dạy thêm HĐNG lớp 1,2; Đ/c Long dạy thủ công 1,2;

D/c Dũng dạy TD 3,4,5; Đ/c Thương dạy Tiếng Anh 3,4.

 

 

 

   PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

( Thực hiện từ 21 /8/2017)

 

Thứ

Lớp 1D

2D

 

 

 

Sáng

Chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

 

 

 

 

 

 

2

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn TV

Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

 

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

 

 Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tiếng Việt

Ôn Toán

 

 

 

 

 

 

 

4

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Ôn TV

Ôn Toán

Ôn Toán

 

 

 

 

 

 

5

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 

 

 

 

 

 

6

HDNG

Mỹ thuật

A. nhạc

Thủ công

Ôn TV

TNXH

SH

Mỹ thuật

HDNG

Thủ công

A. nhạc

 TNXH

Ôn TV

SH

 

 

 

 

 

 

 

Minh Hoá, ngày 14  tháng 8 năm 2017

                                                                                                                                                              P.HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Đ/C Tường dạy thể dục 1,2; Đ/c Nam dạy thêm HĐNG lớp 1,2; Đ/c Long dạy thủ công 1,2;

D/c Dũng dạy TD 3,4,5; Đ/c Thương dạy Tiếng Anh 3,4.

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
^ Về đầu trang