Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017

   CÔNG ĐOÀN GD MINHHOÁ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN CS TH MINH HOÁ                         Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                                 

            Số      /CĐ-THMH                              Minh Hoá, ngày ..... tháng 9  năm 2016  

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 NĂM HỌC 2016- 2017

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

    2.Thuận lợi:

* Trong năm học Công đoàn trường có những thuận lợi cơ bản tác động đến phong trào công nhân viên chức, lao động đó là:

+ Công đoàn trường TH Minh Hóa được sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt của Công đoàn ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi  bộ nhà trường sự phối hợp  chặt chẽ của Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức trong nhà trường tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động.

+ Đoàn viên lao động đoàn kết nhất trí, nhiệt tình trong mọi hoạt động của Công đoàn.

+ Đội ngũ nhiệt tình có kinh nhiệm, yên tâm trong công tác. Luôn trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đây là điều kiện tốt các phong trào.

+ Được sự đầu tư của các nguồn vốn xây dựng trường chuẩn Quốc gia vì vậy điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, … đảm bảo kiên cố và phát triển hơn về quy mô.

+ Về đội ngũ dần ổn định và đủ số lượng biên chế quy định.

+ Chế độ tiền lương, các chế độ khác cho cán bộ giáo viên nhân viên đảm bảo.

2. Khó khăn:

+ Đội ngũ đa số đoàn viên lớn tuổi nên hoạt động và phong trào thể dục thể thao giặp nhiều khó khăn.

+ Điều kiện kinh tế địa phương còn nghèo vì vậy cho nên mọi hoạt động của Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

3. Cơ cấu tổ chức, tình hình đội ngũ:

3.1. Tổ Công đoàn:

- Công đoàn được chia thành 4 tổ:

  1. Tổ 1,2 Kim Bảng có 6 thành viên do đồng chí Cao Thị Bích Duyên tổ trưởng.

  2. Tổ 3,4,5 Kim Bảng có 7 thành viên do đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang tổ trưởng.

  3. Tổ 1,2 Tân Lý có 6 thành viên do đồng chí Đinh Thị Ánh Tuyết tổ trưởng.

  4. Tổ 3,4,5 Tân Lý có 6 thành viên do đồng chí Đinh Thị Giang  tổ trưởng.

3.2. Tình hình đội ngũ:

     Tæng sè ®oµn viªn lao ®éng: 25 . Nam: 4       N÷: 21.

  + Đoàn viên: 23; nữ: 20

  + Lao động: 02 ; nữ: 01.

     §¶ng viªn: 22.     N÷: 19.

        Tr×nh ®é chuyªn m«n:

          + Trên chuẩn:

Đại học: 16

Trong đó nữ: 14

Cao đẳng: 06

          + Đạt chuẩn:

Trong đó nữ: 05

Trung cấp: 03

Trong đó nữ: 02

           + Chưa đạt chuẩn: 0

Trong đó nữ:

    - Lý luận chính trị:

            + Cao cấp: 0

Trong đó nữ:

            + Cử nhân: 0

Trong đó nữ:

            + Trung cấp: 02

Trong đó nữ: 01

II. CĂN CỨ:

- Căn cứ công văn số 77/CĐGD ngày 03 tháng 9 năm 2016 của Công đoàn Giáo dục Minh Hóa về hướng dẫn hoạt động công đoàn năm học 2016- 2017;

- Căn cứ nghị quyết kéo dài nhiệm kỳ 2015- 2017 của BCH công đoàn trường;

- Căn cứ tình hình thục tế của trường, công đoàn Trường TH Minh Hóa xây dựng kế hoạch năm học 2016- 2017 như sau:

 

III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017:

 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

         1.  Tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn. Tiếp tục tuyên truyền Nghi quyết số 20- NQ/TW, Nghị Quyết số 27- NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Tập trung tuyên truyền chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2003 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

       Công đoàn chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục. Tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị đa dạng phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nghị quyết  Đại hội công đoàn các cấp. Tiếp tục tham mưu phối hợp có hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, nâng cao trách nhiệm ý thức bảo vệ tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

     2. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đoàn viên, lao động và cán bộ công đoàn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên lao động, công tác vệ sinh an toàn lao động.

     Tăng cường phối hợp chuyên môn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo và lao động, chủ động nắm bắt kịp thời, giải quyết vướng mắc về chế độ chính sách tại cơ quan đơn vị.

 • Phối hợp với chuyên môn trong việc quản lý giáo dục. Tăng cường phối hợp với cựu giáo chức xã, hội khuyến học.
 • Kêu gọi, vận động ủng hộ đoàn viên gặp hoạn nạn, rủi ro, quỹ mái ấm, quỹ công đoàn nghèo, hỗ trợ đoàn viên có thành tích...

      3. Công đoàn chủ động đổi mới các hoạt động, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

      - Tăng cường tham gia quản lý, khắc phục những hạn chế trong trường, tham gia đánh giá xếp loại cán bộ, nhân viên.

      - Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia cùng chuyên môn xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của đơn vị. Cùng với chuyên môn có nhiều giải pháp đẩy mạnh dạy và học, đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

        4. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua: Trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động các phong trào thi đua nâng cao trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị viên chức đầu năm, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Tham gia giám sát và quản lí đơn vị; đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành mọi hoạt động.

        5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội  nhân đạo từ thiện, chăm sóc nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, chăm sóc di tích lịch sử, di tích văn hóa, ủng hộ giáo viên vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phong trào dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, dạy giúp nhau để đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng mái ấm công đoàn năm học 2016- 2017.

       6. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng ngày Truyền thống Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên chấp hành tốt KHHGĐ. Phối hợp với nhà trường, Ban  nữ công triển khai và hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới, chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và tiểu đề án 2 về “Tiếp tục giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”;  

       7. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Vận động đoàn viên lao động gương mẫu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nêu cao tinh thần phê và tự phê trong sinh hoạt Đảng, tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

       8. Tăng cường công tác kiểm tra nhất là kiểm tra toàn diện, kiểm tra thi hành điều lệ công đoàn, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết việc triển khai các phong trào thi đua các cuộc vận động; kiểm tra công tác tài chính, tài sản công đoàn. Kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp công đoàn và chính quyền kịp thời giải quyết và phối hợp giải quyết thỏa đáng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

        9. Nêu cao vai trò, trách nhiệm chủ tịch công đoàn, BCH, KT công đoàn. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo đầy đủ kịp thời chính xác, đúng thời gian quy đinh.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH:

1. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, của  đoàn viên, lao động trong tr­êng; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

1.1. Nhiệm vụ:

 - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn...

- Giám sát, giải quyết kịp thời chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên; các chế độ BHXH; BHYT, hợp đồng lao động chế độ nghỉ thai sản, nghỉ phép, nghỉ hè...

- Tổ chức tốt phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ trong đoàn viên.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền huy động duy trì và phát huy tác dụng  nguồn quĩ “Thăm quan du lịch”. Hội lương để nâng cao đời sống gia đình.

- Xây dựng quỹ khuyến học để tặng thưởng cho con em đoàn viên lao động.

- Tổ chức hội lương theo nhóm, tổ.

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các quy chế: Quy chế phối hợp; quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.

- Tăng cường  hoạt động của Ban TTND, góp phần giám sát việc chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV-NV.

1.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

100% đoàn viên đóng góp các loại quỹ kịp thời, đúng quy định.

100% ®oµn viªn thực hiện tốt các quy chế theo quy định của Công đoàn, đặc biệt quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn.

100% đoàn viên, lao động được chi trả các chế độ phụ cấp, lương, BHXH; BHYT, hợp đồng lao động đúng quy định của nhà nước.

Quỹ công đoàn thu 1% thu nhập, trừ thu hút.

Thăm ốm đau đoàn viên, lao động, vợ hoặc chồng, con, cha mẹ với mức 300.000. đồng/ lần/ người( Nếu nằm viên tuyến trên huyện thì 500.000đ/lần/người)

  Thăm hỏi hiếu, hỷ, …đoàn viên, lao động, vợ hoặc chồng, con, cha mẹ, anh chị em ruột với mức 300.000. đồng/ lần/ người.

  Tham quan nghỉ ngơi mỗi hè. Mức thu 200.000 đồng/ tháng/ người.

 Nộp thêm quỹ thăm ốm ít nhất 200.000đ/ năm/ người.

Có ít nhất 3 nhóm, tổ tham gia hội lương.

 - 100% đoàn viên tham gia tập luyện, chơi ít nhất 1 môn thể thao.

1.3. Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp với nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.

- Công đoàn huy động nguồn quĩ thích hợp để tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên lao động, cho công tác khuyến học khuyến tài đối với con CBGV-NV trong cơ quan, trường học.

- Công đoàn phối hợp nhà trường, đơn vị tổ chức tốt các ngày lế lớn như chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 /11, Ngày Quốc tê phụ nữ 08/ 3 ngày 19/5..

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên, lao động; BCHCĐ tăng cường kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác cho Ban TTND, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời cho hoạt động của Ban TTND phát huy hiệu quả.

        -  Thăm ốm, hiếu hỷ, khuyến học cho con em kịp thời để động viên lao động, tạo tinh thần cho đoàn viên lao động công tác tốt.

       -  Hàng tháng tổ chức hội lương theo nhóm từ 2 đến 5 người để giải quyết khó khăn về kinh tế gia đình, đồng thời BCH công đoàn sử dụng quỹ tham quan cho đoàn viên, lao động mượn để giải quyết khó khăn trong thời gian chưa tham quan.

        - Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, điều kiện sinh hoạt, xây dựng trường học, cơ quan sạch, đẹp, an toàn. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi, thao giảng theo chủ đề năm học.

     - Sử dụng quỹ tham quan cho đoàn viên mượn để giải quyết khó khăn.

    2. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, lao động về Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn; phát triển đội ngũ góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

2.1. Nhiệm vụ:

 - Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2003 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

 - Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên, lao động thực hiện có hiệu quả các Chị thị, Nghị quyết của Đảng nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.  Tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

- Công tác tham gia bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống,  trình độ nghiệp vụ cho nhà giáo và lao động, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Tham gia xây dựng đổi mới công tác quản lý xây dựng nội quy, quy chế cơ quan đơn vị.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Hoạt động thực tập, dự giờ đúc rút kinh nhiệm đạt hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Dạy giúp nhau để đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

      - Các ĐV có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, luật giao thông.

2.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tiếp tục quán triệt các công văn, chỉ thị liên quan đến hoạt động công đoàn, chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi một đoàn viên là tuyên truyền viên chủ trương chính sách và công tác phát triển giáo dục đến tận phụ huynh, học sinh các tốt chức xã hội trên địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn công tác giáo dục - nâng cao chất lượng  giáo dục đào tạo thông qua gặp gỡ phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh lớp.

- Thực hiện có hiệu quả các Chị thị, Nghị quyết của Đảng nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

- Cán bộ giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ có hiệu quả đạt trên 85% đoàn viên trên chuẩn.

- Thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra.

- Có đầy đủ các loại nội quy, quy chế  cơ quan, các tổ chức trong nhà trường và thực hiện nghiêm túc, không có đoàn viên vi phạm.

- Dự giờ mỗi tuần ít nhất 1 tiết.

- Phấn đấu mỗi giáo viên có một máy vi tính, thực hiện thành thạo việc sử dụng vào công việc hàng ngày, ít nhất mỗi đoàn viên thể hiện 1 tiết dạy ứng dụng CNTT trong năm học.

      - 100% CĐV hưởng ứng và thực hiện tốt các PT thi đua trong năm học.

      - 100% đoàn viên có chuyên môn đạt từ khá trở lên.

2.3. Biện pháp thực hiện:

- Mỗi một đoàn viên tích cực học tập bằng cách tự học, thông qua quá trình bồi dưỡng chuyên đề để nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng đổi mới chương trình, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức, kỹ năng - thái độ cấp tiểu học. Phấn đấu mỗi một gia đình có một máy vi tính, bồi dưỡng sử dụng khoa học công nghệ thông tin vào soạn giáo án, giảng bài, quản lý học sinh, quản lý trường học...

- Công đoàn cùng nhà trường tổ chức tốt các  hội nghị viên chức đầu năm học, kiện toàn và lựa chọn xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà trường, công đoàn, biên chế và tài chính. Thực hiện tốt 3 công khai (chất lượng đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thu chi tài chính. 4 kiểm tra phân bổ và sử dụng ngân sách, các khoản thu từ phụ huynh và các khoản thu khác, tham gia tự đánh giá công tác khảo thí và kiểm định chất lượng trường tiểu học. Tham gia xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, tích cực  thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, luật thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.

- Thực hiện dự giờ thông qua các tiết thao giảng, tự dự giờ đồng nghiệp qua những tiết nghỉ do giáo viên dạy môn chuyên.

           - Tạo điều kiện và động viên đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, viết và áp dụng  SKKN hữu ích.

           - Vận động đoàn viên tự phấn đấu tu dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức nhà giáo, giữ vững “ Kỷ cương - Tình thương -Trách nhiệm”, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa.           

  - Kết hợp với chuyên môn phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Coi trọng công tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh tận tâm, thương yêu học sinh, nắm rõ hoàn cảnh của học sinh, động viên khuyến khích các em học tập và tham gia các hoạt động phòng trào.

- Tăng cường học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin qua việc tự học và tham gia học tập tại trường do giáo viên tin học hướng dấn.

- Thực hiện tốt vệ sinh phòng học, nguồn nước, môi trường làm việc, đẩy mạnh phong trào an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.v..v.. phấn đấu không vi phạm luật giao thông. Công tác an toàn vệ sinh lao động lồng ghép với phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và gắn với mục tiêu giữ vững và tiếp tục củng cố vững chắc trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1, lá cờ đầu cấp tỉnh.

         3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đoàn viên, lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2016-2017.

3.1. Nhiệm vụ:

        Thực hiện Nghị Quyết số 29- NQ-TW ngày 4/11/2013 hội nghị trung ương 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản toàn diên Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tến thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Chỉ thị của Bộ trưởng, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành.

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; củng cố kết quả các cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

     Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt” "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

    Thực hiện nghị quyết Đại hội XI của công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội thứ XVII Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Quảng Bình, Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Giáo Dục các cấp.

      Phong trào thi đua “Hai tốt” cụ thể hóa bằng phong trào thi đua sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học,  thi giáo viên dạy giỏi các cấp, phong trào giúp học sinh yếu kém vươn lên bằng cách đẩy mạnh phong trào phụ đạo học sinh yếu kém.

 

        Phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2020 gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

    - Tham gia các cuộc thi như thi Viết chữ đẹp, ngày hội học sinh tiểu học, thi giải toán, tiếng Anh qua mạng, thi tài năng Tiếng Anh.

    - Xây dựng đời sống văn hóa công sở, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19 của Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng đơn vị văn hóa.

     -  Thực hiện tốt các cuộc vận động quyên góp do UBMTTQ Việt Nam, tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Sở, Công đoàn ngành, Phòng Giáo dục phát động.

    - Tạo điều kiện cho các đoàn viên tham gia các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, tăng cường pháp chế trong nhà trường. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào quần chúng để tập hợp lực lượng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy được lương tâm, và trách nhiệm của mỗi đoàn viên, tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ.

3.2. Chỉ tiêu:

       100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, công văn liên quan.

       Tham gia các cuộc thi như thi Viết chữ đẹp, ngày hội học sinh tiểu học, thi giải toán, tiếng Anh qua mạng, Thi tài năng Tiếng Anh….đạt chỉ tiêu nhà trường đề ra.

    - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi, ít nhất 70% đạt giáo viên giỏi cấp trường.

    - Chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà học sinh đạt chỉ tiêu  kế hoạch nhà trường đề ra, tham gia các hội thi, các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

     - Không có đoàn viên vi phạm Chỉ thị 19 của Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng nhà trường đạt đơn vị văn hóa. Phấn đấu 100% gia đình đạt gia đình văn hoá.

       Thu nộp, đồng thời tự giác ủng hộ đầy đủ kịp thời các khoản.

      - 100% đoàn viên, lao động tích cực tham gia các phong trào VHVN-TDTT

3.3. Biện pháp:

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh đăng ký làm theo tấm gương của Bác bằng việc làm cụ thể của mình như: Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, Tận tụy, gương mẫu trong công tác...

- Nhà trường thành lập ban giám khảo và tổ chức  các hội thi nhân dịp các ngày lễ lớn như: 20/11; 22/12;  8/3; 26/3; 19/5...

- Có cam kết giữa nhà trường công đoàn, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng lớp, từng chi hội phụ huynh.

Thành lập ban chỉ đạo để giám sát, đánh giá, xếp loại và đưa vào tiêu chí thi đua từng tháng, từng kỳ và cả năm học.

Phát động phong trào tham gia các hội thi:

 - Thi viết chữ đẹp cho giáo viên, học sinh ngay từ đầu năm học, giao cho ban kiểm tra nội bộ trường học kiểm tra đánh giá để có kế hoạch điều chỉnh hàng tháng từ đó tạo nên phong trào sâu rộng tiến tới dự hội thi viết chữ đẹp toàn huyện, toàn tỉnh khi cấp trên tổ chức.

- Tham gia tốt các cuộc thi tài năng Tiếng Anh; Tham gia thi Giải toán, tiếng Anh qua mạng. Tham gia có chất lượng ngày hội học sinh tiểu học.

      -  Tích cực bồi dưỡng giáo viên giỏi bằng nhiều hình thức như tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp, sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn  cụm trường để học hỏi lẫn nhau…..

- Đánh giá giáo viên gắn với chất lượng học sinh, tích cực vận động học sinh đi học chuyên cần, dạy bồi dưỡng phụ đạo thêm cho học sinh ngồi nhằm lớp để đảm bảo học sinh đạt chuẩn.

      - Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh đẩy mạnh Công tác xã hội hóa giáo dục góp phần tăng động lực cho nhà trường phát triển vững chắc, tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động xã hội từ thiện, cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình.

    - Tích cực cải cách hành chính, xây dựng và thục hiện tốt quy chế cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, lành mạnh.

     -  Tích cực tuyên truyền tốt về công tác đền ơn đáp nghĩa; các khoản đóng góp, ủng hộ.

      - Đổi mới hoạt động nữ công, cụ thể hóa các phong trào Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”. Tạo điều kiện để cán bộ nữ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, hạnh phúc.

      - Đổi công tác quản lý, kiểm tra giám sát các phong trào thi đua công bằng chính xác.

     -  Đẩy mạnh  công tác thi đua khen thưởng về vật chất lẫn tinh thần để động viên đội ngũ .

4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

4.1. Nhiệm vụ: 

    Tiếp tục củng cố và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

    Tiếp tục hoàn thiện các quy chế hoạt động.

    Phối hợp với chuyên môn đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá.

    Tham gia tốt các đợt tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn.

    Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2016- 2017 trong tất cả các khâu, các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen- thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là  tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý tài chính .

     Các ĐVCĐ phải tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, CĐ trong sạch vữngmạnh.
     Phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng.

4.2.Chỉ tiêu:

Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh, đề nghị liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

Cá nhân có 100% đoàn viên tiên tiến. Trong đó Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh 01; cấp huyện 05; đề nghị công đoàn tặng khen 03.

Có đầy đủ các quy chế hoạt động của cơ quan, các tổ chức trong nhà trường.

100% BCH và tổ trưởng công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

Công đoàn xây dựng được ít nhất 1 công trình tại trường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho chi bộ kết nạp trong năm có ít nhất có 1 đồng chí.

4.3. Biện pháp:

Tiếp tục củng cố và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên lao động nhằm chuẩn hóa, nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu, các loại hồ sơ theo quy định của Công đoàn cấp trên.

Phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên, học sinh, tăng cường hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ủy ban kiểm tra Công đoàn.

- Tham gia tốt các đợt tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn, uỷ ban kiểm tra công đoàn.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động đoàn viên, tham gia phối hợp với nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho chi bộ kết nạp trong năm có ít nhất có 1 đồng chí.

- Tham gia tổ chức tốt hội nghị viên chức đầu năm, tham gia xây dựng các tổ chức trường học như bổ nhiệm chức danh chức vụ trong trường đảm bảo phát triển.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao  chuyên môn nghiệp vụ, tham gia bồi dưỡng công đoàn cơ sở.

Nêu cao vai trò công đoàn trong mọi mặt hoạt động, công tác ở đơn vị, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở.

- Xây dựng công trình như bồn hoa, cây cảnh và bảng tin nhà trường và chăm sóc hiệu quả.

Công tác tài chính Thu- Chi quỹ công đoàn  đúng nguyên tắc tài chính và quy định Điều lệ công đoàn.

Bân chấp hành công đoàn có kế hoạch cụ thể năm học, từng kỳ, tháng để chỉ đạo công đoàn hoạt động.

Công tác chỉ đạo ban thanh tra nhân dân trường học trên cơ sở hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học, từng kỳ, tháng tự kiểm tra đánh giá, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị  quyết hội nghị viên chức các năm học, việc quản lý sử dụng tài chính tài sản, việc thực hiện quy chế chuyên môn, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo….

Công đoàn sinh hoạt  vào ngày họp hội đồng nhà trường hàng tháng.

Công đoàn chia thành 04 tổ theo tổ chuyên môn, đồng chí Tổ trưởng chuyên môn là tổ trưởng công đoàn. Tổ công đoàn sinh hoạt vào thứ 5 tuần cuối hàng tháng.

- CB,GV,NV ph¶i mÆc ®ång phôc vµo c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m nh­: Khai gi¶ng n¨m häc, ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11, ngµy Quèc tÕ Phô n÷ 08/3, ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh 26/3 vµ s¬ kÕt, tæng kÕt n¨m häc.

Tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ và sử dụng tốt đúng mục đích, hiệu quả các nguồn hỗ trợ nhằm khắc phục khó khăn cho đoàn viên, học sinh tạo điều kiện công tác tốt. Tham gia giao lưu với công đoàn cơ sở trong huyện để học hỏi kinh nghiệm.

   5. Hoạt động ban TTND:

       5. 1. Nhiệm vụ:

Ban Thanh tra nhân dân chịu sự chỉ đạo của BCHCĐ, thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Hoạt động theo Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học. Cụ thể:

- Giám sát tổ chức, cá nhân có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo quy định tại điều 29 của Nghị định 99/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBCC, nội quy, quy định của nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản… của nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện các kết luận, quyết định, kiến nghị của thanh tra cấp trên.

- Giám sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của hiệu trưởng.

- Khi phát hiện vi phạm liên quan trực tiếp đến việc sử dụng quỹ phúc lợi, thực hiện chính sách lao động và tiền lương, tiền thưởng, các chính sách xã hội thì báo cáo BCH Công đoàn, kiến nghị với hiệu trưởng để hiệu trưởng giải quyết.

- Giải quyết khi có đơn khiếu tố, khiếu nại.

- Tham gia các cuộc kiểm tra mà hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.

        5. 2. Chỉ tiêu:

     -  Thực hiện việc giám sát, vận động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết hội nghị viên chức, đạt chỉ tiêu đề ra.

     -    100% cán bộ, giáo viên nhân viên thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đảm bảo chế độ chính sách cho đoàn viên lao động.

     -  Giải quyết kịp thời, đúng thủ tục các đơn thư khiếu nại, tố cáo tại trường, không có vượt cấp.

    - Tham gia kiểm tra nội bộ trường học với ban KTNB trường học.

       5. 3. Giải pháp:

Khi kiểm tra phải tiến hành đúng các thủ tục do nhà nước quy định. Không được công bố kết luận kiểm tra khi chưa có ý kiến chỉ đạo của BCH Công đoàn và hiệu trưởng.

 Tổ chức các hình thức động viên CBCC tham gia phát hiện các sai phạm khi cần thiết. Những khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác thì hướng dẫn CBCC chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

- Trên cơ sở kế hoạch của công đoàn hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học, từng kỳ, tháng tự kiểm tra đánh giá, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị  quyết hội nghị viên chức các năm học, việc quản lý sử dụng tài chính tài sản, việc thực hiện quy chế chuyên môn, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo….

6. Hoạt động Nữ công:

6.1. Nhiệm vụ:

 - Thường xuyên quan tâm, nhằm động viên, khích lệ lao động nữ vươn lên trong công tác. Phong trào “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trong nữ ĐVLĐ phải gắn với phong trào xây dựng nhà giáo văn hóa, phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”. Hoạt động phải có chiều sâu, nội dung phong phú, thiết thực, phải năng động phối hợp chặt chẽ với BCHCĐ tổ chức tốt các ngày lễ như:20/10; 20/11; 08/03...

- Vận động mỗi ĐV nữ là một cô giáo giỏi và là người vợ đảm đang, người mẹ tốt.

          - Tổ chức tốt phong trào Hai tốt. Tham gia tốt hội thi GV dạy giỏi các cấp. Ban nữ công tạo điều kiện giúp đỡ chị em nắm vững kiến thức pháp luật: Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, 5 chuẩn mực người phụ nữ trong ngành GD.

          - Động viên 100 % chị em đi khám sức khoẻ định kì , thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình,  không có người sinh con thứ 3.

    -  Nắm vững kiến thức pháp luật Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, 5 chuẩn mực người phụ nữ trong Ngành Giáo dục....  

   6.2. Chỉ tiêu:

- Nữ đoàn viên lao động phấn đấu hết năm học 2016- 2017 có trên 70 % đạt chức chỉ A,B Ngoại ngữ, tin học.

          - Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỷ năng sống và giáo dục pháp luật cho học sinh, phấn đấu trên 60% nữ đoàn viên lao động có sáng kiến kinh nghiệm và áp có hiệu quả, phấn đấu mỗi nữ giáo viên có tủ sách chuyên môn cá nhân để học tập, nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn.

          - Phấn đấu 85% nữ đoàn viên đạt danh hiệu Giỏi việc trường đảm việc nhà.

    6.3. Biện pháp:

   - Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng ngày Truyền thống Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên chấp hành tốt KHHGĐ. Phối hợp với nhà trường, Ban  nữ công triển khai và hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới, chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và tiểu đề án 2 về “Tiếp tục giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”; giỏi việc trường, đảm việc nhà.

    - Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ thị số 06 /CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không “ với 4 nội dung trong đó nhấn mạnh yêu cầu “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương  đạo đức tự học và sáng tạo".

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên lao động. Tham gia có kết quả các Hội thi do ngành tổ chức ở các cấp học, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo của học sinh.

- Tổ chức cho chị em trao đổi  học tập, nắm vững kiến thức pháp luật Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, 5 chuẩn mực người phụ nữ trong Ngành Giáo dục…Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình .  

       Giao cho ban nữ công trên cơ sở kế hoạch công đoàn, cụ thể hóa kế hoạch năm, kỳ, tháng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

7. Công tác Tài chính:

      - Thực hiện theo công văn chỉ đạo cấp trên, nghị quyết của Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2017 đã thông qua về thu-chi và quyết toán. Thu đúng, thu đủ, minh bạch trong công tác thu- chi và quyết toán.

7.1. Dự trù thu:  

-  Tổng thu trong năm học: 21.537.000đ. ( Thu từ đoàn phí công đoàn và kinh phí cấp trên cấp)

7.2. Dự trù chi:

- Phụ cấp cán bộ không chuyên trách:  4.307.400đ ( Chi 20%)

- Quản lý hành chính: 2.153.700đ.     ( Chi 10%)

- Thăm hỏi: 6.461.100đ.                     ( Chi 30%)

Các khoản chi khác: 8.614.800đ.       ( Chi 40%).

Công tác tài chính Thu- Chi quỹ công đoàn  đúng nguyên tắc tài chính và quy định Điều lệ công đoàn.

8. Công tác kiển tra:

8.1. Công tác kiểm tra của BCH:

       - Kiểm tra thực hiện nghị quyết công đoàn, quy chế công đoàn ít nhất có 3 tổ, kiểm tra 20% đoàn viên.  Kiểm tra công tác tài chính 2 lần/năm.

       - Phối hợp với chuyên môn, ban thanh tra nhân dân trường học để kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đánh giá giáo viên, học sinh, tăng cường hoạt động của ban thanh tra nhân dân, kiểm tra Công đoàn.

Khi kiểm tra phải tiến hành đúng các thủ tục do nhà nước quy định.

       8.2. Hoạt động của KT công đoàn:

- Giúp Ban Chấp hành thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

- Kiểm tra Công đoàn cùng cấp khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định của Công đoàn.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình.

- Giúp Ban Chấp hành: Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của  Công nhân viên, người lao động.

       Trên cơ sở nghị quyết của công đoàn kiểm tra công đoàn phải xây dựng kế hoạch từng năm học, từng kỳ, tháng tự kiểm tra đánh giá, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ công đoàn, việc thực hiện Nghị  quyết công đoàn các cấp, việc quản lý sử dụng tài chính tài sản công đoàn, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo….

IV. ĐĂNG KÝ THI ĐUA, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG. 

A. Đăng ký danh hiệu thi đua.

1. Tập thể:

- Đăng ký danh hiệu tập thể: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

- Đơn vị xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Xuất sắc.

- Đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp huyện.

- Đơn vị đạt chuẩn về giỏi việc trường, đảm việc nhà.

2. Cá nhân:

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc: 9;     tỷ lệ: 42,8%.

- Nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà: 18; tỷ  lệ: 85,7%.

V. CÁC LOẠI QUỸ ĐÓNG GÓP TRONG NĂM:

1. Quỹ mái ấm công đoàn: 45000đ/ năm/ người.

2. Quỹ tình thương đồng nghiệp: 5000đ/tháng/ người.

3. Quỹ kêu gọi Ủng hộ đoàn viên gặp khó khăn hoạn nạn nộp đầy đủ theo quy định và các quỹ khác do ngành, huyện, Công đoàn cấp trên phát động nộp đầy đủ, kịp thời theo quy định.

4. Tham quan du lịch: 200.000đ/ tháng/ người.

5. Công trình công đoàn: ít nhất 100.000đ/ năm/ người.

6. Quỹ thăm ốm: ít nhất 200.000đ/ năm/ người.

VI. PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH PHỤ TRÁCH TRONG BCH.

 1. Đồng chí: Nguyễn Anh Minh     Chủ tịch công đoàn.
 • Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường.
 • Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Trường để đề xuất thảo luận với Hiệu trưởng trường về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn Trường.
 • Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.
 • Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên.
 • Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn Trường.
 • Phụ trách công tác tổ chức: Phân công tổ, bộ phận và sắp xếp tổ chức phù hợp; tổ chức các buổi hội nghị, thống kê báo cáo tình hình tổ chức của Ban chấp hành và đoàn viên, phụ trách công tác phát triển đoàn viên.
 • Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn cấp trên, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của đoàn viên.
 • Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn trường với Ban Giám hiệu và các loại quy chế nội bộ khác của Nhà trường.
 • Phụ trách Chương trình 1 và 4.

  Đồng chí: Cao Thị Bích Duyên.   Phụ trách công tác kiểm tra, tuyên truyền giáo dục, Phụ trách công tác đời sống, công tác thủ quỹ công đoàn. Phụ trách chương trình 2.

       3.  Đồng chí: Đinh Thị Giang      Phụ trách công tác thi đua, các phong trào, thể thao, văn nghệ, Phụ trách công tác nữ công, phụ trách chương trình 3.

Năm học 2016-2017 là năm học triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết công đoàn các cấp, toàn thể Đoàn viên lao động trong trường học tập, quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Với những thành tích đã đạt được và phương hướng hoạt động năm học 2016- 2017 mong sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, thực hiện của mỗi một đoàn viên để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhà trường.

          

   Ý KIẾN CHI BỘ                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                  Chủ tịch

           

Ý KIẾN CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                          Minh Hóa, ngày........ tháng..... năm 2016

   NGƯỜI DUYỆT                                                 TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                            CHỦ TỊCH                              

            

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

                                    NĂM HỌC: 2016-2017

Tháng

                        NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chủ trì thực hiện

Điều chỉnh kế hoạch

    8
 

- Nghỉ tra phép đúng thời gian quy định và chuẩn bị điều kiện cho khai giang năm học mới như xây dựng cơ sở vật chất, các nghi lễ chuẩn bị khai giảng.
- Phối hợp với nhà trường, tổ chức cho CBGV-NVLĐ học  tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học,  phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.
- Phối hợp với nhà trường trong việc sắp xếp, phân công lao động
- Phối hợp với nhà trường chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới..
- Động viên, thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiếu hỷ.


 
 
    BCH
 
    CT

    BCH
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    9
 

       CHÀO MỪNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI  2016 - 2017

- Họp BCH và Công đoàn tháng.
- Phối hợp với nhà trường, tổ chức cho CBGV-NVLĐ học  tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học,  phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.
- Tuyên truyền, phát động ĐV hưởng ứng tháng ATGT, tháng khuyến học, khuyến tài, phòng chống Ma tuý/HIV/AIDS…

- Xây dựng kế hoạch công đoàn, các tổ, ban của công đoàn.
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế phối hợp.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị CB-CC,VC năm học 2016-2017,  phát động phong trào thi đua “dạy tốt” trong CĐV bắt đầu từ tháng 9, tổ chức đăng ký thi đua năm học 2016-2017
- Triển khai các quy chế: Thu, chi ngân sách công đoàn, quy chế hoạt động công đoàn.
- Động viên, thăm hỏi ĐV ốm đau, phát động phong trào TDTT trong CĐV.


 

   BCH
   BCH
   CT-BCH
 
 
   BCH
   BCH
 
 
    BCH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    10

     LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY PNVN 20/10.

- Họp BCH và Công đoàn tháng

- Duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị công đoàn năm học 2016-2017.
- Phát động phong trào  “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBGV.
- Vận động ĐV tham gia thao giảng – dự giờ cấp tổ.
- Phối hợp với nhà trường, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10. Tổ chức hội nghị công đoàn năm học 2016- 2017.

- Triển khai các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động.

- Thi Tiếng Anh, Toán qua mạng cấp trường.

- Tham gia Hội nghị phụ huynh, Đại hội Đội

-  Đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”

- Tổ chức các hoạt động TDTT, VHVN chuẩn bị cho buổi tọa đàm 20/10
- UBKT kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của ĐVCĐ

- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, hoạn nạn.

- Cùng nhà trường KTNBTH.


 
   BNC
   BNC -BCH
 

BCH
    CT - BCH
    BCH

 

 

 

 

 

 

 

 


   11

    THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ   GIÁO VIỆT NAM VIỆT NAM  20/11.

- Họp BCH và Công đoàn tháng

- Phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tuyên truyền chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

- Tham gia phong trào do công đoàn cấp trên phát động

- Tổ chức thao giảng, thi GV giỏi cấp trường.

- Thi viết chữ đẹp cấp trường.

-  Phối hợp với nhà trường tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11/.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
-  Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau.

- Cùng nhà trường KTNBTH.


 
 

CT
 
   BCH
 
   BCH-TTCĐ
 
   BCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   12

  CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM  22/12.

- Họp BCH và Công đoàn tháng

- Phát động phong trào “ Ngày vì người nghèo”

- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- Tham gia tổ chức chuyên đề dạy học
- Thăm hỏi, động viên CĐV ốm đau, hiếu hỉ…

- UBKT kiểm tra việc tài chính CĐ

- Quyết toán tài chính CĐ năm 2016

- Tuyên truyền trong ĐVCĐ về phòng chống HIV-AIDS, Ma túy, Mại dâm, DS-KHH-GĐ nhân ngày dân số thế giới.
- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.

- Kiểm tra 2 tổ công đoàn và 3 giáo viên.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- Thực hiện tốt công tác ôn luyện cho học sinh và tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1.

 


 

 
   BCH
   BCH- KTCĐ
   BCH- BTTND
 
   BCH
 

 

 


   1,2

    CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02.

- Họp BCH và Công đoàn tháng

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

- Họp Hội đồng thi đua nhà trường.

- Họp BCHCĐ bình xét thi đua học kỳ I.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa.

- Vận động CĐV vui Tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm .
- Cùng nhà trường KTNBTH

- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động VN-TDTT  giao lưu với trường bạn.
- Tham gia Ngày hội học sinh tiểu học.

- Sơ kết học kỳ 1 và xây dựng kế hoạch học kỳ 2.

- Kiểm tra tài chính công đoàn.

- Quyết toán quỹ công đoàn năm 2016, dự toán năm 2017.
- Thăm hỏi, động viên ĐVCĐ ốm đau, hiếu hỉ..


 

   BCH
 

 

 

 

 

 


    3

    CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3.

- Họp BCH và Công đoàn tháng

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày QTPN 8/3

- Phối hợp với nhà trường tổ chức kỷ niệm  8/3

- Cùng với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26/3.

- Tham gia dự giờ thăm lớp, thao giảng

- Cùng nhà trường KTNBTH

- UBKT kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của ĐVCĐ
- Tổ chức các hoạt động VH,VN,TDTT, chào mừng ngày QTPN 8/3
- Phối hợp với Đoàn TNCSHCM trong địa bàn tổ chức các hình thức sinh hoạt, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức thao giảng chào mừng ngày 8/3

- Kiểm tra Ban nữ công, kiểm tra 04 giáo viên.

- Tham gia nghiệm thu SKKN cấp trường.
- Thăm hỏi, động viên ĐVCĐ ốm đau,


          
   BCH
   BCH
 
   BCH
 
   BCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    4

   KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM 30/4.

- Họp BCH và Công đoàn tháng

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp.

- Cùng nhà trường KTNBTH

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975)

- Kiểm tra 2 tổ, 3 giáo viên.
- Thăm hỏi, động viên ĐVCĐ ốm đau, …

 
 

 
  BCH-

TTCĐ-         
 

 

 

 

 

 

 

 


    5

    KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 VÀ NGÀY SINH BÁC HỒ KÍNH YÊU 19/5.

- Họp BCH và Công đoàn tháng

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 01/5 và ngày sinh Bác Hồ kính yêu..
-  Tổ chức tổng kết thi đua năm học 2016-2017, hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng nộp về công đoàn ngành.
- Phối  hợp với nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2016-2017.

- Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, du lịch

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn

  - UBKT kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của ĐVCĐ

Và tài chính CĐ.

 
 

    BCH
 
    CT
 
    CT
    BCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   6,7

    KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CĐVN 28/7 VÀ NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7.

- Họp BCH Công đoàn

- Kết hợp với địa phương tổ chức sinh hoạt hè cho HS

- BCH, BGH phân công trực hè, lao động trong hè tu bổ cảnh quan trường lớp.

- Tổ chức tốt việc trực hè, tu sửa , xây dựng CSVC

- Cùng nhà trường tuyển sinh vào lớp 1

- Tổ chức đi tham quan, du lịch

- Tham gia tập huấn trong hè

- Tham gia các hoạt động của CĐ cấp trên

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn

- Tổ chức thăm hỏi động viên gia đình GV có thân nhân là thương binh, gia đình liệt sĩ ngày 27/ 7.

Phối hợp nhà trường tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ.
- Tổ chức phát thưởng và tặng quà cho con CĐV nhân dịp1/6. - Thăm hỏi, động viên CBCC-VC ốm đau, hoạn nạn….

 
 
    CT

    BCH

 

 

 

 

 

 

 
         
 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website    
 
^ Về đầu trang