Thời khoá biểu năm học 2016-2017

     PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

ĐIỂM TRƯỜNG KIM BẢNG

( Thực hiện từ  03/10/2016)

Thứ

Lớp 1A

1B

Lớp 2A

Lớp 2B

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Buổi sáng

Buổi

 chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

Chào cờ

T. Việt

T.Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Chào cờ

T. Việt

T. Việt

Toán

Ô. Toán

Ô. Toán

Ôn TV

Chào cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

T. Dục

Ô Toán

Ôn TV

 

Chào cờ

T. Việt

Toán

HĐNG

Thể dục

Mỹ thuật

TNXH

 

Chào cờ

T.Việt

T. Việt

Toán

Tin học

Â. nhạc

T. Anh

Chào cờ

T.Việt

T.Việt

Toán

T. Anh

Tin Học

Â.nhạc

Chào cờ

T.Việt

Toán

Khoa học

Â. nhạc

T. Anh

Tin học

3

T. Việt

T.Việt Toán

Đạo đức

TNXH

Mỹ thuật

Âm nhạc

 

T. Việt

T. Việt

Đạo đức Toán

Â.nhạc

TNXH

M.thuật

 

Toán

Đạo đức

T.Việt

T.Việt

M. thuật

Ânhạc

TNXH

Đạo đức

Toán

T. Việt

T. Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn Toán

Toán

T.Việt

T. Việt

Thủ công

TX-XH

T. Anh

HĐNG

 

Toán

T.Việt

Khoa học

Địa lý

T. Anh

Ôn TV

HĐNG

T.Anh

Địa lý

Toán

T.Việt

 Ôn TV

HĐNG

T.Anh

4

HDNG

T.Việt

T.Việt

Thể dục

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

T.Việt

HDNG

T.Việt

Thể dục

Ôn TV

Ôn TV

ÔnToán

T. Việt

Thể dục

HDNG

Toán

Ô Toán

Ô Toán

Ôn TV

T. Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Toán

Thể dục

T.Việt

Ôn TV

Tin Học

Thể dục

M.Thuật

Thể dục

T. Việt

 Toán

Khoa học

M. Thuật

Tin Học

Thể dục

T.Việt

T.Việt

Toán

Thể dục

Thể dục

MThuật

Tin

5

T. Việt

T. Việt

Toán

Ôn TV

Thủ công

SH Đội

 tuần lẻ;

 SHCM

 tuần chẵn

T. Việt

T. Việt

Toán

Thủ công

Ôn TV

 

SH Đội

 tuần lẻ;

SHCM

 tuần chẵn

 Toán

T. Việt

Thủ công

T. Việt

Ôn TV

SH Đội

 tuần lẻ;

SHCM

 tuần chẵn

 Toán

Thủ công

T. Việt

T.Việt

Ôn TV

SH Đội

 tuần lẻ;

SHCM

 tuần chẵn

Toán

T. Việt

TN-XH

Đạo đức

T. Anh

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

T.Việt

Đạo đức

T.Anh

Tiếng Việt

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Toán

Đạo đức

T.Việt

T.Việt

Khoa học

 

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

T. Việt

T.Việt

Toán

SH

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

T. Việt

T.Việt

Toán

SH

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

Toán

T.Việt

T.Việt

SH

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

Toán

T.Việt

T.Việt

SH

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 

Toán

T. Việt

T. Anh

T.Việt

Ôn TV

Ôn Toán

SH

 

T.Việt

T. Việt

Toán

T.Anh

Lịch sử

Kỹ thuật

SH

Toán

T. Anh

T.Việt

T. Việt                 

K. thuật

Lịch sử 

SH

                                                                                                       Minh Hóa, ngày  29 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                       P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                          

                

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ             

                                                                              THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

                       ĐIỂM TRƯỜNG TÂN LÝ

                     ( Thực hiện từ 03/10/2016)

T

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

2

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Chào cờ

Tiếng việt

Thể dục

Toán

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn TV

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

T. Anh

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Chào cờ

T. Anh

Tiếng Việt

Toán

Khoa học

Ôn TV

HĐNG

Chào cờ

Tiếng Việt

T. Anh

Toán

T. Việt

Ôn TV

L. sử

 

3

Tiếng Việt

Mỹ thuật

Tiếng Việt

HDNG

Ôn TV

Ôn Toán

Ôn TV

 

Toán

HDNG

Thể dục

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn Toán

 

Toán

Tiếng Việt

Âm nhạc

Thể dục

Tin học

HĐNG

Thể dục

 

Âm nhạc

Thể dục

Toán

Tiếng Việt

 Kỹ thuật

Thể dục

Tin học

 

Toán

Tiếng Việt

Thể dục

T. Anh

Thể dục

Tin học

Kỹ thuật

 

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

Toán

Thủcông

A. nhạc

TNXH

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

A. nhạc

TNXH

Thủ công

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Toán

TNXH

TN- XH

Thủ công

Ôn TV

 

 Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

K.Học

L. sử

Địa Lý

T. Anh

Toán

Tiếng Việt

Khoa hoc

Khoa học

HĐNG

Âm nhạc

 

5

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn TV

Ôn Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Việt

Tin học

Tiếng Việt

SH

 Đội

 tuần lẻ;

 SHCM

tuần chẵn

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

Tiếng Việt

Tiếng việt

Tin học

Toán

Địa lý

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

 Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

 ÔnToán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

SH

T. Anh

Mĩ thuật

Đạo đức

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

Mĩ thuật

Đạo đức

T.Anh

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

SH

Đạo đức

T. Anh

Mỹ Thuật

 

                                                                                                            Minh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                              P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD- ĐT MINH HOÁ

TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

( Thực hiện từ 03 /10/2016)

Thứ

Lớp 1D

2D

 

 

 

Sáng

Chiều

Buổi sáng

Buổi

chiều

 

 

 

 

 

 

2

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

HĐNG

Ôn Toán

Ôn TV

 

 

Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

HDNG

Ôn TV

Ôn Toán

 

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

 

 Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tiếng Việt

Ôn Toán

 

 

 

 

 

 

 

4

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Ôn TV

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Ôn Toán

SH Đội tuần lẻ; SHCM tuần chẵn

 

 

 

 

 

 

6

Thể dục

TN-XH

Mỹ thuật

Thủ công

Ôn TV

Âm nhạc

SH

TNXH

Thể dục

Thủ công

Mỹ thuật

 A. nhạc

Ôn TV

SH

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Minh Hoá, ngày 29  tháng 9 năm 2016

                                                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website        
 
 
^ Về đầu trang