Kế hoạch tuần năm học 2018-2019

                                         KẾ HOẠCH TUẦN 1

                                           

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

 

Dọn dẹp lại phòng y tế sạch sẽ sau thời gian nghĩ hè

Nhắc nhở h/s vệ sinh phong quang trường lớp

 

 

 

 

 

 

 

    3

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Lao động tổng vệ sinh

 

Chăm sóc bồn hoa cây cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KL

 

 

 

 

6

Làm lại các bồn cây thuốc nam

Lao động

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                        Nhân viên y tế

                                                                             

 

                                                                                Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

                                          KẾ HOẠCH TUẦN 2

                                           

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

 

Sáng

Chiều

   2

Nhắc nhở h/s vệ sinh phong quang trường lớp

 Xem lại hệ thống nước ở các nhà vs các điểm trường

 

 

 

 

 

 

 

    3

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Vệ sinh phong quang

 

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

                                                                                              Nhân viên y tế

                                                                            

 

                                                                                           Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

                                             KẾ HOẠCH TUẦN 3

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

 Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới

Nhắc nhở h/s vệ sinh cá nhân sạch sẽ chuẩn bị năm học mới

 

 

 

 

 

 

 

    3

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

 

Hệ thống nước

Hệ thống nước

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                          

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Nhắc nhở vs cá nhân và vs trường lớp

Khám cc-cn cho học sinh khối 1,2

 

 

 

 

 

 

 

    3

Cân đo cho học sinh khối 3

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Cân đo cho học sinh khối 4

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Cân đo cho học sinh khối5

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

                                                                                       Nhân viên y tế

                                                                                      

                                                                                  Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

                          

                                             KẾ HOẠCH TUẦN 5

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

 

Dọn dẹp phong quang 3 điểm trường sau cơn bão số 10

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

 

Khám thị lực cho học sinh Khối 1;2

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

    3

Làm hồ sơ y tế hoàn chỉnh

Khám thị lực cho học sinh

 

 

 

 

 

 

 

4

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

Nhắc nhở h/s vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

5

Vệ sinh phong quang

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

 

 

 

 

 

 

 

6

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

Khám thị lực cho học sinh khối 3,4.5

 

 

 

 

                                         

                                                                                       Nhân viên y tế

                                                                    

                                                                                  Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 6

 

                                       

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

Nhắc nhở h/s vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi nắng lên

 Khám sức khỏe học sinh khối lớp 2 KB

 

 

 

 

 

 

 

    3

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Tuyên truyền các bênh cong vẹo cột sống

Vệ sinh phong quang

 

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                            KẾ HOẠCH TUẦN 7

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 Rà soát BHYT học sinh làm chăm sóc sức khỏe ban đầu

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

Vệ sinh phong quang

 

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

Vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh :H5N1 Thủy đậu ,

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                             KẾ HOẠCH TUẦN 8

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 Tuyên truyền các bệnh: sốt xuất huyết,Lao ,Nha học đường…

 

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Kiểm tra hệ thống nước, khu vực nhà vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Kiểm tra vệ sinh cá nhân ,nhắc nhở các em móng tay chân ,tóc tai gọn gàng

Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh :H5N1 Thủy đậu ,

 Cập nhật hoc sinh ốm đau vào hồ sơ

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

                 

                        

 

 

                           KẾ HOẠCH TUẦN 9– lớp trực ban 3A

                                    (Từ ngày 16-20/10/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 Tuyên truyền các bệnh: sốt xuất huyết,Lao ,Nha học đường…

 

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Kiểm tra hệ thống nước, khu vực nhà vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Kiểm tra vệ sinh cá nhân ,nhắc nhở các em móng tay chân ,tóc tai gọn gàng

Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh :H5N1 Thủy đậu ,

 Cập nhật hoc sinh ốm đau vào hồ sơ

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                           KẾ HOẠCH TUẦN 10– lớp trực ban 3B

                                    (Từ ngày 23-27/10/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 -Nhắc nhở các em các khối lớpgiữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Kiểm tra hệ thống nước, khu vực nhà vệ sinh khu vực Tân lý

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Cập nhật học sinh đau ốm vào hồ sơ y tế

Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh : về mùa đông xuân…

 -Kiểm tra hệ thống nước ở khu vực nhà vệ sinh

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          KẾ HOẠCH TUẦN 10– lớp trực ban 3B

                                      (Từ ngày 23-27/10/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 -Nhắc nhở các em các khối lớpgiữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Kiểm tra hệ thống nước, khu vực nhà vệ sinh khu vực Tân lý

