Biên bản sinh hoạt Công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

Tiến hành vào lúc : 15 h  ngày 07   tháng  09  năm 2016.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 26   Vắng :1 (có lý do ).

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư kớ : Cao Thị Nghĩa

 

NỘI DUNG

 

I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng 8

- Ưu điểm:

Trong tháng 8/2016, trong quá trình thực hiện. Công đoàn được đánh giá như sau

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

  2. Công tác phối hợp chuyên môn:

    - Thực hiện tốt việc trở lại trường đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt việc vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất cho cụm về tập huấn chuyên môn tại trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc tập huấn chuyên môn theo mô hình VNEN.

- Phối hợp thực hiện tốt biên chế lớp học, phân công phân nhiệm.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016- 2017.

    - Phối hợp nhà trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trì tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vì vậy chất lượng được nâng lên.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học.

3. Công tác khác.

-  Lao động: Lao động phong quang trường lớp, phong quang vệ sinh duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

4. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- Xõy dựng được kế hoạch và chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền năm học mới, vận động đoàn viên ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

- Tổ chức  kiện toàn lại các tổ công đoàn và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

- Các tổ nữ công, KT, Ban thanh tra nhân dân hoạt động.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo.

- Chất lượng giờ dạy đạt thấp, hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

2. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

  - Việc thực hiện nhiệm vụ tháng của một số đoàn viên chưa thật sự hiệu quả.

3. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

 II. Triển khai kế hoạch tháng 9

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày khai giảng năm học mới.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Thực hiện tốt công tác khai giảng năm học 2016- 2017, cùng với nhà trường triển khai ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua.

- Trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học, mua sắm đầy đủ, sách VNEN, đồ dùng học tập của học sinh.

- Tăng cường và làm tốt hơn công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

- Tiếp tục xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học và tham gia hội nghị viên chức đầu năm đạt kết quả cao.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

3. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- BCH công đoàn chuẩn bị tốt nội dung tiến hành xây dựng kế hoạch và tiến hành hội nghị công đoàn đầu năm.

- BCH cùng các tổ công đoàn, UBKT, ban thanh tra nhân dân, tổ nữ công xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức hoạt động có  hiệu quả.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hoạn nạn.

- Cùng với nhà trường Tổ chức ngày Khai giảng năm học mới.

III.í kiến thảo luận

đ/c Lương : nhất trí như bản đánh giá và kế hoạch đó đưa ra .

 Ý kiến đ/c Dương động viên các tổ công đoàn hội lương giúp nhau lúc khó khăn .

   Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                         Kết thỳc vào lỳc 17 h cựng ngày .                                                                                 

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

 

    Nguyễn Anh Minh                                                Cao Thị Nghĩa

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

Tiến hành vào lúc : 15 h 30  ngày 26  thỏng 9  năm 2016.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 27   Vắng :0

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư ký : Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng 9

- Ưu điểm:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với phụ huynh học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

    - Thực hiện tốt công tác khai giảng năm học 2016- 2017, cùng với nhà trường triển khai ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua.

    - Phối hợp nhà trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học và tham gia hội nghị viên chức đầu năm đạt kết quả cao.

- Chúng ta đã thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn,  ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng, đặc biệt là triển khai dạy học theo mô hỡnh VNEN, chương trỡnh lớp 1 cụng nghệ, Dạy mĩ thuật theo PP Đan Mạch.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trì tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vì vậy chất lượng được nâng lên.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học.

- Triển khai chuyên đề lớp 1 công nghệ, thực hiên BDTX.

3. Công tác khác.

-  Lao động: Lao động phong quang trường lớp, phong quang vệ sinh duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

- Công tác văn hoá văn nghệ - TDTT: Các đồng chí thành viên công đoàn đã tập luyện và tham gia có chất lượng.

- Kiểm tra nội bộ trường học: Công đoàn kết hợp nhà trường đã tổ chức kiểm tra nội bộ trường học theo đúng lịch, đúng quy trình và đánh giá, giúp đỡ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- Xõy dựng được kế hoạch, duyệt kế hoạch và tiến hành hội nghị công đoàn đầu năm.

- Tham gia hội nghị viên chức đầu năm có chất lượng và đó bầu ra được Ban thanh tra nhân dân trường học mới.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

- Tổ chức  kiện toàn lại các tổ công đoàn và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

- Các tổ nữ công, KT, Ban thanh tra nhân dân hoạt động chưa hiệu quả chưa cao.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đổi mới theo mụ hỡnh VNEN, Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo như lớp 2B, 2A,

- Một số đồng chí  ít dự giờ thăm lớp, ít học hỏi, năng lực chuyên môn còn thấp.

2. Hoạt động trọng tâm công đoàn:

- UBKT, tổ nữ công, BTT nhân dân đã hoạt động nhưng hiệu quả đạt chưa cao.

3. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

 - Công tác phát triển Đảng chưa làm được.

 II. Triển khai kế hoạch tháng 10

Chủ đề: Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Hội phụ nữ 20- 10.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

- Triển khai các công văn chi thị cấp trên đến tận đoàn viên lao động.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục vận động giáo viên bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Soạn bài, viết nhật ký, lờn lớp sỏt thực với đối tượng học sinh, phát huy triệt để phương pháp dạy học VNEN, hội đồng tự quản, Tiếng Việt lớp 1 cụng nghệ.

- Tăng cường dự giờ tham lớp để học hỏi, trao đổi hoàn thiện việc tổ chức lớp học và phương pháp, các bước lên lớp.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Triển khai dạy học 2 buổi/ ngày, tiếp tục chuyên đề sinh hoạt chuyên môn Tiếng Việt 1 công nghệ.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện để  đảo bảo đạt chất lượng cao hơn so với đầu năm học.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cõy, xõy dựng bồn hoa, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

- Tiếp tục trang trí lớp học đảm bảo đúng quy định, đẹp và mang tính giáo dục cao.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn:

 - Triển khai phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Hội phụ nữ 20- 10. Tập luyện tốt cho học sinh để tham gia hội thi An toàn giao thông cấp trường.

 - Họp BCH  phân công nhiệm vụ và tổ chức hoạt động có hiệu quả.

 -  Tổ Nữ công, UBKT, ban thanh tra nhân dân tiến hành họp triển khai kế hoạch. Các tổ công đoàn sinh hoạt triển khai kế hoạch năm học.

 - Tổ chức thao giảng và văn nghệ chào mừng 20- 10; Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày 20- 10.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hoạn nạn.

III.í kiến thảo luận

Ý kiến đ/c Lương : nhất trí như bản đánh giá và kế hoạch đó đưa ra động viên các tổ công đoàn hội lương giúp nhau lúc khó khăn .

Ý kiến đ/c Dũng ban chấp hành công đoàn cần phối hợp với các đoàn viên công đoàn kịp thời thăm hỏi động viên lúc ốm đau.

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                            Kết thúc vào lúc  17 h cùng ngày .

                                                                                 

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                                Cao Thị Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

Tiến hành vào lúc : 15 h 30 ngày  02 thỏng 11   năm 2016.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 27   Vắng :0

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư ký : Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng 10

 Ưu điểm:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Chúng ta đó thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn,  ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng.

- Công tác soạn giảng, ghi nhật ký, điều chỉnh có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đó bỏm sỏt đối tượng học sinh và đó tăng cường dạy các môn đánh giá bằng định tích khá chất lượng.

- Thực hiện tốt việc tổ chức học sinh tham gia thi giải Toỏn, Tiếng Anh qua mạng, tài năng Tiếng Anh.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trỡ tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Đại hội liên đội thành công và đi vào hoạt động hiệu quả.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vỡ vậy chất lượng được nâng lên.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề.

3. Công tác khác

-  Lao động: Lao động vệ sinh trường lớp, phong quang vệ sinh duy trỡ thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày

- Kiểm tra nội bộ trường học: Công đoàn kết hợp nhà trường đó tổ chức kiểm tra nội bộ trường học theo đúng lịch, đúng quy trỡnh và đánh giá, giúp đỡ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

      -  Triển khai phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Hội phụ nữ 20- 10.

      - Tổ chức thao giảng và văn nghệ chào mừng 20- 10; Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày 20- 10 tạo thinh thần vui vẻ cho giỏo viờn cụng tỏc tốt.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

- UBKT, tổ nữ công, Ban thanh tra nhân dân đó triển khai nhiệm vụ năm học.

 Phõn cụng cụng tỏc sau hội nghị, kiện toàn lại các tổ công đoàn và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn

- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, chưa đảm bảo.

- Chất lượng giờ dạy đạt thấp, hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

2. Công tác khác

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.                  

II,KẾ HOẠCH THÁNG 11

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giỏo Việt Nam 20 - 11.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

 

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Thao giảng, thi giáo viên giỏi ít nhất mỗi đồng chí 01 tiết với 100% số giỏo viờn tổ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, các tổ lên lịch, tổ chức dự giờ xếp loại báo các cho ban chấp hành trước 20/11).

- Mỗi lớp chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ để thi và biểu diễn nhõn ngày 20-11.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức Thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Kết hợp với nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Khảo sát để đánh giá năng lực toàn bộ giáo viên để báo cáo PGD.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi viết chữ đẹp cho học sinh toàn trường lần 1.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường TH Tiến Nhất.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

3. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Kết hợp nhà trường thực hiện tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. Tổ chức văn nghệ của học sinh và thi an toàn giao thông cấp trường.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Nữ công, UBKT, BTTND phối hợp tốt với công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua, kiểm tra đánh giá để thúc đẩy mọi hoạt động đi vào nề nếp.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, tai nạn.

- Nữ cụng, kiểm tra công đoàn, ban thanh tra hoàn thiện các loại hồ sơ, kế hoạch.

- Cùng với nhà trường Tổ chức ngày kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tham gia xét khen thưởng kịp thời trong phong trào thi đua nhân ngày 20- 11.

III.Ý kiến thảo luận

Ý kiến đ/c Đống ban chấp hành công đoàn cần phối hợp với các đoàn viên công đoàn kịp thời thăm hỏi động viên lúc ốm đau.

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                            Kết thúc vào lúc 17 h19 cùng ngày .

                                                                                 

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                              Cao Thị Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

Tiến hành vào lúc : 16 h 00 ngày  06 tháng 12  năm 2016.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 26 Vắng :01 (có lý do)

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư kớ : Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

 I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng11

*Ưu điểm:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Cho đến hôm nay hoạt động dạy và học luôn nề nếp.

- Công tác soạn giảng, ghi nhật ký có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đã bám sát đối tượng học sinh và đã tăng cường dạy, tổ chức các HDGD có hiệu quả hơn theo phương pháp VNEN.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vì vậy chất lượng được nâng lên.

- Tổ chức thao giảng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11 và thi giáo viên giỏi cấp trường có 18 đồng chí, đạt Giáo viên giỏi cấp trường 14 đồng chí.

- Thi viết chữ đẹp cấp trường, thi văn nghệ đạt hiệu quả cao, đã động viên khích lệ học sinh trong các phong trào thi đua, đã giúp học sinh học tập tốt hơn.

- Tham gia thi Tiếng Anh trên Internet từ lớp 3 đến lớp 5 kết quả đạt được khá cao, chuẩn bị tốt cho thi vũng trường.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Công tác khác.

-  Lao động: Lao động vệ sinh trường lớp, phong quang vệ sinh được duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

- Công tác văn hoá văn nghệ - TDTT: Các đồng chí thành viên công đoàn đã tập luyện và tham gia có chất lượng, đặc biệt là huấn luyện bóng đá cho học sinh.

- Kết hợp với nhà trường tổ chức tốt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11, tạo khí thế động viên cho giáo viên công tác tốt.

- Kiểm tra nội bộ trường học: Công đoàn kết hợp nhà trường đã tổ chức kiểm tra nội bộ trường học theo đúng lịch, đúng quy trình và đánh giá, giúp đỡ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng.

- Công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn đã tổ chức thành công hội thi Văn nghệ học sinh; thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Phối hợp nhà trường tổ chức tốt tọa đàm 20/11 để động viên khích lệ tinh thần cho đoàn viên lao động công tác tốt.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

-Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo.

- Hội thi viết chữ đẹp một số lớp chưa đầu tư ôn luyện cho học sinh cho nên học sinh viết chưa thật sự đẹp và đúng.

2. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

II.Triển khai kế hoạch tháng 12/2016.

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ngày Quốc phòng toàn dân.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

    2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện đạt chất lượng cao hơn so với đầu năm học. Chuẩn bị ôn luyện tốt cho HS kiểm tra cuối kỳ 1 đạt chất lượng cao.   

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh và tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường đạt kết quả cao, chuẩn bị cho thi tài năng Tiếng Anh cấp huyện.

Thực hiện công tác kiểm tra cuối kì 1, đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo chất lượng, theo đúng thông tư 30, thông tư 22.

- Cùng với nhà trường tập luyện và tham gia hội khỏe phù đỗng cấp huyện.

- Tham gia Sinh hoạt chuyên môn cụm trường tại trường và tổ chức tốt để cụm về SHCM tại trường thành công.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đề ra.

- Cựng phối hợp nhà trường hoàn thiện kiểm định chất lượng tại trường.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Thực hiện tốt việc sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

3. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Hoàn tất các loại hồ sơ, sổ sách công đoàn, các tổ công đoàn, ban thanh tra ND, kiểm tra công đoàn.

- Phối hợp nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh cuối kỳ 1 theo thông tư 30, 22 đúng theo hướng dẫn của Phòng GD Minh Hóa.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Cùng với Đội làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa. Chăm sóc Đình làng Kim Bảng.

- Hoàn thành quyết toán công đoàn và lập dự toán năm 2017.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, tai nạn.

III.í kiến thảo luận

Ý kiến đ/c Thủy ban chấp hành công đoàn cần phối hợp với các đoàn viên công đoàn trồng vườn rau sạch .

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                            Kết thúc vào lúc  17 h00 cùng ngày .

                                                                                 

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                              Cao Thị Nghĩa

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

 

Tiến hành vào lúc :  15h 30 ngày  05 tháng 1  năm 2017.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt :  26 Vắng :01 (có lý do)

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư ký: Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

 I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng 12

* Ưu điểm:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

-  Chúng ta đã thực hiện được theo kế hoạch chuyên môn, ổn định giảng dạy có nề nếp và giảng dạy có chất lượng.

- Công tác  có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đã bám sát đối tượng học sinh và đã tăng cường dạy, đánh giá học sinh theo TT 30, 22.

- Tổ chức kiểm tra Học kỳ 1 đảm bảo theo Chuẩn KT-KN và theo hướng dẫn của PGD Minh Hóa, kết quả đạt được khá cao.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng hơn như: Duy trì tốt hoạt động 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi.

- Công tác chủ nhiệm dần đi vào nề nếp: Làm tốt công tác chủ nhiệm vì vậy chất lượng được nâng lên.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học. Kiểm tra 6 đ/c, đạt tốt 6 tiết.

- Tổ chức chuyên đề Mỹ thuật và trường học kết nối.

3. Công tác khác.

-  Lao động: Lao động vệ sinh  trường lớp được duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên. Phân công công kiện toàn lại các tổ công đoàn và đi vào hoạt động có hiệu quả hơn.

- Tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên kịp thời, dạy giúp khi có việc đột xuất.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Chất lượng giờ dạy hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

- Công tác ôn luyện, tập luyện cho học sinh chưa có hiệu quả cao. Chất lượng chưa phản ảnh năng lực thật sự của học sinh.

2. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.                                                                          

II. Triển khai kế hoạch thỏng 1/2017

Với chủ đề: Thi đua lập nhiều thành tớch mừng 87 năm ngày thành lập Đảng.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

    2. Công tác phối hợp chuyên môn:

      - Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện đạt chất lượng cao hơn so với đầu năm học.

- Tham gia thi tài năng Tiếng Anh cấp huyện. Thi IOE cấp huyện.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường và làm tốt công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

   - Phối hợp nhà trường tập luyện thật tốt để tham gia  Hội khỏe phù đổng cấp huyện.

- Tổ chức sơ kết học kỳ 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Phối hợp với CM thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường với chuyên đề đổi mới PP theo mụ hỡnh VNEN.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

3. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Sơ kết công đoàn, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2, UBKT, BTTND, tổ nữ công tổ chức sơ kết và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán công đoàn.

- Thu tiền ủng hộ xây dựng trường học thân thiện của đoàn viên và mua cây cảnh cho trường.

- Phân công trực tết đảm bảo an toàn trong dịp tết.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may

III.Ý kiến thảo luận

Ý kiến đ/c Thu ban chấp hành công đoàn cần phối hợp với các đoàn viên công đoàn kịp thời thăm hỏi động viên lúc ốm đau.Tổ chức hội lương giúp nhau làm kinh tế .

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                            Kết thúc vào lúc 17 h 15 phút cùng ngày .

             

                                                                   

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                              Cao Thị Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊNN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

 

Tiến hành vào lúc :15 h 45  ngày 09  tháng 2 năm 2017.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 26 Vắng :01 (có lý do)

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư ký : Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

 I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng 01    

* Ưu điểm:

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Cho đến hôm nay hoạt động dạy và học luôn nề nếp.

- Công tác soạn giảng có chú trọng và sát thực đối tượng hơn, công tác giảng dạy của giáo viên đó bỏm sỏt đối tượng học sinh và đó tăng cường đánh giá học sinh theo thông tư 30, 22 khá chất lượng.

- Thực hiện tham gia tốt các cuộc thi như thi Tài năng tiếng Anh; Thi IOE cấp huyện đạt kết quả khỏ cao.

- Trong tháng đó ụn luyện và tổ chức kiểm tra học kỳ 1 đảm bảo chất lượng, khách quan và đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo theo đúng thông tư 30 và TT 22.

 - Phối hợp nhà trường tập luyện thật tốt để tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện.

- Tổ chức sơ kết học kỳ 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

3. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Sơ kết công đoàn, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2, UBKT, BTTND, tổ nữ công tổ chức sơ kết và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán công đoàn.

- Phõn cụng và tiến hành trực tết đảm bảo an toàn.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Chất lượng giờ dạy hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

- Tham gia các hội thi của học sinh chua đạt giải cao, giỏo viờn chưa thật sự nhiệt tỡnh bồi dưỡng hoc sinh.

3. Công tác khác.

- Hoạt động của BTTND trường học, UBKT đạt hiệu quả chưa cao.

 

II.Triển khai kế hoạch tháng 2

Chủ đề: Thi đua lập thành tích Mừng Xuõn, chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 08- 3.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

    2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện đạt chất lượng cao hơn so với đầu năm học. Thực hiện bồi dưỡng, tập luyện cho học sinh chuẩn bị cho ngày hội học sinh tiểu học tại trường. Vận động phụ huynh tham gia ngày hội tích cực để thực hiện tốt tổ chức ngày hội.

- Tiếp tục ôn luyện để học sinh thi Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh, Toán cấp trường.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường và làm tốt công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

-  Thao giảng ít nhất mỗi giáo viên nữ 01 tiết để  chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/3. ( Điểm Tân Lý do Đ/c Đinh Giang chủ trỡ; điểm Kim Bảng do đồng chí Duyờn chủ trỡ và lờn kế hoạch thao giảng).

- Các đồng chí Đoàn viên  viết sáng kiến kinh nhiệm cần hoàn thành trong tuần 25 và nộp cho nhà trường vào tuần 27.

- Tổ chức thi giải toỏn qua mạng cấp trường.

- Tổ chức các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường sau tết.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường, bồn hoa ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

- Tập luyện văn nghệ học sinh để tổ chức chào mừng ngày 08/3 ít nhất 03 tiết mục( giao cho Đ/c Dũng tổng phụ trách Đội chủ trỡ).

5. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Triển khai làm cụng trỡnh cụng đoàn để chào mừng ngày 8-3.

- Phối hợp với Nhà trường tổ chức trồng cây sau tết.

III.Ý kiến thảo luận

Ý kiến đ/c  Giang  ban chấp hành công đoàn cần có ý kiến tham mưu với nhà trường để có hỡnh thức khen thưởng kịp thời cho những học sinh đạt giải trong các hội thi .

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                            Kết thúc vào lúc  17h 05 cùng ngày .

               

 

                                                                 

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                              Cao Thị Nghĩa

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

 

Tiến hành vào lúc : 15h 25 ngày 06  tháng 3  năm 2017.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 27   Vắng :0

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư ký : Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

 I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng 02    

* Ưu điểm:

1. Tư tưởng, đạo đức: Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Nghỉ tết đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh, đó nõng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện đạt chất lượng cao hơn so với học kỳ 1.

- Ôn luyện và cùng nhà trường chuẩn bị cho cỏc hội thi cấp huyện như thi CBQL  giỏi đạt giải 3, hội khỏe cấp huyện đạt giải nhất chạy, bóng đá nam đạt giải 3.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất đươc 2 đ/c nhân viờn. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường và làm tốt công tác chủ nhiệm và HĐNGLL.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường, bồn hoa ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

-  Triển khai tốt việc nghỉ tết, trực tết đảm bảo an toàn.

- Tập luyện văn nghệ học sinh để tổ chức chào mừng ngày 08/3 ít nhất 03 tiết mục.

- Trang hoàng lớp học của tất cả cỏc lớp.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

* Hạn chế:

1. Công tác chuyên môn:

- Chất lượng giờ dạy hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao, nề nếp các lớp Tân Lý chưa tốt.

- Ngày hội HSTH chưa thực hiện dược thời tiết.

- Một số GV chưa hoàn thiện SKKN nộp cho nhà trường.

3. Công tác khác..

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường. Trồng cây sau tết thực hiện chưa tốt.

- Hoạt động của BTTND trường học, UBKT đạt hiệu quả chưa cao.

  II.Triển khai kế hoạch tháng 3

  - Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03; ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/03.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, thận trọng hơn và tham gia giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao. Thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, quy định của ngành, của nhà trường.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Tổ chức tốt ngày hội học sinh tại trường đạt kết quả cao. Huy động tốt sự tham gia của phụ huynh để trưng bày gian hàng, công tác văn nghệ, các trũ chơi.....

- Thao giảng ớt nhất mỗi đồng chí 01 tiết để chào mừng ngày 08/03; 26/03 (08/03 nữ phải thao giảng 1 giáo viên 1 tiết, các tổ lên lịch, tổ chức dự giờ xếp loại báo các cho ban chấp hành trước 08/03).

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện.

- Phối hợp nhà trường làm hoàn thiện cỏc loại hồ sơ kiểm định chất lượng. Chuẩn bị cho kiểm tra thư viện.

- Tổ chức ụn luyện thật tốt chuẩn bị cho học sinh thi rung chuụng vàng, tổ chức trũ chơi, chăm sóc di tích lịch sử chào mừng 26-3. thăm gia đỡnh thương binh liệt sỹ.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trỡ thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức và đánh giá phong trào thi đua 8/3 và 26/3, tổ chức tốt  kỷ niệm 8/3 và 26/3.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ công đoàn, nữ công, ban thanh tra nhân dân trường học.

- Hoàn thiện quyết toán công đoàn quý 3,4 năm 2016 và quý 1 năm 2017.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm.

III. Ý kiến thảo luận

Ý kiến đ/c  Tường  ban chấp hành công đoàn cần có ý kiến cho các tổ công đoàn tổ chức tham gia đánh cầu long và bóng chuyền sau mỗi buổi chiều .

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                            Kết thúc vào lúc 17 h00 cùng ngày .

 

                                                                                 

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                              Cao Thị Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

 

Tiến hành vào lúc : 14h  ngày   tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 27    Vắng :0

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư ký : Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

 I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng 03    

- Ưu điểm:

1. Tư tưởng, đạo đức:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện. Đảo bảo đạt chất lượng cao hơn so với học kỳ I.

- Phối hợp tốt giữa nhà trường, công đoàn, phụ huynh tổ chức thành công ngày hội học sinh tiểu học được PGD và phụ huynh nhân dân đánh giá cao.

- Tổ chức xõy dựng công trình công đoàn, tham gia trang trí lớp học, bồn hoa của lớp.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác bồi dưỡng thường xuyên. 

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Tham gia trồng cây, chỉ đạo tốt việc trồng cây vườn trường ở tất cả các điểm trường và chăm sóc chu đáo.

- Tiếp tục trồng và chăm sóc bồn hoa cây  cảnh tại các điểm trường và trang hoàng lớp.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức và đánh giá phong trào thi đua 8/3 và 26/3.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ công đoàn, nữ công, ban thanh tra nhân dân trường học.

- Hoàn thiện quyết toán công đoàn quý 3,4 năm 2015 và quý 1 năm 2016.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên không may bị đau ốm, hiếu hỷ kịp thời, tất cả đoàn viên tham gia.

* Hạn chế:

1. Tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật:

     - Một số đoàn viên chưa thực sự hết lòng, chưa thực sự nhiệt tình với học sinh. Còn mang tư tưởng đối phó.

     - Việc thực hiện các quy định chưa thực sự nghiêm.

2. Công tác chuyên môn:

Vẫn còn hiện tượng bớt xén thời gian trong khi dạy như làm việc riêng trong giờ dạy.

- Dạy ít sử dụng đồ dùng dạy học, cả đồ dùng hiện có và đồ dùng tự làm.

3. Xây dựng công đoàn:

   - Chưa tổ chức được thao giảng chào mừng 8/3.

   - Việc phối hợp với nhà trường để tiến hành làm hồ sơ KĐCL vẫn còn chậm.

  - Công tác quyết toán chưa hoàn thành.

II.KẾ HOẠCH THÁNG 4

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/5.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh và trao đổi với phụ  huynh nhằm nâng cao chất lượng dạy học, chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối năm các môn hoc va đánh giá các hoạt động giáo dục.

- Tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa học sinh vào nề nếp hoạt động chung, hoạt động tập thể và tạo tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động cho học sinh, đặc biệt là hoạt động học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện. Đảo bảo đạt chất lượng cao hơn so với kỳ I.

- Công đoàn kết hợp với chuyên môn trường làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề, công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất. Kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót của giáo viên nhầm nâng cao chất lượng dạy và học và đánh giá giáo viên theo chuẩn NNGV.

Ôn luyện thật tốt để chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ II thu được kết quả cao.

- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Rà soát lại chỉ tiêu các lớp và điều chỉnh kế hoạch thực hiện để đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục thực hiện các chuên đề  bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đổi mới PP theo mô hình VNEN, sinh hoạt chuyên môn mới đánh giá học sinh theo TT 22.

- Phối hợp chuyên môn tổ chức ra đề chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ II, Đoàn viên là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tiến hành đánh giá học sinh theo tiến trình chương trình môn mình phụ trách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp, trồng và chăm sóc tốt bồn hoa, chủ động duy trì thường xuyên công tác vệ sinh tại điểm trường.

- Phối hợp nhà trường đánh giá trang trí lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra Xanh- Sạch- Đẹp, kiểm tra thi đua tại trường.

5. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Hoàn thành các loại hồ sơ tổ công đoàn, tổ nữ công, UBKT công đoàn, BTT nhân dân, của công đoàn chuẩn bị cho kiểm tra thi đua cuối năm.

- Hoàn thiện công trình làm bồn hoa công đoàn.

- Tổ công đoàn kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nhằm bồi dưỡng giáo viên.

III.í kiến thảo luận

Ý kiến đ/c  Tường  ban chấp hành công đoàn cần có ý kiến cho các tổ công đoàn tổ chức tham gia đánh cầu long và bóng chuyền sau mỗi buổi chiều .

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                            Kết thúc vào lúc  17h cùng ngày .                                                                                  

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                              Cao Thị Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BN BẢN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

 

 

Tiến hành vào lúc : 14h  ngày   tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 27    Vắng :0

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư ký : Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

 I.Đồng chí Chủ tịch Công Đoàn đoàn đánh giá lại hoạt động tháng 04    

- Ưu điểm:

Với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.

1. Tư tưởng, đạo đức:

      Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Hầu hết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam 30/4và ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Tổ chức dạy và học có chất lượng đặc biệt là phụ đạo học sinh yếu, đồng thời rà soát lại chỉ tiêu giao đầu năm của nhà trường, các phần hành, chỉ tiêu chất lượng các lớp để phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiến hành dạy học 2 buổi/ngày có chất lượng.

- Duy trỡ sinh hoạt chuyờn mụn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đội ngũ, đánh giá hồ sơ tự học, đánh giá giáo viên theo chuẩn.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học, tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề, tham gia sinh hoạt cụm tại trường TH và THCS Thượng Hóa.

- Tổ chức đánh giá học sinh, xếp loại các môn học theo chương trỡnh, theo mụn học, các hoạt động giáo dục, hoàn thiện kiểm tra các môn Tiếng Anh, Tin học, Khoa học- LS và Địa lí, kiểm tra Toỏn, Tiếng Việt từ lớp 1- 4.

- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối kỳ II Mụn Toỏn, Tiếng Việt lớp 5 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ của các tổ chức chuẩn bị tốt để Phũng về kiểm tra thi đua cuối năm tại trường và đánh giá trường xanh- sạch- đẹp đạt kết quả cao.

- Chấm đánh giá trang trí hoàn thiện lớp học theo mô hỡnh lớp học mới Việt Nam VNEN, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

-  Lao động: Lao động phong quang trường lớp, phong quang vệ sinh được duy trì thường xuyên đảm bảo cho việc học và sinh hoạt hằng ngày.

     - Công tác trao đổi với phụ huynh của giáo viên cũng được duy trì.

3. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

      - Công đoàn xây dựng tốt mối đoàn kết trong công đoàn, thăm ốm động viên đoàn viên.

Làm tốt việc thăm hỏi, động viên đau ốm kịp thời.

     - Xây dựng tốt mối đoàn kết trong tổ chức công đoàn, không xảy ra điều gì ảnh hưởng đến trường.

* Hạn chế:

1. Tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật:

     - Một số đoàn viên chưa thực sự hết lòng, chưa thực sự nhiệt tình với học sinh. Còn mang tư tưởng đối phó.

     - Việc thực hiện các quy định chưa thực sự nghiêm.

2. Công tác chuyên môn:

Trao đổi phụ huynh, công tác chủ nhiệm, một số lớp chưa tốt, giờ giấc chưa đảm bảo. Vẫn còn hiện tượng bớt xén thời gian trong khi dạy như bãi học sớm, làm việc riêng trong giờ dạy.

- Chất lượng giờ dạy đạt thấp, hiệu quả giờ dạy của một số giáo viên chưa cao.

- Dạy ít sử dụng đồ dùng dạy học, cả đồ dùng hiện có và đồ dùng tự làm.

3. Công tác khác.

- Lao động vệ sinh tại các điểm trường: Một số giáo viên chưa thực sự chủ động để làm sạch đẹp cho điểm trường.

II.KẾ HOẠCH THÁNG 5/ 2017

- Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Sinh Bác Hồ 19/5.

1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Luôn an tâm công tác, đạo đức lối sống lành mạnh. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những quy định của ngành, của trường. Quan hệ rất tốt với học sinh, với nhân dân không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Giữ vững phẩm chất nhà giáo, an tâm công tác tốt, thận trọng hơn và tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông tiếp tục xây dựng mối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao.

2. Công tác phối hợp chuyên môn:

- Phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Ngày sinh Bác Hồ 19-5.

- Tổ chức dạy và học có chất lượng đặc biệt là phụ đạo học sinh yếu, đồng thời rà soát lại chỉ tiêu giao đầu năm của nhà trường, các phần hành, chỉ tiêu chất lượng các lớp để phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiến hành tổ chức kiểm tra, chấm bài, đánh giá học sinh các môn học, các hoạt động giáo dục, đánh giá Năng lực, phẩm chất đúng thực chất, hoàn thiện các loại hồ sơ học sinh.

- Tổ chức tổng kết, làm báo cáo theo kế hoạch của trường, của ngành đề ra.

- Tiến hành đánh giá, xếp loại đội ngũ cuối năm, xét thi đua nhà trường, các tổ chuyên  môn và học sinh.

- Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ để tiến hành chuyển giao chất lượng học sinh lớp 5 và xột tốt nghiệp.

- Chuẩn bị tốt cỏc nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thi đua, kiểm tra đánh giá xanh - sạch- đẹp.

Tiến hành tổng kết nhà trường và triển khai kế hoạch hè, kế hoạch trực trường đảm bảo an toàn.

- Chuẩn bị cỏc nội dung chuẩn bị cho tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2017- 2018.

- Hoàn thiện cập nhật hồ sơ phổ cập, và tổ chức làm hồ sơ kiểm định chất lượng tại trường.

- Hoàn thiện các loại báo cáo cuối năm nộp cấp trên.

3. Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt bầu cử hội đồng nhân dâncác cấp, bầu đại biểu Quốc Hội.

- Tăng cường vận động đoàn viên tích cực, hiệu quả hơn công việc được giao, chấp hành tốt quy định cơ quan, đơn vị.

- Tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt công đoàn, tổ chức lao động phong quang trường lớp, tham gia xây dựng cảnh quan môi trường nhà trường theo điểm trường, cùng với nhà trường phân công chăm sóc cây cảnh trong thời gian nghỉ hè và trực hè.

- Phối hợp nhà trường chuẩn bị cho kiểm tra thi đua cuối năm, các cuộc thi như thi thiết kế xây dựng trường xanh- sạch- đẹp.

- Cùng với nhà trường triển khai đến tận học sinh, giáo viên việc an toàn vệ sinh, phũng chống bệnh mựa hố, an toàn giao thụng.

- Tiếp tục tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên.

- Chỉ đạo tổ nữ công, UBKT xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Chẩn bị các loại hồ sơ cho kiểm tra thi đua cuối năm.

- Tiến hành tổng kết và xét đề nghi khen thưởng đoàn viên xuất sắc năm học 2016- 2017.

- Tiếp tục việc thăm hỏi động viên khi ốm đâu hoạn nạm.

- Vận động quyên góp Quỹ vỡ người nghèo, Quỹ chất độc da cam theo quy định.

III.í kiến thảo luận

Ý kiến đ/c 

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                                                 Kết thúc vào lúc  17h cùng ngày .                                                                                  

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                              Cao Thị Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GD MINH HOÁ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TH MINH HOÁ                        Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

BIấN BẢN HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN

Tiến hành vào lúc : 14h  ngày   tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: văn phòng nhà trường .

Tổng số : 27  Có mặt : 27    Vắng :0

Chủ tọa : Nguyễn Anh Minh

Thư ký : Cao Thị Nghĩa

NỘI DUNG

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

    2.Thuận lợi:

* Trong năm học Công đoàn trường có những thuận lợi cơ bản tác động đến phong trào công nhân viên chức, lao động đó là:

+ Công đoàn trường TH Minh Hóa được sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt của Công đoàn ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi  bộ nhà trường sự phối hợp  chặt chẽ của Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức trong nhà trường tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động.

+ Đoàn viên lao động đoàn kết nhất trí, nhiệt tỡnh trong mọi hoạt động của Công đoàn.

+ Đội ngũ nhiệt tỡnh cú kinh nhiệm, yờn tâm trong công tác. Luôn trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đây là điều kiện tốt các phong trào.

+ Được sự đầu tư của các nguồn vốn xây dựng trường chuẩn Quốc gia vỡ vậy điều kiện về cơ sở vật chất, phũng học, … đảm bảo kiên cố và phát triển hơn về quy mụ.

+ Về đội ngũ dần ổn định và đủ số lượng biên chế quy định.

+ Chế độ tiền lương, các chế độ khác cho cán bộ giáo viên nhân viên đảm bảo.

2. Khú khăn:

+ Đội ngũ đa số đoàn viên lớn tuổi nên hoạt động và phong trào thể dục thể thao giặp nhiều khó khăn.

+ Điều kiện kinh tế địa phương cũn nghốo vỡ vậy cho nờn mọi hoạt động của Công đoàn cũn gặp nhiều khú khăn.

3. Cơ cấu tổ chức, tình hình đội ngũ:

3.1. Tổ Công đoàn:

- Công đoàn được chia thành 4 tổ:

  1. Tổ 1,2 Kim Bảng có 6 thành viên do đồng chí Cao Thị Bích Duyên tổ trưởng.

  2. Tổ 3,4,5 Kim Bảng có 7 thành viên do đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang tổ trưởng.

  3. Tổ 1,2 Tân Lý cú 6 thành viên do đồng chí Đinh Thị Ánh Tuyết tổ trưởng.

  4. Tổ 3,4,5 Tân Lý có 6 thành viên do đồng chí Đinh Thị Giang  tổ trưởng.

3.2. Tình hình đội ngũ:

    Tổng số đoàn viên lao động: 25 . Nam: 4       Nữ: 21.

  + Đoàn viên: 23; nữ: 20

  + Lao động: 02 ; nữ: 01.

     Đảng viên: 22.     Nữ: 19.

        Trình độ chuyên môn:

          + Trên chuẩn:

Đại học: 16

Trong đó nữ: 14

Cao đẳng: 06

          + Đạt chuẩn:

Trong đó nữ: 05

Trung cấp: 03

Trong đó nữ: 02

           + Chưa đạt chuẩn: 0

Trong đó nữ:

    - Lý luận chớnh trị:

            + Cao cấp: 0

Trong đó nữ:

            + Cử nhõn: 0

Trong đó nữ:

            + Trung cấp: 02

Trong đó nữ: 01

II. CĂN CỨ:

- Căn cứ công văn số 77/CĐGD ngày 03 tháng 9 năm 2016 của Công đoàn Giáo dục Minh Hóa về hướng dẫn hoạt động công đoàn năm học 2016- 2017;

- Căn cứ nghị quyết kéo dài nhiệm kỳ 2015- 2017 của BCH công đoàn trường;

- Căn cứ tỡnh hỡnh thục tế của trường, công đoàn Trường TH Minh Hóa xây dựng kế hoạch năm học 2016- 2017 như sau:

 

III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017:

 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

         1.  Tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn. Tiếp tục tuyên truyền Nghi quyết số 20- NQ/TW, Nghị Quyết số 27- NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Tập trung tuyên truyền chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2003 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

       Công đoàn chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới phương pháp, hỡnh thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục. Tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị đa dạng phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Bỡnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nghị quyết  Đại hội công đoàn các cấp. Tiếp tục tham mưu phối hợp có hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, nâng cao trách nhiệm ý thức bảo vệ tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

     2. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đoàn viên, lao động và cán bộ công đoàn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên lao động, công tác vệ sinh an toàn lao động.

     Tăng cường phối hợp chuyên môn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo và lao động, chủ động nắm bắt kịp thời, giải quyết vướng mắc về chế độ chính sách tại cơ quan đơn vị.

 • Phối hợp với chuyờn mụn trong việc quản lý giỏo dục. Tăng cường phối hợp với cựu giáo chức xó, hội khuyến học.
 • Kêu gọi, vận động ủng hộ đoàn viên gặp hoạn nạn, rủi ro, quỹ mái ấm, quỹ công đoàn nghèo, hỗ trợ đoàn viên có thành tích...

      3. Công đoàn chủ động đổi mới các hoạt động, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

      - Tăng cường tham gia quản lý, khắc phục những hạn chế trong trường, tham gia đánh giá xếp loại cán bộ, nhân viên.

      - Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia cùng chuyên môn xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của đơn vị. Cùng với chuyên môn có nhiều giải pháp đẩy mạnh dạy và học, đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

        4. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua: Trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động các phong trào thi đua nâng cao trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị viên chức đầu năm, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Tham gia giám sát và quản lí đơn vị; đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành mọi hoạt động.

        5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xó hội  nhõn đạo từ thiện, chăm sóc nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, chăm sóc di tích lịch sử, di tích văn hóa, ủng hộ giáo viên vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phong trào dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, dạy giúp nhau để đi học nâng cao trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng mái ấm công đoàn năm học 2016- 2017.

       6. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vỡ sự tiến bộ của phụ nữ, phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đỡnh hạnh phỳc. Tổ chức cỏc phong trào thi đua chào mừng ngày Truyền thống Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên chấp hành tốt KHHGĐ. Phối hợp với nhà trường, Ban  nữ công triển khai và hoàn thành cỏc mục tiờu bỡnh đẳng giới, chương trỡnh hành động vỡ sự tiến bộ của phụ nữ và tiểu đề án 2 về “Tiếp tục giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”; 

       7. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Vận động đoàn viên lao động gương mẫu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nêu cao tinh thần phê và tự phê trong sinh hoạt Đảng, tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

       8. Tăng cường công tác kiểm tra nhất là kiểm tra toàn diện, kiểm tra thi hành điều lệ công đoàn, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết việc triển khai các phong trào thi đua các cuộc vận động; kiểm tra công tác tài chính, tài sản công đoàn. Kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp công đoàn và chính quyền kịp thời giải quyết và phối hợp giải quyết thỏa đáng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

        9. Nờu cao vai trũ, trỏch nhiệm chủ tịch cụng đoàn, BCH, KT công đoàn. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo đầy đủ kịp thời chính xác, đúng thời gian quy đinh.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH:

1. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, của  đoàn viên, lao động trong trường; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hũa, ổn định và phát triển.

1.1. Nhiệm vụ:

 - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn...

- Giám sát, giải quyết kịp thời chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên; các chế độ BHXH; BHYT, hợp đồng lao động chế độ nghỉ thai sản, nghỉ phép, nghỉ hè...

- Tổ chức tốt phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ trong đoàn viên.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền huy động duy trỡ và phỏt huy tỏc dụng  nguồn quĩ “Thăm quan du lịch”. Hội lương để nâng cao đời sống gia đỡnh.

- Xây dựng quỹ khuyến học để tặng thưởng cho con em đoàn viên lao động.

- Tổ chức hội lương theo nhóm, tổ.

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các quy chế: Quy chế phối hợp; quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.

- Tăng cường  hoạt động của Ban TTND, góp phần giám sát việc chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV-NV.

1.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

100% đoàn viên đóng góp các loại quỹ kịp thời, đúng quy định.

100% đoàn viên thực hiện tốt cỏc quy chế theo quy định của Công đoàn, đặc biệt quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn.

100% đoàn viên, lao động được chi trả các chế độ phụ cấp, lương, BHXH; BHYT, hợp đồng lao động đúng quy định của nhà nước.

Quỹ cụng đoàn thu 1% thu nhập, trừ thu hút.

Thăm ốm đau đoàn viên, lao động, vợ hoặc chồng, con, cha mẹ với mức 300.000. đồng/ lần/ người( Nếu nằm viên tuyến trên huyện thỡ 500.000đ/lần/người)

  Thăm hỏi hiếu, hỷ, …đoàn viên, lao động, vợ hoặc chồng, con, cha mẹ, anh chị em ruột với mức 300.000. đồng/ lần/ người.

  Tham quan nghỉ ngơi mỗi hè. Mức thu 200.000 đồng/ tháng/ người.

 Nộp thêm quỹ thăm ốm ít nhất 200.000đ/ năm/ người.

Có ít nhất 3 nhóm, tổ tham gia hội lương.

 - 100% đoàn viên tham gia tập luyện, chơi ít nhất 1 môn thể thao.

1.3. Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp với nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.

- Công đoàn huy động nguồn quĩ thích hợp để tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên lao động, cho công tác khuyến học khuyến tài đối với con CBGV-NV trong cơ quan, trường học.

- Công đoàn phối hợp nhà trường, đơn vị tổ chức tốt các ngày lế lớn như chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 /11, Ngày Quốc tê phụ nữ 08/ 3 ngày 19/5..

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên, lao động; BCHCĐ tăng cường kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác cho Ban TTND, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời cho hoạt động của Ban TTND phát huy hiệu quả.

        -  Thăm ốm, hiếu hỷ, khuyến học cho con em kịp thời để động viên lao động, tạo tinh thần cho đoàn viên lao động công tác tốt.

       -  Hàng tháng tổ chức hội lương theo nhóm từ 2 đến 5 người để giải quyết khó khăn về kinh tế gia đỡnh, đồng thời BCH công đoàn sử dụng quỹ tham quan cho đoàn viên, lao động mượn để giải quyết khó khăn trong thời gian chưa tham quan.

        - Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, điều kiện sinh hoạt, xây dựng trường học, cơ quan sạch, đẹp, an toàn. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi, thao giảng theo chủ đề năm học.

     - Sử dụng quỹ tham quan cho đoàn viên mượn để giải quyết khó khăn.

    2. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, lao động về Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn; phát triển đội ngũ góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

2.1. Nhiệm vụ:

 - Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2003 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

 - Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên, lao động thực hiện có hiệu quả các Chị thị, Nghị quyết của Đảng nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.  Tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

- Tớch cực học tập nõng cao trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Hoạt động thực tập, dự giờ đúc rút kinh nhiệm đạt hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Dạy giúp nhau để đi học nâng cao trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ.

      - Các ĐV có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, luật giao thông.

2.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tiếp tục quán triệt các công văn, chỉ thị liên quan đến hoạt động công đoàn, chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi một đoàn viên là tuyên truyền viên chủ trương chính sách và công tác phát triển giáo dục đến tận phụ huynh, học sinh các tốt chức xó hội trờn địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn công tác giáo dục - nâng cao chất lượng  giáo dục đào tạo thông qua gặp gỡ phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh lớp.

- Thực hiện có hiệu quả các Chị thị, Nghị quyết của Đảng nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

- Cán bộ giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trỡnh độ có hiệu quả đạt trên 85% đoàn viên trên chuẩn.

- Thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra.

- Có đầy đủ các loại nội quy, quy chế  cơ quan, các tổ chức trong nhà trường và thực hiện nghiêm túc, không có đoàn viên vi phạm.

- Dự giờ mỗi tuần ít nhất 1 tiết.

- Phấn đấu mỗi giáo viên có một máy vi tính, thực hiện thành thạo việc sử dụng vào công việc hàng ngày, ít nhất mỗi đoàn viên thể hiện 1 tiết dạy ứng dụng CNTT trong năm học.

      - 100% CĐV hưởng ứng và thực hiện tốt các PT thi đua trong năm học.

      - 100% đoàn viên có chuyên môn đạt từ khá trở lên.

2.3. Biện pháp thực hiện:

- Mỗi một đoàn viên tích cực học tập bằng cách tự học, thông qua quá trỡnh bồi dưỡng chuyên đề để nâng cao trỡnh độ về mọi mặt đáp ứng đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng đổi mới chương trỡnh, sỏch giỏo khoa, chuẩn kiến thức, kỹ năng - thái độ cấp tiểu học. Phấn đấu mỗi một gia đỡnh cú một mỏy vi tớnh, bồi dưỡng sử dụng khoa học công nghệ thông tin vào soạn giáo án, giảng bài, quản lý học sinh, quản lý trường học...

- Công đoàn cùng nhà trường tổ chức tốt các  hội nghị viên chức đầu năm học, kiện toàn và lựa chọn xõy dựng tổ chức bộ mỏy quản lý nhà trường, công đoàn, biên chế và tài chính.

- Thực hiện dự giờ thông qua các tiết thao giảng, tự dự giờ đồng nghiệp qua những tiết nghỉ do giáo viên dạy môn chuyên.

           - Tạo điều kiện và động viên đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, viết và áp dụng  SKKN hữu ích.

           - Vận động đoàn viên tự phấn đấu tu dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức nhà giáo, giữ vững “ Kỷ cương - Tình thương -Trách nhiệm”, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa.           

  - Kết hợp với chuyên môn phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Coi trọng công tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh tận tâm, thương yêu học sinh, nắm rõ hoàn cảnh của học sinh, động viên khuyến khích các em học tập và tham gia các hoạt động phong trào.

- Tăng cường học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin qua việc tự học và tham gia học tập tại trường do giáo viên tin học hướng dấn.

         3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xó hội rộng lớn trong đoàn viên, lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2016-2017.

3.1. Nhiệm vụ:

        Thực hiện Nghị Quyết số 29- NQ-TW ngày 4/11/2013 hội nghị trung ương 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản toàn diên Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tến thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Chỉ thị của Bộ trưởng, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành.

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chớnh trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; củng cố kết quả các cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

     Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt” "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

3.2. Chỉ tiêu:

       100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, công văn liên quan.

       Tham gia các cuộc thi như thi Viết chữ đẹp, ngày hội học sinh tiểu học, thi giải toán, tiếng Anh qua mạng, Thi tài năng Tiếng Anh….đạt chỉ tiêu nhà trường đề ra.

    - Tham gia thi giỏo viờn dạy giỏi, ớt nhất 70% đạt giáo viên giỏi cấp trường.

    - Chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà học sinh đạt chỉ tiêu  kế hoạch nhà trường đề ra, tham gia các hội thi, các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

     - Không có đoàn viên vi phạm Chỉ thị 19 của Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng nhà trường đạt đơn vị văn hóa. Phấn đấu 100% gia đỡnh đạt gia đỡnh văn hoá.

       Thu nộp, đồng thời tự giác ủng hộ đầy đủ kịp thời các khoản.

      - 100% đoàn viên, lao động tích cực tham gia các phong trào VHVN-TDTT

3.3. Biện pháp:

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh đăng ký làm theo tấm gương của Bác bằng việc làm cụ thể của mình như: Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, Tận tụy, gương mẫu trong công tác...

- Nhà trường thành lập ban giám khảo và tổ chức  các hội thi nhân dịp các ngày lễ lớn như: 20/11; 22/12;  8/3; 26/3; 19/5...

- Có cam kết giữa nhà trường công đoàn, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng lớp, từng chi hội phụ huynh.

Thành lập ban chỉ đạo để giám sát, đánh giá, xếp loại và đưa vào tiêu chí thi đua từng tháng, từng kỳ và cả năm học.

Phát động phong trào tham gia các hội thi:

 - Thi viết chữ đẹp cho giáo viên, học sinh ngay từ đầu năm học, giao cho ban kiểm tra nội bộ trường học kiểm tra đánh giá để có kế hoạch điều chỉnh hàng tháng từ đó tạo nên phong trào sâu rộng tiến tới dự hội thi viết chữ đẹp toàn huyện, toàn tỉnh khi cấp trên tổ chức.

- Tham gia tốt các cuộc thi tài năng Tiếng Anh; Tham gia thi Giải toán, tiếng Anh qua mạng. Tham gia có chất lượng ngày hội học sinh tiểu học.

      -  Tích cực bồi dưỡng giáo viên giỏi bằng nhiều hình thức như tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp, sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn  cụm trường để học hỏi lẫn nhau…..

- Đánh giá giáo viên gắn với chất lượng học sinh, tích cực vận động học sinh đi học chuyên cần, dạy bồi dưỡng phụ đạo thêm cho học sinh ngồi nhằm lớp để đảm bảo học sinh đạt chuẩn.

      - Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh đẩy mạnh Công tác xó hội húa giỏo dục gúp phần tăng động lực cho nhà trường phát triển vững chắc, tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động xó hội từ thiện, cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình.

    - Tích cực cải cách hành chính, xây dựng và thục hiện tốt quy chế cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, lành mạnh.

     -  Tích cực tuyên truyền tốt về công tác đền ơn đáp nghĩa; các khoản đóng góp, ủng hộ.

      - Đổi mới hoạt động nữ công, cụ thể hóa các phong trào Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”. Tạo điều kiện để cán bộ nữ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đỡnh nhà giỏo văn hóa, hạnh phúc.

      - Đổi công tác quản lý, kiểm tra giám sát các phong trào thi đua công bằng chính xác.

     -  Đẩy mạnh  công tác thi đua khen thưởng về vật chất lẫn tinh thần để động viên đội ngũ .

4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

4.1. Nhiệm vụ: 

    Tiếp tục củng cố và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

    Tiếp tục hoàn thiện các quy chế hoạt động.

    Phối hợp với chuyên môn đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá.

    Tham gia tốt các đợt tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn.

    Cựng chuyờn mụn tham gia tốt cụng tỏc quản lý nhà trường năm học 2016- 2017 trong tất cả các khâu, các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen- thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xó hội hoỏ giỏo dục. Đặc biệt là  tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý tài chớnh .

     Các ĐVCĐ phải tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, CĐ trong sạch vữngmạnh.
     Phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng.

4.2.Chỉ tiêu:

Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh, đề nghị liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

Cá nhân có 100% đoàn viên tiên tiến. Trong đó Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh 01; cấp huyện 05; đề nghị công đoàn tặng khen 03.

Có đầy đủ các quy chế hoạt động của cơ quan, các tổ chức trong nhà trường.

100% BCH và tổ trưởng công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

Công đoàn xây dựng được ít nhất 1 công trỡnh tại trường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho chi bộ kết nạp trong năm có ít nhất có 1 đồng chí.

4.3. Biện pháp:

Tiếp tục củng cố và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên lao động nhằm chuẩn hóa, nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu, các loại hồ sơ theo quy định của Công đoàn cấp trên.

Phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên, học sinh, tăng cường hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ủy ban kiểm tra Công đoàn.

- Tham gia tốt các đợt tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn, uỷ ban kiểm tra công đoàn.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động đoàn viên, tham gia phối hợp với nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho chi bộ kết nạp trong năm có ít nhất có 1 đồng chí.

- Tham gia tổ chức tốt hội nghị viên chức đầu năm, tham gia xây dựng các tổ chức trường học như bổ nhiệm chức danh chức vụ trong trường đảm bảo phỏt triển.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao  chuyên môn nghiệp vụ, tham gia bồi dưỡng công đoàn cơ sở.

Nêu cao vai trò công đoàn trong mọi mặt hoạt động, công tác ở đơn vị, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở.

- Xây dựng cụng trỡnh như bồn hoa, cây cảnh và bảng tin nhà trường và chăm sóc hiệu quả.

Công đoàn chia thành 04 tổ theo tổ chuyên mụn, đồng chí Tổ trưởng chuyên môn là tổ trưởng công đoàn. Tổ công đoàn sinh hoạt vào thứ 5 tuần cuối hàng tháng.

- CB,GV,NV phải mặc đồng phục vào các ngày lễ lớn trong năm như: Khai giảng năm học, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và sơ kết, tổng kết năm học.

Tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ và sử dụng tốt đúng mục đích, hiệu quả các nguồn hỗ trợ nhằm khắc phục khó khăn cho đoàn viên, học sinh tạo điều kiện công tác tốt. Tham gia giao lưu với cụng đoàn cơ sở trong huyện để học hỏi kinh nghiệm.

   5. Hoạt động ban TTND:

       5. 1. Nhiệm vụ:

Ban Thanh tra nhân dân chịu sự chỉ đạo của BCHCĐ, thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Hoạt động theo Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học. Cụ thể:

- Giỏm sỏt tổ chức, cỏ nhõn có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo quy định tại điều 29 của Nghị định 99/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thỡ kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

        5. 2. Chỉ tiêu:

     -  Thực hiện việc giám sát, vận động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết hội nghị viên chức, đạt chỉ tiêu đề ra.

     -    100% cán bộ, giáo viên nhân viên thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đảm bảo chế độ chính sách cho đoàn viên lao động.

     -  Giải quyết kịp thời, đúng thủ tục các đơn thư khiếu nại, tố cáo tại trường, không có vượt cấp.

    - Tham gia kiểm tra nội bộ trường học với ban KTNB trường học.

