Nghị quyết hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017

    CÔNG ĐOÀN GD MINHHOÁ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN CS TH MINH HOÁ                          Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                                  

                                                                   Minh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2016 

 

                                         NGHỊ QUYẾT

                          HỘI NGHỊ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

                                    NĂM HỌC 2016- 2017

      

    - Căn cứ công văn số 77/CĐGD ngày 03 tháng 9 năm 2016 của Công đoàn Giáo dục Minh Hóa về hướng dẫn hoạt động công đoàn năm học 2016- 2017;

    - Căn cứ nghị quyết kéo dài nhiệm kỳ 2015- 2017 của BCH công đoàn trường;

    - Căn cứ vào kết quả năm học 2015-2016, tình hình thục tế của trường, công đoàn Trường TH Minh năm học 2016- 2017:    

   Ngày 28/10/2016 công đoàn trường Tiểu học Minh Hóa tiến hành mở Hội nghị. Sau khi nghe báo năm học 2016 - 2017, toàn thể  đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, của  đoàn viên, lao động trong tr­êng; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

100% đoàn viên đóng góp các loại quỹ kịp thời, đúng quy định.

100% ®oµn viªn thực hiện tốt các quy chế theo quy định của Công đoàn, đặc biệt quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn.

100% đoàn viên, lao động được chi trả các chế độ phụ cấp, lương, BHXH; BHYT, hợp đồng lao động đúng quy định của nhà nước.

Quỹ công đoàn thu 1% thu nhập, trừ thu hút.

  Thăm hỏi hiếu, hỷ, …đoàn viên, lao động, vợ hoặc chồng, con, cha mẹ, anh chị em ruột với mức 300.000. đồng/ lần/ người.

   - 100% đoàn viên tham gia tập luyện, chơi ít nhất 1 môn thể thao.

     2. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, lao động về Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn; phát triển đội ngũ góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

     - Mỗi một đoàn viên là tuyên truyền viên chủ trương chính sách và công tác phát triển giáo dục đến tận phụ huynh, học sinh các tổ chức xã hội trên địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn công tác giáo dục - nâng cao chất lượng  giáo dục đào tạo thông qua gặp gỡ phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh lớp.

 - Cán bộ giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ có hiệu quả đạt trên 85% đoàn viên trên chuẩn.

- Thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra.

- Có đầy đủ các loại nội quy, quy chế  cơ quan, các tổ chức trong nhà trường và thực hiện nghiêm túc, không có đoàn viên vi phạm.

- Dự giờ mỗi tuần ít nhất 1 tiết.

- Phấn đấu mỗi giáo viên có một máy vi tính, thực hiện thành thạo việc sử dụng vào công việc hàng ngày, ít nhất mỗi đoàn viên thể hiện 1 tiết dạy ứng dụng CNTT trong năm học.

       - 100% đoàn viên có chuyên môn đạt từ khá trở lên.

         3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đoàn viên, lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2016-2017.

        100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, công văn liên quan.

       Tham gia các cuộc thi như thi Viết chữ đẹp, ngày hội học sinh tiểu học, thi giải toán, tiếng Anh qua mạng, Thi tài năng Tiếng Anh….đạt chỉ tiêu nhà trường đề ra.

    - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi, ít nhất 70% đạt giáo viên giỏi cấp trường.

    - Chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà học sinh đạt chỉ tiêu  kế hoạch nhà trường đề ra, tham gia các hội thi, các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

     - Không có đoàn viên vi phạm Chỉ thị 19 của Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng nhà trường đạt đơn vị văn hóa. Phấn đấu 100% gia đình đạt gia đình văn hoá.

      - 100% đoàn viên, lao động tích cực tham gia các phong trào VHVN-TDTT

     4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh, đề nghị liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

Cá nhân có 100% đoàn viên tiên tiến. Trong đó Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh 01; cấp huyện 05; đề nghị công đoàn tặng khen 03.

100% BCH và tổ trưởng công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

Công đoàn xây dựng được ít nhất 1 công trình tại trường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho chi bộ kết nạp trong năm có ít nhất có 1 đồng chí.

    5. Hoạt động ban TTND:

     -  Thực hiện việc giám sát, vận động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết hội nghị viên chức, đạt chỉ tiêu đề ra.

     -    100% cán bộ, giáo viên nhân viên thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đảm bảo chế độ chính sách cho đoàn viên lao động.

     -  Giải quyết kịp thời, đúng thủ tục các đơn thư khiếu nại, tố cáo tại trường, không có vượt cấp.

    - Tham gia kiểm tra nội bộ trường học với ban KTNB trường học.

