Danh sách học sinh năm học 2017-2018

     PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A - NĂM HỌC 2017- 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Thế

 

Anh

17/06/2007

 

 

Thôn 4- Minh Hoá

Trương Văn Biên

 

2

Hồ

Hoài

 

Anh

     2007

 

 

Thôn 5- Minh Hóa

Cao Thị Lý

Dân tộc

3

Trương

Hoàng

 

Bách

09/03/2007

 

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trương Trung  Thông

 

4

Trương

Thị

Mỷ

Dung

17/06/2007

x

 

Thôn 1-Minh Hoá

Trương Văn Minh

 

5

Cao

Ánh

 

Dương

16/08/2007

 

 

Thôn 4-Minh Hoá

Cao Văn Minh

KT

6

Cao

Đức

 

Duy

11/09/2007

 

 

Thôn 3-Minh Hoá

Cao Tiến Dũng

 

7

Trương

Thị

Thu

24/12/2007

x

 

Thôn 2- Minh Hoá

Trương Văn Liên

 

8

Cao

Thu

 

06/10/2007

x

 

Thôn 5- Minh Hoá

Cao      Anh Hùng

 

9

Cao

Đức

 

Hiếu

04/03/2007

 

 

Thôn 3- Minh Hoá

Cao Văn Anh

 

10

Trương

Thị

Hoa

Huệ

19/11/2007

x

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trương Bình Dương

 

11

Trương

Mạnh

 

Hùng

03/03/2007

 

 

Thôn 3- Minh Hoá

Trương Ngọc Hòa

 

12

Cao

Tấn

 

Linh

21/08/2007

 

 

Thôn 1-Minh Hoá

Cao Tiến Chinh

 

13

Đặng

Quốc

 

Long

15/9/2007

 

 

Quy Hóa- Minh Hóa-QB

Đặng Đức Duy

 

14

Cao

Thị

 

Ninh

02/02/2007

x

 

Thôn 5- Minh Hoá

Cao      Mạnh  Hùng

 

15

Trương

Anh

 

Thái

14/03/2007

 

 

Thôn 4- Minh Hoá

Trương Văn Dũng

 

16

Cao

Phương

 

Thảo

19/10/2007

x

 

Thôn 4- Minh Hoá

Cao Ngọc Bảo

 

17

Trương

Văn

 

Thông

23/09/2007

 

 

Thôn 5-Minh Hoá

Trương  Văn  Dương

 

18

Trương

Thị

Thanh

Trà

30/07/2007

x

 

Thôn 3- Minh Hoá

Trương Thanh Hà

 

19

Trương

Thị

Thu

Trang

22/10/2007

x

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trương Ngọc Bương

 

20

Trương

Thanh

 

Tùng

31/05/2007

 

 

Thôn 1- Minh Hoá

Trương Văn Cường

 

21

Trương

Minh

 

Tuyên

09/05/2007

 

 

Thôn 4- Minh Hoá

Trương Minh Châu

 

22

Cao

Quang

 

Vinh

19/04/2007

 

 

Thôn 4-Minh Hoá

Cao Văn Đức

 

23

Trương

Công

 

Vinh

10/08/2007

 

 

Thôn 3- Minh Hoá

Trương   Tiến Hùng

 

   Tổng 23, nữ 8; sinh 2007: 23                                                        Minh Hoá, ngày…….tháng  8 năm 2017

                                                                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ           

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5B - NĂM HỌC 2017 - 2018    

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Thái

Văn

 

An

02/05/2007

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Tường

 

2

Trương

Hải

 

Anh

18/03/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Văn Nhân

 

3

Thái

Thế

 

Anh

03/12/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Đông

 

4

Cao

Văn

 

Bảy

23/07/2007

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Cao Văn Thương

 

5

Trương

Đình

 

Đạt

25/11/2007

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Đình Vụ

 

6

Thái

Văn

 

11/11/2007

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Thái Văn Tương

 

7

Trương

Thị

 

Hằng

28/03/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Hữu Tính

 

8

Đinh

Văn

 

Hợi

12/11/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Đinh Thanh Hoàng

 

9

Trương

Đình

 

Hùng

13/03/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Thuận

 

10

Trương

Thị

Lệ

Huyền

14/02/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Hữu Hương

 

11

Trương

Thị

 

Kiều

16/07/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Hà

 

12

Trương

Hải

 

Linh

29/04/2007

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Lĩnh

 

13

Trương

Thị

Mỹ

Linh

12/11/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Nga

 

14

Thái

Nhật

 

Linh

02/01/2007

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Hiếu

 

15

Trương

Thị

Cẩm

Ly

26/03/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Văn Niêm

 

16

Đinh

Thị

Khánh

Ly

17/02/2007

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Xuân Giáo

 

17

Trương

Thị

 

Ngân

20/09/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Chí

 

18

Thái

Trương

Nữ

Nhi

29/12/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Thái Văn Tuấn

 

19

Đinh

Thị

Yến

Nhi

19/11/2007

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Văn Kiểu

 

20

Đinh

Thị

Na

Ni

07/05/2007

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Tiến Dũng

 

21

Trương

Ngọc

 

Oánh

19/03/2007

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Chung

 

22

Đinh

Thanh

 

Sơn

09/11/2007

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Văn Nam

 

23

Trương

Thị

 

Thắm

28/03/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Tâm

 

24

Trương

Thị

 

Thắm

21/05/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Đình Khuân

 

25

Thái

Thị

Phương

Thủy

01/02/2007

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Thái Văn Sáng

 

26

Đinh

Thị

Hồng

Trang

16/07/2007

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Đinh Xuân Quý

 

27

Thái

Văn

Minh

29/11/2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Tiều

 

28

Trương

Thị

Hải

Yến

12/09/2007

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Văn Quy

 

Tổng 28, nữ 15; sinh 2007: 28

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                   

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH SINH LỚP 4A - NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Đổ

Thị

Minh

Anh

11-05-2008

x

 

Thôn 2- Minh Hóa

Đổ Văn    Hà

 

2

Trần

Khánh

 

Băng

14-09-2008

x

 

Thôn 4- Minh Hóa

Trần Xuân Nam

 

3

Trương

Thanh

 

Hằng

27-07- 2008

x

 

Thôn 1- Minh Hóa

Trương Thanh Bình

 

4

Cao

Mạnh

 

Hiếu

22-03-2008

 

 

Thôn 4- Minh Hóa

Cao Văn Tình

 

5

Trương

Ngọc

 

Hòa

16-01-2008

 

 

Thôn 3- Minh Hóa

Trương Văn Minh

 

6

Chu

Thị

Ánh

Hồng

07-03-2008

x

 

Thôn 2- Minh Hóa

Chu Văn Linh

 

7

Mai

Hải

 

Hưng

27-09-2008

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

Mai Hải Dương

 

8

Cao

Dương

Gia

Huy

04-07-2008

 

 

Thôn 3- Minh Hóa

Cao Tiến Tình

 

9

Cao

Bích

 

Liên

01-12-2008

x

 

Thôn 5- Minh Hóa

Cao Đức Chinh

 

10

Trần

Nhật

 

Long

25-06-2008

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

Trần Văn Lương

 

11

Cao

Thanh

 

Long

28-03-2008

 

 

Thôn 4- Minh Hóa

Cao Văn Vĩnh

 

12

Trương

Hoàng

 

Lương

14-10-2008

 

 

Thôn 4- Minh Hóa

Trương Văn Minh

 

13

Trần

Cẩm

 

Ly

02-02-2008

x

 

Thôn 3- Minh Hóa

Trần Văn Hải

 

14

Cao

Trà

 

My

29-10-2008

x

 

Thôn 4- Minh Hóa

Cao Đức Luyến

 

15

Cao

Thị

Trà

My

20-01-2008

x

 

Thôn 3- Minh Hóa

Cao Xuân Đào

 

16

Hoàng

 

 

Phát

24-06-2008

 

 

Thôn 5- Minh Hóa

Hoàng Sỹ

 

17

Cao

Thị

Lệ

Quyên

08-01-2008

x

 

Thôn 2- Minh Hóa

Cao Ngọc Tiến

 

18

Cao

Thị

Phương

Thảo

07-02-2008

x

 

Thôn 3- Minh Hóa

Cao Tiến Quyết

 

19

Cao

Phương

 

Thảo

16-07-2008

x

 

Thôn 1- Minh Hóa

Cao Ngọc Thành

 

20

Cao

Anh

 

Trí

10-10-2008

 

 

Thôn 3- Minh Hóa

Cao Văn Thông

 

21

Chu

Cao

Cẩm

Xuyên

22-10-2008

x

 

Thôn 5- Minh Hóa

Chu Mạnh Quyến

 

22

Trương

Gia

 

Khánh

24-01-2008

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

Trương Biên Thùy

 

23

Trương

Thị

Lan

Hương

21-07-2008

x

 

Thôn 2- Minh Hóa

Trương Văn Giáp

 

Tổng 23, nữ 13; sinh 2008:23                                                           Minh Hoá, ngày…….tháng  8 năm 2017

                                                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B - NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Hoàng

Nhất

A

20-12-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Chiến Vũ

 

2

Thái

Quốc

 

Anh

22-04-2008

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Đức

 

3

Trương

Thị

Lan

Anh

17-12-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Văn Lượng

 

4

Trương

Ngọc

Phương

Anh

25-08-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Cao Thị Thanh Tâm

 

5

Thị

Vàng

Anh

15-7-2008

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Thị Hương

 

6

Thái

Quang

 

Anh

17-08-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Dũng

 

7

Trương

Thị

Kim

Chi

05-07-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Lưu

 

8

Trương

Đình

Bảo

Chung

15-07-2008

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Đình Trưởng

 

9

Trương

Hữu

 

Đoàn

14-06-2008

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Hữu Lương

 

10

Trương

Thị

 

Giang

06-08-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Hòa

 

11

Đinh

Xuân

 

Hiếu

09-11-2007

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Xuân Hồng

 

12

Trương

Hửu

 

Hoàng

27-11-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Hữu Hương

 

13

Thái

Mạnh

 

Hùng

25-10-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Long

 

14

Đinh

Quang

 

Huy

11-01-2008

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Văn Toàn

 

15

Trương

Đình

 

Linh

05-01-2008

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Binh

 

16

Trương

Thị

Trà

My

13-10-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Vy

 

17

Thái

Thị

Thanh

Ngân

08-05-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Thế Thường

 

18

Trương

Thị

 

Nhi

31-05-2008

x

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Trương Văn Phụ

 

19

Trương

Thị

Yến

Nhi

28-10-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Hữu Thức

 

20

Thái

Quang

 

Nhớ

30-01-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Thái Văn Lợi

 

21

Trương

Thị

Kim

Phúc

05-02-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Đạt

KT

22

Trương

Văn

 

Quyền

13-02-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Đoàn

 

23

Trương

Thị

Diễm

Quỳnh

25-01-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Thơm

 

24

Trương

Thái

 

Sơn

21-12-2008

 

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Cẩn

 

25

Trương

Thị

Hồng

Thắm

13-11-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Minh

 

26

Đinh

 

Thử

28-10-2008

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Đức Thảo

 

27

Thái

Văn

 

Thuận

29-8-2007

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Lương

 

28

Thái

Thị

Thùy

Trang

23-03-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Thái Văn Diễn

 

29

Trương

Đình

 

08-05-2008

 

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Trương Đình Hương

 

30

Chí

Hữu

Vinh

22-03-2008

 

 

Tân Sơn- Minh Hóa

Hà Chí Phải

 

31

Trương

Thị

Vy

14-08-2008

x

 

Tân Trung- Minh Hóa

Trương Văn Bảo

 

32

Đinh

Thị

Hải

Yến

11-03-2008

x

 

Tân Thượng- Minh Hóa

Đinh Viết Thuyên

 

Tổng; 32; nữ: 15; KT 1 nữ                                                           Minh Hoá, ngày…….tháng  8 năm 2017

 2008: 30/15                                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

2007: 2 nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                     

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C - NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Đình

 

Anh

11/12/2009

 

 

Tân  Sơn– Minh Hóa

Trương Đình Thu

 

2

Trương

Hữu

 

Anh

03/08/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Hữu Thịnh

 

3

Đinh

Xuân

 

Bắc

06/5/2009

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Như Quỳnh

 

4

Trương

Thị

Kim

Chi

11/8/2009

x

 

Tân  Thượng– Minh Hóa

Trương Văn Diếm

 

5

Trương

Văn

 

Dân

18/9/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Văn Duyên

 

6

Trương

Hữu

 

Duy

23/10/2009

 

 

Tân Trung– Minh Hóa

Trương Hữu Sơn

 

7

Trương

Minh

 

Đức

27/9/2009

 

 

Tân Thượng– Minh Hóa

Trương Dũng Hà

 

8

Cao

Thái

 

Đức

17/12/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Cao Tiến Dương

 

9

Đinh

Thị

Thúy

Hằng

15/6/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Đồng Diễn

 

10

Trương

Đình

 

Hoàn

04/12/2009

 

 

Tân Sơn– Minh Hóa

Trương Đình Bồn

 

11

Nguyễn

Huy

 

Hoàng

04/2/1009

 

 

Tân Trung – Minh Hóa

Trương Thị Mến

 

12

Trương

Minh

 

Hưng

03/6/2009

 

 

Tân Thượng– Minh Hóa

Trương Thị Hiếu

 

13

Thái

Anh

 

Kiệt

01/1/2009

 

 

Tân Trung– Minh Hóa

Thái Văn Hiếu

 

14

Trương

Bảo

 

Lâm

14/4/2009

 

 

Tân  Thượng– Minh Hóa

Trương Đình Nga

 

15

Đinh

Thị

Khánh

Linh

14/6/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Minh Nam

 

16

Trương

Văn

 

Lĩnh

24/6/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Văn Nam

 

17

Trương

Thị

Cẩm

Ly

19/10/2009

x

 

Tân Trung– Minh Hóa

Trương Hữu Chung

 

18

Đinh

Khánh

 

Ly

03/11/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Tiến Dũng

 

19

Cao

Hoàng

Khánh

Ly

05/6/2009

x

 

Cổ Liêm- Tân Hóa

Cao Thị Hương

 

20

Nguyễn

Hải

 

Nam

17/12/2009

 

 

Tân Sơn – Minh Hóa

Trương Thị Dương

 

21

Thái

Thị

Tuyết

Nhi

28/5/2009

x

 

Tân Sơn – Minh Hóa

Thái Văn Sáng

 

22

Đinh

Tiến

 

Phát

05/9/2009

 

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Sỹ Tùng

 

23

Thái

 

Quảng

17/6/2009

 

 

Tân Sơn– Minh Hóa

Thái Văn Quỳnh

 

24

Thái

Cao

 

Quốc

24/2/2009

 

 

Tân Sơn– Minh Hóa

Thái Văn Tâm

 

25

Trương

Thị

 

Thắm

05/10/2009

x

 

Tân Trung– Minh Hóa

Trương Văn Tân

 

26

Cao

Thanh

 

Thảo

22/10/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Cao Thị Quán

 

27

Nguyễn

Minh

 

Thư

03/10/2009

x

 

TT Quy Đạt- Minh Hóa

Nguyễn Quốc Huy

 

28

Đinh

Thị

Thanh

Thúy

18/6/2009

x

 

Lạc Thiện- Minh Hóa

Đinh Văn Sự

 

29

Trương

Nữ

Trinh

27/11/2009

x

 

Tân  Sơn– Minh Hóa

Trương Văn Hạc

 

30

Trương

Đình

 

Tuấn

06/12/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Đình Dương

 

31

Trương

Quốc

 

Việt

19/9/2009

 

 

Tân Thượng – Minh Hóa

Trương Văn Nam

 

32

Thái

Phong

 

20/4/2009

 

 

Tân Sơn– Minh Hóa

Thái Văn Nam

 

Tổng: 32 nữ 12; sinh 2009: 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                     

 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A - NĂM HỌC 2017- 2018

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Hoàng

 

Anh

24/12/2009

 

 

Thôn 1 Minh Hóa

Trương Văn Hồng

 

2

Cao

Dương

Thế

Anh

23/1/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Cao Hải Thành

 

3

Trần

Gia

 

Bảo

25/6/2009

 

 

Thôn 1 Minh Hóa

Trần Tiến Lai

KT

4

Cao

Bảo

 

Châu

20/11/2009

x

 

Thôn 4- Minh Hóa

Cao Thanh Tâm

 

6

Cao

Xuân

 

Đức

02/9/2009

 

 

Thôn 3Minh Hóa

Cao Xuân thông

 

5

Trương

Anh

 

Dũng

14/7/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Trương Thị Nguyên

 

7

Cao

Ngọc

 

Hoàn

11/3/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Tiến Nhân

KT

8

Phạm

Khánh

 

Hưng

08/7/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Phạm Văn Hoàng

 

9

Cao

Thị

 

Hương

01/2/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Văn Hiền

 

10

Trương

Thị

Lan

Hương

17/1/2009

x

 

Thôn 3 Minh Hóa

Trương Văn Quý

 

11

Trương

Gia

 

Huy

07/7/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Trương Xuân Đậu

 

12

Trương

Đan

 

Huy

20/5/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Trương Thanh Hiếu

 

13

Cao

Bảo

 

Lâm

 

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

 

Kt

14

Cao

Nhật

 

Long

17/10/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Văn Hồng

 

15

Cao

An

 

Na

15/5/2009

x

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Thanh Nguyên

 

16

Đinh

Cao

Thiên

Ngọc

27/10/2009

x

 

Thôn 2 Minh Hóa

Đinh Văn Bảy

 

17

Cao

Quỳnh

 

Như

23/3/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Minh Tuyên

 

18

Cao

Minh

 

Quân

11/10/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Đức Năng

 

19

Trương

Anh

 

Thái

15/12/2009

 

 

Thôn 1 Minh Hóa

Trương Văn Thành

 

20

Trương

Văn

 

Thắng

01/5/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Thị Tuyết

 

21

Trương

Thị

Thu

Thảo

26/2/2009

x

 

Thôn 2 Minh Hóa

Trương Hữu Thông

KT

22

Cao

Thùy

 

Trang

12/5/2009

x

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Thành Trung

 

23

Cao

Thị

Vy

01/8/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Viết Hùng

 

Tổng: 23, nữ 8; KT: 4, nữ 1. sinh 2009: 23

 

 

 

 

  PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                     

 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B - NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DTTS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Trương

Tuấn

 

Anh

27/8/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Trương Thanh Tình

 

 

2

Hoàng

Trần

Gia

Bảo

03/1/2009

 

 

Thôn…. Minh Hóa

Hoàng Ngọc Anh

 

 

3

Cao

Ngọc

Yến

Chi

13/42009

x

 

 Thôn 4- Minh Hóa

 Cao Thái Bình

 

 

4

Cao

Thị

Kim

Chi

19/3/2009

x

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Tiến Duẩn

 

 

5

Cao

Xuân

 

Diễn

17/2/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Đình Chiến

 

 

6

Cao

Thái

 

Dương

27/10/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Đức Vinh

 

 

7

Cao

Ngọc

 

Hiếu

02/7/2009

 

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Thanh Lưu

 

 

8

Cao

Viết

 

Hoàn

05/3/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Văn Bằng

 

 

9

Trương

Huy

 

Hoàng

12/6/2009

 

 

Thôn 5 Minh Hóa

Trương Thanh Lai

 

 

10

Cao

Kế

 

Hương

09/09/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Cao Tiến Nghinh

KT

 

11

Trần

Quốc

 

Huy

12/9/2009

 

 

Thôn 3 Minh Hóa

Trần Văn Hải

 

 

12

Trương

Đan

 

Huy

15/8/2009

 

 

Thôn 4 Minh Hóa

Trương Văn Dũng

 

 

13

Cao

Chí

 

Kiên

16/7/2009

 

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Văn Đức

 

 

14

Trương

Văn

 

Long

13/8/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Trương Văn Liệu

KT

 

15

Trương

Thi

Na

28/5/2009

x

 

Thôn 5 Minh Hóa

Trương Xuân Hà

 

 

16

Cao

Nữ

Như

Ngọc

30/8/2009

x

 

Thôn 1Minh Hóa

Cao Văn Cường

 

 

17

Trần

Bảo

 

Nhi

07/7/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Trần Thị Hoa

kt

 

18

Trần

Đại

 

Phúc

30/1/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Thị Thu Hà

 

 

19

Trương

Mạnh

 

Quân

25/6/2009

 

 

Thôn 2 Minh Hóa

Trương văn Minh

kt

 

20

Cao

Thị     

Hoa

Sen

05/9/2009

x

 

Thôn 5 Minh Hóa

Cao Dũng Sỹ

 

 

21

Cao

Phương

 

Thảo

23/2/2009

x

 

Thôn 2 Minh Hóa

Cao Văn Lương

 

 

22

Trương

Thanh

 

Thảo

08/06/2009

x

 

Thôn 2Minh Hóa

Trương Tiến Minh

 

 

23

Cao

Phương

 

Trình

20/12/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Ngọc Bảo

 

 

24

Cao

Thị

Kim

Yến

12/1/2009

x

 

Thôn 4 Minh Hóa

Cao Văn Bình

 

 

Tổng: 24, nữ 10; KT: 4, nữ 1; Sinh 2009: 24

 

 

                                                                                        

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                       

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

 

 
 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Nguyễn

Thế

 

Anh

22-05-2010

 

 

Thôn 1 - Kim Bảng

Nguyễn Văn Tuấn

 

2

Trương

Thị

Lan

Anh

12-03-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trương Văn Giáp

 

3

Cao

Thiên

 

Bảo

11-06-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Sơn

 

4

Trương

Tiến

 

Dũng

06-05-2010

 

 

Thôn 1 -  Kim Bảng

Trương Văn Hùng

 

5

Cao

Thành

 

Đạt

26-08-2010

 

 

Thôn 3 -  Kim Bảng

Cao Ngọc Khuân

 

6

Cao

Thị

Mỷ

Giang

01-02-2010

x

 

Thôn 5- Kim Bảng

Cao Song Hương

 

7

Cao

Thị

Trà

Giang

06-10-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Văn Nam

 

8

Cao

Tiến

 

Hải

05/8/2010

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

 

C Đến

8/2017

9

Cao

Thị

Thu

Hiền

12-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Tiến Quyết

 

10

Trương

Thị

Thu

Hiền

06-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Khoa

 

11

Trương

 

Linh

19-04-2010

x

 

Thôn 1-Kim Bảng

Trương Ngọc Hoài

 

12

Cao

Thị

Nguyệt

Nga

24-09-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng 

Cao Thanh Sơn

 

13

Trần

Cát

 

Phượng

17-01-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Trần Trung Hiến

 

14

Trương

Vệ

 

Quân

08-10-2010

 

 

Thôn 1- Minh Hóa

Trương Văn Tuấn

C Đến

8/2017

15

Cao

Gia

 

Thành

04-01-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Xuân Ninh

 

16

Trương

Thanh

 

Thảo

12-01-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Mạnh Hà

 

17

Cao

Thị

Anh

Thư

22-06-2010

x

 

Thôn 2 - Kim Bảng

Cao Quang Tân

 

18

Cao

Tiến

 

Tình

21-03-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Ninh

 

19

Cao

Hoàng

 

17-02-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Xuân Tuyên

 

                         

Tổng 19; nữ 10

 

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                        

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2B - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Ghi chú

1

Cao

Trương

Ngọc

Ánh

03-02-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Cường

 

2

Trương

Duy

 

Bảo

25-08-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Ngọc Thành

 

3

Trương

Gia

 

Bảo

11-11-2010

 

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

Trương Viết Hà

kt

4

Cao

Hải

 

Đăng

22-04-2010

 

 

Thôn 4 -  Kim Bảng

Cao Văn Tình

 

5

Cao

Thị

Thu

Hiền

05-03-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Ngọc Minh

 

6

Trương

Trung

 

Hiếu

20-09-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Thanh Tùng

 

7

Cao

 

Kim

Huệ

31-05-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Thị Hoa

 

8

Cao

Khánh

 

Huyền

23-01-2010

x

 

Thôn 5 - Kim Bảng 

Cao Anh Hùng

 

9

Trương

Thị

Thu

Huyền

18-05-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Văn Hà

kt

10

Cao

Thị

Thu

Hương

28-02-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Văn Bình

 

11

Trương

Khánh

 

Ly

08-10-2010

x

 

Thôn 1- Kim Bảng 

Trương Đình Chính

 

12

Cao

Yến

 

Nhi

22-10-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Cao Đức Luyến

 