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Cập nhật học sinh đau ốm vào hồ sơ y tế

Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh : về mùa đông xuân…

 -Kiểm tra hệ thống nước ở khu vực nhà vệ sinh

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

                          KẾ HOẠCH TUẦN 11– lớp trực ban 2A

                                       (Từ ngày 30-3/11/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 Kiểm tra vệ sinh cá nhân ,nhắc nhở các em móng tay chân ,tóc tai gọn gàng

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Cấp phát nước cho các lớp

 

Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh : về mùa đông xuân…

 -Kiểm tra hệ thống nước ở khu vực nhà vệ sinh

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

                        KẾ HOẠCH TUẦN 12– lớp trực ban 2B

                                  (Từ ngày 6-10/11/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 Kiêm tra nhắc nhở các em không ăn quà vặt đảm bảo VSATTP

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Cấp phát nước cho các lớp

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Tuyên truyền dịch bệnh mùa đông xuân nhác các em mặc ấm khi thời tiết đã chuyển lạnh

Chuyển vườn cây thuốc nam ,trồng lại mmột số cây

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh : về mùa đông xuân…

 -Kiểm tra hệ thống nước ở khu vực nhà vệ sinh

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

                         

KẾ HOẠCH TUẦN 13– lớp trực ban 5A

(Từ ngày 13-18/11/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 Tuyên tuyền dịch bệnh mùa đồng xuân

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Cấp phát nước cho các lớp

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Kiểm tra vệ sinh cá nhân các khối lớp

Cập nhật hồ sơ y tế

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh : Thủy đậu

 -Kiểm tra hệ thống nước ở khu vực nhà vệ sinh

 

 

 

 

6

Cập nhật thẻ BHYT -CSSKBĐ

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 14– lớp trực ban 4A

(Từ ngày 20-24/11/2017  )

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 Tuyên tuyền nhắc nhở các em học sinh giữ ấm khi thời tiết chuyển mùa.Vệ sinh cá nhân thật tốt

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Cấp phát nước cho các lớp.KT công trình vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhắc nhở các em vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

Cập nhật hồ sơ y tế

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh : Cận thị

 -Kiểm tra hệ thống nước ở khu vực nhà vệ sinh

 

 

 

 

6

Cập nhật hồ sơ y tế

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

                 KẾ HOẠCH TUẦN 15 lớp trực ban 3A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

 Tuyên truyên dịch bệnh mùa đông xuân

Nhắc nhở h/s vệ sinh cá nhân sạch sẽ chuẩn bị năm học mới

 

 

 

 

 

 

 

    3

KT vệ sinh kv nhà vệ sinh(KB)

KT vệ sinh nhà vệ sinh(TL)

 

Hệ thống nước

Hệ thống nước

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

6

Tiếp tục chăm sóc và nhổ cỏ hằng ngày vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                          

 

KẾ HOẠCH TUẦN 16– lớp trực ban 3B

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

   2

 Tuyên tuyền dịch bệnh mùa đồng xuân, sởi

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

    3

Cấp phát nước cho các lớp

 

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

4

Kiểm tra vệ sinh cá nhân các khối lớp

Cập nhật hồ sơ y tế

 

 

 

 

 

 

 

5

Tuyên truyền các bênh : Thủy đậu

 -Kiểm tra hệ thống nước ở khu vực nhà vệ sinh

 

 

 

 

6

Cập nhật thẻ BHYT -CSSKBĐ

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 17 lớp trực ban 2A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Nhắc nhở vs cá nhân và vs trường lớp

 Thời tiết nắng ráo đốt rác ở khu vực đổ rác

 

 

 

 

 

 

 

    3

Kiểm tra nhắc nhở các em giữ ấm cơ thể

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

 Nhắc nhở các em vệ sinh đúng cách, đúng nơi quy định

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

                                                                                       Nhân viên y tế

                                                                           

                                                                                  Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

                         

KẾ HOẠCH TUẦN 18 lớp trực ban 2B

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Tuyên truyền dịch bệnh mùa đông xuân

Thời tiết nắng ráo đốt rác ở khu vực đổ rác

 

 

 

 

 

 

 

    3

Chăm sóc vườn cây thuốc nam

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

5

Tổng vệ sinh sạch sẽ khu vực nhà vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kiểm tra nhắc nhở các em giữ ấm cơ thể

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

Chuẩn bị nghỉ lể

 

 

 

                                                                                       Nhân viên y tế

 

