Văn bản quản lý

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2020 -2021

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2020 -2021
KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2020 -2021

    PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

      TRƯỜNG TH MINH HÓA

 

               Số ........./KH-TCCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Minh Hóa, ngày 10 tháng 9  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2020 - 2021

         

      Thực hiện hướng dẫn số 452/PGD ĐT-GDTH của Phòng Giáo dục và Đào tạo Minh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm toàn nghành năm học 2020 - 2021;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Minh  Hóa đề ra tại Hội nghị cán bộ, công, viên chức đầu năm;

     Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường năm học 2020 - 2021;

     Chuyên môn trường Tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề chuyên môn  năm học 2020 - 2021 như sau:

 1. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO:

    Ban chỉ đạo tổ chức chuyên đề của trường gồm các thành  viên:

1.

Đinh Thị Bạch Dương

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

Đinh Thị Giang

Phó Hiệu trưởng

Phó ban

3.

Cao Thị Bích Duyên

TT tổ 1,2  - Điểm Tân Lý

Thành viên

4.

Cao Thị Nghĩa

TT tổ 1,2  - Điểm Kim Bảng

Thành viên

5.

Nguyễn Thị Hương Giang

TT tổ 3-4-5 - Điểm Kim Bảng

Thành viên

6.

Trần Thị Lương

TT tổ 3-4-5 - Điểm Tân Lý

Thành viên

 

 II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

 1. Mục tiêu:

Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; nhằm nâng cao chất lượng dạy - học trong các nhà trường:

- Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực soạn giáo án Elearning, kỹ năng sư phạm, năng lực đánh giá tường xuyên học sinh theo Thông tư 22. Phát huy khả năng sáng tạo trong việc vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và nội dung đánh giá học sinh thông qua việc dự giờ, trao đổi, chia sẻ sau khi dự giờ. Có điều kiện đi sâu nghiên cứu, tổ chức chia sẻ các ph­ương pháp soạn, giảng, sử dụng đồ dùng dạy học ... phục vụ thiết thực cho việc đổi mới phư­ơng pháp dạy học, đánh giá phù hợp với thực tế đối tượng học sinh trong trường.

- Không ngừng đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Giải quyết các vướng mắc trong quá trình giảng dạy của giáo viên đối với các môn học.

- Đẩy mạnh đổi mới phương pháp và sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Vận dụng, triển khai các phương pháp dạy học mới hiện đại như: Phương pháp dạy học lấy hoạt động học sinh làm trung tâm.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập đạt

hiệu quả tốt.

- Thực hiện đổi mới đánh giá, nhận xét học sinh theo Thông tư 22/2016.

- Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh có khó khăn về học tập.

 2. Yêu cầu 

        -  Tham gia đầy đủ các chuyên đề do Bộ; Sở; phòng GD tổ chức.

        -  Tham gia các chuyên đề, hội thảo do phòng giáo dục đào tạo huyện Minh Hóa tổ chức.

       -. Tham gia đầy đủ các chuyên đề do cụm chuyên môn liên trường tổ chức

       - Tổ chức có hiệu quả các chuyên đề của trường, của tổ chuyên môn.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhà trường:

- Tiếp tục hướng dẫn tổ chức cho đội ngũ giáo viên về sinh hoạt chuyên môn theo Nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn tổ khối theo chuyên đề.

- Xây dựng dự thảo kế hoạch, lấy ý kiến từ tổ chuyên môn và công khai kế hoạch thực hiện chuyên đề ngay từ đầu năm học.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo mỗi tháng có 1 buổi sinh hoạt chuyên môn  theo chuyên đềvà phê duyệt kế hoạch ngay từ đầu năm học.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn và công tác sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn.

- Phân công, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cụ thể đến tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện chuyên đề.

- Giới thiệu tài liệu và tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, học tập, thảo luận vào các buổi sinh hoạt chuyên môn.

- Tổ chức cho các tổ thảo luận xây dựng chuyên đề, thống nhất chuyên đề trong tổ, lãnh đạo nhà trường nghe báo cáo kết quả thực hiện và bổ sung góp ý.

- Hỗ trợ kinh phí cho việc chuẩn bị thiết bị đồ dùng dạy học và thực hiện chuyên đề theo kế hoạch.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề bổ sung theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

2. Tổ chuyên môn:

- Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, đặc biệt chú trọng đến các nội dung nêu trên. Kế hoạch phải được BGH phê duyệt, lưu giữ tại trường, tổ và phổ biến tới tất cả giáo viên.

- Thực hiện chuyên đề theo đúng kế hoạch; đảm bảo đúng các trình tự các bước khi thực hiện chuyên đề.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của giáo viên.

- Khuyến khích sự chủ động tìm tòi, sáng tạo của giáo viên, yêu cầu tất cả giáo viên trong tổ phải tham gia SHCM, phối hợp với nhau khi soạn bài, thể hiện bài dạy trên lớp và báo cáo chuyên đề; xây dựng, phát huy vai trò của giáo viên, từ đó xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học tập.

- Tổ chức cho toàn bộ giáo viên đ­ược tham gia thể hiện chuyên đề và rút kinh nghiệm, chia sẻ để đi đến thống nhất nội dung xây dựng chuyên đề hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế và áp dụng vào việc dạy - học tại trường có hiệu quả cao.

- Ngoài những chuyên đề tổ chức thực hiện theo kế hoạch qui định từ đầu

năm, tiếp tục bổ sung các chuyên đề đúng theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp

trên.

   IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

 

TT

Tên chuyên đề

Người thực hiện

Thời gian tổ chức

1

Chuyên đề:“Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo chương trình đổi mới GDPT năm 2018 – Môn Tiếng Việt lớp 1”

 

- BLĐ - Toàn thể GV

- GV thể hiện: đ/c  Nghĩa - Duyên.

Tháng9, 10/2020

2

Chuyên đề: Dạy học các môn học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Dạy học Mỹ thuật; Âm nhạc Lớp 1 theo chương trình đổi mới SGK.

- Đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học;

Chuyên đề tổ

 

 

Khối 1-2.

 

Khối 3,4,5

Tháng 10,11,12/2020

3

-Chuyên đề dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

- BLĐ - Toàn thể GV

- GV thể hiện: đ/c  Hằng - Giang.

Tháng 1,2/2021

 

Tổ chức chuyên đề “ Phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước” cho học sinh dưới hình thức hoạt động ngoại khoá.

Đ/C  Dũng (TPTĐội)

 

Tháng 3,4/ 2021

* Các tổ chuyên môn đăng ký và tổ chức tốt các chuyên đề của tổ (kế hoạch riêng từng tổ)

            Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề của trường Tiểu học Minh Hóa năm học 2020 – 2021.  Đề nghị tổ chuyên môn phối hợp nghiêm túc thực hiện để các chuyên đề đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị đồng chí tổ trưởng tổ chuyên môn trực tiếp gặp BGH để được hướng dẫn kịp thời.

 

Nơi nhận:.                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

- Đ/c Hiệu trưởng;                                                                 

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu Cm

Đinh Thị Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA

TRƯỜNG TH MINH HÓA

Số:    /KHCĐ- THMH

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Minh Hóa, ngày 7 tháng 09  năm 2020

 

KẾ HOACH

Tổ chức chuyên đề: Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Nâng cao năng lực cho đội ngũ GV trong việc thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1và chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

          - Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên được nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ,học tập kinh nghiệmsau  khi dự giờ.

          - Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường.

           - Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường: cải thiện mối quan hệ giữa Ban giám hiệu với giáo viên, giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh và học sinh với học sinh; tạo môi trường làm việc, dạy và học dân chủ, thân thiện cho tất cả mọi người.

2. Yêu cầu

          - Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ về các cơ sở vật chất, kinh phí và công tác tổ chức.

- Tổ chuyên môn phân công người dạy chuyên đề.

- Giáo viên được phân công dạy chuyên đề phải soạn bài, chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch giảng dạy và phân phối chương trình.

- Giáo viên dự chuyên đề phải ghi chép cụ thể và tích cực trao đổi thảo luận, chia sẻ sau tiết dạy.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

          1. Thời gian, hình thức tổ chức:

- Thời gian: Chuyên đề cấp trường thực hiện trong tháng 9/2020.

Chuyên đề tổ CM thực hiện trong tháng 10.

- Hình thức tổ chức: Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên đề tổ, phân công GV dạy thể hiện chuyên đề theo kế hoạch.

2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Minh Hóa.

3. Thành phần:  

BGH và toàn bộ giáo viên trong nhà trường tham dự.

4. Nội dung:

Phần 1: Dự giờ thao giảng chuyên đề.

Phần 2: Tổ chức chia sẻ tiết day, những thuận lợi, khó khăn còn vướng mắc trong việc thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phân công giáo viên soạn bài và dạy minh họa:

+ Giáo viên trong tổ cùng GV dạy thể hiện chuyên đề nghiên cứu, thiết kế, soạn bài và chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết dạy minh họa.

+ Bộ phận thư viện, thiết bị có trách nhiệm hỗ trợ thêm về thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên dạy (nếu cần). 

- Cá nhân đến dự mang theo sổ chuyên môn để ghi chép.

- Toàn thể giáo viên tham dự chuyên đề, chuẩn bị ý kiến để chia sẻ:

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề tháng 9,10 năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Minh Hóa. Tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định. Nếu trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc xin trao đổi trực tiếp với bộ phận Chuyên môn để giải quyết, khắc phục kịp thời.

Nơi nhận:

- Tổ CM, GV (thực hiện);
- Lưu CM.

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

           Đinh Thị Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH MINH HÓA                          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                                                        Minh Hóa, ngày 7 tháng 09  năm 2020

                    Số: 0 /KHCĐ- THMH

 

KẾ HOACH

Tổ chức chuyên đề: Dạy học lớp ghép

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Giúp cho giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức, xây dựng kế hoạch dạy học lớp ghép.

           - Giới thiệu cho giáo viên nắm vững phương pháp, cách thức tổ chức lớp học cũng như kế hoạch dạy học lớp ghép, từ đó vận dụng vào thực tế giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

           - Tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động dạy học nhằm đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.

2. Yêu cầu

          Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ về các cơ sở vật chất, kinh phí và công tác tổ chức.

          Chuyên môn nhà trường triển khai các nội dung về chuyên đề lớp ghép cho tất cả giáo viên trong trường.

Phân công giáo viên dạy thể hiện chuyên đề.

Giáo viên được phân công dạy chuyên đề cần soạn bài, chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch giảng dạy và phân phối chương trình.

Giáo viên dự chuyên đề cần ghi chép cụ thể và tích cực trao đổi thảo luận, chia sẻ sau tiết dạy.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

    1. Thời gian, hình thức tổ chức:

- Triển khai phần lý thuyết: Ngày 29/8/2019.

- Thao giảng chuyên đề: Ngày 12/9/2019

2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Minh Hóa.

3. Thành phần:  

BGH và toàn bộ giáo viên trong nhà trường tham dự.

4. Nội dung:

+ Phần 1:  Triển khai phần lý thuyết:

       - Đ/c Đinh Thị Giang triển khai về phần lý thuyết chung về nội dung chuyên đề dạy học lớp ghép.

+ Phần 2:  Phân công GV dạy thể hiện chuyên đề:

- Giáo viên dạy thực nghiệm: đ/c Đinh Thị Hồng Thu – GV dạy lớp ghép.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phó Hiệu trưởng chủ trì buổi thảo luận góp ý thống nhất và cử thư kí ghi biên bản.

- Toàn thể giáo viên tham dự chuyên đềmang theo sổ chuyên môn để ghi chép, chuẩn bị ý kiến để chia sẻ.

- Tham gia tư vấn và góp ý xây dựng giáo án tiết dạy: Ban giám hiệu - Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn 1+2+3, tổ CM 4+5.

- GV nghiên cứu bài dạy để chuẩn bị tham gia góp ý kiến trong buổi thảo luận.

- GV dạy thể hiện chuyên đề nghiên cứu, thiết kế, soạn bài và chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết dạy minh họa.

- Bộ phận thư viện, thiết bị có trách nhiệm hỗ trợ thêm về thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên dạy (nếu cần). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề tháng 8,9 năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Minh Hóa. Tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định. Nếu trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc xin trao đổi trực tiếp với bộ phận Chuyên môn để giải quyết, khắc phục kịp thời.

Nơi nhận:

- Tổ CM, GV (thực hiện);
- Lưu CM.
 

P. HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

           Đinh Thị Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

TRƯỜNG TH MINH HÓA

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Minh Hóa, ngày 01  tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ

Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong học sinh Tiểu học

Năm học 2019 – 2020

 

Thực hiện Công văn số 218/PGD&ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Minh Hóa về việc tăng cường phòng tránh đuối nước chohọc sinh;

      Căn cứ vào kế hoạch và thực tế nhà trường. Chuyên môn trường TH Minh Hóa xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích,đuối nước trong học sinh toàn trường như sau:

      I. MỤC TIÊU

- Hoạt động “Giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước” nhằm làm giảm thiểu tình trạng đuối nước cho học sinh tiểu  học bằng việc sử dụng biện pháp can thiệp hiệu quả với chi phí thấp nhất giúp cho học sinh nâng cao nhận thức trong việc phòng chống tai nạn đuối nước, có các kĩ năng sống sót trong môi trường nước, kỹ năng cứu hộ, cứu đuối. Nâng cao nhận thức, ý thức của  các em thiếu niên và nhi đồng về thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước ở trẻ em.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của giáo viên, học sinh về các biện pháp để kiểm soát, hạn chế được tình trạng đuối nước nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn cho học sinh; giáo dục học sinh nắm chắc các kỹ năng, kỹ thuật bơi an toàn, khả năng sống sót trong môi trường nước.

     II. Đối tượng

     Học sinh Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5.

     III. Nội dung

 1. Tổ chức các hoạt động truyền thông về bơi an toàn và phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong trường bằng nhiều hình thức phong phú.
 2. Tổ chức dạy bơi an toàn và phòng, chống đuối nước cho học sinh.
 3. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn trong môi trường nước cho học sinh.
 4. Dự kiến thời gian thực hiện

- Từ 10/10/2019 đến 30/10/2019: Tổ chức 1 - 2 buổi ngoại khóa nhắc lại cách phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong học sinh toàn trường.

- Từ 15/10/2019 đến 30/10/2019: Tổ chức dạy bơi, cứu đuối cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Từ ngày 18/10/2019 đến 31/5/2020 tổ chức dạy bơi cho HS (tổ chức theo khóa học)

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

 1. Tăng cường chỉ đạo của Cấp ủy, BGH nhà trường về chương trình bơi an toàn và phòng, chống tai nạnđuối nước cho HS.
 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, gia đình và cộng đồng về cách phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; kỹ năng sống sót trong môi trường nước.
 3. Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các ban ngành địa phương tổ chức các hoạt động hè và các hoạt động ngoại khóa vui tươi, lành mạnh và an toàn cho HS.
 4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, báo cáo kết quả triển khai cho Phòng GD&ĐT theo qui định.
 5. Hướng dẫn HS tham gia các lớp học bơi an toàn, kỹ năng cứu đuối và sơ cấp cứu.

       V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

       - Giáo viên Tổng phụ Trách Đội tập huấn triển khai hoạt động “chống đuối nước”

     - Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn khác phối hợp, hướng dẫn học sinh tham gia ngoại khóa, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền cho học sinh và cộng đồng về cách phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; kỹ năng sống sót trong môi trường nước. Vận động cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh, cho HS tham gia các lớp học bơi.

     - Nhân viên Y tế và văn phòng trường đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động triển khai chương trình bơi an toàn và phòngđuối nước cho HS

       Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng chống đuối nước của trường Tiểu học Minh Hóa.  Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- GV Tổng phụ trách đội.

- Tổ CM, GV (thực hiện);                                           Đinh Thị Giang
- Lưu CM.

 

                                                                          

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

TRƯỜNG TH MINH HÓA                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số ....../KHCĐTHMH           Minh Hóa, ngày 01 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề: Năng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo TT 22 (Về soạn bài, dự giờ trao đổi kinh nghiệm về tổ chức dạy học đánh giá học sinh trên lớp)

 

- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT Minh Hóa; của trường Tiểu học Minh Hóa;

          - Chuyên môn Trường Tiểu học Minh Hóa tổ chức sinh hoạt chuyên môn triển khai chuyên đề: Năng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo TT 22 (Về soạn bài, dự giờ trao đổi kinh nghiệm về tổ chức dạy học đánh giá học sinh trên lớp)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

         - Trao đổi kinh nghiệm về cách soạn giáo án, phương pháp dạy học và nhận xét đánh giá học sinh trên lớp theo tinh thần thông tư 22/ BGD, nhằm  nâng cao hiệu quả giảng dạy.

- Tạo mối quan hệ thường xuyên trong sinh hoạt và trao đổi chuyên môn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Tạo cơ hội cho giáo viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiện: từ việc lập kế hoạch, chọn lựa phối hợp các phương pháp, kĩ thuật khác nhau trong đánh giá đến việc sử dụng 1 số kĩ thuật cơ bản trong ĐGTX sao cho đạt hiệu quả trong tiết dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, tự tin; có phương pháp dạy học nhẹ nhàng, hiệu quả; học sinh học tập tích cực, tự tin.   

2. Yêu cầu

          Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ về các cơ sở vật chất, kinh phí và công tác tổ chức.

Tổ chuyên môn khối 1+2+3 phân công người dạy chuyên đề môn Tiếng Việt.

Tổ chuyên môn khối 4+5 phân công người dạy chuyên đề môn Khoa học.

Giáo viên được phân công dạy chuyên đề cần soạn bài, chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch giảng dạy và phân phối chương trình.

Giáo viên dự chuyên đề cần ghi chép cụ thể và tích cực trao đổi thảo luận sau tiết dạy.

 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Thời gian: 

- Triển khai phần lý thuyết: Ngày 6/9/2018.

- Thao giảng chuyên đề: Ngày 20/9/2018

2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Minh Hóa.

3. Thành phần:

- Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên.

4. Nội dung:

+ Phần 1:  Triển khai phần lý thuyết:

            - Đ/c Đinh Thị Bạch Dương triển khai về phần lý thuyết chung về nội dung đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục.

            - Đ/c Đinh Thị Giang: Triển khai nội dung: Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn Tiếng Việt.

          - Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang: Triển khai nội dung: Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn Lịch sử - Địa lý.

+ Phần 2: Thực hành soạn bài theo hướng đánh giá thường xuyên các môn học.

      + Phân công GV dạy thể hiện chuyên đề:

- Giáo viên dạy thực nghiệm: đ/c Đinh Thị Kim Cúc - môn Tiếng Việt lớp 2

                                            đ/c Đinh Thị Thủy Kiều – môn TNXH.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tham gia tư vấn và góp ý xây dựng giáo án tiết dạy: Ban giám hiệu - Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn 1+2+3, tổ CM 4+5.

- Tổ Văn phòng chuẩn bị các điều kiện về CSVC.

- Các giáo viên nghiên cứu bài dạy để chuẩn bị tham gia góp ý kiến trong buổi thảo luận.

- Phó Hiệu trưởng chủ trì buổi thảo luận góp ý thống nhất và cử thư kí ghi biên bản.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề Năng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo TT 22 (Về soạn bài, dự giờ trao đổi kinh nghiệm về tổ chức dạy học đánh giá học sinh trên lớp). Đề nghị các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện. Nếu trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc xin trao đổi trực tiếp với bộ phận Chuyên môn để giải quyết, khắc phục kịp thời. ./.

 

 

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (Chỉ đạo);

- Tổ CM, GV (thực hiện);
- Lưu CM.

 


 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD - ĐT MINH HÓA                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Minh hóa, ngày 1 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Thông qua việc tổ chức chuyên đề nhằm giúp cán bộ quản lí, giáo viên nâng cao năng lực dạy học Tiếng Việt 1 CGD học sinh; giúp giáo viên vận dụng linh hoạt về tổ chức lớp học, phương pháp dạy học, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp, của nhà trường để không ngừng nâng cao hiệu quả giáo dục tại trường.

- Tạo cơ hội tốt cho cán bộ quản lí, giáo viên được trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình dạy học Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục.

- Tạo điều kiện để các tổ chuyên môn trong nhà trường tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” v.v....

2. Yêu cầu

- 100% cán bộ quản lí, giáo viên được tham gia sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch. Ghi chép cẩn thận, chia sẽ ý kiến trên tinh thần xây dựng, rút kinh nghiệm cho bản thân áp dụng vào giảng dạy và đánh giá nhận xét học sinh.

- Nội dung sinh hoạt chuyên đề phải có sự chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn mang lại hiệu quả thiết thực. Kết thúc đợt sinh hoạt chuyên đề phải có giải pháp phù hợp để tháo gỡ thắc mắc, khó khăn của giáo viên đồng thời định hướng việc dạy học Tiếng Việt 1 CGD học sinh.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT:

1. Thời gian:

Tổ chức:tháng 10/2018

2. Nội dung

- Dạy thực hành trên lớp.

- Dự giờ, phân tích, suy ngẫm, chia sẻ tiết dạy minh họa; nghiên cứu các báo cáo kinh nghiệm của giáo viên, cán bộ quản lí; Thảo luận, đi tới thống nhất các vấn đề liên quan tới dạy học Toán, Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

3. Địa điểm

Tại trường Tiểu học Minh Hóa.

4. Phân công thực hiện.

- Tổ trưởng chuyên môn khối 1-2 xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề dạy học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, phân công giáo viên dạy thể hiện chuyên đề trong tổ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chuyên môn nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chuyên môn và các giáo viên nghiên cứu thực hiện có hiệu quả, phối hợp với với các tổ trưởng tổ chức theo đúng kế hoạch để ra.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên đề: Dạy học Tiếng Việt 1 CGD của trường tiểu học Minh Hóa. Chuyên môntrường, các tổ chuyên môn và giáo viên trường nghiên cứu thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với ban giám hiệu để được giải quyết./.

 

 

     Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG

- CM trường, các TTCM (thực hiện);

- Lưu hồ sơ CM.

 

 

                                                                                     Đinh Thị Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

TRƯỜNG TH MINH HÓA                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số ....../KHCĐTHMH                            Minh Hóa, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ "NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ

 THƯỜNG XUYÊN HỌC SINH TIỂU HỌC THEO

THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT"

Năm học 2018 - 2019

 

- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT Minh Hóa; của trường Tiểu học Minh Hóa;

- Căn cứ nhu cầu thực tế giảng dạy các môn học tại nhà trường;

- Chuyên môn Trường Tiểu học Minh Hóa tổ chức sinh hoạt chuyên môn triển khai chuyên đề "Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên học sinh Tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT".

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

         1. Trường Tiểu học Minh Hóa tiếp tục đổi mới công tác quản lý, giảm các thủ tục, hồ sơ hành chính, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn để tạo điều kiện cho giáo viên tập trung vào công việc chuyên môn, tiếp tục quen dần với việc đổi mới, chia sẻ cách nhận xét, đánh giá thường xuyên, nhằm động viên khuyến khích học sinh và hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện.

          2. Chuyên môn Trường Tiểu học Minh Hóa tiếp tục hướng dẫn tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn thực hiện nghiêm túc TT 22/2016 vào buổi học chính khoá theo tinh thần đã được tập huấn; trong nhận xét, đánh giá thường xuyên học sinh (hoặc nhóm học sinh) không được gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh và cha mẹ học sinh.

          3. Tuyên truyền, giải thích để giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kì: Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh và được chấm điểm. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong học kì, trong năm học. Nếu kết quả bài kiểm tra định kỳ chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; có thể cho học sinh làm lại bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả của các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là "vì sự tiến bộ của học sinh", nhằm giúp học sinh học được và học tốt.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

          1. Thời gian, hình thức tổ chức:

- Thời gian: Chuyên đề thực hiện từ tháng 10 đến tháng 11.

- Hình thức tổ chức: Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên đề tổ, phân công GV dạy thể hiện chuyên đề theo kế hoạch.

+ Tháng 10:  "Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên học sinh tiểu theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT" thông qua môn Toán  và Tiếng Việt.

+ Tháng 11:  "Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên học sinh tiểu theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT" thông qua môn Khoa học; Lịch sử; Địa lý khối 3-4-5. Môn Tự nhiên xã hội lớp 1-2-3.

2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Minh Hóa.

3. Thành phần:  

BGH và toàn bộ giáo viên trong nhà trường tham dự.

4. Nội dung:

Phần 1: Dự giờ thao giảng chuyên đề.

Phần 2: Tổ chức chia sẻ tiết day, những thuận lợi, khó khăn còn vướng mắc trong việc thực hiện cách đánh giá thường xuyên học sinh thông qua các môn học  theo Thông tư 22/2016 trong thời gian qua.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phân công giáo viên soạn bài và dạy minh họa:

+ Giáo viên trong tổ cùng GV dạy thể hiện chuyên đề nghiên cứu, thiết kế, soạn bài và chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết dạy minh họa.

+ Bộ phận thư viện, thiết bị có trách nhiệm hỗ trợ thêm về thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên dạy (nếu cần). 

- Cá nhân đến dự mang theo sổ chuyên môn để ghi chép.

- Toàn thể giáo viên tham dự chuyên đề, chuẩn bị ý kiến để chia sẻ: về thuận lợi, khó khăn còn vướng mắc trong thời gian áp dụng thực hiện Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016 và những giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc đó.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề tháng 10,11 năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Minh Hóa. Tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định. Nếu trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc xin trao đổi trực tiếp với bộ phận Chuyên môn để giải quyết, khắc phục kịp thời.

Nơi nhận:

- Tổ CM, GV (thực hiện);
- Lưu CM.
 

P. HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

           Đinh Thị Giang

 

            

 

 

 

DỰ KIẾN CÁC CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC 2019-2020

1. Chuyên đề dạy học lớp ghép.

2. Chuyên đề: Năng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo TT 22 (Về soạn bài, dự giờ trao đổi kinh nghiệm về tổ chức dạy học đánh giá học sinh trên lớp).

3.Dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

4. Chuyên đề: GDKNS: Giáo dục an toàn đuối nước cho học sinh.

 

 

 

 

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

ZpHLa

yhhs3z
8/9/2016 9:12:53 AM

gIknq7

XK3A6Y
1/6/2017 1:50:48 AM
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website       
 
 
 
^ Về đầu trang