 6. Hoạt động Nữ công:

     - Nữ đoàn viên lao động phấn đấu hết năm học 2016- 2017 có trên 70 % đạt chức chỉ A,B Ngoại ngữ, tin học.

    - Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỷ năng sống và giáo dục pháp luật cho học sinh, phấn đấu trên 60% nữ đoàn viên lao động có sáng kiến kinh nghiệm và áp có hiệu quả, phấn đấu mỗi nữ giáo viên có tủ sách chuyên môn cá nhân để học tập, nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn.

       - Phấn đấu 85% nữ đoàn viên đạt danh hiệu Giỏi việc trường đảm việc nhà.

     7. Công tác Tài chính:

  Thu đúng, thu đủ, minh bạch trong công tác thu- chi và quyết toán.

+ Dự trù thu:  

+ Dự trù chi: -  Tổng thu trong năm học: 21.537.000đ. ( Thu từ đoàn phí công đoàn và kinh phí cấp trên cấp)

- Phụ cấp cán bộ không chuyên trách:  4.307.400đ ( Chi 20%)

- Quản lý hành chính: 2.153.700đ.     ( Chi 10%)

- Thăm hỏi: 6.461.100đ.                     ( Chi 30%)

Các khoản chi khác: 8.614.800đ.       ( Chi 40%).

 Công tác tài chính Thu- Chi quỹ công đoàn  đúng nguyên tắc tài chính và quy định Điều lệ công đoàn.

8. Công tác kiển tra:

+ Công tác kiểm tra của BCH:

       - Kiểm tra thực hiện nghị quyết công đoàn, quy chế công đoàn ít nhất có 3 tổ, kiểm tra 20% đoàn viên.  Kiểm tra công tác tài chính 2 lần/năm.

       - Phối hợp với chuyên môn, ban thanh tra nhân dân trường học để kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đánh giá giáo viên, học sinh, tăng cường hoạt động của ban thanh tra nhân dân, kiểm tra Công đoàn.

       + Hoạt động của KT công đoàn:

- Giúp Ban Chấp hành thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

- Kiểm tra Công đoàn cùng cấp khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định của Công đoàn.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình.

- Giúp Ban Chấp hành: Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của  Công nhân viên, người lao động.

        9. Danh hiệu thi đua.

+ Tập thể:

- Đăng ký danh hiệu tập thể: Cờ thi đua của Liên đoàn  lao động tỉnh.

- Đơn vị xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Xuất sắc.

- Đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp huyện.

- Đơn vị đạt chuẩn về giỏi việc trường, đảm việc nhà.

+ Cá nhân:

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc: 9; tỷ lệ: 42,8%.

- Nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà: 18; tỷ  lệ: 85,7%.

10. Các loại quỹ đóng góp trong năm

- Quỹ mái ấm công đoàn: 45000đ/ năm/ người.

- Quỹ tình thương đồng nghiệp: 5000đ/tháng/ người.

- Quỹ kêu gọi Ủng hộ đoàn viên gặp khó khăn hoạn nạn nộp đầy đủ theo quy định và các quỹ khác do ngành, huyện, Công đoàn cấp trên phát động nộp đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Tham quan du lịch: 200.000đ/ tháng/ người (Bắt đầu thu từ tháng 10).

- Công trình công đoàn: ít nhất 100.000đ/ năm/ người.

- Quỹ thăm ốm: - Công đoàn  200.000đ/ 1 bệnh nhân.

                           - Cá nhân: (50.000đ đối với tuyến dưới, 100.000đ đối với tuyến trên/1 bệnh nhân).

- Quỹ khuyến học: 200.000đ/ năm.

11. Phân công phần hành phụ trách trong Ban chấp hành.

     -  Đồng chí: Nguyễn Anh Minh – Chủ tịch công đoàn, Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn Trường. Phụ trách Chương trình 1 và 4.

      - Đồng chí: Cao Thị Bích Duyên- Phụ trách công tác kiểm tra, tuyên truyền giáo dục, Phụ trách công tác đời sống, công tác thủ quỹ công đoàn. Phụ trách chương trình 2.

     -  Đồng chí: Đinh Thị Giang- Phụ trách công tác thi đua, các phong trào, thể thao, văn nghệ, Phụ trách công tác nữ công, phụ trách chương trình 3.

     Năm học 2016-2017 là năm học triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết công đoàn các cấp, toàn thể Đoàn viên lao động trong trường học tập, quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

      Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2016 cho đến khi có Nghị Quyết mới.

 

               

                         TM. BAN CHẤP HÀNH                               THƯ KÝ

                                      CHỦ TỊCH                              

           

 

                               Nguyễn Anh Minh                            Trần Thanh Dũng

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
Thiết kế website    
 
 
^ Về đầu trang