Kế hoạch trồng và chăm sóc vườn cây thuốc nam

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY THUỐC NAM

 

 

 

Tháng

Nội dung

Biện pháp

Thành phần

Kết quả

 

Tháng 10

---     

      -Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Tân Lý

 

 

-Ti Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Kim Bảng

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 Nhóm I+II lớp 3B

 

 

 

 Nhóm I lớp 4A

 

 

  • Nhận xét đánh giá:

-Ưu điểm: - ……………………………………………………………………………………………………………………

                   * Tồn tại : - …………………………………..................................

 

                  Tuyên dương :…………………………………………………….

 

                    Phê bình…………………………………………………………..

Nhân viên Y tế                      Tổng phụ trách đội                                     HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Hồng Lĩnh             Trần Thanh Dũng                            jj  Đinh Thị Bạch Dương

 

 

                                     

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY THUỐC NAM

 

 

Tháng

Nội dung

Biện pháp

Thành phần

Kết quả

 

Tháng 11

---      

      -Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Tân Lý

 

-Ti  Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Kim Bảng

 

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

 

 Nhóm I+II lớp 4B

 

 

 

 

 Nhóm I lớp 3A

 

 

  • Nhận xét đánh giá:

-Ưu điểm: - ……………………………………………………………………………………………………………………

                   * Tồn tại : - …………………………………..................................

 

                  Tuyên dương :…………………………………………………….

 

                    Phê bình…………………………………………………………...

 

  Nhân viên Y tế                      Tổng phụ trách đội                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh               Trần Thanh Dũng                    Đinh Thị Bạch Dương

 

 

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY THUỐC NAM

 

 

Tháng

Nội dung

Biện pháp

Thành phần

Kết quả

 

Tháng 12

---

           -Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Tân Lý

 

-Ti 

 

Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Kim Bảng

 

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

 Nhóm I+II lớp 5B

 

 

 

 

 

 Nhóm I lớp 2A

 

 

  • Nhận xét đánh giá:

-Ưu điểm: - ……………………………………………………………………………………………………………………

                   * Tồn tại : - …………………………………..................................

 

                  Tuyên dương :…………………………………………………….

 

                    Phê bình…………………………………………………………...

 

  Nhân viên Y tế                      Tổng phụ trách đội                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                

Hoàng Thị Hồng Lĩnh            Trần Thanh Dũng                                              Đinh Thị Bạch Dương

 

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY THUỐC NAM

 

Tháng

Nội dung

Biện pháp

Thành phần

Kết quả

 

Tháng 1

---            -Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Tân Lý

 

 

-Ti 

Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Kim Bảng

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

 Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 Nhóm I+II lớp 2B

 

 

 

 

 Nhóm I lớp 5A

 

 

  • Nhận xét đánh giá:

-Ưu điểm: - ……………………………………………………………………………………………………………………

                   * Tồn tại : - …………………………………..................................

 

                  Tuyên dương :…………………………………………………….

 

                    Phê bình…………………………………………………………...

 

  Nhân viên Y tế                 Tổng phụ trách đội                         HIỆU TRƯỞNG

                                                         

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh           Trần Thanh Dũng                     Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY THUỐC NAM

 

Tháng

Nội dung

Biện pháp

Thành phần

Kết quả

 

Thang 2

 

      -Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Tân Lý

-Ti

 

Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Kim Bảng

 

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 Nhóm I+II lớp 3B

 

 

 

 

 

 Nhóm I lớp 4A

 

 

  • Nhận xét đánh giá:

-Ưu điểm: - ……………………………………………………………………………………………………………………

                   * Tồn tại : - …………………………………..................................

 

                  Tuyên dương :…………………………………………………….

 

                    Phê bình…………………………………………………………...

 

  Nhân viên Y tế                              Tổng phụ trách đội                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh                      Trần Thanh Dũng                                        Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY THUỐC NAM

                                          

 

Tháng

Nội dung

Biện pháp

Thành phần

Kết quả

 

Tháng 3

--      

      -Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Tân Lý

 

 

 

Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Kim Bảng

 

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

 

 Nhóm I+II lớp 4B

 

 

 

 Nhóm I lớp 3A

 

 

  • Nhận xét đánh giá:

-Ưu điểm: - ……………………………………………………………………………………………………………………

                   * Tồn tại : - …………………………………..................................

 

                  Tuyên dương :…………………………………………………….

 

                    Phê bình…………………………………………………………...

 

  Nhân viên Y tế                               Tổng phụ trách đội                                         HIỆU TRƯỞNG

                                       

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh                       Trần Thanh Dũng                                        Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY THUỐC NAM

 

 

Tháng

Nội dung

Biện pháp

Thành phần

Kết quả

 

Tháng 4

---     

      -Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Tân Lý

 

-Ti 

Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Kim Bảng

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

 

 Nhóm I+II lớp 5B

 

 

 

 Nhóm I lớp 2A

 

 

  • Nhận xét đánh giá:

-Ưu điểm: - ……………………………………………………………………………………………………………………

                   * Tồn tại : - …………………………………..................................

 

                  Tuyên dương :…………………………………………………….

 

                    Phê bình…………………………………………………………...

 

  Nhân viên Y tế                                          Tổng phụ trách đội                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh                                         Trần Thanh Dũng                                  Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY THUỐC NAM

 

Tháng

Nội dung

Biện pháp

Thành phần

Kết quả

 

Tháng 5

---     

      -Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Tân Lý

 

 

Ti 

Tưới cây và nhổ cỏ hằng ngày điểm Kim Bảng

 

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

- Phối hợp với GVCN và học sinh cùng với liên đội đội để thực hiện hằng ngày trong tuần.

 

 

 Nhóm I+II lớp 3B

 

 

 

 

 Nhóm I lớp 4A

 

 

  • Nhận xét đánh giá:

-Ưu điểm: - ……………………………………………………………………………………………………………………

                   * Tồn tại : - …………………………………..................................

 

                  Tuyên dương :…………………………………………………….

 

                    Phê bình…………………………………………………………...

 

  Nhân viên Y tế                       Tổng phụ trách đội                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hồng Lĩnh               Trần Thanh Dũng                                 Đinh Thị Bạch Dương

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website        
 
 
 
 
^ Về đầu trang