KẾ HOẠCH Tổ chức thi “Vở sạch - Chữ đẹp” cấp trường năm học 2017- 2018

 

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

  TRƯỜNG TH MINH HÓA

Số:      /KH- THMH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

          Minh Hóa, ngày 12  tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi “Vở sạch - Chữ đẹp” cấp trường  năm học 2017- 2018

     Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học Minh Hóa; trường TH Minh Hóa lập Kế hoạch tổ chức thi “Vở sach- Chữ đẹp” cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích:

 - Nhằm nâng cao việc rèn chữ giữ vở cho học sinh và trong giáo viên.

 - Phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh có năng khiếu về việc rèn chữ giữ vở để tham gia dự thi cấp huyện.

- Tạo môi trường thân thiện để học sinh giao lưu học tập rút kinh nghiệm trong việc rèn chữ giữ vở.

II. Nội dung và hình thức tổ chức:

1. Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo:

  Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi do hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

     2. Đề thi:

Đề thi do Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ra đề và hướng dẫn chấm.

3. Đối tượng dự thi:

      Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

4. Nội dung thi:

 Bài thi viết chữ đẹp:

Gồm 02 bài thi:

- Bài số 1: 01 bài tập chép (chuyển từ chữ in sang chữ viết đứng nét đều cỡ nhỏ) với đọan văn ngắn hoặc bài văn (thơ) ngắn.

- Bài số 2: 01 bài tập chép tương tự yêu cầu nói trên nhưng được trình bày sáng tạo và được phép viết đứng hoặc nghiêng bằng nét đều hoặc nét thanh, nét đậm.

Thời gian quy định cho mỗi bài thi là 20 phút, học sinh trình bày viết trên giấy kẽ ô li theo mẫu vở luyện viết của trường tiểu học, độ dài của bài viết phù hợp với “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” của chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GD-ĐT cho từng khối lớp.

5. Cách đánh giá:

 Nội dung đánh giá 02 bài viết đều có hệ số điểm như nhau.

III. Tổ chức thi:

1.      Thời gian thi: 7 giờ 15 ngày 17 /11/2017.

2.      Địa điểm thi: Tại các lớp học, trường TH Minh Hóa.

3. Lập danh sách học sinh tham gia dự thi cấp trường:

- Đối với giáo viên chủ nhiệm: Căn cứ vào việc rèn chữ giữ vở của học sinh lớp mình đang dạy, chọn bài tham gia cấp trường.

- Đối với học sinh chuẩn bị giấy kẽ ô li theo mẫu vở luyện viết của trường tiểu học.

DANH SÁCH HỌC SINH

THAM GIA DỰ THI VỞ SẠCH - CHỮ ĐẸP

Năm học: 2017-2018

Lớp:….......................

(Mẫu) 

TT

Họ và

Tên

Ngày, tháng năm sinh

lớp

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

                                                                                     Giáo viên chủ nhiệm

       IV. Chấm và đánh giá bài thi:    

  • Ban giám khảo sẽ đánh giá bài viết và xếp loại A,B,C để đánh giá việc rèn chữ viết của học sinh các lớp.
  • Giao cho GVCN chọn mỗi lớp 05 bài để gửi cho BGK chấm và xếp giải theo khối lớp.
  • Ban giám khảo chấm và chọn xếp giải cho các khối lớp gồm Giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích.
  • Lập danh sách đề nghị công nhận và trao giải cho học sinh đạt giải.

     Nhà trường yêu cầu các tổ triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                

- Các tổ CM trong nhà trường;

- Lưu: VT, CM.

                                                                                                    Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang