Kế hoạch tháng năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 8/ 2016

 

  Kế hoạch tháng 8/2016:

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Thực hiện tốt nghỉ và trả phép đúng thời gian quy định.

- Phối hợp thực hiện tốt vệ sinh trường lớp, tu sủa, sắp xếp lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.

- Phối hợp chuyên môn để biên chế lớp, phân công biên chế giáo viên các lớp, điểm trường.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016- 2017, cùng với nhà trường triển khai ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua.

- Trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học, mua sắm đầy đủ, sách VNEN, đồ dùng học tập của học sinh.

- Soạn bài theo mẫu mới, lên lớp sát thực với đối tượng học sinh hơn.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Tăng cường và làm tốt hơn công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

- Tiếp tục xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

3. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- BCH công đoàn chuẩn bị tốt nội dung tiến hành xây dựng kế hoạch và tiến hành hội nghị công đoàn đầu năm.

- BCH cùng các tổ công đoàn, UBKT, ban thanh tra nhân dân, tổ nữ công xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức hoạt động có  hiệu quả.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hoạn nạn.

- Cùng với nhà trường chuẩn bị tốt Tổ chức ngày Khai giảng năm học mới.

 

                                                                                Ngày 1  tháng 8 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                        NGUYỄN ANH MINH

KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2016

 

  Kế hoạch tháng 9/2015:

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày khai giảng năm học mới.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Thực hiện tốt công tác khai giảng năm học 2016- 2017, cùng với nhà trường triển khai ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua.

- Trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học, mua sắm đầy đủ, sách VNEN, đồ dùng học tập của học sinh.

- Soạn bài theo mẫu mới, lên lớp sát thực với đối tượng học sinh hơn.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Tăng cường và làm tốt hơn công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

- Tiếp tục xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học và tham gia hội nghị viên chức đầu năm đạt kết quả cao.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

3. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- BCH công đoàn chuẩn bị tốt nội dung tiến hành xây dựng kế hoạch và tiến hành hội nghị công đoàn đầu năm.

- BCH cùng các tổ công đoàn, UBKT, ban thanh tra nhân dân, tổ nữ công xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức hoạt động có  hiệu quả.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hoạn nạn.

- Cùng với nhà trường Tổ chức ngày Khai giảng năm học mới.

 

                                                                                Ngày 1  tháng 9 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                        NGUYỄN ANH MINH

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2016

- Ưu điểm:

Trong tháng 8/2016, trong quá trình thực hiện. Công đoàn được đánh giá như sau:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Thực hiện tốt việc trở lại trường đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt việc vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất cho cụm về tập huấn chuyên môn tại trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc tập huấn chuyên môn theo mô hình VNEN.

- Phối hợp thực hiện tốt biên chế lớp học, phân công phân nhiệm.

- Thực hiện tốt việc dạy học 2 tuần đầu có chất lượng, nề nếp.

    - Thực hiện tốt công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016- 2017.

    - Phối hợp nhà trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học.

- Chúng ta đã thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn,  ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng.

- Công tác soạn giảng có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đã bám sát đối tượng học sinh và đã tăng cường dạy các môn đánh giá bằng định tích khá chất lượng.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trì tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vì vậy chất lượng được nâng lên.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Công tác khác.

-  Lao động: Lao động phong quang trường lớp, phong quang vệ sinh duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

4. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- Xõy dựng được kế hoạch và chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền năm học mới, vận động đoàn viên ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

- Tổ chức  kiện toàn lại các tổ công đoàn và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

- Các tổ nữ công, KT, Ban thanh tra nhân dân hoạt động.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo.

- Chất lượng giờ dạy đạt thấp, hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

2. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- Việc thực hiện nhiệm vụ tháng của một số đoàn viên chưa thật sự hiệu quả.

3. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

 

                                                                                  Ngày 30  tháng 8 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                           NGUYỄN ANH MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9-2016

- Ưu điểm:

Trong tháng 9/2016 với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày khai giảng năm học mới. Công đoàn được đánh giá như sau:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với phụ huynh học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

    - Thực hiện tốt công tác khai giảng năm học 2016- 2017, cùng với nhà trường triển khai ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua.

    - Phối hợp nhà trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học và tham gia hội nghị viên chức đầu năm đạt kết quả cao.

- Chúng ta đã thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn,  ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng, đặc biệt là triển khai dạy học theo mô hỡnh VNEN, chương trỡnh lớp 1 cụng nghệ, Dạy mĩ thuật theo PP Đan Mạch.

- Công tác soạn giảng có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đã bám sát đối tượng học sinh và đã tăng cường dạy các hoạt động giáo dục khá chất lượng.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trì tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vì vậy chất lượng được nâng lên.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Triển khai chuyên đề lớp 1 công nghệ, thực hiờn BDTX.

3. Công tác khác.

-  Lao động: Lao động phong quang trường lớp, phong quang vệ sinh duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

- Công tác văn hoá văn nghệ - TDTT: Các đồng chí thành viên công đoàn đã tập luyện và tham gia có chất lượng.

- Kiểm tra nội bộ trường học: Công đoàn kết hợp nhà trường đã tổ chức kiểm tra nội bộ trường học theo đúng lịch, đúng quy trình và đánh giá, giúp đỡ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- Xõy dựng được kế hoạch, duyệt kế hoạch và tiến hành hội nghị công đoàn đầu năm.

- Tham gia hội nghị viên chức đầu năm có chất lượng và đó bầu ra được Ban thanh tra nhân dân trường học mới.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

- Tổ chức  kiện toàn lại các tổ công đoàn và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

- Các tổ nữ công, KT, Ban thanh tra nhân dân hoạt động chưa hiệu quả chưa cao.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đổi mới theo mụ hỡnh VNEN, Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo như lớp 2B, 2A,

- Chất lượng giờ dạy đạt thấp, hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

- Một số đồng chí  ít dự giờ thăm lớp, ít học hỏi, năng lực chuyên môn còn thấp.

2. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- UBKT, tổ nữ công, BTT nhân dân đã hoạt động nhưng hiệu quả đạt chưa cao.

3. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

 - Công tác phát triển Đảng chưa làm được.

 

                                                                                  Ngày 30  tháng 9 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                           NGUYỄN ANH MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2016

  Kế hoạch thỏng 10/2016:

Chủ đề: Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Hội phụ nữ 20- 10.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

- Triển khai các công văn chi thị cấp trên đến tận đoàn viên lao động.

2. Cụng tỏc phối hợp chuyờn mụn:

- Tiếp tục vận động giáo viên bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Soạn bài, viết nhật ký, lờn lớp sỏt thực với đối tượng học sinh, phát huy triệt để phương pháp dạy học VNEN, hội đồng tự quản, Tiếng Việt lớp 1 cụng nghệ.

- Tăng cường dự giờ tham lớp để học hỏi, trao đổi hoàn thiện việc tổ chức lớp học và phương pháp, các bước lên lớp.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Triển khai dạy học 2 buổi/ ngày, tiếp tục chuyên đề sinh hoạt chuyên môn Tiếng Việt 1 công nghệ.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện để  đảo bảo đạt chất lượng cao hơn so với đầu năm học.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cõy, xõy dựng bồn hoa, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

- Tiếp tục trang trí lớp học đảm bảo đúng quy định, đẹp và mang tớnh giỏo dục cao.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn:

 - Triển khai phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Hội phụ nữ 20- 10. Tập luyện tốt cho học sinh để tham gia hội thi An toàn giao thông cấp trường.

 - Họp BCH  phõn cụng nhiệm vụ và tổ chức hoạt động có hiệu quả.

 -  Tổ Nữ công, UBKT, ban thanh tra nhân dân tiến hành họp triển khai kế hoạch. Các tổ công đoàn sinh hoạt triển khai kế hoạch năm học.

 - Tổ chức thao giảng và văn nghệ chào mừng 20- 10; Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày 20- 10.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hoạn nạn.

                                                                                Ngày 1  tháng 10 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2016

* Ưu điểm:

Trong thỏng 10/2016 với chủ đề: Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Hội phụ nữ 20- 10 Công đoàn được đánh giá như sau:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Cụng tỏc phối hợp chuyờn mụn:

- Chúng ta đó thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn,  ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng.

- Công tác soạn giảng, ghi nhật ký, điều chỉnh có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đó bỏm sỏt đối tượng học sinh và đó tăng cường dạy các môn đánh giá bằng định tích khá chất lượng.

- Triển khai hưỡng đẫn cho giáo viên thực hiện dạy học theo mo hỡnh mới VNEN, đánh giỏ học sinh có hiệu quả, giáo viên nắm được cách đánh giá học sinh.

- Thực hiệ tốt việc tổ chức học sinh tham gia thi giải Toỏn, Tiếng Anh qua mạng, tài năng Tiếng Anh.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trỡ tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Đại hội liên đội thành công và đi vào hoạt động hiệu quả.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vỡ vậy chất lượng được nâng lên.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề. Qua kiểm tra đó đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Cụng tỏc khỏc.

-  Lao động: Lao động vệ sinh trường lớp, phong quang vệ sinh duy trỡ thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày. Đó trang trớ lớp học, phũng làm việc, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh đảm bảo.

- Kiểm tra nội bộ trường học: Công đoàn kết hợp nhà trường đó tổ chức kiểm tra nội bộ trường học theo đúng lịch, đúng quy trỡnh và đánh giá, giúp đỡ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

      -  Triển khai phong trào thi đua lập nhiều thành tớch chào mừng ngày thành lập Hội phụ nữ 20- 10.

      - Tổ chức thao giảng và văn nghệ chào mừng 20- 10; Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày 20- 10 tạo thinh thần vui vẻ cho giáo viên công tác tốt.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

- UBKT, tổ nữ công, Ban thanh tra nhân dân đó triển khai nhiệm vụ năm học.

 Phân công công tác sau hội nghị, kiện toàn lại các tổ công đoàn và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

 

* Hạn chế:

1. Cụng tỏc chuyờn mụn:

- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, chưa đảm bảo.

- Chất lượng giờ dạy đạt thấp, hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

2. Cụng tỏc khỏc:

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

 

 

 

                                                                                    Ngày 30  tháng 10 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2016

 

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giỏo, an tõm cụng tác tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

 

2. Cụng tỏc phối hợp chuyờn mụn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Thao giảng, thi giáo viên giỏi ít nhất mỗi đồng chí 01 tiết với 100% số giỏo viờn tổ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, các tổ lên lịch, tổ chức dự giờ xếp loại báo các cho ban chấp hành trước 20/11).

- Mỗi lớp chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ để thi và biểu diễn nhõn ngày 20-11.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức Thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Kết hợp với nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Khảo sát để đánh giá năng lực toàn bộ giáo viên để báo cáo PGD.

- Trang trớ, sửa chữa lại lớp học theo mụ hỡnh VNEN tất cả cỏc lớp. Tăng cường thêm cây xanh trong lớp học.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi viết chữ đẹp cho học sinh toàn trường lần 1.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường TH Tiến Nhất.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây, hoa, vườn thuốc nam ở vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo; trang trí lớp học đảm bảo đẹp, phù hợp học sinh.

 

3. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Kết hợp nhà trường thực hiện tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. Tổ chức văn nghệ của học sinh và thi an toàn giao thông cấp trường.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Nữ công, UBKT, BTTND phối hợp tốt với công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua, kiểm tra đánh giá để thúc đẩy mọi hoạt động đi vào nề nếp.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, tai nạn.

- Nữ cụng, kiểm tra công đoàn, ban thanh tra hoàn thiện các loại hồ sơ, kế hoạch.

- Cùng với nhà trường Tổ chức ngày kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tham gia xét khen thưởng kịp thời trong phong trào thi đua nhân ngày 20- 11.

 

                                                                                Ngày  01  tháng 11 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2016

 

*Ưu điểm:

Trong tháng 11/2016 với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11 Công đoàn được đánh giá như sau:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Cho đến hôm nay hoạt động dạy và học luôn nề nếp. Chúng ta đã thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn, ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng, thực hiện thuần thục các bước, hỡnh thức tổ chức lớp học, phỏt huy được hội đồng tự quản, phát huy được tính tự học của học sinh.

- Công tác soạn giảng, ghi nhật ký có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đã bám sát đối tượng học sinh và đã tăng cường dạy, tổ chức các HDGD có hiệu quả hơn theo phương pháp VNEN.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trì tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi, các buổi lao động.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vì vậy chất lượng được nâng lên.

- Tổ chức thao giảng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11 và thi giáo viên giỏi cấp trường có 18 đồng chí, đạt Giáo viên giỏi cấp trường 14 đồng chí.

- Thi viết chữ đẹp cấp trường, thi văn nghệ đạt hiệu quả cao, đã động viên khích lệ học sinh trong các phong trào thi đua, đã giúp học sinh học tập tốt hơn.

- Tham gia thi Tiếng Anh trên Internet từ lớp 3 đến lớp 5 kết quả đạt được khá cao, chuẩn bị tốt cho thi vũng trường.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Công tác khác.

-  Lao động: Lao động vệ sinh trường lớp, phong quang vệ sinh được duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày. Các giáo viên và học sinh đã trồng thêm cây cảnh, trồng và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh khá tốt.

- Công tác văn hoá văn nghệ - TDTT: Các đồng chí thành viên công đoàn đã tập luyện và tham gia có chất lượng, đặc biệt là huấn luyện bóng đá cho học sinh.

- Kết hợp với nhà trường tổ chức tốt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11, tạo khí thế động viên cho giáo viên công tác tốt.

- Kiểm tra nội bộ trường học: Công đoàn kết hợp nhà trường đã tổ chức kiểm tra nội bộ trường học theo đúng lịch, đúng quy trình và đánh giá, giúp đỡ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng.

- Công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn đã tổ chức thành công hội thi Văn nghệ học sinh; thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Phối hợp nhà trường tổ chức tốt tọa đàm 20/11 để động viên khích lệ tinh thần cho đoàn viên lao động công tác tốt.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lắng xuống so với đầu năm như:  Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo.

- Hội thi viết chữ đẹp một số lớp chưa đầu tư ôn luyện cho học sinh cho nên học sinh viết chưa thật sự đẹp và đúng.

- Số lượng học sinh tham gia thi Toỏn trên Internet từ lớp 2 đến lớp 5 còn ít.

2. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

 

                                                                                Ngày  30  tháng 11 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2016

 

 Kế hoạch tháng 12/2016.

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ngày Quốc phòng toàn dân.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

    2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện đạt chất lượng cao hơn so với đầu năm học. Chuẩn bị ôn luyện tốt cho HS kiểm tra cuối kỳ 1 đạt chất lượng cao.   

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh và tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường đạt kết quả cao, chuẩn bị cho thi tài năng Tiếng Anh cấp huyện.

Thực hiện công tác kiểm tra cuối kì 1, đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo chất lượng, theo đúng thông tư 30, thông tư 22.

- Cùng với nhà trường tập luyện và tham gia hội khỏe phù đỗng cấp huyện.

- Tham gia Sinh hoạt chuyên môn cụm trường tại trường và tổ chức tốt để cụm về SHCM tại trường thành công.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đề ra.

- Cựng phối hợp nhà trường hoàn thiện kiểm định chất lượng tại trường.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây cảnh, bồn hoa chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo chuẩn bị cho thi trang trí lớp học, bồn hoa.

- Thực hiện tốt việc sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

3. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Hoàn tất các loại hồ sơ, sổ sách công đoàn, các tổ công đoàn, ban thanh tra ND, kiểm tra công đoàn.

- Phối hợp với nhà trường tập luyện cho giáo viên và học sinh chuẩn bị cho Hội khỏe phù đổng;

- Phối hợp nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh cuối kỳ 1 theo thông tư 30, 22 úng theo hướng dẫn của Phòng GD Minh Hóa.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Cùng với Đội làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa. Chăm sóc Đình làng Kim Bảng.

- Hoàn thành quyết toán công đoàn và lập dự toán năm 2017.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, tai nạn.

 

                                                                          Ngày 1  tháng 12 năm 2016

                                                                                       T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2016

 

* Ưu điểm:

Trong tháng 12/2016 ới chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ngày Quốc phòng toàn dân.

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

-  Chúng ta đã thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn, ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng.

- Công tác  có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đã bám sát đối tượng học sinh và đã tăng cường dạy, đánh giá học sinh theo TT 30, 22.

- Tổ chức kiểm tra Học kỳ 1 đảm bảo theo Chuẩn KT-KN và theo hướng dẫn của PGD Minh Hóa, kết quả đạt được khá cao.

- Tiến hành việc đánh giá học sinh cuối kỳ 1 đúng hướng dẫn của TT 30, 22 làm hoàn  thành các loại báo cáo nộp cho PGD.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trì tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vì vậy chất lượng được nâng lên.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học. Kiểm tra 6 đ/c, đạt tốt 6 tiết.

- Tổ chức chuyên đề Mỹ thuật và trường học kết nối.

3. Công tác khác.

-  Lao động: Lao động vệ sinh  trường lớp được duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên. Phân công công kiện toàn lại các tổ công đoàn và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

- Tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên kịp thời, dạy giúp khi có việc đột xuất.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo, cũn giao phú việc quản xuyến lớp cho học sinh, chưa nghiêm khi trực ban.

- Chất lượng giờ dạy hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

- Công tác ôn luyện, tập luyện cho học sinh chưa có hiệu quả cao. Chất lượng chưa phản ảnh năng lực thật sự của học sinh.

2. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường. 

                                                                           Ngày 28  tháng 12 năm 2016

                                                                                       T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2017

Với chủ đề: Thi đua lập nhiều thành tớch mừng 87 năm ngày thành lập Đảng.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

    2. Cụng tỏc phối hợp chuyờn mụn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện đạt chất lượng cao hơn so với đầu năm học.

- Tham gia thi tài năng Tiếng Anh cấp huyện. Thi IOE cấp huyện.

- Đánh giá, xếp loại học sinh đảm bảo chính xác, theo thông tư 30 và 22.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường và làm tốt công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

    - Ôn luyện và bồi dưỡng học sinh để tham gia Thi giải Toán qua mạng cấp trường.

   - Phối hợp nhà trường tập luyện thật tốt để tham gia  Hội khỏe phù đổng cấp huyện.

- Tổ chức sơ kết học kỳ 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Phối hợp với CM thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường với chuyên đề đổi mới PP theo mô hỡnh VNEN.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường, bồn hoa ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo. Tiếp tục trang hoàng lớp, chăm sóc bồn hoa trước tết.

3. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Sơ kết công đoàn, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2, UBKT, BTTND, tổ nữ công tổ chức sơ kết và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán công đoàn.

- Thu tiền ủng hộ xây dựng trường học thân thiện của đoàn viờn và mua cây cảnh cho trường.

- Phân công trực tết đảm bảo an toàn trong dịp tết.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hoạn  nạn.

                                                                          Ngày 02  tháng 01 năm 2017

                                                                                       T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2017

* Ưu điểm:

Trong thỏng 01/2017 với chủ đề:Thi đua lập thành tích mừng Đảng  Công đoàn được đánh giá như sau:

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

2. Cụng tỏ phối hợp chuyờn mụn:

- Cho đến hôm nay hoạt động dạy và học luôn nề nếp. Chúng ta đó thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn,  ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng.

- Công tác soạn giảng có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đó bỏm sỏt đối tượng học sinh và đó tăng cường đánh giá học sinh theo thông tư 30, 22 khá chất lượng.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trỡ tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đó đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Thực hiện tham gia tốt cỏc cuộc thi như thi Tài năng tiếng Anh; Thi IOE cấp huyện đạt kết quả khỏ cao.

- Trong tháng đó ụn luyện và tổ chức kiểm tra học kỳ 1 đảm bảo chất lượng, khách quan và đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo theo đúng thông tư 30 và TT 22.

 - Phối hợp nhà trường tập luyện thật tốt để tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện.

- Tổ chức sơ kết học kỳ 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường, bồn hoa ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo. Tiếp tục trang hoàng lớp, chăm sóc bồn hoa.

3. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Sơ kết công đoàn, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2, UBKT, BTTND, tổ nữ công tổ chức sơ kết và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán công đoàn.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hoạn  nạn.

- Phõn cụng và tiến hành trực tết đảm bảo an toàn.

* Hạn chế:

1. Cụng tỏc chuyờn mụn:

- Phong trào thi đua dạy tốt hiệu quả chưa cao như:  Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo.

- Chất lượng giờ dạy hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

- Tham gia các hội thi của học sinh chua đạt giải cao, giáo viênchưa thật sự nhiệt tỡnh bồi dưỡng hoc sinh.

3. Cụng tỏc khỏc.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

- Hoạt động của BTTND trường học, UBKT đạt hiệu quả chưa cao.

 

                                                                         Ngày 03  tháng 02 năm 2017

                                                                                       T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 02/ 2017

Chủ đề: Thi đua lập thành tích Mừng Xuõn, chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 08- 3.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

    2. Cụng tỏc phối hợp chuyờn mụn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện đạt chất lượng cao hơn so với đầu năm học. Thực hiện bồi dưỡng, tập luyện cho học sinh chuẩn bị cho ngày hội học sinh tiểu học tại trường. Vận động phụ huynh tham gia ngày hội tích cực để thực hiện tốt tổ chức ngày hội.

- Tiếp tục ôn luyện để học sinh thi Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh, Toán cấp trường.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường và làm tốt công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

-  Thao giảng ít nhất mỗi giáo viên nữ 01 tiết để  chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/3. ( Điểm Tân Lý do Đ/c Đinh Giang chủ trỡ; điểm Kim Bảng do đồng chí Duyờn chủ trỡ và lờn kế hoạch thao giảng).

- Các đồng chí Đoàn viên  viết sáng kiến kinh nhiệm cần hoàn thành trong tuần 25 và nộp cho nhà trường vào tuần 27.

- Tổ chức thi giải toán qua mạng cấp trường.

- Tổ chức các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường sau tết.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường, bồn hoa ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

- Tập luyện văn nghệ học sinh để tổ chức chào mừng ngày 08/3 ít nhất 03 tiết mục( giao cho Đ/c Dũng tổng phụ trách Đội chủ trỡ).

5. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Triển khai làm cụng trỡnh cụng đoàn để chào mừng ngày 8-3.

- Phối hợp với Nhà trường tổ chức trồng cây sau tết.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hoạn  nạn.

                                                                         

                                                                          Ngày 04  tháng 02 năm 2017

                                                                                       T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2017

* Ưu điểm:

Trong thỏng 02/2017 với chủ đề: Mừng Xuõn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08- 3. Công đoàn được đánh giá như sau:

1. Tư tưởng, đạo đức: Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Nghỉ tết đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Cụng tỏc phối hợp chuyờn mụn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh, đó nõng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện đạt chất lượng cao hơn so với học kỳ 1.

- Ôn luyện và cùng nhà trường chuẩn bị cho các hội thi cấp huyện như thi viết chữ đẹp đạt 2 giải nhỡ, 4 giải khuyến khớch, ngày hội học sinh tiểu học cấp trường, Thi IOE cấp tỉnh có 2 em tham gia.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất đươc tiến hành theo kế hoạch. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường và làm tốt công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

- Các đồng chí Đoàn viên  viết sáng kiến kinh nhiệm  và chuẩn bị nộp cho nhà trường.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường sau tết.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường, bồn hoa ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

-  Triển khai tốt việc nghỉ tết, trực tết đảm bảo an toàn.

- Tập luyện văn nghệ học sinh để tổ chức chào mừng ngày 08/3 ít nhất 03 tiết mục.

- Trang hoàng lớp học của tất cả cỏc lớp.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

- Công đoàn kết hợp nhà trường tập luyện chuẩn bị giao lưu văn nghệ tại xó.

- Tham gia hiến máu nhân đạo 8 đồng chí, có 6 đồng chí lấy máu.

* Hạn chế:

1. Cụng tỏc chuyờn mụn:

- Phong trào thi đua dạy tốt hiệu quả chưa cao như:  Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo.

- Chất lượng giờ dạy hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao, nề nếp các lớp Tân Lý chưa tốt.

- Một số GV chưa hoàn thiện SKKN nộp cho nhà trường.

3. Cụng tỏc khỏc.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường. Trồng cây sau tết thực hiện chưa tốt.

- Hoạt động của BTTND trường học, UBKT đạt hiệu quả chưa cao.

 

                                                                         Ngày 29  tháng 02 năm 2017

                                                                                       T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3/ 2017

  - Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03; ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/03.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, thận trọng hơn và tham gia giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao. Thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, quy định của ngành, của nhà trường.

2. Cụng tỏc phối hợp chuyờn mụn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Thao giảng ít nhất mỗi đồng chí 01 tiết để chào mừng ngày 08/03; 26/03 (08/03 nữ phải thao giảng 1 giáo viên 1 tiết, các tổ lên lịch, tổ chức dự giờ xếp loại báo các cho ban chấp hành trước 08/03).

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện. Đảo bảo đạt chất lượng cao hơn so với học kỳ1, thực hiện bồi dưỡng học sinh chuẩn bị thi giải toán qua mạng cấp huyện, tiếng Anh cấp tỉnh.

- Tiếp tục triển khai chuyờn  hội thảo cụm 3 tại trường Hóa Lương.

- Phối hợp nhà trường làm hoàn thiện các loại hồ sơ kiểm định chất lượng. Chuẩn bị cho kiểm tra thư viện.

- Tổ chức ụn luyện thật tốt chuẩn bị cho học sinh thi kể chuyện, tổ chức trũ chơi, chăm sóc di tích lịch sử chào mừng 26-3. thăm gia đỡnh thương binh liệt sỹ.

- Tổ chức xõy dựng bồn hoa công đoàn, tham gia trang trí lớp học, bồn hoa của lớp. Phối hợp với nhà trường tổ chức đánh giá thi thiết kế trường lớp xanh, sạch đẹp các lớp.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học. 

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Tổ chức tốt tọa đàm phối hợp nhà trường tổ chức mời giao lưu dâu rể của trường.

- Giao lưu văn nghệ với hội phụ nữ xó Minh Húa 2 tiết mục.

- Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức và đánh giá phong trào thi đua 8/3 và 26/3, tổ chức tốt  kỷ niệm 8/3 và 26/3.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ công đoàn, nữ công, ban thanh tra nhân dân trường học.

- Hoàn thiện quyết toán công đoàn quý 3,4 năm 2016 và quý 1 năm 2017.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm.

                                                                                Ngày 1  tháng 3 năm 2017

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2016

- Ưu điểm:

Với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03; ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/03.

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện. Đảo bảo đạt chất lượng cao hơn so với học kỳ I.

- Phối hợp tốt giữa nhà trường, công đoàn, phụ huynh tổ chức thành công ngày hội học sinh tiểu học được PGD và phụ huynh nhân dân đánh giá cao.

- Tổ chức ôn luyện và thi giải toỏn qua mạng cấp huyên đạt kết quả khỏ cao.

- Tiếp tục tham gia tốt hội thảo cụm 3 tại trường TH số 2 Trung Hóa.

- Phối hợp nhà trường, giáo viên đã chuẩn bị tốt cho nên đoàn kiểm tra đánh giá tham gia thi CBQL giỏi về đánh giá tại trường.

- Phối hợp tốt với CM thực hiện ôn luyện cho học sinh và tham gia thi ATGT cấp tỉnh.

- Tổ chức xõy dựng công trình công đoàn, tham gia trang trí lớp học, bồn hoa của lớp.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác bồi dưỡng thường xuyên. 

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

- Tiếp tục trồng và chăm sóc bồn hoa cây  cảnh tại các điểm trường và trang hoàng lớp.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức và đánh giá phong trào thi đua 8/3 và 26/3.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ công đoàn, nữ công, ban thanh tra nhân dân trường học.

- Hoàn thiện quyết toán công đoàn quý 3,4 năm 2015 và quý 1 năm 2016.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hiếu hỷ kịp thời, tất cả đoàn viên tham gia.

* Hạn chế:

1. Tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật:

     - Một số đoàn viên chưa thực sự hết lòng, chưa thực sự nhiệt tình với học sinh. Còn mang tư tưởng đối phó.

     - Việc thực hiện các quy định chưa thực sự nghiêm.

2. Công tác chuyên môn:

- Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm một số lớp chưa tốt, việc đổi mới phương pháp, đánh giá học sinh theo TT 30, soạn bài theo PP VNEN  một số đồng chí còn lúng túng, tổ chức hoạt động học cho học sinh chưa phù hợp, chưa thật sự đổi mới PP. Vẫn còn hiện tượng bớt xén thời gian trong khi dạy như làm việc riêng trong giờ dạy.

- Chất lượng giờ dạy đạt thấp, hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

- Dạy ít sử dụng đồ dùng dạy học, cả đồ dùng hiện có và đồ dùng tự làm.

- Bài dạy ít liên hệ giữa kiến thức và thực tiễn.

3. Xây dựng công đoàn:

   - Chưa tổ chức được thao giảng chào mừng 8/3, chua tổ chức kỷ niệm 8-3, 26-3.

   - Việc phối hợp với nhà trường để tiến hành làm hồ sơ KĐCL vẫn còn chậm.

  - Công tác quyết toán chưa hoàn thành.

 

                                                                         Ngày 30  tháng 03 năm 2016

                                                                                       T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4/ 2016

 

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/5.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học, chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối năm các môn hoc va đánh giá các hoạt động giáo dục.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện. Đảo bảo đạt chất lượng cao hơn so với kỳ I.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học và đánh giá giáo viên theo chuẩn NNGV.

Ôn luyện thật tốt để chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ II thu được kết quả cao.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Rà soát lại chỉ tiêu các lớp và điều chỉnh kế hoạch thực hiện để đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục thực hiện các chuên đề  bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đổi mới PP theo mô hình VNEN, sinh hoạt chuyên môn mới đánh giá học sinh theo TT 30.

- Phối hợp chuyên môn tổ chức ra đề chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ II, Đoàn viên là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tiến hành đánh giá học sinh theo tiến trình chương trình môn mình phụ trách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Tiếp tục tham gia SHCM cụm trường tại trường TH và THCS Thượng Hóa.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, trồng và chăm sóc tốt bồn hoa, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Phối hợp nhà trường đánh giá trang trí lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra Xanh- Sạch- Đẹp, kiểm tra thi đua tại trường.

- Chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị thi CEQL giỏi cấp tỉnh.

5. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Hoàn thành các loại hồ sơ tổ công đoàn, tổ nữ công, UBKT công đoàn, BTT nhân dân, của công đoàn chuẩn bị cho kiểm tra thi đua cuối năm.

- Hoàn thiện công trình làm bồn hoa công đoàn.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, ...

 

                                                                                Ngày 30  tháng  3 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá hoạt động tháng 4/ 2016

- Ưu điểm:

Với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.

1. Tư tưởng, đạo đức:

      Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam 30/4và ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Tổ chức dạy và học có chất lượng đặc biệt là phụ đạo học sinh yếu, đồng thời rà soát lại chỉ tiêu giao đầu năm của nhà trường, các phần hành, chỉ tiêu chất lượng các lớp để phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiến hành dạy học 2 buổi/ngày có chất lượng.

- Duy trỡ sinh hoạt chuyờn mụn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đội ngũ, đánh giá hồ sơ tự học, đánh giá giáo viên theo chuẩn.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học, tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề, tham gia sinh hoạt cụm tại trường TH và THCS Thượng Hóa.

- Tổ chức đánh giá học sinh, xếp loại các môn học theo chương trỡnh, theo mụn học, các hoạt động giáo dục, hoàn thiện kiểm tra các môn Tiếng Anh, Tin học, Khoa học- LS và Địa lí, kiểm tra Toỏn, Tiếng Việt từ lớp 1- 4.

- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối kỳ II Mụn Toỏn, Tiếng Việt lớp 5 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ của các tổ chức chuẩn bị tốt để Phũng về kiểm tra thi đua cuối năm tại trường và đánh giá trường xanh- sạch- đẹp đạt kết quả cao.

- Chấm đánh giá trang trí hoàn thiện lớp học theo mô hỡnh lớp học mới Việt Nam VNEN, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

-  Lao động: Lao động phong quang trường lớp, phong quang vệ sinh được duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

     - Công tác trao đổi với phụ huynh của giáo viên cũng được duy trì.

3. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

      - Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

Làm tốt việc thăm hỏi, động viên đau ốm kịp thời.

     - Xây dựng tốt mối đoàn kết trong tổ chức công đoàn, không xảy ra điều gì ảnh hưởng đến trường.

* Hạn chế:

1. Tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật:

     - Một số đoàn viên chưa thực sự hết lòng, chưa thực sự nhiệt tình với học sinh. Còn mang tư tưởng đối phó.

     - Việc thực hiện các quy định chưa thực sự nghiêm.

2. Công tác chuyên môn:

Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo. Vẫn còn hiện tượng bớt xén thời gian trong khi dạy như bãi học sớm, làm việc riêng trong giờ dạy.

- Chất lượng giờ dạy đạt thấp, hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

- Dạy ít sử dụng đồ dùng dạy học, cả đồ dùng hiện có và đồ dùng tự làm.

3. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

 

                                                                                    Ngày 29 tháng  4 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5/ 2015

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Sinh Bác Hồ 19/5.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Ngày sinh Bác Hồ 19-5.

- Tổ chức dạy và học có chất lượng đặc biệt là phụ đạo học sinh yếu, đồng thời rà soát lại chỉ tiêu giao đầu năm của nhà trường, các phần hành, chỉ tiêu chất lượng các lớp để phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiến hành tổ chức kiểm tra, chấm bài, đánh giá học sinh các môn học, các hoạt động giáo dục, đánh giá Năng lực, phẩm chất đúng thực chất, hoàn thiện các loại hồ sơ học sinh.

- Tổ chức tổng kết, làm bỏo cỏo theo kế hoạch của trường, của ngành đề ra.

- Tiến hành đánh giá, xếp loại đội ngũ cuối năm, xét thi đua nhà trường, các tổ chuyên  môn và học sinh.

- Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ để tiến hành chuyển giao chất lượng học sinh lớp 5 và xét tốt nghiệp.

- Chuẩn bị tốt cỏc nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thi đua, kiểm tra đánh giá xanh - sạch- đẹp.

Tiến hành tổng kết nhà trường và triển khai kế hoạch hè, kế hoạch trực trường đảm bảo an toàn.

- Chuẩn bị cỏc nội dung chuẩn bị cho tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2016- 2017.

- Hoàn thiện cập nhật hồ sơ phổ cập, và tổ chức làm hồ sơ kiểm định chất lượng tại trường.

- Hoàn thiện các loại báo cáo cuối năm nộp cấp trên.

3. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt bầu cử hội đồng nhân dâncác cấp, bầu đại biểu Quốc Hội.

- Tăng cường vận động đoàn viên tích cực, hiệu quả hơn công việc được giao, chấp hành tốt quy định cơ quan, đơn vị.

- Tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt công đoàn, tổ chức lao động phong quang trường lớp, tham gia xây dựng cảnh quan môi trường nhà trường theo điểm trường, cùng với nhà trường phân công chăm sóc cây cảnh trong thời gian nghỉ hè và trực hè.

- Phối hợp nhà trường chuẩn bị cho kiểm tra thi đua cuối năm, các cuộc thi như thi thiết kế xây dựng trường xanh- sạch- đẹp.

- Cựng với nhà trường triển khai đến tận học sinh, giáo viên việc an toàn vệ sinh, phũng chống bệnh mựa hố, an toàn giao thụng.

- Tiếp tục tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên.

- Chỉ đạo tổ nữ công, UBKT xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Chẩn bị cỏc loại hồ sơ cho kiểm tra thi đua cuối năm.

- Tiến hành tổng kết và xét đề nghi khen thưởng đoàn viên xuất sắc năm học 2016- 2016.

- Tiếp tục việc thăm hỏi động viên khi ốm đâu hoạn nạm.

- Vận động quyên góp Quỹ vỡ người nghèo, Quỹ chất độc da cam theo quy định.

 

 

                                                                                Ngày  29  tháng 4 năm 2016

                                                                                            T/M BCH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                           NGUYỄN ANH MINH

 

 

 

         

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website       
 
^ Về đầu trang