Văn bản quản lý

BÁO CÁO ĐỘI NGỦ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

BÁO CÁO ĐỘI NGỦ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

PHÒNG GD&ĐT MINH HÓA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MINH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

    Số:      /KH-CMMinh Hóa, ngày 27 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN ĐỘI NGŨ

NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ công văn số 452/ PGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021; Căn cứ  Điều lệ trường Tiểu học;

          Căn cứ kế hoạch số   /KH- THMH ngày 20 tháng 09  năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của nhà trường;

          Căn cứ vào tình hình thực tế về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, trường Tiểu học Minh Hóa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học như sau: 

I. YÊU CẦU

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Minh Hóa nhằm:

          - Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề  của CB, GV, NV nhà trường trong giai đoạn cách mạng mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, cải tiến hình thức dạy , học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kĩ năng công nghệ thông tin cho cán bộ

- Giúp giáo viên nâng cao tay nghề, thành thạo về việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực và phát triển năng lực cho học sinh.

          - Đáp ứng yêu cầu về chất lượng giảng dạy theo hướng đổi mới chương trình GDPT 2018; phương pháp dạy học hợp tác; lồng  ghép tích hợp các nội dung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sống đẹp, kỹ năng thực hành, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, Giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích, bom mìn, ...

          - Tiếp tục thực hiện hình thức dạy học theo Mô hình trường học mới có hiệu quả.

          - Nâng cao hiệu quả giảng dạy; xây dựng trường học văn minh - thân thiện, học sinh tích cực.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Đội ngũ giáo vên có kinh nghiệm giảng dạy, năng nổ, nhiệt tình, luôn có tinh thần cầu tiến ham học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.

- Trường có đủ phòng học cho học sinh học 2 buổi/ ngày. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao chuyên môn.

- Thư viện trang bị các loại sách, cập nhật nhiều tư liệu phục vụ trong công tác dạy học.

2. Khó khăn:

- Một số giáo viên chưa mạnh dạn  áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, vận dụng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới chưa thực sự linh hoạt.

           - Điều kiện kinh tế và dân trí không đều, một bộ phận Phụ huynh còn chưa có sự quan tâm đúng mức về điều kiện học tập của các em;

          - Điều kiện về CSVC-TBDH chưa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục; cơ sở vật chất nhà trường tuy đủ nhưng chưa được khang trang, hiện đại. Thiết bị dạy học chưa đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy.

            III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.

 1. Bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp.

          -Bồi dưỡng giúp CB, GV, NV nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân để đáp ứng nhu cầu công tác trong thời kỳ mới;

          - Bồi dưỡng về lý luận GD gồm các lý luận nhận thức về chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, của ngành về GD;

          - Phát động sâu rộng phong trào “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”;

          - Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong sư phạm nhà giáo thực sự năng động, sáng tạo để bắt nhịp với sự phát triển của xã hội.

          2.Bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lí.

          - Bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của tổ trưởng chuyên môn, năng lực quản lý HS  của GVCN, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của GV giảng dạy trên lớp…

          - Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức các hoạt động tập thể đối với cán bộ đoàn, đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy hoạt động GDNGLL.

          3.Bồi dưỡng việc thực hiện nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, việc kiểm tra đánh giá.

           - Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng tiếp cận nội dung, hình thức, phương pháp dạy học mới, hình thức sinh hoạt chuyên môn mới theo chỉ đạo của các cấp.

           - Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy lớp 1 theo CTGDPT 2018.

          - Bồi dưỡng cho GV xây dựng và thực hiện chương trình theo định hướng tích hợp các chủ đề/chuyên đề dạy học.

          - Bồi dưỡng việc đổi mới phương pháp soạn bài, phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học, phương pháp giáo dục, quản lí học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

          - Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin: Thiết kế bài giảng điện tử, việc khai thác và sử dụng các phần mềm Tin học trong giảng dạy, tham gia trường học kết nối, khai thác và xây dựng trang Website của nhà trường…)

          - Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học trong giảng dạy, tự làm đồ dùng đối với giáo viên và cán bộ thiết bị.

          - Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng đổi mới: Từ việc xây dựng câu hỏi, hình thức kiểm tra học sinh từ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và kiểm tra học kì. Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng  ra đề kiểm tra đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc tác động đến động cơ học tập của học sinh.

          - Đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng mũi nhọn: Kiến thức và kinh nghiệm trong công tác đào tạo giáo viên giỏi và  bồi dưỡng học sinh giỏi.

           - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên phụ trách Thư viện, thiết bị, văn thư và nhân viên y tế.

 1. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn

Phấn đấu trong năm 2020 đến 2022, có: 04 CBGVNV tham gia học lê Đại học, đảm bảo 100% CBGVNV đạt chuẩn và trên chuẩn.

      IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG.

                   Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng:

           - Lấy việc tự học của cán bộ giáo viên, nhân viên thông qua việc tích lũy trong quá trình công tác, tham khảo tài liệu ở thư viện và trên các mạng thông tin điện tử, thông qua dự giờ thăm lớp…

          - Bồi dưỡng tập trung do Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT tổ chức.

          - Bồi dưỡng qua việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp: Kết hợp với việc thảo luận, trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn, cụm trường, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo về những vấn đề mới và khó cùng với các hình thức hỗ trợ khác

          - Bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học thông qua việc viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng kiến thức mới  về chuyên môn nghiệp vụ như: Dạy học theo chủ đề/chuyên đề, dạy học theo dự án, tiếp cận môn hình VNEN, kĩ năng hướng dẫn HS vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, Sáng tạo KHKT, dạy học theo định hướng phát triển năng lực của HS…

- Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

 1. Thời gian :Thực hiện bồi dưỡng trong hè và trong năm học.
 2. Các giải pháp

          5.1. Đối với Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn:

          - Xây dựng KH bồi dưỡng đội ngũ cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế.

          - Tự giác, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tự bồi dưỡng. Đặc biệt tự giác trong việc tiếp cận phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng đổi mới để  chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện và giúp đỡ giáo viên.

          - Cử CBQL và GV tham dự các lớp bồi dưỡng tập trung do Sở và Phòng tổ chức.

          - Đôn đốc việc thực hiện chương trình bồi dưỡng của cán bộ, GV. Tăng cường kiểm tra dưới mọi hình thức để đạt hiệu quả cao.

          - Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn đảm bảo có “chiều sâu” để thực sự có tác dụng trong công tác bồi dưỡng đội ngũ . Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động để công tác bồi dưỡng  đội ngũ đạt kết quả.

           - Phân loại GV theo tay nghề, phân công công việc phù hợp để phát huy thế mạnh của từng CB, GV trong nhà trường. Tập trung bồi dưỡng giáo viên còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phân công GV có kinh nghiệm kèm cặp giúp đỡ GV còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ

          - Đề cao hình thức kiểm tra của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn dưới nhiều hình thức: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, dự giờ thăm lớp, kiểm tra qua hồ sơ sổ sách, khảo sát chất lượng và qua phỏng vấn học sinh để thúc đẩy động cơ bồi dưỡng cho CB – GV.

-Theo dõi việc thực hiện chuyên đề ở tổ, tham gia sinh hoạt chuyên môn trong tổ, nhằm giúp giáo viên các khối lớp, giáo viên bộ môn giải quyết các khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.

- Họp chuyên môn hàng tháng để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh những vấn đề còn vướng mắc trong giảng dạy.   

- Tạo điều kiện cho giáo viên học nâng chuẩn và nâng cao hiệu quả công tác để xứng tầm với trình độ đào tạo. Lấy hiệu quả công tác là tiêu chí đánh giá và định hướng để bồi dưỡng GV.

          - Xây dựng đội ngũ cốt cán, kiểm tra chuyên môn của các bộ môn trong nhà trường.

3.2. Đối với giáo viên:

          - Phải tự giác, nghiêm túc chấp hành kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường, của ngành, có ý thức cao trong việc tự học, tự bồi dưỡng tại trường và các lớp học tập trung do PGD và SGD tổ chức.

          - Trên cơ sở thực tế giảng dạy và kiến thức được bồi dưỡng, phải đúc rút kinh nghiệm để kết quả giáo dục và giảng dạy hàng năm được nâng lên.

          - Có sổ bồi dưỡng, tích luỹ kiến thức qua nhiều kênh thông tin, ghi chép đầy đủ cụ thể, chi tiết theo từng tháng, từng kỳ và cả quá trình.

          - Mỗi CBGV đăng kí một nội dung đổi mới, có kế hoạch và biện pháp thực hiện, có tổng kết rút kinh nghiệm.

 V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

      - BGH và các tổ trưởng chuyên môn căn cứ tình hình thực tế để cử CB,GV,NV tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn do Sở, Phòng tổ chức trong năm học.

       - Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ. Sau đó chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoach bồi dưỡng, triển khai đến CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc các giải pháp để  công tác bồi dưỡng đạt kết quả cao.

      - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm vào cuối năm học.

      - Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ của trường Tiểu học Minh Hóa năm học 2020-2021./.

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo);

- Tổ CM (thực hiện);

- Công đoàn (phối hợp);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Thị Giang

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tháng 9/2020:

- Sinh hoạt chuyên môn triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn năm học 2020 - 2021.

- Giáo viên tự lên kế hoạch thực hiện việc giảng dạy của lớp trên tình hình thực tiễn của lớp mình giảng dạy. Giáo viên xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chậm tiến trong từng giai đoạn cụ thể.

- Nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, các tài liệu bồi dưỡng giáo viên Tiểu học trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

- Phát động phong trào "Rèn nét chữ, giữ vở sạch".

- Lên kế hoạch, chuẩn bị cho các Hội thi trong năm học 2020 - 2021.

Tháng 10/2020:

- Dự giờ thăm lớp, kiểm tra khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm theo kế hoạch.

- Tham dự sinh hoạt chuyên môn tổ để theo dõi hoạt động của tổ chuyên môn. Theo dõi việc thực hiện chương trình của giáo viên trong tháng.

- Thực hiện chuyên đề: Chuyên đề:“Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo chương trình đổi mới GDPT năm 2018 – Môn Tiếng Việt lớp 1”

Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; ngoại khóa" Giáo dục an toàn đuối nước cho học sinh"  do đ/c Tổng PTĐ triển khai.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy học tích hợp các môn.

- Kiểm tra thực hiện theo kế hoạch phong trào "Rèn nét chữ, giữ vở sạch" ở tất cả các lớp.

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra định kỳ giữa kỳ I lớp 4, 5 môn Toán và Tiếng Việt.

- Tổ chức thi GVDG cấp trường.

Tháng 11/2020:

- Kiểm tra chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.

- Thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch.

- Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường lần 1.

- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Điều chỉnh việc thực hiện chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

          Tháng 12/2020:

- Tiếp tục dự giờ kiểm tra giáo viên theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề ở trường và tổ.

- Đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học;

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm chuyên đề đã triển khai trong tháng 10 và tháng 11. Nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện chương trình và bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên. Xây dựng kế hoạch sắp tới để cải tiến chất lượng.

- Theo dõi đánh giá việc học tập của học sinh các môn năng khiếu.

- Tổ chức ôn tập, ra đề và kiểm tra định kỳ cuối kỳ I. Chấm bài và báo cáo đúng thời gian quy định.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

Tháng 1/2021:

- Rút kinh nghiệm qua chất lượng bài làm kiểm tra cuối kỳ I của học sinh. Giáo viên tự đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân sau một học kỳ thực hiện và đề ra các giải pháp bổ sung trong học kỳ II nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Kiểm tra việc thực hiện Thông tư 22.

- Tiếp tục dự giờ giáo viên theo kế hoạch.

Tháng 2/2021:

- Tiếp tục kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu. Tổ chuyên môn tổ chức  chuyên đề bồi dưỡng GV trong tổ, tìm biện pháp nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề ở trường và tổ.

- Đánh giá việc thực hiện phương pháp, cách tổ chức, hình thức học tập môn Tiếng Anh trong nhà trường Tiểu học.

- Chuyên đề dạy tích hợp các môn ở các khối lớp.

Tháng 3/2021:

- Kiểm tra dự giờ giáo viên theo kế hoạch.

- Thực hiện chuyên đề ở trường và tổ.

- Rút kinh nghiệm về thực hiện chương trình, chú trọng đối tượng có nguy cơ chưa theo kịp chương trình, cũng như đối tượng gặp khó khăn trong học tập để tìm cách tháo gỡ và nâng cao chất lượng.

- Tổ chức ôn tập kiến thức qua các tiết buổi 2, nhằm phụ đạo kịp thời các trường hợp học sinh tiếp thu chậm.

- Tổ chức ôn tập, ra đề và kiểm tra định kỳ giữa kỳ II, môn Toán và Tiếng Việt lớp 4, 5.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

Tháng 4/2021:

- Kiểm tra dự giờ giáo viên theo kế hoạch.

- Thực hiện chuyên đề ở trường và tổ.

- Tổng kết các chuyên đề ở trường và tổ.

- Hoàn tất việc kiểm tra giáo viên và tổ chuyên môn.

- Nâng cao hiệu quả giảng dạy ở lớp 5 để chuẩn bị chuyển giao chất lượng lên THCS.

- Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng thuyền xuyên năm học 2020-2021.

- Tổ chức ôn tập, ra đề và kiểm tra cuối kỳ II.

Tháng 5/2019:

- Đánh giá tổng kết cuối năm.

- Đánh giá rút kinh nghiệm các chuyên đề đã thực hiện trong năm học 2019-2020.

- Giáo viên tự đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân trong năm học 2019-2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ. Phấn đấu mỗi CB,GV,NV thực sự “Chắc về chuyên môn, sắc về nghiệp vụ, mẫu mực về phẩm chất đạo đức”

– Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường. CB,GV,NV phải nghiệm túc thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất.

            II – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Đặc điểm tình hình địa phương:

Xã Bình Thuận có diện tích tự nhiên 4463 ha với 23 thôn, buôn; có 11 thành phần dân tộc anh em sinh sống. Dân số có 2.863 hộ, 13.112 nhân khẩu, dân tộc thiểu số 679 hộ, 3.022 khẩu (chiếm 23,05%). Địa bàn rộng, giao thông đi lại thuận lợi, vì nhiều tuyến đường đã được bê tông hóa; dân cư sống tập trung.

 1. Đặc điểm tình hình nhà trường:

Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn trước đây thuộc trường phổ thông cơ sở xã Bình Thuận, được thành lập từ năm 1977. Năm 2003 được tách ra thành trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn và trường Trung học cơ sở Hùng Vương cho đến nay.

Trường đứng chân trên đia bàn thôn Bình Minh 3. Quản lí, tuyển sinh học sinh thuộc đia bàn gồm 7 thôn (từ thôn Bình Minh 1 đến thôn Bình Minh 7). Là thôn trung tâm nơi trụ sở xã Bình Thuận an toạ. Từ thị xã Buôn Hồ theo quốc lộ 14 về hướng thành phố Buôn Ma Thuột đến đèo Hà Lan rẽ trái 5km đến trường, trường nằm bên trái đường, đã có đường nhựa tương đối thuận lợi.

Trường nằm ở khu vực trung tâm của xã nên có nhiều thuận lợi; đó là nhân dân chủ yếu là dân tộc kinh, có đời sống kinh tế tương đối phát triển. Nhân dân đa số rất quan tấm đến việc học tập của con em.

 1. Tình hình Đội ngũ cán bộ – giáo viên – nhân viên.

CBVC

Đảng viên

 

 

 

Biên chế

 

Hợp đồng

Trình độ chuyên môn

 

>ĐH

ĐH

TC-KHÁC

 

TS

Nữ

 

26

22

15

24

02

01

11

11

3

 

  Giáo viên

 

TT

GV

Giáo

viên

Đảng viên

Số giáo viên

 

Biên chế

 

Hợp đồng

Trình độ chuyên môn

 

>ĐH

ĐH

TC

 

TS

Nữ

 

1

GV cơ bản

15

14

12

15

0

0

4

10

1

 

2

GV bộ môn

04

04

 

 

1

0

2

1

1

 

Anh văn

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

Âm nhạc

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

Mĩ thuật

1

1

1

1

 

1

 

 

 

 

Tin học

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ – Nhân viên.

 

TT

Bộ phận

Số lượng

Đảng viên

Số giáo viên

 

Biên chế

 

Hợp đồng

Trình độ

 

>ĐH

ĐH

TC-KHÁC

 

T.số

Nữ

 

1

BGH

2

0

1

2

 

 

1

 

1

 

2

TPT

1

1

 

1

 

 

1

 

 

 

3

Kế toán

1

1

1

1

 

 

 

1

 

 

4

VT-Thủ quỹ

1

1

1

1

 

 

 

 

1

 

5

Thư viện

1

1

1

1

 

 

 

1

 

 

6

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bảo vệ

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Tổng hợp chung về trình độ đào tạo:

– TSCBVC: 26

– Chia ra theo trình độ đào tạo:

+ Trên Đại học: 01;

+ Đại học: 11;

+ Cao đẳng: 11;

+ Trung cấp: 02;

+ Chưa qua đào tạo: 01.

– Hiện đang học:

– Từ Thạc sĩ lên Tiến sĩ: 01;

+ Từ cao đẳng lên Đại học: 05.

 1. Học sinh.

            – TSHS đầu năm học: 315 em/12 lớp học; (Trong đó, Nữ: 165 em, DTTS: 02, Nữ DT: 01), học sinh khuyết tật: 2, học sinh diện chính sách: 27.

– Chia ra:  + Học sinh khối 1: 69 em, Học sinh khối 2: 70 em, Học sinh khối 3: 70 em, Học sinh khối 4: 56 em, Học sinh khối 5: 49 em.

(Bình quân: 27 em/lớp); số học sinh giảm 15 em so với năm học 2019-2020.

(Trong đó: Học sinh con hộ nghèo và cận nghèo: 27 em, học sinh hòa nhập: 02 em, HS tuyển mới: 70 em, HS lưu ban: 01 em). Tuyển mới vào lớp 1: 68 em (đúng độ tuổi: 100%).

 1. 5. Thuận lợi- khó khăn
 2. Thuận lợi:

– Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo phòng GD&ĐT; Đảng bộ, chính quyền địa phương các tổ chức xã hội và nhân dân trên địa bàn.

– 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn trở lên;

– Cán bộ giáo viên trong trường có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, tâm huyết với nghề, chuyên môn vững vàng. Có tinh thần tự học tự rèn, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đã có sự chuyển biến trong nhận thức về Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia trong nhân dân và được sự đồng tình của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn hội đồng sư phạm nhà trường. Đặc biệt có sự hỗ trợ giúp đỡ của Ban đại diện cha mẹ học sinh nên phần lớn nhân dân đều quan tâm tới con em, từ đó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lương giáo dục.

 1. Khó khăn:

–  Điều kiện kinh tế và dân trí không đều, một bộ phận Phụ huynh còn chưa có sự quan tâm đúng mức về điều kiện học tập của các em;

– Điều kiện về CSVC-TBDH chưa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục; cơ sở vật chất nhà trường tuy đủ nhưng chưa được khang trang, hiện đại. Thiết bị dạy học chưa đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy.

            III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.

 1. Bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp:

– Trước tiên cần bồi dưỡng giúp CB, GV, NV nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân để đáp ứng nhu cầu công tác trong thời kỳ mới.

– Bồi dưỡng về lý luận GD gồm các lý luận nhận thức về chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, của ngành về GD;

– Phát động sâu rộng phong trào “Trường là nhà, thầy trò là chủ”, phong trào “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”;

– Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong sư phạm nhà giáo thực sự năng động, sáng tạo để bắt nhịp với sự phát triển của xã hội.

 1. Bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lí.

– Bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của Ban giám hiệu, tổ trưởng và các tổ phó chuyên môn, năng lực quản lý HS  của GVCN, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của GV giảng dạy trên lớp…

– Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức các hoạt động tập thể đối với cán bộ đoàn, đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy hoạt động GDNGLL.

 1. Bồi dưỡng việc thực hiện nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, việc kiểm tra đánh giá.

– Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng tiếp cận nội dung, hình thức, phương pháp dạy học mới, hình thức sinh hoạt chuyên môn mới theo chỉ đạo của các cấp.

– Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy lớp 1 theo CTGDPT 2018.

– Bồi dưỡng cho GV xây dựng và thực hiện chương trình theo định hướng tích hợp các chủ đề/chuyên đề dạy học.

– Bồi dưỡng việc đổi mới phương pháp soạn bài, phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học, phương pháp giáo dục, quản lí học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

– Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin: Thiết kế bài giảng điện tử, việc khai thác và sử dụng các phần mềm Tin học trong giảng dạy, tham gia trường học kết nối, khai thác và xây dựng trang Website của nhà trường…)

– Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học trong giảng dạy, tự làm đồ dùng đối với giáo viên và cán bộ thiết bị.

– Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng đổi mới: Từ việc xây dựng câu hỏi, hình thức kiểm tra học sinh từ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và kiểm tra học kì. Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng  ra đề kiểm tra đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc tác động đến động cơ học tập của học sinh.

– Đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng mũi nhọn: Kiến thức và kinh nghiệm trong công tác đào tạo giáo viên giỏi và  bồi dưỡng học sinh giỏi.

– Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên phụ trách Thư viện, thiết bị, văn thư, kế toán và nhân viên y tế.

 1. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn

Phấn đấu trong năm 2020 đến 2022, có: 06 CBGVNV tham gia học lê Đại học, đảm bảo 100% CBGVNV đạt chuẩn và trên chuẩn đến năm 2027.

 1. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 2. Hình thức bồi dưỡng:

             Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng:

– Lấy việc tự học của cán bộ giáo viên, nhân viên thông qua việc tích lũy trong quá trình công tác, tham khảo tài liệu ở thư viện và trên các mạng thông tin điện tử, thông qua dự giờ thăm lớp…

– Bồi dưỡng tập trung do Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT tổ chức.

– Bồi dưỡng qua việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp: Kết hợp với việc thảo luận, trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn, cụm trường, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo về những vấn đề mới và khó cùng với các hình thức hỗ trợ khác

– Bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học thông qua việc viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu các chuyên đề khoa học của các bộ môn. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng kiến thức mới  về chuyên môn nghiệp vụ như: Dạy học theo chủ đề/chuyên đề, dạy học theo dự án, tiếp cận môn hình VNEN, kĩ năng hướng dẫn HS vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, Sáng tạo KHKT, dạy học theo định hướng phát triển năng lực của HS…

– Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

 1. Thời gian :Thực hiện bồi dưỡng trong hè và trong năm học.
 2. Các giải pháp

3.1. Đối với Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn:

– Xây dựng KH bồi dưỡng đội ngũ cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế.

– Tự giác, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tự bồi dưỡng. Đặc biệt tự giác trong việc tiếp cận phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng đổi mới để  chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện và giúp đỡ giáo viên.

– Cử CBQL và GV tham dự các lớp bồi dưỡng tập trung do Sở và Phòng tổ chức.

– Đôn đốc việc thực hiện chương trình bồi dưỡng của cán bộ, GV. Tăng cường kiểm tra dưới mọi hình thức để đạt hiệu quả cao.

– Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn đảm bảo có “chiều sâu” để thực sự có tác dụng trong công tác bồi dưỡng đội ngũ . Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động để công tác bồi dưỡng  đội ngũ đạt kết quả.

– Phân loại GV theo tay nghề, phân công công việc phù hợp để phát huy thế mạnh của từng CB, GV trong nhà trường. Tập trung bồi dưỡng giáo viên mới ra trường, giáo viên yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phân công GV có kinh nghiệm kèm cặp giúp đỡ GV còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ

– Đề cao hình thức kiểm tra của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn dưới nhiều hình thức: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, dự giờ thăm lớp, kiểm tra qua hồ sơ sổ sách, khảo sát chất lượng và qua phỏng vấn học sinh để thúc đẩy động cơ bồi dưỡng cho CB – GV.

– Tạo điều kiện cho giáo viên học nâng chuẩn và nâng cao hiệu quả công tác để xứng tầm với trình độ đào tạo. Lấy hiệu quả công tác là tiêu chí đánh giá và định hướng để bồi dưỡng GV.

– Xây dựng đội ngũ cốt cán, kiểm tra chuyên môn của các bộ môn trong nhà trường.

 1. 2. Đối với giáo viên:

– Phải tự giác, nghiêm túc chấp hành kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường, của ngành, có ý thức cao trong việc tự học, tự bồi dưỡng tại trường và các lớp học tập trung do PGD và SGD tổ chức.

– Trên cơ sở thực tế giảng dạy và kiến thức được bồi dưỡng, phải đúc rút kinh nghiệm để kết quả giáo dục và giảng dạy hàng năm được nâng lên.

– Có sổ bồi dưỡng, tích luỹ kiến thức qua nhiều kênh thông tin, ghi chép đầy đủ cụ thể, chi tiết theo từng tháng, từng kỳ và cả quá trình.

– Mỗi CBGV đăng kí một nội dung đổi mới, có kế hoạch và biện pháp thực hiện, có tổng kết rút kinh nghiệm.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– BGH và các tổ trưởng chuyên môn căn cứ tình hình thực tế để cử CB,GV,NV tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn do Sở, Phòng tổ chức trong năm học.

– Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ. Sau đó chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoach bồi dưỡng, triển khai đến CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc các giải pháp để  công tác bồi dưỡng đạt kết quả cao.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm vào cuối năm học.

         Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ của trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn năm học 2020-2021./.

 

                     

Nơi nhận:

– PGD-ĐT (để b/c);

– CBGV (t/h);

– Đăng tải Website nhà trường;

– Lưu: VT./.

 

 

 

           

HIỆU TRƯỞNG

 

         

 

      Nguyễn Đô

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

lW6AL

rQt1vu
8/10/2016 7:13:06 AM

cVYqh

zHMDol
1/6/2017 1:50:04 AM

RHn6A

CmhlLR
1/6/2017 10:20:51 PM
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
 
 
^ Về đầu trang