Kế hoạch hoạt động Y tế học đường năm học 2016-2017

TRƯỜNG TH MINH HÓA                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Y TẾ                                                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                                                                          

                                                                                         Minh hóa, ngày    tháng    năm 2016

 

                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC                      

                                   NĂM HỌC 2016 – 2017

             Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;

             Thực hiện quyết định số 73/QĐ – BGD&ĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT;

             Căn cứ nhiệm vụ năm học  và tình hình thực tế nhà trường THCS Minh Hóa xây dựng kế hoạch hoạt động y tế  năm học 2016 – 2017 như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm chung của trường:

   - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 25

   - Tổng số học sinh:  313

   - Số lớp: 13

   - Trường nằm trong khu dân cư, đa số học sinh gia đình làm nghề nông                                               

2. Thuận lợi:

   - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD&ĐT, của chính quyền địa phương, sự phối hợp, đồng tình ủng hộ của các ban ngành đoàn thể và phụ huynh học sinh.

   - Phần lớn  học sinh của trường luôn có ý thức tự giác trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân.

3. Khó khăn:

   - Trang thiết bị, vật tư y tế chưa đầy đủ.

   - Do đời sống của nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều nên chưa quan tâm đúng mức về sức khỏe của con em.

  - Phụ huynh chưa có thói quen, chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kì cho con em mình.

II/ Mục tiêu kế hoạch và chỉ tiêu:

1. Mục tiêu:

  - Trang bị thêm những đồ dùng thiết yếu cho phòng y tế.

 -  Quản lí và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên.

           - Tuyên truyền, giáo dục tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, CBGV- CNV nhà trường và cha mẹ học sinh.

           -  Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học, thực hiện sơ cứu – cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn nghiệp vụ.

- Sơ kết, tổng kết và báo cáo  kết quả công tác y tế trường học theo quy định.

2. Chỉ tiêu:

- Tủ thuốc y tế được trang bị những dụng cụ, thuốc thiết yếu cơ bản như: bông, băng, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, dầu gió, nẹp…

-  Toàn thể học sinh trong trường được khám sức khỏe định kỳ 02 lần/ năm,

-  CB – GV – CNV và học sinh biết cách phòng, phát hiện và xử trí một số bệnh, tật thường gặp.

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời.Thực hiện kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường phòng các dịch bệnh.

- Thực hiện kịp thời các chỉ đạo của ngành y tế địa phương

- Thực hiện sơ kết, tổng kết  và báo cáo kết quả công tác y tế đúng thời gian quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG Y TẾ

 - Để y tế học đường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho học sinh có hiệu quả, kế hoạch hoạt động y tế học đường trong năm học 2016 - 2017 phấn đấu đạt được các mục tiêu nhiệm vụ như sau:

1. Trang bị những đồ dùng thiết yếu cho phòng y tế:

- Tăng cường trang thiết bị cho phòng y tế.

- Bổ sung kịp thời những vật dụng thiết yếu chưa có, hư hỏng.

- Trang bị một số đồ dùng, vật dụng thiết yếu cho phòng y tế: có ít nhất 1 giường bệnh để lưu trú, tủ thuốc y tế, các loại tài liệu.

* Giải pháp:

- Tham mưu tăng trưởng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho phòng y tế.

2. Quản lí và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên:

- Kiểm tra  sức khỏe định kỳ 02 lần/năm cho tất cả học sinh.

- Thực hiện ghi chép hồ sơ, sổ sách đầy đủ.

- Quản lý và hướng dẫn việc sử dụng các tài liệu được cấp

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh trong trường. Tổng hợp phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp phụ huynh học sinh đưa con em đến cơ sở y tế điều trị

* Giải pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc chăm sóc sức khỏe.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp.

- Khám, phân loại bệnh tư vấn cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

3. Tuyên truyền, giáo dục tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, CB-GV-CNV nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia BHYT.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quyết định số 4458/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/8/2007

- Ngoài việc tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường còn tổ chức giáo dục truyền thông phòng chống một số bệnh dịch như: bệnh sốt xuất huyết, một số bệnh tật học đường…

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác Bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong trường học, tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT.

- Sử dụng có hiệu quả tỉ lệ % nguồn kinh phí Bảo hiểm y tế để lại trường quản lý và sử dụng vào các mục sau : 

- Mua sắm trang bị phòng y tế, tủ thuốc, các phương tiện sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

* Giải pháp:

- Đưa ra kế hoạch, thực hiện tuyên truyền về các bệnh, tật học đường với toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, ưu tiên đối với các bệnh, tật thường gặp ở lứa tuổi THCS.

- Thực hiện kịp thời các công văn của phòng y tế và phòng giáo dục.

4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học, thực hiện sơ cứu – cấp cứu ban đầu.

- Kiểm tra vệ sinh khu vực  trường lớp hàng ngày.

- Thường xuyên kiểm tra nhà vệ sinh của học sinh, xây dựng nhà vệ sinh thân thiện với học sinh.

- Tăng cường tuyên truyền các bệnh, tật học đường thường gặp để phòng chống kịp thời.

* Giải pháp:

- Phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội và các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra vệ sinh trường lớp, giữ gìn môi trường sạch sẽ, thoáng mát.

5. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyện môn nghiệp vụ.

-  Thực hiện kịp thời các công văn, chỉ đạo của ngành: tập huấn, học hỏi, đi thực tế để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo  kết quả công tác y tế trường học:

Thực hiện tổng hợp hồ sơ khám chữa bệnh của học sinh

- Báo cáo tổng kết cuối năm theo quy định.

VI/ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP:

 

   TT

 Thời gian

                    Nội dung

Ghi  chú

1

 8/2016

- Vệ sinh quét dọn kiểm tra các loại dụng cụ, thuốc còn lại trong năm cũ để có kế hoạch mua sắm thêm cho năm học mới.

- Theo dõi tình hình sức khỏe, sơ cấp cứu xử trí các trường hợp ốm đau xảy ra hàng ngày, cấp phát thuốc cần thiết cho giáo viên và học sinh trong toàn trường.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường và công đoàn

- Theo dõi hướng dẫn học sinh làm vệ sinh theo khu vực quy định xung quanh trường lớp

 

 

2

  9/2016

-  Xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2016 - 2017

- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ y tế năm học 2016 -2017

- Lên kế hoạch, tham mưu với nhà trường mua bổ sung một số cơ sở vật chất thiết thiết yếu, một số thuốc cơ bản để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và cán bộ giáo viên trong nhà trường.

- Theo dõi cập nhật thông tin học sinh và giáo viên hàng ngày.

- Theo dõi diễn biến sức khỏe học sinh và giáo viên, xử trí kịp thời các trường hợp ốm đau xảy ra hàng ngày.

- Viết bài tuyên truyền phòng bệnh tháng 9

- Kiểm tra vệ sinh hướng dẫn học sinh xả đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh phong quang sạch sẽ.

- Tham gia mọi hoạt động của nhà trường và công đoàn theo kế hoạch đề ra.

 

 

3

 10/2016

- Kiểm tra vệ sinh trường lớp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

- Viết bài tuyên truyền phòng bệnh khi có dịch xảy ra.

- Ghi chép cập nhật, bổ sung các loại hồ sơ. 

                         

4

 11/2016

- Tham mưu với nhà trường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

- Kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp

- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

- Tiến hành  kiểm tra sức khỏe định kỳ lần 1 cho học sinh toàn trường

- Tiến hành phân loại sức khỏe cho học sinh và quản lý, lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh

 - Ghi chép cập nhật hồ sơ hàng ngày đầy đủ.

 

5

 12/2016

- Tham gia đưa học sinh đi thi Hội khỏe phù đổng

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, lớp học.

- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

-  Ghi chép cập nhật hồ sơ, sổ sách đầy đủ

- Chuẩn bị các loại thuốc  cho học sinh tham gia hội khỏe phù đổng.

 

 

6

 01/2017

-Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, lớp học.

-  Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

- Ghi chép cập nhật hồ sơ sổ sách đầy đủ

 

7

  02/2017

-Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, lớp học.

- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

- Có kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ lần 2 cho học sinh toàn trường

- Tiến hành phân loại sức khỏe cho học sinh và quản lý, lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh.

- Ghi chép cập nhật hồ sơ đầy đủ.

 

8

 03/2017

-Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh  xảy ra trong nhà trường

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, lớp học.

- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

- Ghi  chép cập nhật hồ sơ hàng ngày đầy đủ

 

9

  04/2017

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, lớp học.

- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

- Cập nhật sổ sách thông tin học sinh và giáo viên hàng ngày.

 

10

  05/2017

-   Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

- Tổng kết công tác y tế học đường năm học 2016-2017

- Rà soát lại số thuốc tồn và những dụng cụ y tế phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Báo cáo tổng kết

 

 

  BGH NHÀ TRƯỜNG                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

                                                                             

                                                                              Hoàng Thị Hồng Lĩnh

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang