Báo cáo số liệu hoạt động công đoàn

  

                                             BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
    Tên đơn vị báo cáo: TH Minh Hóa HK: 1
    Số liệu tính đến thời điểm: 1/1/2017    
TT NỘI DUNG BÁO CÁO ĐV SL
  I. SỐ LIỆU CHUNG        
1. Tổng số Đảng viên:     " 23
    Nữ:   " 21
- Kết nạp trong học kỳ 1:     " 0
    Nữ:   " 0
- Kết nạp trong học kỳ 2:     " 0
    Nữ:   " 0
2. Tổng số đoàn viên Công đoàn:     " 25
    Nữ:   " 23
3. Tổng số lao động đâng hợp đồng ngắn hạn:     " 2
    Nữ:   " 2
4. Tổng số đoàn viên, lao động đang ở nội trú:     " 0
    Nữ:   " 0
5. Tổng số đoàn viên, lao động đang thiếu nhà ở nội trú:     " 0
    Nữ:   " 0
6. Số phòng nội trú đã có:     " 0
7. Trình độ chuyên môn     "  
- Mầm non:     "  
        +Thạc sỹ Thạc sỹ      
  + Đại học:   "  
  + Cao đẳng:   "  
  + Trung cấp:   "  
  + Sơ cấp:   "  
- Tiểu học:     " 27
        +Thạc sỹ Thạc sỹ     0
  + Đại học:   " 17
  + Cao đẵng:   " 6
  + Trung cấp:   " 4
  + Sơ cấp:   " 0
- THCS:     "  
        +Thạc sỹ Thạc sỹ      
  + Đại học:   "  
  + Cao đẵng:   "  
  + Trung cấp:   "  
  + Sơ cấp:   "  
  II. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN        
A. Chăm lo đời sống bảo vệ người lao động:        
1. Số buổi tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ:     Buổi 4
2. Số buổi tổ chức sinh hoạt thể thao:     Buổi 3
3. Số lượt người được thăm hỏi:     " 12
  Số tiền thăm hỏi:       8,500,000
4. Số người được nâng lương:     người 9
5. Số người được nâng lương sớm:     người 2
6. Đoàn viên có hệ số lượng dưới 3,0:     " 5
  Trong đó, Nữ:     "  
7. Số loại báo, tạp chí đã mua tại đơn vị:     " 3
8. Tủ sách pháp luật của đơn vị có:     " 1
  Tổng đầu sách:     " 40
  Tổng loại sách:     " 20
9. Số người được đi tham quan, du lịch:     người 0
  Tổng số tiền:     đồng 0
10. Tổng số tiền còn nợ các chế độ, chính sách của đoàn viên lao động:     đồng 0
11. Số người đóng BHXH-BHYT:     người 27
12. Số người đã đóng BH thất nghiệp:     người 26
B. Xây dựng đội ngũ:        
1. Số buổi tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn cấp trên: buổi 3
- Số người tham dự:     người 75
- Trong đó Nữ:     " 69
2. Số đề tài, SKKN đã đăng ký:     " 5
3. Số đồ dùng dạy học làm mới:     " 23
  Giá trị thành tiền:     đồng 2,000,000
4. Số buổi hội thảo trao đổi đổi mới PPDH:     buổi 8
5. Số buổi thực tập dự giờ:     buổi 26
6. Số giáo viên đã có máy vi tính:     " 18
7. Số ĐVLĐ đang đào tạo để nâng cao trình độ CM, NV:     " 2
- Thạc sỹ:     "  
- Đại học:     " 2
- Cao đẵng:     " 0
- Trung cấp:     "  
8. Số giáo viên bất cập trong công tác và giảng dạy:     " 0
- Do sức khỏe:     " 0
- Do trình độ, năng lực:     " 0
- Do phẩm chất, đạo đức:     " 0
C. Các phong trào thi đua, hoạt động xã hội        
1. Số tiết (buổi) dạy thêm cho học sinh yếu kém:     " 150
2. Giá trị tính thành tiền các tiết (buổi) dạy thêm cho HS yếu, kém:     đồng 4,500,000
3. Tổng số tiền quỹ khuyến học hỗ trợ:     đồng 4,425,000
4. Số học sinh được quỹ khuyến học giúp đỡ:     HS  
  Tổng số tiền:     đồng  
5. Tổng số tiền ủng hộ các quỹ nhân đạo, xã hội:     đồng 4,726,000
6. Số tiền huy động ngoài ngân sách để tăng trưởng CSVC:     đồng 125,000,000
7. Số Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang phhụng dưỡng:     " 3
  Tổng số tiền:     đồng 900,000
8. Sổ buổi tổ chức HS tìm hiểu, chăm sóc di tích lịch sử, VHCM tại địa phương:     buổi 3
9. Số buổi tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động VHVN cho HS:     buổi 5
10. Số buổi tuyên truyền chống tệ nạn XH:     buổi 3
11. Ủng hộ HS, giáo viên vùng khó:     người  
  Tổng giá trị quy thành tiền:     đồng 270,000
D. Xây dựng công đoàn vững mạnh        
1. Đã tổ chức HN Công đoàn, XD Nghị quyết công đoàn (2015-2017)     " 1
2. Số đơn, thư khiếu nại do CĐ nhận dược:     " 0
  Số đơn đã giải quyết:     " 0
3. Số đơn, thư khiếu nại từ chính quyền nhận được:     " 0
  Số đơn đã giải quyết:     " 0
4. Số đơn, thư khiếu nại từ chính quyền có Công đoàn tham gia giải quyết:     " 0
  Số đơn đã giải quyết:     " 0
5. Số người sinh con vi phạm chính sách dân số:     người 0
6. Số tổ công đoàn:     " 4
7. Tổ nữ công đoàn:     " 4
E. Hoạt động của UBKT        
1. Đã tổ chức kiểm tra công đoàn đồng cấp, số lượt kiểm tra:     " 2
  Đã phát hiện sai sót trong kiểm tra:     " 0
2. Số buổi kiểm tra, giám sát của Ban TTND:     buổi 2
  Đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm:     " 0
           
        CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN  
           
           
           
                  Nguyễn Anh Minh
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
Thiết kế website     
 
 
 
 
^ Về đầu trang