Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA

TRƯỜNG TH MINH HOÁ

 

 
   

Số:......./KH- BDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

                 Minh Hóa,  ngày .....tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2016- 2017

 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

         Căn cứ công văn số  123 /PGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2016  của Phòng GD-ĐT Minh Hóa về việc Hướng dẫn công tác BDTX năm học 2016-2017;

         Xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Minh Hoá xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016- 2017 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. Những thuận lợi và khó khăn:

1. Thuận lợi:

- Các văn bản hướng dẫn về bồi dưỡng thường xuyên khá đầy đủ, đảm bảo cho bồi dưỡng và tự bồi dưỡng giáo viên.

         - Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên theo học nâng chuẩn và theo học các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, các lớp ngoại ngữ, tin học....

          - Phần lớn đội ngũ giáo viên đều rất nhiệt tình, tận tâm với nghề và có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

          - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học của nhà trường khá đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

 

b. Khó khăn:

          - Một số ít giáo viên có tuổi thiếu sự nhanh nhạy trong tiếp thu các phương pháp dạy học mới, trình độ ứng dụng CNTT còn hạn chế.

 

        II. Đặc điểm về đội ngũ:

 

 

Số lượng CB, GV, NV

Trình độ đội ngũ CBQL  (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX)

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số CB, GV, NV

CBQL

(BGH hoặc BGĐ)

Giáo viên

Nhân viên

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

25

2

21

2

0

2

0

0

0

 14

6

1

 

B. KẾ HOẠCH CHUNG:

I. Mục tiêu:

1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục Tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

3. Bồi dưỡng thường xuyên mục đích làm cho đội ngũ giáo viên luôn đạt chuẩn theo quy định và nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2016-2017.

 

 II. Nội dung bồi dưỡng:

1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)    

 Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

1.  Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ số 05/CT-TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

2. Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, của Phòng GD- ĐT Minh Hóa;

3.  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

4. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

5. Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tự học từ ngày 12- 30/9/2016 gồm 22 tiết; Tập trung gồm 8 tiết, thời gian học  06/10 và 13/10/2016.

2. Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (30 tiết/ năm học/giáo viên)

TT

Tên nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu

Thời gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

1

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn

Giúp cho CBQL, GV có các kỹ năng cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn;

Triển khai sinh hoạt có hiệu quả tại trường.

10

8

12

 

3. Nội dung bồi dưỡng 3: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (60 tiết/ năm học/giáo viên)

Mô đun

Tên nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu

Thời gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

TH25

Kỷ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học:

1. Kỹ thuật đánh giá trong hoạt động giáo dục.

 

2. Kiểm tra miệng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh.

 

 

 

3. Kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học sinh.

4. Các biện pháp rèn kỹ năng tự đánh giá cho học sinh.

- Nắm được kỹ thuật quan sát trong đánh giá học sinh.

- Nắm được các bước tiến hành và tiến hành quan sát học sinh để đánh giá có hiệu quả.

- Biết được vai trò của kiểm tra miệng trong đánh giá.

- Nắm được hình thức kiểm tra miệng và tiến hành kiểm tra học sinh để phát huy năng lực học của học sinh.

- Học sinh nắm được các biện pháp rèn kỹ năng tự đánh giá.

- Vận dụng đánh giá có hiệu quả và biết tự đánh giá mình để điều chỉnh học tập hiệu quả.

 

 

 

12

 

 

 

1

 

 

 

2

TH26

Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học:

1. Bài tự luận.

 

 

2. Bài trắc nghiệm.

 

 

3. Kỹ thuật xây dựng và phân tích câu trắc nghiệm.

 

- Nắm được khái niệm bài tự luận. Biết được quy trình đánh giá học sinh bằng bài tự luận.

 

 

- Biết được thế nào là trắc nghiệm khách quan.

- Nắm được quy trình và xây dựng được đề trắc nghiệm khách quan.

- Cách xây dựng trắc nghiệm, xây dựng kỹ thuật viết câu trắc nghiệm.

- Giáo viên xây dựng được đề trắc nghiệm để đánh giá chính xác quá trình học của học sinh.

10

3

2

TH32

Dạy học phân hóa ở tiểu học:

1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông và giáo dục tiểu học.

2. Tầm quan trọng của dạy học phân hóa.

3. Phương pháp thực hiện dạy học phân hóa một số môn học ở tiểu học.

4. Các điều kiện để thực hiện hiệu quả dạy học phân hóa.

 

- Nắm được mục tiêu giáo dục tiểu học, nắm được tầm quan trọng của dạy học phân hóa và nắm chắc phương pháp dạy học phân hóa.

 

- Vận dụng linh hoạt với điều kiện thực tế nhà trường và lớp dạy để phân hóa đối tượng học sinh, đưa ra các phương pháp dạy học phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục của lớpdạy và chủ nhiệm.

10

 2

3

TH35

Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học và những hoạt động chủ yếu của GVCN ở trường.

2. Nhiệm vụ đặc trưng của giáo viên chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay.

3. Phân tích những yêu cầu đối với giáo viên tiểu học.

4. Có khả năng thiết kế một số hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

- Biết được nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học và những hoạt động chủ yếu của GVCN ở trường.

- Biết so sánh và hiểu nhiệm vụ đặc biết của GVCN tiểu học.

 

- Vận dụng những yêu cầu, nhiệm vụ vào hoạt động của GVCN để thực hiện tốt công tác giáo dục đạt hiệu quả cao.

 

10

2

II. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn và toàn trường.

- Bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

- Thực hành bằng giờ dạy trên lớp, tổ chức thực hành cá nhân, theo nhóm, tổ, điểm trường, toàn trường.

 

III. Thời gian bồi dưỡng:

-  Thời gian bồi dưỡng tại trường: Bắt đầu từ ngày 12/9/2016.

 Sơ kết vào ngày 05/01/2017; tổng kết: 18/5/2017.

IV. Đối tượng:

 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Minh Hóa.

V. Tài liệu:

Tài liệu do giáo viên sưu tầm, đặt mua tại PGD Minh Hóa các tài liệu quan đến nội dung trên.

- Tài liệu bồi dưỡng nội dung 3: Bộ GD&ĐT phát hành;

- Tài liệu bồi dưỡng nội dung 2: Sở GD&ĐT phát hành;

- Một số tài liệu băng đĩa về bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

 VI. Tổ chức thực hiện:

1. Hồ sơ BDTX:

* Hiệu trưởng nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng của phòng GD&ĐT tới toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên  năm học 2016- 2017 của nhà trường.

- Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng.

- Phân công cán bộ giáo viên cốt cán tổ chức bồi dưỡng, quản lý theo dõi các lớp bồi dưỡng.

* Đối với giáo viên: Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016-2017 (gồm kế hoạch tự học, kế hoạch tham gia bồi dưỡng tập trung, tài liệu BDTX).

* Đối với trường: Kế hoạch BDTX cá nhân của mỗi giáo viên (đó được phê duyệt); Kế hoạch BDTX của nhà trường; tài liệu BDTX; Hồ sơ đánh giá công tác BDTX (phiếu đánh giá; bản tổng hợp kết quả đánh giá; biên bản đánh giá); hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX; sổ theo dõi kết quả BDTX.

- Tất cả các hồ sơ BDTX đều được lưu giữ hàng năm.

2. Công tác kiểm tra:

Ban giám hiệu tổ chức kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) việc triển khai thực hiện công tác BDTX của các tổ, cá nhân giáo viên.

3. Công tác đánh giá:

- Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của từng giáo viên và tổng hợp kết quả đánh giá để đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận.

 

VII. Kinh phí bồi dưỡng:

Sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho đào tạo bồi dưỡng CBQL, giáo viên hàng năm được phân bổ theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng CBQL và GVTH năm học 2016- 2017. Yêu cầu các tổ chuyên môn và mỗi giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường. Ghi chép đầy đủ nội dung trong sổ tự học tự bồi dưỡng.

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG:

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

Tháng 9, 10/2016

Nội dung 1:

 

 

 

-Tự học 22 tiết, từ 12- 30/09;

 

- Tập trung 8 tiết ngày 06/10 và 13/10/2016.

Nắm được chủ trương chính sách của Đảng về giáo dục; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nắm được Nhiệm vụ năm học. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tháng 10,11/2016

Nội dung 2:

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

 

- Tự học 10 tiết từ 17-21/10/2016;

- Tập trung  8 tiết, ngày 27- 28/10;

- Thực hành 12 tiết, ngày  02,03 và 04/ 11/2016.

Giúp cho CBQL, GV có các kỹ năng cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn;

Triển khai sinh hoạt có hiệu quả tại trường.

 

 

Tháng 11 /2016

Nội dung 3: TH 25

Kỷ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học:

1. Kỹ thuật đánh giá trong hoạt động giáo dục.

 

2. Kiểm tra miệng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh.

 

 

 

3. Kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học sinh.

4. Các biện pháp rèn kỹ năng tự đánh giá cho học sinh.

 

 

 

Tự học 13 tiết, từ  07-11/11/2016;

 

 

Tập trung  1 tiết, ngày 17/1/2016.

 

 

 

 

Thực hành 2 tiết,  ngày 24/11/2016.

- Nắm được kỹ thuật quan sát trong đánh giá học sinh.

- Nắm được các bước tiến hành và tiến hành quan sát học sinh để đánh giá có hiệu quả.

- Biết được vai trò của kiểm tra miệng trong đánh giá.

- Nắm được hình thức kiểm tra miệng và tiến hành kiểm tra học sinh để phát huy năng lực học của học sinh.

- Học sinh nắm được các biện pháp rèn kỹ năng tự đánh giá.

- Vận dụng đánh giá có hiệu quả và biết tự đánh giá mình để điều chỉnh học tập hiệu quả.

 Tháng 12/2016

Nội dung 3: TH 26

Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học:

1. Bài tự luận.

 

 

2. Bài trắc nghiệm.

 

 

3. Kỹ thuật xây dựng và phân tích câu trắc nghiệm.

 

- Tự học 10 tiết, từ  01- 09/12/2016;

 

 

- Tập trung  3 tiết, ngày 15/12/2016.

 

 

- Thực hành 2 tiết,  ngày 22/12/2016.

- Nắm được khái niệm bài tự luận. Biết được quy trình đánh giá học sinh bằng bài tự luận.

 

 

- Biết được thế nào là trắc nghiệm khách quan.

- Nắm được quy trình và xây dựng được đề trắc nghiệm khách quan.

- Cách xây dựng trắc nghiệm, xây dựng kỹ thuật viết câu trắc nghiệm.

- Giáo viên xây dựng được đề trắc nghiệm để đánh giá chính xác quá trình học của học sinh.

Tháng 02/2016

Nội dung 3: TH 32

Dạy học phân hóa ở tiểu học:

1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông và giáo dục tiểu học.

2. Tầm quan trọng của dạy học phân hóa.

3. Phương pháp thực hiện dạy học phân hóa một số môn học ở tiểu học.

4. Các điều kiện để thực hiện hiệu quả dạy học phân hóa.

 

 

- Tự học 10 tiết, từ  06-10/02/2017;

 

 

 

 

- Lý thuyết 2 tiết, ngày 16/2/2017

 

- Thực hành 3 tiết,  ngày 23/02/2017.

- Nắm được mục tiêu giáo dục tiểu học, nắm được tầm quan trọng của dạy học phân hóa và nắm chắc phương pháp dạy học phân hóa.

- Vận dụng linh hoạt với điều kiện thực tế nhà trường và lớp dạy để phân hóa đối tượng học sinh, đưa ra các phương pháp dạy học phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục của lớpdạy và chủ nhiệm.

 Tháng 3/2017

Nội dung 3: TH 35

Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học và những hoạt động chủ yếu của GVCN ở trường.

2. Nhiệm vụ đặc trưng của giáo viên chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay.

3. Phân tích những yêu cầu đối với giáo viên tiểu học.

4. Có khả năng thiết kế một số hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

- Tự học 10 tiết, từ  01-10/03/2017;

 

 

- Tập trung  2 tiết, ngày 16/03/2017.

 

 

- Thực hành 3 tiết, ngày 23/3/2017.

 

- Biết được nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học và những hoạt động chủ yếu của GVCN ở trường.

- Biết so sánh và hiểu nhiệm vụ đặc biết của GVCN tiểu học.

 

- Vận dụng những yêu cầu, nhiệm vụ vào hoạt động của GVCN để thực hiện tốt công tác giáo dục đạt hiệu quả cao.

 

Tổng

 

 120 tiết

 

Tháng 4/2017

Tổ chức kiểm tra, viết bài thu hoạch và đánh giá xếp loại  giáo viên.

 

 

Tháng 5/2017

Tổng kết, lập hồ sơ báo cáo Phòng GD-ĐT kết quả BDTX.

 

 

 

                                                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           P. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                          

 

                                                                                       

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website   
^ Về đầu trang