                                                                                  Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

  KẾ HOẠCH TUẦN 19 lớp trực ban 5A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Nhắc nhở vs cá nhân và vs trường lớp

Dọn dẹp vệ sinh môi trường,đốt rác ,nhổ cỏ khu vực nhà vệ sinh

 

 

 

 

 

 

 

    3

Cân đo cho học sinh khối 3

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ vào hs y tế

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                            Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                         Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

  KẾ HOẠCH TUẦN 20 lớp trực ban 2A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Truyền thông các dịch bệnh thường xảy ra vào mùa đông xuân

Dọn dẹp vệ sinh môi trường,đốt rác ,nhổ cỏ khu vực nhà vệ sinh khi trời nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang trường lớp khu vực nhà vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

Nhắc nhở học sinh

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ vào hs y tế dán mã minh chứng

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                          Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                 Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

  KẾ HOẠCH TUẦN 21 lớp trực ban 2B

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Truyền thông các dịch bệnh thường xảy ra vào mùa đông xuân

Dọn dẹp vệ sinh môi trường,đốt rác ,nhổ cỏ khu vực nhà vệ sinh khi trời nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang trường lớp khu vực nhà vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

Nhắc nhở học sinh vs cá nhân sạch sẽ

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ vào hs y tế dán mã minh chứng

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                             Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                      Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

KẾ HOẠCH TUẦN 22 lớp trực ban 3A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Nhắc nhở các em hs vscn sạch đẹp. Vệ sinh phong quang trường lớp khu vực nhà vệ sinh

Dọn dẹp vệ sinh môi trường,đốt rác ,nhổ cỏ khu vực nhà vệ sinh khi trời nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang trường lớp khu vực nhà vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                            Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                        Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 23 lớp trực ban 3B

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Truyền thông các dịch bệnh thường xảy ra vào mùa đông xuân

Dọn dẹp vệ sinh môi trường,đốt rác ,nhổ cỏ khu vực nhà vệ sinh khi trời nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang trường lớp khu vực nhà vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

Nhắc nhở học sinh

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ vào hs y tế dán mã minh chứng

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                            Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                        Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

KẾ HOẠCH TUẦN 24

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

NGHỈ TẾT

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

                                                                                           Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                       Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 25

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

NGHỈ TẾT

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng vệ sinh

Tổng vệ sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                            Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                         Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 26 lớp trực ban 4A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Truyền thông các dịch bệnh thường xảy ra vào mùa đông xuân

Dọn dẹp vệ sinh môi trường,đốt rác ,nhổ cỏ khu vực nhà vệ sinh khi trời nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vệ sinh phong quang trường lớp khu vực nhà vệ sinh

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

Chăm sóc bồn hoa cay cảnh

 

 

 

 

 

5

Nhắc nhở học sinh

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ vào hs y tế dán mã minh chứng

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                            Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                        Hoàng Thị Hồng Lĩnh

  KẾ HOẠCH TUẦN 27 lớp trực ban 3A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Truyền thông các dịch bệnh cận thị cong vẹo cột sống

Dọn dẹp vệ sinh môi trường,đốt rác ,nhổ cỏ khu vực nhà vệ sinh khi trời nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Cấp phát nước cho học sinh toàn trường

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhắc nhở học sinh vs cá nhân

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                           Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                      Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 28 lớp trực ban 3B

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Truyền thông tai nạn thương tích xảy ra trong trường học

Dọn dẹp vệ sinh môi trường,đốt rác ,nhổ cỏ khu vực nhà vệ sinh khi trời nắng lên

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Cấp phát nước cho học sinh toàn trường

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                          Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                       Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 29 lớp trực ban 2A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Truyền thông tai nạn thương tích xảy ra trong trường học

Cấp phát nước cho học sinh toàn trường

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Cấp phát nước cho học sinh toàn trường

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                         Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                      Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 29 lớp trực ban 2A

 

    Thứ ngày

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ghi chú

Sáng

Chiều

   2

Truyền thông tai nạn thương tích xảy ra trong trường học

Cấp phát nước cho học sinh toàn trường

 

 

 

 

 

 

 

    3

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

KT vệ sinh nhà vệ sinhKB)

 

 

 

 

 

 

 

4

Cấp phát nước cho học sinh toàn trường

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Cập nhật hồ sơ đầy đủ

Tổng vệ sinh sạch sẽ kv KB

 

 

 

 

 

6

Tổng vệ sinh khu vực vườn cây thuốc nam

Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

 

                                                                                         Nhân viên y tế

                                                                                       

                                                                                     Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website   
^ Về đầu trang