Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn trường Tiểu học Minh Hoá năm

 CÔNG ĐOÀN GD MINH HOÁ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG ĐOÀN TH MINH HOÁ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
        Số:...../QC- CĐ                                         Minh Hoá, ngày      tháng 9  năm 2016
       

QUI CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA

CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ

N 2015 – 2017


     Căn cứ luật Công đoàn và nghị định 133 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Côngđoàn;
    Căn cứ vào nghị định 418/HĐBT ngày 26/12/1990 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
    Căn cứ vào công văn liên tịch số 12/TTLT ngày 08/05/1992 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Việt Nam qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn ngành Giáo dục;
   Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị và công đoàn nhà trường;

     Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Minh Hóa  qui định một số điều về trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn như sau:

I/ NGUYÊN TẮC CHUNG.
    1. Mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn dựa trên cơ sở: công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, cùng với chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ đoàn viên.
    2. Quan hệ công tác là sự hợp tác tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức.
    3.  Công đoàn hoạt động trong nhà trường theo 3 chức năng cơ bản của Công đoàn Việt Nam là: Bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên;     Tham gia quản lý nhà trường; Giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên.

II/ TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC.
   1. Thực hiện dân chủ trong trường học:
        - Công đoàn cùng chính quyền có trách nhiệm phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.
        - Chính quyền và công đoàn có trách nhiệm phối hợp tổ chức hội nghị CBCC hàng năm ở đơn vị.
        - Chính quyền khi xây dựng kế hoạch, chương trình công tác từng học kỳ, cả năm và dài hạn của nhà trường phải được sự tham gia góp ý kiến của công đoàn.
       - Công đoàn có trách nhiệm tham gia với chính quyền thực hiện dân chủ công khai trong các việc: phân công lao động; chọn cử, bổ nhiệm cán bộ của nhà trường; đánh giá, xếp loại  cán bộ- giáo viên; sử dụng chi tiêu tài chính công của nhà nước cấp ở đơn vị.
       - Công đoàn được mời tham gia các đoàn kiểm tra chuyên môn và các hoạt động khác trong đơn vị.

    2. Tổ chức phong trào thi đua:
        - Chính quyền nhà trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua ở nhà trường phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn. Sau khi bàn bạc với công đoàn, chính quyền quyết định về: mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua, chế độ khen thưởng.
        - Công đoàn có trách nhiệm động viên, thuyết phục cán bộ giáo viên, công nhân viên hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu, định mức đề ra. Vận động CBGV ứng dụng đúc rút sáng kiến kinh nghiệm vào các mặt công tác.
        - CĐ cùng nhà trường tổ chức họp mặt, sơ kết, tổng kết biểu dương, cổ vũ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình của phong trào.

    3. Trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của CBGV-CNV.
       - Chính quyền và công đoàn có trách nhiệm phổ biến kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nước, của ngành đến CBGV-CNV để cán bộ, giáo viên, nhân viên theo dõi, giám sát và thực hiện. Có trách nhiệm phối hợp cùng công đoàn xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế về các hoạt động, công việc làm tăng giờ, ngoài giờ được chi trả thù lao, qui chế về nâng lương và nâng lương trước kì hạn để thực hiện công khai trong đơn vị.
       - Khi bàn về những vấn đề liên quan tới quyền lợi và lợi ích của nữ CBGV-CNV thì chính quyền phải mời Ban đại diện nữ công cùng tham gia.
       - Chính quyền nhà trường cùng công đoàn có trách nhiệm cùng tổ chức tốt hoạt động chăm lo thăm hỏi, để kịp thời động viên CBGV-CNV khi gặp ốm đau, hoạn nạn, hoặc trong các trường hợp hiếu, hỉ…
       - Công đoàn có quyền giám sát, kiểm tra hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật và sử dụng lao động; các chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích chính đáng của CBGV- CNV. Chính quyền nhà trường có trách nhiệm đáp ứng  yêu cầu của việc kiểm tra và xem xét giải quyết những đề xuất của công đoàn.
       - Công đoàn căn cứ Luật viên chúc, qui định về thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ  của hệ thống thanh tra nhà nước các cấp để chỉ đạo hoạt động giám sát của Ban thanh tra Nhân dân ở đơn vị theo 5 công khai: Công khai kế hoạch; công khai chế độ chính sách; công khai, minh bạch tài chính; công khai phân công lao động; Công khai đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng đối với CBGV-CNV.
       - Chính quyền nhà trường phải có trách nhiệm công bố công khai, minh bạch nội dung thu – chi nguồn kinh phí nhà nước cấp cho hoạt động của nhà trường theo luật ngân sách để tất cả CBGV được biết và giám sát thực hiện.
       - Công đoàn có trách nhiệm động viên CBGV-CNV tích cực tham gia xây dựng quĩ công đoàn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

    4. Đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện cần thiết cho hoạt động công đoàn:
       - Chính quyền nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các phương tiện, tài liệu làm việc và từng năm học tuỳ khả năng kinh phí của nhà trường hỗ trợ cho Công đoàn, Ban thanh tra Nhân dân một nguồn kinh phí nhất định để hoạt động.
       - Các ủy viên BCH công đoàn không chuyên trách được công đoàn cấp trên triệu tập đi tập huấn, đi họp,  đi dự hội nghị, hội thảo…Được chính quyền nhà trường tại điều kiện về thời gian, và thanh toán công tác phí theo chế độ hiện hành.

   5.  Lề lối làm việc:
       - Các cuộc giao ban định kỳ, họphội đồng, các hội nghị sơ kết, tổng kết phổ biến công tác lớn của nhà trường, đại diện công đoàn được mời tham gia dự để góp ý kiến.
       - Lãnh đạo nhà trường được mời tham gia hội nghị định kỳ của BCHCĐ để thông báo những chủ trương, chính sách công tác của trường và đóng góp ý kiến cho công đoàn.
       - Hội nghị liên tịch lãnh đạo chính quyền và BCHCĐ được tổ chức khi thực sự cần thiết, do công đoàn chủ động chuẩn bị và đề xuất.

III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
   1. Chính quyền nhà trường và công đoàn có trách nhiệm thực thi đúng những qui định đã nêu trong văn bản này.
   2.  Công đoàn có trách nhiệm đôn đốc, giám sát thực hiện những qui định trên.  Công đoàn có quyền kiến nghị xử lý những người cố ý làm sai.
   3.  Qui định này có hiệu lực kể từ ngày đại diện chính quyền và công đoàn ký và kéo dài suốt trong nhiệm kì 2015-2017. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cả chính quyền và công đoàn sẽ bàn bạc thống nhất để điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung về nội dung của qui chế theo đúng tinh thần của văn bản đã nêu ở trên.
                                                                                           
                                                                                                       T/M BCH CĐ
      HIỆU TRƯỞNG                                                                      CHỦ TỊCH


 


 

       Đinh Thị Bach Dương                                                        Nguyễn Anh Minh  

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website         
 
 
 
^ Về đầu trang