       5. 3. Giải pháp:

Khi kiểm tra phải tiến hành đúng các thủ tục do nhà nước quy định. Không được công bố kết luận kiểm tra khi chưa có ý kiến chỉ đạo của BCH Công đoàn và hiệu trưởng.

 Tổ chức cỏc hỡnh thức động viên CBCC tham gia phát hiện các sai phạm khi cần thiết. Những khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác thỡ hướng dẫn CBCC chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

6. Hoạt động Nữ công:

6.1. Nhiệm vụ:

 - Thường xuyên quan tâm, nhằm động viên, khích lệ lao động nữ vươn lên trong công tác. Phong trào “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” Vỡ sự tiến bộ của phụ nữ” trong nữ ĐVLĐ phải gắn với phong trào xây dựng nhà giáo văn hóa, phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đỡnh ấm no, hạnh phỳc”. Hoạt động phải có chiều sâu, nội dung phong phú, thiết thực, phải năng động phối hợp chặt chẽ với BCHCĐ tổ chức tốt các ngày lễ như:20/10; 20/11; 08/03...

- Vận động mỗi ĐV nữ là một cô giáo giỏi và là người vợ đảm đang, người mẹ tốt.

         6.2. Chỉ tiêu:

- Nữ đoàn viên lao động phấn đấu hết năm học 2016- 2017 có trên 70 % đạt chức chỉ A,B Ngoại ngữ, tin học.

          - Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỷ năng sống và giáo dục pháp luật cho học sinh, phấn đấu trên 60% nữ đoàn viên lao động có sáng kiến kinh nghiệm và áp có hiệu quả, phấn đấu mỗi nữ giáo viên có tủ sách chuyên môn cá nhân để học tập, nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn.

          - Phấn đấu 85% nữ đoàn viên đạt danh hiệu Giỏi việc trường đảm việc nhà.

    6.3. Biện pháp:

   - Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng ngày Truyền thống Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên chấp hành tốt KHHGĐ. Phối hợp với nhà trường, Ban  nữ công triển khai và hoàn thành cỏc mục tiờu bỡnh đẳng giới, chương trỡnh hành động vỡ sự tiến bộ của phụ nữ và tiểu đề án 2 về “Tiếp tục giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”; giỏi việc trường, đảm việc nhà.

    - Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ thị số 06 /CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không “ với 4 nội dung trong đó nhấn mạnh yêu cầu “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương  đạo đức tự học và sáng tạo".

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên lao động. Tham gia có kết quả các Hội thi do ngành tổ chức ở các cấp học, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo của học sinh.

       7. Công tác Tài chính:

      - Thực hiện theo công văn chỉ đạo cấp trên, nghị quyết của Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2017 đó thụng qua về thu-chi và quyết toỏn. Thu đúng, thu đủ, minh bạch trong công tác thu- chi và quyết toán.

7.1. Dự trự thu:  

-  Tổng thu trong năm học: 21.537.000đ. ( Thu từ đoàn phí công đoàn và kinh phí cấp trên cấp)

7.2. Dự trự chi:

- Phụ cấp cán bộ không chuyên trách:  4.307.400đ ( Chi 20%)

- Quản lý hành chớnh: 2.153.700đ.     ( Chi 10%)

- Thăm hỏi: 6.461.100đ.                     ( Chi 30%)

Các khoản chi khác: 8.614.800đ.       ( Chi 40%).

Công tác tài chính Thu- Chi quỹ công đoàn  đúng nguyên tắc tài chính và quy định Điều lệ công đoàn.

8. Công tác kiển tra:

8.1. Công tác kiểm tra của BCH:

       - Kiểm tra thực hiện nghị quyết công đoàn, quy chế công đoàn ít nhất có 3 tổ, kiểm tra 20% đoàn viên.  Kiểm tra công tác tài chính 2 lần/năm.

       - Phối hợp với chuyên môn, ban thanh tra nhân dân trường học để kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đánh giá giáo viên, học sinh, tăng cường hoạt động của ban thanh tra nhân dân, kiểm tra Công đoàn.

       8.2. Hoạt động của KT công đoàn:

- Giúp Ban Chấp hành thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

- Kiểm tra Công đoàn cùng cấp khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định của Công đoàn.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mỡnh.

- Giỳp Ban Chấp hành: Giải quyết cỏc khiếu nại, tố cỏo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của  Công nhân viên, người lao động.

       Trên cơ sở nghị quyết của công đoàn kiểm tra công đoàn phải xây dựng kế hoạch từng năm học, từng kỳ, tháng tự kiểm tra đánh giá, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ công đoàn, việc thực hiện Nghị  quyết công đoàn các cấp, việc quản lý sử dụng tài chớnh tài sản cụng đoàn, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo….

IV. ĐĂNG KÝ THI ĐUA, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG. 

A. Đăng ký danh hiệu thi đua.

1. Tập thể:

- Đăng ký danh hiệu tập thể: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

- Đơn vị xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Xuất sắc.

- Đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp huyện.

- Đơn vị đạt chuẩn về giỏi việc trường, đảm việc nhà.

2. Cỏ nhõn:

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc: 9;     tỷ lệ: 42,8%.

- Nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà: 18; tỷ  lệ: 85,7%.

V. CÁC LOẠI QUỸ ĐÓNG GÓP TRONG NĂM:

1. Quỹ mái ấm công đoàn: 45000đ/ năm/ người.

2. Quỹ tình thương đồng nghiệp: 5000đ/tháng/ người.

3. Quỹ kêu gọi Ủng hộ đoàn viên gặp khó khăn hoạn nạn nộp đầy đủ theo quy định và các quỹ khác do ngành, huyện, Công đoàn cấp trên phát động nộp đầy đủ, kịp thời theo quy định.

4. Tham quan du lịch: 200.000đ/ tháng/ người.

5. Cụng trỡnh cụng đoàn: ít nhất 100.000đ/ năm/ người.

6. Quỹ thăm ốm: ít nhất 200.000đ/ năm/ người.

VI. PHÂN CễNG PHẦN HÀNH PHỤ TRÁCH TRONG BCH.

 1. Đồng chí: Nguyễn Anh Minh     Chủ tịch công đoàn.
 • Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường.
 • Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Trường để đề xuất thảo luận với Hiệu trưởng trường về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn Trường.
 • Tổ chức việc phân cụng, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.
 • Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên.
 • Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn Trường.
 • Phụ trỏch cụng tỏc tổ chức: Phõn cụng tổ, bộ phận và sắp xếp tổ chức phự hợp; tổ chức cỏc buổi hội nghị, thống kờ bỏo cỏo tỡnh hỡnh tổ chức của Ban chấp hành và đoàn viên, phụ trách công tác phát triển đoàn viên.
 • Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn cấp trên, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của đoàn viờn.
 • Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn trường với Ban Giám hiệu và các loại quy chế nội bộ khác của Nhà trường.
 • Phụ trách Chương trình 1 và 4.

  Đồng chí: Cao Thị Bích Duyên.   Phụ trách công tác kiểm tra, tuyên truyền giáo dục, Phụ trách công tác đời sống, công tác thủ quỹ công đoàn. Phụ trách chương trình 2.

       3.  Đồng chí: Đinh Thị Giang      Phụ trách công tác thi đua, các phong trào, thể thao, văn nghệ, Phụ trách công tác nữ công, phụ trách chương trình 3.

Năm học 2016-2017 là năm học triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết công đoàn các cấp, toàn thể Đoàn viên lao động trong trường học tập, quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Với những thành tích đó đạt được và phương hướng hoạt động năm học 2016- 2017 mong sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, thực hiện của mỗi một đoàn viên để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhà trường.

III.Ý kiến thảo luận

Ý kiến đ/c 

    Biên bản đó được thông qua và nhất trí 100%.

                            Kết thúc vào lúc 17 h00 cùng ngày .                                                                                  

             CHỦ TỌA                                                              THƯ KÍ

 

 

 

      Nguyễn Anh Minh                                              Cao Thị Nghĩa

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website   
 
 
^ Về đầu trang