Kế hoạch bồi dưỡng học sinh, phụ đạo học sinh yếu năm học 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT MINH HÓA                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Tr­ường TH Minh Hóa                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số......./KHCM                                                                       Minh Hoá¸, ngày       tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG HỌC SINH, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU

 NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của GD mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên;

         Căn cứ công văn số 162/PGDĐT-GDTH, ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục đào tạo Minh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với Giáo dục Tiểu học;  Căn cứ  Điều lệ trường Tiểu học;

    Căn cứ  vào kết quả năm học 2016-2017 và điều kiện cụ thể của trường tiểu học Minh Hóa trong năm học 2017- 2018;

  Chuyên môn Trường tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch  năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

1. Học sinh và đội ngũ:

 

1.1. Học sinh:

Toàn trường

Tổng số

Trong đó

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

  • Số lớp

14

3

4

3

2

2

  • Số điểm trường

3

3

3

2

2

2

  • Số học sinh

328

76

67

79

55

51

  Trong đó: - Nữ

161

40

40

30

28

23

- Khuyết tật

13

1

2

8

1

1

- TB- LS

0

0

0

0

0

0

       - Khó khăn

159

33

38

28

28

32

-  Lưu ban

0

0

0

0

0

0

- Mới tuyển

76

76

0

0

0

0

- HS học trái tuyến

2

1

0

1

0

0

       - Đúng độ tuổi

326

76/76

67/67

79/79

53/55

51/51

       - Học sinh dân tộc

3

01

0

01

0

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Đội ngũ cán bộ- giáo viên- nhân viên:

CÁN BỘ-GV-CNV

TOÀN TRƯỜNG

TỔNG

SỐ

NỮ

ĐẢNG

TRONG ĐÓ

GHI CHÚ

TRÌNH ĐỘ

X.LOẠI  CH.MÔN

BC

 

 

ĐH

TC

SC

GIỎI TỈNH

GIỎI HUYỆN

GIỎI TRƯỜNG

Tổng số:

27

23

23

19

5

3

0

0

6

12

25

 

 

    - Quản lí

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

    - Giáo viên

22

19

18

16

5

1

0

0

6

12

21

 

 

  + GV Nhạ

1

0

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

  + Họa

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  + Tin

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

  + Anh văn

1

0

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -Nhân viên

3

3

3

1

 

2

0

0

 

 

2

1

 

II.  NHẬN ĐỊNH CHUNG:

1. Thuận lợi:

+ Biên chế đội ngũ đủ theo tỉ lệ. Cán bộ giáo viên nhân viên đạt chuẩn trở lên 100%; Có nhiệt tình với nghề nghiệp.

+ Đảm bảo phòng học 100% lớp 2 buổi/ngày.

+ Được Đảng, chính quyền và phụ huynh chăm lo, được sự giúp đỡ của Phòng GDĐT  và các cơ quan có liên quan.

+ Được cấp trên đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

        + Đội ngũ giáo viên nhiệt tình nên rất thuận tiện trong việc công tác. 100% GV được đào tạo chuẩn và trên chuẩn, có nhiều năm công tác.

        + Địa điểm trường đặt ở trung tâm của xã nên rất thuận tiện cho việc đi lại của học sinh khi đến lớp.

       + Đa số học sinh ngoan, có chí hướng phấn đấu và rèn luyện tốt về phẩm chất đạo đức và học tập để trở thành con ngoan trò giỏi.

       + Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho việc dạy 2 buổi/ngày ở tất cả các khối lớp nhăm tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2017 - 2018.

2. Những khó khăn:

- Một số phụ huynh học sinh nhận thức và quan tâm đến công tác giáo dục chưa đúng mức.

- Đời sống nhân dân còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp vì vậy việc chăm lo cho con em đến lớp và mua sắm học phẩm phục vụ học tập cho con em còn nhiều hạn chế.

- CSVC Chưa đủ các phòng chức năng để tổ chức các hoạt động theo trường chuẩn quốc gia. Chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới.

- Nền tảng về kiến thức của các em trong năm học trước không được vững nên trong thời gian hơn 2 tháng nghỉ hè, phần nhiều  những HS  đó không được sự quan tâm của bố mẹ cho nên trong các tháng nghỉ hè lượng kiến thức của các em bị rơi vãi ,các em quên các kiến thức đã được học của năm học trước.

    - Việc đổi mới nội dung chương trình SGK và phương pháp giảng dạy đòi hỏi mỗi giáo viên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc chuẩn bị bài và nghiên cứu giảng dạy, vì vậy nhiều giáo viên gặp khó khăn trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy.

    - Một số giáo viên chưa thực sự nhiệt tình, ít có chuyển biến về nhận thức, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa.

         - Từ thực trạng, thực tế trên của công tác giáo dục ở trường tiểu học Minh Hoỏ nói chung,việc bồi dưỡng học sinh yếu nói riêng.Với tinh thần quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 mục tiêu.Và đặc biệt là bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém nhằm giảm dần và chấm dứt tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. Hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra.

         

PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2017 - 2018

I/ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

 

- Năm học 2017 -2018 là năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư   tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận ưđộng, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân đối với xã hội,cộng đồng cho học sinh; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22; thực hiên dạy học theo mô hình mới VNEN, tiếp tục dạy học ngoại ngữ theo đề án giai đoạn 2011- 2020; dạy học lớp 1công nghệ; triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, dạy học tin học 2 tiết/ tuần.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Phát huy sự tham gia và ủng hộ của cộng đồng, cha mẹ học sinh vào các hoạt động, quá trình dạy học và giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU:

1 . Mục tiêu, nhiệm vụ:

      - Khảo sát chất lượng thực chất của học sinh ở từng lớp để giáo viên thấy được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh, từ đó có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng và phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  

          - Các loại kế hoạch của giáo viên, của tổ chuyên môn phải được xây dựng một cách cụ thể chi tiết dựa trên kế hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu của nhà trường và giao chỉ tiêu ngay trong thời gian đầu năm học.

         -  Giáo viên thực hiện đầy đủ nội dung chương trình giảng dạy và giáo dục học sinh, tích cực và thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục phổ thông ở các khối lớp .

         - Giáo viên phải luôn luôn sâu sát tới từng đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh yếu. Phải thực hiện tốt việc phối kết hợp giáo dục giữa giáo viên với học sinh, giữa nhà trường và gia đình nhằm tạo các điều kiện tốt nhất cho học sinh có đầu đủ các điều kiện  học tập.

   2 . Yêu cầu :

         -  Về kiến thức : Giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, Học sinh học hết lớp 1 phải đọc thông viết thạo, các đối tượng học sinh ở các khối lớp khác phải nắm vững các yêu cầu cơ bản của các khối lớp đó. Nắm vững các kiến thức trọng tâm, chuẩn của môn học, lớp học. Học sinh yếu về kiến thức đầu năm học đến cuối năm đạt ít nhất ở mức tối thiểu là trung bình.

        - Về kỹ năng: Rèn luyện học sinh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán, học sinh biết vận dụng kiến thức đã nắm được vào làm các bài tập và vận dụng vào thực tế cuộc sống.

        - Về thái độ: Học sinh có ý thức tự giác, chủ động, không mặc cảm,tự ti, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tham gia học tập đầy đủ các buổi học bồi dưỡng, phụ đạo học sinh do giáo viên, nhà trường tổ chức. Có ý thức cố gắng học tập, quyết tâm  đạt xếp loại học lực từ trung bình trở lên.

     3 . Chỉ tiêu chung:

       - 100 % số giáo viên trong kế hoạch của mình có xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu và thực hiện phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học.

       - Thực hiện khảo sát chất lượng học sinh 01 lần/học kỳ, 2 lần/ năm. Lập danh sách học sinh có học lực yếu để thông báo cho phụ huynh học sinh ít nhất 2 lần/ năm học .

       -  Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém toàn trường đến cuối năm còn khoảng dưới  0 % . Số các em này sẽ được bồi dưỡng trong hè để giúp các em đủ các điều kiện lên lớp.

       - Họp phụ huynh học sinh 02 lần/năm học.

       - GV thăm, kiểm tra việc học tại nhà của tất cả học sinh trong lớp ít nhất 01 lần/tháng.

      - Thông báo kết quả khảo sát, kết quả kiểm tra định kỳ thông qua sổ liên lạc, qua họp phụ huynh,…02 lần/năm học .

 

Học sinh lên lớp thẳng: 315/315 (đạt tỷ lệ100%), không có HS yếu về chất lượng.

Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51 đạt tỷ lệ 100%.

Học sinh xuất sắc: 102/15 Đạt tỷ lệ 32,4%, tăng 0,2% so với năm học trước.

       (Trong đó: Không tính có 13 HS khuyết tật học hoà nhập ở các khối lớp).

Những lớp có HS khuyết tật học hoà, giáo viên đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc: động viên, khuyến khích sự nổ lực sự tiến bộ của học sinh và đảm bảo quyền được chăm sóc và giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

Khối lớp

Số HS

Môn học và HĐGD

Năng lực

Phẩm chất

HT

CHT

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

BT

KT

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1A

32

01

32

100

0

 

19

54,9

12

40,6

19

59,4

12

40,6

1B

33

 

33

100

0

 

13

39,4

20

60,6

21

63,6

12

36,4

1C

11

 

11

100

0

 

5

45,5

6

54,5

8

72,8

3

27,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

76

1

76

100

0

 

37

48,7

39

51,3

48

63,2

28

36,8

2A

19

0

19

100

0

 

10

52,6

9

47,4

10

52,6

9

47,4

2B

19

2

19

100

0

 

7

41,2

10

58,8

12

70,6

5

29,4

2C

22

0

22

100

0

 

5

27,3

16

72,7

16

72,7

6

27,3

2D

7

0

7

100

0

 

3

42,9

4

57,1

5

71,4

2

28,6

K2

67

2

67

100

0

 

26

40,0

39

60,0

43

66,2

22

33,8

3A

23

4

21

100

02

KT

12

63,2

7

36,8

12

63,2

7

36,8

3B

24

4

22

100

02

kt

5

25,0

15

75,0

17

85,0

3

15,0

3C

32

0

32

100

0

 

14

48,0

18

56,3

22

68,8

10

31,2

K3

79

8

75

100

4

kt

31

43,7

40

56,3

51

71,8

20

28,2

4A

23

0

23

100

0

 

14

60,9

9

39.1

14

60,9

9

39,1

4B

32

01

32

100

0

 

9

29,0

22

71,0

22

71,0

9

29,0

K4

54

01

55

100

0

 

23

42,6

31

57,4

36

66,7

18

33,3

5A

23

1

23

100

0

 

7

31,8

15

68,2

13

59,1

9

40,9

5B

28

0

28

100

0

 

11

39,3

17

60,7

20

71,4

8

28,6

K5

51

1

51

100

0

 

18

36,0

32

64,0

33

66,0

17

34,0

Tổng

328

13

324

100

4

kt

135

42,7

180

57,3

211

66,8

104

33,2

 

* Học sinh khen thưởng, xếp loại:  

Khối lớp

Lớp

Tổng số HS

Số HS đánh giá

KHEN THƯỞNG, XẾP LOẠI

 
 

Xuất sắc

Khen các mặt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

 

 

1

1A

32

31

9

28,1

8

25,0

14

46,9

0

 

 

1B

33

33

10

33,3

10

33,3

13

39,4

0

 

 

1C

11

11

4

36,4

4

46,4

3

27,3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

76

75

23

30,3

22

28,9

30

40,1

0

 

 

2

2A

19

19

6

31,6

5

26,3

9

47,4

0

 

 

2B

19

17

7

41,2

5

29,4

5

29,4

0

 

 

2C

22

22

6

27,3

6

27,3

10

45,5

0

 

 

2D

7

7

3

42,9

3

42,9

1

14,3

0

 

 

Cộng

67

65

22

33,8

19

29,2

25

38,5

0

 

 

3

3A

23

19

5

26,3

8

42,1

6

31,6

0

 

 

3B

24

20

5

25,0

7

35,0

8

40,0

0

 

 

3C

32

32

14

43,8

10

31,3

8

25,0

 

 

 

Cộng

79

71

24

33,8

25

35,2

22

31,0

0

 

 

4

4A

23

23

6

26,1

7

30,4

10

43,5

0

 

 

4B

32

31

9

29,0

11

35,5

11

35,5

0

 

 

Cộng

55

54

15

27,8

18

33.3

21

38,9

0

 

 

5

5A

23

22

7

31,8

5

22,7

10

45,5

0

 

 

5B

28

28

11

39,3

7

25,0

10

35,7

0

 

 

Cộng

51

50

18

36,0

12

24,0

20

40,0

0

 

 

Tổng cộng

328

315

102

32,3

96

30,4

118

37,7

0

 

 

* Chất lượng các hội thi:

         Cấp trường:

- Thi viết chữ đẹp:  328 em.

- Tài năng tiếng Anh: 20 em.

         Cấp huyện:

- Thi viết chữ đẹp:  10 em.

Tài năng tiếng Anh:                           2 em.

          Cấp Tỉnh:

- Thi viết chữ đẹp:  02 em.         

- Tài năng Tiếng Anh:                         02 em.

    Thi đua các Lớp:

                                 Tiên tiến: 10/14 lớp.

 

 III.  Gii ph¸p n¢ng cao hiÖu qu¶ phô §¹o §Ó §¹t §Ưîc chØ Ti£u:          

1- Đối với các đoàn thể trong nhà trư­ờng:

- Thư­ờng xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà tr­ường thực hiện tốt công tác tuyên truyền đội ngũ CB, CC, VC, các bậc PHHS, học sinh, nhân dân tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động đó là: Cuộc vận động “ Hai không với 4 nội dung”, cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Duy trì chặt chẽ mối quan hệ thân thiện giữa nhà trư­ờng - gia đình - xã hội trong việc giáo dục toàn diện cho các em.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”.

- Thường xuyên phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, dự giờ các buổi dạy Bồi dưỡng- Phụ đạo của từng giáo viên để tư vấn, giúp đỡ giáo viên về phương pháp giảng dạy và kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học.

2- Đối với giáo viên:

- Thấm nhuần chủ trư­ơng các cuộc vận động nói trên. Từ đó đề ra kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ năm học để vừa chống bệnh thành tích trong giáo dục, vừa nâng cao chất lư­ợng dạy và học “ Dạy thực chất - Phụ đạo thực chất ” đạt đ­ược các chỉ tiêu đề ra.

- Tự giác nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn với nhiều hình thức như­: đọc sách, báo, tạp chí giáo dục, Toán tuổi thơ, cảm thụ văn học, rèn chữ viết, soạn giảng trên máy vi tính,. ..

- Tích cực tự  sư­u tầm và làm đồ dùng dạy học.

- Chịu trách nhiệm chính về bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu của lớp mình.

- Quan tâm theo dõi việc học tập của các em trong các buổi dạy bồi dưỡng và phụ đạo, chịu trách nhiệm duy trì sĩ số HS đạt 100% trong các buổi dạy phụ đạo.

- Kết hợp giáo viên bộ môm để cùng bồi dưỡng học sinh đạt kết quả cao nhất.

- Giáo viên dạy chuyên biệt, tự chọn phải là người chịu trách nhiệm chính về bồi dưỡng và phụ đạo học sinh.

- Kết hợp chặt chẽ với các bậc PHHS bàn các biện pháp giáo dục các em đạt kết quả.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch Bồi d­ưỡng học sinh năng khiếu - Phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học.

- Lập sổ theo dõi quá trình học tập của các em trong năm học về công tác phụ đạo học sinh yếu.

- Chịu trách nhiệm, hiệu quả giáo dục về công tác phụ đạo học sinh yếu trong năm học .

  3- Đối với  Hiệu trư­ởng, Phó Hiệu trư­ởng, các tổ trư­ởng:

- Chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động. Phân công cụ thể, hợp lý nhiệm vụ cho mỗi đoàn thể, cá nhân phụ trách công tác phụ đạo học sinh yếu.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc dạy phụ đạo của từng giáo viên.

- Chỉ đạo, dự giờ, kiểm tra việc dạy phụ đạo để đạt đ­ược chỉ tiêu đề ra.

- Xử lý nghiêm khắc những giáo viên cố tình làm trái chủ trư­ơng các cuộc vận động như­: Không chú trọng tới công tác dạy phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch, thoái thác chất lư­ợng giảng dạy, kết quả  giáo dục của lớp cho nhà trư­ờng, không đảm bảo đ­ược chỉ tiêu về công tác dạy phụ đạo học sinh yếu mà cá nhân đề ra trong kế hoạch năm học.

  IV . TỔ CHỨC THỰC HIỆN:    

          - Thành lập Ban chỉ đạo về bồi dưỡng học sinh yếu kém Ban chỉ đạo cuộc vận động “ Hai không”của nhà trường và giao trách nhiệm,chỉ tiêu cụ thể tới từng giáo viên.

         - Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm kiểm tra khảo sát chéo chất lượng văn hoá của các lớp. Lập danh sách học sinh yếu ở các khối lớp.

          - Trên cơ sở kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu của nhà trường, các giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu của lớp mình và duyệt với Ban giám hiệu vào đầu năm học.

         - Tổ chức họp phụ huynh học sinh  02 lần trên năm học, vào đầu năm học  và cuối năm học, thông báo kết quả học tập cuả các em để cùng với phụ huynh học sinh bàn bạc cách thức phụ đạo học sinh yếu. Thông báo kết quả học tập của HS qua sổ liên lạc, qua việc gửi bài kểm tra, qua thăm và kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh .

         - Tổ chức thăm hỏi, kiểm tra việc học tập của học sinh vào các buổi tối với các em HS yếu  ít nhất 02 lần/năm học .

         - Tổ chức các lớp học phụ đạo cho các em học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi vào các buổi học không chính khoá .

        - Phân công giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu  ở các lớp. Ký cam kết thực hiện việc bồi dưỡng học sinh yếu đúng theo kế hoạch đã xây dựng và đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

         - Hàng tháng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ chức họp, rút kinh nghiệm về việc thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu, phân công việc kiểm tra, thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu  các tháng sau.

         - Lấy kết quả rèn luyện học sinh yếu  để đánh giá thi đua năm học với giáo viên. Các giáo viên cuối năm nếu còn học sinh yếu nhiều sẽ xem xét và hạ kết quả thi đua của năm học.

         -Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi nội dung phương pháp giảng dạy các bộ môn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học hướng theo đối tượng, đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện phụ đạo học sinh yếu. Học sinh phải được thực hành luyện tập nhiều, giáo viên là người tổ chức hướng dẫn các em học tập.     

   - Hàng tuần, tháng kiểm tra việc chuẩn bị bài, giảng dạy, chấm chữa bài, lấy điểm... của giáo viên để có hướng điều chỉnh thúc đẩy sao cho phù hợp.        

 

          * Nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên:

1. Phó Hiệu trư­ởng căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm xây dựng chi tiết kế hoạch công tác dạy phụ đạo học sinh yếu theo tuần, tháng, học kỳ và cả năm học. Chỉ đạo, hư­ớng dẫn các tổ tr­ưởng xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu trong năm học. Chịu trách nhiệm giám sát toàn diện công tác dạy phụ đạo học sinh yếu đến các tổ khối, đến từng giáo viên.

3. Các tổ trư­ởng căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Phó Hiệu tr­ưởng chịu trách nhiệm xây dựng chi tiết kế hoạch phụ đạo học sinh yếu của khối theo tuần, tháng, học kỳ và cả năm học. Chỉ đạo, h­ướng dẫn các thành viên trong tổ xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu của lớp trong năm học, chịu trách nhiệm giám sát toàn diện công tác phụ đạo học sinh yếu đến từng giáo viên thuộc khối phụ trách trong suốt năm học.

4. Các giáo viên chủ nhiệm căn cứ kế hoạch của tổ xây dựng chi tiết kế hoạch phụ đạo học sinh yếu trong năm học, thực hiện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch mà cá nhân giáo viên đã đề ra và đã cam kết.

5. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trư­ờng phối kết hợp với nhà tr­ường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và đạt chỉ tiêu đề ra.

Trên đây là nội dung kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu  trong năm học: 2017- 2018 của trường Tiểu học Minh Hoá. Trong quá trình tổ chức, thực hiện thường xuyên dự giờ, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc dạy phụ đạo học sinh yếu đến từng giáo viên để bổ sung kế hoạch, thống nhất phương pháp giảng dạy, kỹ năng sử dụng đồ dùng cho việc dạy học sinh yếu phù hợp với đặc thù học sinh vùng miền, đạt kết quả tốt. Kế hoạch cụ thể tuần, tháng sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch hoạt động chuyên môn của chuyên môn, của tổ và từng giáo viên chủ nhiệm.

                                                 

                                                                                            P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                            Nguyễn Anh Minh

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III :  KẾ HOẠCH  HÀNG THÁNG

 

THÁNG/NĂM

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

ĐIỀU CHỈNH

BỔ SUNG

9/2017

- Biên chế năm học,phân công giáo viên, xây dựng thời khoá biểu.

- Tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học ( đầu tháng 9/2017). Lập danh sách học sinh giỏi, yếu.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

- Thành lập Ban chỉ đạo,xây dựng kế hoạch.

- Tổ chức khai giảng và tiến hành giảng dạy.

-Thực hiện kế hoạch giáo dục và giảng dạy

BGH+CĐ

 

BGH +GV

 

BGH+GV

BGH+Tổ CM

 GV

 

 

10/2017

- Khảo sát, giao chỉ tiêu cho các khối  lớp, chỉ đạo các tổ, giáo viên lên kế hoạch bồi dưỡng.

- Giảng dạy và giáo dục theo kế hoạch

- Duy trì việc giảng dạyHS giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém tại các lớp theo quy định.

- Kiểm tra chuyên đề, soạn bài, giảng dạy.

BGH+GV

 

GV

BGH + GV

 

 

11/2017

- Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch. Rà sát danh sách học sinh yếu theo kết quả kiểm tra định kỳ. GVCN thông báo kết quả kiểm tra định kỳlần 1 về gia đình cho phụ huynh học sinh.

- Kiểm tra soạn bài, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, yếu  tại các lớp .

- Tổ chức khảo sát học sinh lần 2(Tuần đầu của  tháng 11/2017)

BGH+GV

 

 

 

BGH+TT

 

12/2017

- Giảng dạy và giáo dục theo kế hoạch

- Kiểm tra soạn bài, giảng dạy Hs giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém tại các lớp.

- Khảo sát chất lượng và báo cáo việc thực hiện BD HS.

BGH +GV

 

 

 

01/2018

- Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch. Rà sát danh sách học sinh yếu theo kết quả kiểm tra định kỳ. GVCN thông báo kết quả kiểm tra định kỳlần 1 về gia đình cho phụ huynh học sinh.

- Kiểm tra soạn bài, giảng dạy HS giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu tại các lớp .

- Tổ chức khảo sát học sinh lần 3 (Tuần cuối của  tháng 01/2018).

BGH +GV

 

 

 

BGH

 

 

02/2018

- Giảng dạy và giáo dục theo kế hoạch

- Kiểm tra soạn bài, giảng dạy HS giỏi,bồi dưỡng học sinh yếu kém tại các lớp .

- BGH khảo sát các lớp để đánh giá GV.

BGH+GV

 

 

BGH

 

 

 

3/2018

- Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch. Rà sát danh sách học sinh yếu theo kết quả kiểm tra định kỳ. GVCN thông báo kết quả kiểm tra định kỳlần 3 về gia đình cho phụ huynh học sinh.

- Kiểm tra soạn bài, giảng dạy HS giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu tại các lớp .

BGH+GV

 

 

BGH

 

4/2018

- Khảo sát HS  và tổ chức chọn lựa cho các lớp.

- Giảng dạy và giáo dục theo kế hoạch

- Kiểm tra soạn bài, giảng dạy,bồi dưỡng học sinh yếu kém tại các lớp .

- BGH khảo sát các lớp để đánh giá GV.

BGH+GV

 

BGH

 

BGH+GV

 

5/2018

- Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch . Rà sát danh sách học sinh yếu theo kết quả kiểm tra định kỳ. GVCN thông báo kết quả kiểm tra định kỳ lần 4 về gia đình cho phụ huynh học sinh.

- Tổ chức tổng kết năm học, tổ chức rèn luyện hè cho HS.

BGH+GV

 

BGH

 

BGH+GV

 

               

 

 

 

                   

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website     
 
^ Về đầu trang