13

Trương

Thị

Hồng

Nhi

09-04-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Trương Văn Quý

 

14

Cao

Đức

 

Phương

14-8-2010

 

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Đức Linh

 

15

Trần

Bảo

 

Ngọc

24-04-2010

x

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trần Xuân Nam

 

16

Trương

Hồng

 

Phúc

09-10-2010

 

 

Thôn 2 -  Kim Bảng

Trương Biên Thùy

 

17

Trương

Đức

 

Việt

08-01-2010

 

 

Thôn 4 - Kim Bảng

Trương Thanh Liệu

 

18

Trương

 

Trinh

12-10-2010

x

 

Thôn 5 -  Kim Bảng

trương Chí Linh

 

19

Cao

Thị

Kim

Yến

03-11-2010

x

 

Thôn 3 - Kim Bảng

Cao Tiến Duẫn

 

                         

Tổng 19; nữ 12

 

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                      

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Thái

Văn

 

Anh

15-09-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn kiều

x

 

2

Trương

Quỳnh

 

Anh

01-05-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Ngọc

x

 

3

Trương

Thị

Kim

Chi

29-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Dũng

x

 

4

Trương

Thị

Kim

Chi

31-08-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Tẩn

x

 

5

Trương

Đình

 

Duy

16-06-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Bương

x

 

6

Trương

Thị

Mỹ

Giang

27-06-2010

x

 

Tân Trung - Tân lý

Trương Văn Hà

x

 

7

Trương

Ngân

 

06-02-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Văn  Phu

x

 

8

Trương

Đình

 

Hải

30-04-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Nam

x

 

9

Trương

Thị

 

Hòa

06-01-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văm Tính

x

 

10

Trần

Huy

 

Hoàng

22-05-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trần Đức Anh

x

 

11

Trương

Thị

Kim

Huệ

09-06-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Lai

x

 

12

Trương

Đình

 

Huệ

09-05-2010

 

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Định

x

 

13

Trương

Văn

 

Khanh

24-12-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Lượng

x

 

14

Trương

Thị

Cẩm

Ly

28-07-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Đình Đại

x

 

15

Thái

Văn

 

Mạnh

26-02-2010

 

 

Tân Thượng - Tân Lý

Thái Văn Tươi

x

 

16

Trương

Thị

Trà

My

09-11-2010

x

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Diện

x

 

17

Trương

Tâm

 

Như

10-12-2010

x

 

Tân Sơn - Tân Lý

Trương Đình Láng

x

 

18

Trương

Thị

Minh

Phương

28-03-2010

x

 

Tân Thượng -Tân Lý

Trương Đình Đa

x

 

19

Trương

Văn

 

Sinh

04-08-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Đạt

x

 

20

Mai

Thị 

Anh

Thư

04-11-2010

x

 

Thôn Tân Trung- MH

Mai Văn Tuấn

x

 

21

Trương

Văn

 

Vĩnh

28-01-2010

 

 

Tân Trung - Tân Lý

Trương Văn Bảo

x

 

22

Trương

Thị

Phương

Vy

04-08-2010

x

 

Tân Thượng - Tân Lý

Trương Văn Trứ

x

 

                           

Tổng 22, nữ 13

 

 

 

    PHÒNG GD - ĐT MINH HOÁ                                                       

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HOÁ                                                                       

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2D - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Con DT

TS

Địa chỉ

Con ông (bà)

Đã qua  MGL

Ghi chú

1

Đinh

Văn

 

Đức

01-04-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Ân

x

 

2

Đinh

Thị

Mỹ

Hoa

02-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Minh Nam

x

 

3

Đinh

Thị

 

Hoài

26-09-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tuyên Hoàng

x

 

4

Đinh

Thị

Hoa

Lan

12-04-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Văn Lam

x

 

5

Đinh

Thị

Khánh

Ngọc

29-06-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Thanh Du

x

 

6

Đinh

Tuấn

 

Ni

22-11-2010

 

 

Thôn Lạc Thiện

Đinh Tiến Dũng

x

 

7

Nguyễn

Thị

Thủy

Tiên

18-11-2010

x

 

Thôn Lạc Thiện

Nguyễn Thanh Phòng

x

 

                           

Tổng; 7; nữ 5.

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
^ Về đầu trang