Sổ khám chiều cao- cân nặng khoá học 2016 - 2021

SỔ KHÁM CHIỀU CAO – CÂN NẶNG

KHÓA HỌC 2016 - 2021

         

 

    Lớp 1A 18 / HS

 

TT

Họ tên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Ghi chú

 

 

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

  cc-cn

 

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

 

1

Nguyễn Thế Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trương Thị Lan Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cao Thiên Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trương Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cao Thành Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cao Thị Mỹ Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cao Thị Trà Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cao Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Trương Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trương Hà Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Cao Thị Nguyệt Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Trần Cát Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Trương Thanh Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cao Thị Anh Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Cao Tiến Trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Cao Hoàng Tú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Cao Gia Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ký tên:

 

              GVCN Lớp 1:

 

              GVCN Lớp 2:

 

 

              GVCN Lớp 3:

 

 

              GVCN Lớp 4:

 

 

              GVCN Lớp 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ KHÁM CHIỀU CAO – CÂN NẶNG

KHÓA HỌC 2016 - 2021

         

 

    Lớp 1B 19 / HS

 

TT

Họ tên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Ghi chú

 

 

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

 

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

 

1

Cao Trương Ng.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trương Duy Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trương Gia Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cao Hải Đăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cao Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trương Trung Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cao Kim Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cao Khánh Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Trương Thị Th.Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cao T Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Trương  Khánh Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Cao Yến Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Trương T Hồng Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cao Đức Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Trần Bảo Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Trương Hồng Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Trương Đức Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Trương Tú Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Cao Thị Kim Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ký tên:

 

              GVCN Lớp 1:

 

              GVCN Lớp 2:

 

 

              GVCN Lớp 3:

 

 

              GVCN Lớp 4:

 

 

              GVCN Lớp 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ KHÁM CHIỀU CAO – CÂN NẶNG

KHÓA HỌC 2016- 2021

         

 

    Lớp 1C 19 / HS

 

TT

Họ tên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Ghi chú

 

 

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

 

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

 

1

Thái Văn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trương Quỳnh Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trương T. Kim Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trương T. Kim Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trương Đình Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trương T.Mỹ Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trương Ngân Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Trương Đình Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Trương Thị Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trần Huy Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Trương T. Kim Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Trương  Đình Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Trương Văn Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Trương T.Cẩm Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Thái Văn  Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Trương T.Trà My

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Trương Tâm Như

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Trương T. Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Trương Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Trương Văn Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Trương T.Phương Vy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Mai T.Anh Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ký tên:

 

              GVCN Lớp 1:

 

              GVCN Lớp 2:

 

 

              GVCN Lớp 3:

 

 

              GVCN Lớp 4:

 

 

              GVCN Lớp 5:

 

 

 

SỔ KHÁM CHIỀU CAO – CÂN NẶNG

KHÓA HỌC 2016 - 2021

          Lớp 1D  7 / HS

 

TT

Họ tên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Ghi chú

 

 

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

cc-cn

 

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

HK.I

HK.II

 

1

Đinh Văn Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh T. Mỹ Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Thị Hoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Thị Hoa Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đinh T.Khánh Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đinh Tuấn Ni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Thị Thủy Tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký tên:

GVCN Lớp 1:

GVCN Lớp 2:

GVCN Lớp 3:

GVCN Lớp 4:

GVCN Lớp 5:

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang