Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2017-2018

    PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA

      Số:     /KH-SHCM

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Minh Hóa, ngày       tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học Minh Hóa; Trường tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trường tháng 11/2017 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tiếp tục Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng việc đổi mới phương pháp dạy học

 theo mô hình VNEN nhằm đổi mới nhận thức trong đội ngũ một cách tích cực.

   -     Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học.

   -  Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập đạt hiệu quả tốt.

-    Tạo cơ hội  cho giáo viên tiếp tục tham gia học tập, bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi cá nhân.

- Thay đổi nhận thức về sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, vận dựng nghiên cứu bài học để đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Đặc biệt tăng cường kỹ năng và phương pháp Giáo dục trẻ khuyết tật hoà nhập đạt hiệu quả cao.

2. Yêu cầu:

    -  Chuyên môn trường tổ chức những chuyên đề chung toàn trường những vấn đề mới, những vấn đề đòi hỏi cao về tính thống nhất trong nhà trường, những chỉ đạo mang tính trọng điểm, trọng tâm trong năm học, đồng thời chỉ đạo kiểm tra và hướng dẫn sinh hoạt tổ CM.

   - Chủ động sáng tạo trong tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn, chú trọng gắn đổi mới phương pháp của giáo viên với phương học tập của học sinh, rèn cho học sinh phương pháp tự học, đặc biệt là học sinh khuyết tật học hoà nhập.

   - Chuẩn bị tốt nội dung cho các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao, tham gia đầy đủ các thành viên tạo thói quen sinh hoạt chuyên môn thành nhu cầu của mỗi một giáo viên.

II. Thời gian, nội dung, địa điểm sinh hoạt:

1. Sinh hoạt chuyên môn trường:  

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn 2 tuần 1 lần ( bao gồm  sinh hoạt chuyên môn chung toàn trương để thảo luận và hướng dẫn hồ sơ khuyết tật; dự giờ ít nhất 1 tiết).

2. Nội dung:

Chuyên đề cụ thể: Chuyên đề Giáo dực hoà nhập cho trẻ khuyết tật.

Thực hiện theo tài liệu của Sở GD- ĐT Quảng Bình cung cấp.

Thực hiện dạy 01 tiết do cô Nguyễn Thị Kim Hoàn chủ nhiệm lớp 3A thể hiện.

Tiến hành thảo luận thống nhất và triển khai trong toàn trường.

3. Thời gian, địa điểm:

      - Phần lý thuyết tổ chức vào ngày: 01/11/2017

     - Thực hành dạy vào ngày: 03/11/2017

Địa điểm tại trường tiểu học Minh Hóa.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Chuyên môn trường:

   - Trên cơ sở kế hoạch tổ chức buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao.

   - Thường xuyên kiểm tra đánh giá, giám sát, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời sinh hoạt của tổ chuyên môn.

   - Tổ chức sơ kết, tổng kết dạy học hoà nhập điều chỉnh kế hoạch phù hợp điều kiện nhà trường.

2. Tổ chuyên môn, giáo viên:

   - Chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, kiểm soát sinh hoạt chuyên môn, chỉ đạo việc dạy học của giáo viên trong tổ.

   - Giáo viên tích cực sinh hoạt, học tập, thực hiện có hiệu quả các nội dung sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

     Trên là kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của nhà trường, CM trường và tổ chức sinh hoạt có hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường.

Nơi nhận:                                                                      NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- CM trường, các tổ trưởng (Thực hiện);                                     P. HIỆU TRƯỞNG                  

- Lưu:

 

 

                                                                                        

 

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA

Số:     /KH-SHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Hóa, ngày       tháng 12  năm 2017

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học Minh Hóa; Trường tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trường tháng 12/2017 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tiếp tục Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng việc đổi mới phương pháp dạy học

 theo mô hình VNEN nhằm đổi mới nhận thức trong đội ngũ một cách tích cực.

   -     Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học.

   -  Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập đạt hiệu quả tốt.

-    Tạo cơ hội  cho giáo viên tiếp tục tham gia học tập, bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi cá nhân.

- Thay đổi nhận thức về sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, vận dựng nghiên cứu bài học để đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Đặc biệt tăng cường kỹ năng và phương pháp Giáo dục trẻ khuyết tật hoà nhập đạt hiệu quả cao.

2. Yêu cầu:

    -  Chuyên môn trường tổ chức những chuyên đề chung toàn trường những vấn đề mới, những vấn đề đòi hỏi cao về tính thống nhất trong nhà trường, những chỉ đạo mang tính trọng điểm, trọng tâm trong năm học, đồng thời chỉ đạo kiểm tra và hướng dẫn sinh hoạt tổ CM.

   - Chủ động sáng tạo trong tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn, chú trọng gắn đổi mới phương pháp của giáo viên với phương học tập của học sinh, rèn cho học sinh phương pháp tự học, đặc biệt là học sinh khuyết tật học hoà nhập.

   - Chuẩn bị tốt nội dung cho các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao, tham gia đầy đủ các thành viên tạo thói quen sinh hoạt chuyên môn thành nhu cầu của mỗi một giáo viên.

II. Thời gian, nội dung, địa điểm sinh hoạt:

1. Sinh hoạt chuyên môn trường:  

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn 2 tuần 1 lần ( bao gồm  sinh hoạt chuyên môn chung toàn trương để thảo luận và hướng dẫn hồ sơ khuyết tật; dự giờ ít nhất 1 tiết).

2. Nội dung:

Chuyên đề cụ thể: Chuyên đề Lớp 1 công nghệ GD. Dạy học Mỹ thuật theo PP Đan Mạch theo từng khối lớp:

+ Thực hiện dạy 01 Lớp 1 công nghệ của tổ 1, 2.

+ Thực hiện tiết dạy Mỹ thuật của khối 3,4,5.

Tiến hành thảo luận thống nhất và triển khai trong toàn trường.

3. Thời gian, địa điểm:

     - Thực hành dạy vào ngày: 14/12/2017

Địa điểm tại trường tiểu học Minh Hóa.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Chuyên môn trường:

   - Trên cơ sở kế hoạch tổ chức buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao.

   - Thường xuyên kiểm tra đánh giá, giám sát, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời sinh hoạt của tổ chuyên môn.

   - Tổ chức sơ kết, tổng kết dạy học hoà nhập điều chỉnh kế hoạch phù hợp điều kiện nhà trường.

2. Tổ chuyên môn, giáo viên:

   - Chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, kiểm soát sinh hoạt chuyên môn, chỉ đạo việc dạy học của giáo viên trong tổ.

   - Giáo viên tích cực sinh hoạt, học tập, thực hiện có hiệu quả các nội dung sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

     Trên là kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của nhà trường, CM trường và tổ chức sinh hoạt có hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường.

Nơi nhận:                                                                      NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- CM trường, các tổ trưởng (Thực hiện);                                     P. HIỆU TRƯỞNG                  

- Lưu:

 

 

 

 

 

     

      PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA

       Số:     /KH-SHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Minh Hóa, ngày       tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

 

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học Minh Hóa; Trường tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trường tháng 12/2017 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tiếp tục Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng việc đổi mới phương pháp dạy học

 theo mô hình VNEN nhằm đổi mới nhận thức trong đội ngũ một cách tích cực.

   -     Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học.

   -  Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập đạt hiệu quả tốt.

-    Tạo cơ hội  cho giáo viên tiếp tục tham gia học tập, bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi cá nhân.

- Thay đổi nhận thức về sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, vận dựng nghiên cứu bài học để đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Đặc biệt tăng cường dạy học phát triển năng lực cho học sinh.

2. Yêu cầu:

    -  Chuyên môn trường tổ chức những chuyên đề chung toàn trường những vấn đề mới, những vấn đề đòi hỏi cao về tính thống nhất trong nhà trường, những chỉ đạo mang tính trọng điểm, trọng tâm trong năm học, đồng thời chỉ đạo kiểm tra và hướng dẫn sinh hoạt tổ CM.

   - Chủ động sáng tạo trong tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn, chú trọng gắn đổi mới phương pháp của giáo viên với phương học tập của học sinh, rèn cho học sinh phương pháp tự học.

   - Chuẩn bị tốt nội dung cho các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao, tham gia đầy đủ các thành viên tạo thói quen sinh hoạt chuyên môn thành nhu cầu của mỗi một giáo viên.

II. Thời gian, nội dung, địa điểm sinh hoạt:

1. Sinh hoạt chuyên môn trường:  

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn 2 tuần 1 lần ( bao gồm  sinh hoạt chuyên môn chung toàn trương để thảo luận và hướng dẫn dạy học phát huy năng lục học sinh; dự giờ ít nhất 1 tiết).

2. Nội dung:

Chuyên đề cụ thể: Chuyên đề Dạy học phát triển năng lực học sinh thông qua các môn học,hoạt động giáo dục.

Thực hiện theo tài liệu của Sở GD- ĐT Quảng Bình cung cấp.

Thực hiện dạy 01 tiết do cô Đinh Thị Kim Hạnh chủ nhiệm lớp 2B thể hiện.

Tiến hành thảo luận thống nhất và triển khai trong toàn trường.

- Các tổ CM tổ chức ít nhất 1 tiết tại tổ.

3. Thời gian, địa điểm:

      - Phần lý thuyết tổ chức vào ngày: 21/12/2017

     - Thực hành dạy vào ngày: 28/12/2017. Các tổ tổ chức vào tháng 01/2018.

Địa điểm tại trường tiểu học Minh Hóa.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Chuyên môn trường:

   - Trên cơ sở kế hoạch tổ chức buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao.

   - Thường xuyên kiểm tra đánh giá, giám sát, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời sinh hoạt của tổ chuyên môn.

   - Tổ chức sơ kết, tổng kết dạy học nâng cao năng lực học sinh.

2. Tổ chuyên môn, giáo viên:

   - Chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, kiểm soát sinh hoạt chuyên môn, chỉ đạo việc dạy học của giáo viên trong tổ.

   - Giáo viên tích cực sinh hoạt, học tập, thực hiện có hiệu quả các nội dung sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

     Trên là kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của nhà trường, CM trường và tổ chức sinh hoạt có hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường.

Nơi nhận:                                                                      NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- CM trường, các tổ trưởng (Thực hiện);                                     P. HIỆU TRƯỞNG                  

- Lưu:

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1: (Kèm theo Kế hoạch số:   /KH-SHCM, ngày    /      / 2014)

ơ

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2014 - 2015

Tháng

Tuần

Ngày tổ chức

Nội dung

Người chủ trì

Người báo cáo, người dạy

Số người

9

4

11/9/2014

Chuyên đề  đổi mới PP theo mô hình VNEN

Đ/C Minh

Đ/c Minh

26

9

6

25/9/2014

Dự giờ

TT CM

Mỗi tổ 1 giáo viên

25

10

8

9/10/2014

Thông tư 30, SHCM mới, các công văn khác

Đ/C Minh

Đ/C Minh

26

10

10

23/10/2014

Dự giờ

Đ/C Minh

Đ/c Giang

25

11

12

5/11/2014

Thi GV giỏi

Đ/C Minh

Các GV

26

11

14

18/11/2014

Thi GV giỏi

Đ/C Minh

Các GV

26

12

16

04/12/2014

Thi GV giỏi

Đ/C Minh

Các GV

26

12

18

18/12/2014

Thi GV giỏi kết hợp Đổi mới PP VNEN, SHCM mới

Đ/C Minh

Các GV

26

01

20

08/01/2015

Thi GV giỏi kết hợp Đổi mới PP VNEN, SHCM mới

Đ/C Minh

Các GV

26

01

22

22/1/2015

Đổi mới PP VNEN, SHCM mới

Các TTCM

Các GV

26

02

24

05/02/2015

SHCM mới

Các TTCM

Các GV

26

02

26

19/02/2015

Đổi mới PP VNEN, SHCM mới

Các TTCM

Các GV

26

03

28

05/03/2015

Đổi mới PP VNEN, SHCM mới

Các TTCM

Các GV

26

03

30

19/03/2014

Đổi mới PP VNEN, SHCM mới

Các TTCM

Các GV

26

04

32

02/04/2014

Hướng dẫn đánh giá học sinh theo thông tư 30( Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm)

Đ/C Minh

Các GV

26

04

34

 

Chuẩn NNGVTH

Đ/C Minh

Các GV

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang