BÁO CÁO ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA NHIỆM KỲ 2017 - 2022

    LĐLĐ HUYỆN MINH HÓA            Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

CÔNG ĐOÀN TH MINH HÓA                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:    / ĐA- CĐ                                            Minh Hóa, ngày  25   tháng 9 năm 2017

 

BÁO CÁO

 ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA NHIỆM KỲ 2017 - 2022

          Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X.

          Căn cứ  Kế hoạch số 07/KH-LĐ ngày 06/3/2012 kế hoạch của LĐLĐ

huyện Minh thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vÒ Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Minh Húa lần thứ VIII.             

          Căn cứ tình hình thực tế về số lượng, chất lượng tổ chức công đoàn và kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017;

          Ban chấp hành công đoàn cơ sở Tiểu học Minh Hóa  nhiệm kỳ 2012 - 2017 kính trình đại hội đề án BCH và Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

I. TIÊU CHUẨN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

     1) Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; có uy tín và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

     2) Có năng lực, trình độ tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách. Pháp luật của Nhà nước vào các lĩnh vực hoạt động Công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác Công đoàn.

     3) Có sức khoẻ, đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; không cục bộ bản vị; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và lãng phí

     4) Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức giao.

 

II. YÊU CẦU:

      - Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn UVBCH cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của đại hội để lựa chọn bầu vào BCH công đoàn khoá mới gồm những đồng chí tiêu biểu của Công đoàn, có khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, có kinh nghiệm tổ chức và hoạt động thực tiễn. Đảm bảo tính đại diện của đoàn viên để đáp ứng tôt yêu cầu tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của ông đoàn. Nhất thiết không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm giảm chất lượng UVBCH.

      - Coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ  cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, có cũ, có mới, có nam, có nữ.

     - Có đại diện lãnh đạo, có GV trực tiếp đững lớp, có đại diện khu vực lẻ.

 

III. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022.

     1. Số lượng:  Trên cơ sở Điều lệ Công đoàn và thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Viêt Nam khoá X,  Số lượng Ban Chấp Công đoàn cơ sở TH  Minh Hóa được cơ cấu là 03 đồng chí.

2. Cơ cấu cụ thể như sau:

-

-

-

IV.  ĐỐI VỚI NHÂN SỰ  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN:

    - Ngoài những tiêu chuẩn chung của UVBCH, đồng chí CTCĐ phải là người có uy tín cao trước tập thế, có năng lực thực sự để tập hợp đoàn viên và tổ chức thực hiện tốt các nhiẹm vụ của Công đoàn.

    - Có kinh nghiệm thực tiễn về công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn.

    - Đồng chí chủ tịch công đoàn không nhất thiết phải là đồng chí trong BGH, có thể là GV trực tiếp đứng lớp để gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên tốt hơn và có điều kiện về thời gian để hoạt động công đoàn.                                 

          Trong quá trình chuẩn bị nhân sự BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn khoá 2012- 2017 đã thưc hiện các bước qui trình chuẩn bị nhân sự một cách dân chủ, đảm bảo đúng qui trình hướng dẫn.

    Trên đây là đề án xây dựng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 trình Đại hội xem xét, quyết định.

 

BCH CÔNG ĐOÀN KHÓA IV

   

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MINH HÓA

CĐ TRƯỜNG TH MINH HÓA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           DANH SÁCH TRÍCH NGANG DỰ KIẾN NHÂN SỰ BCH CÔNG ĐOÀN

KHÓA V- NHIỆM KỲ 2017- 2022

 

S

T

T

    

      Họ và tên

 

Năm

sinh

 

Chức

  vụ

 

Đảng viên

Nữ

 

Dân

 tộc

    Trình độ

 

 

 LLCT

 

Cmôn

 

Dự kiến

01

Nguyễn Anh Minh

1975

CT

x

 

Kinh

T. cấp

ĐHSP

CTCĐ

02

Đinh Thị Giang

1974

UVBCH

x

x

Kinh

 

ĐHSP

UVBCH

PTCTNC

03

Đinh Thị Kim Hạnh

1974

ĐV

x

x

Kinh

 

CĐSP

UVBCH

UVKT

04

Cao Thị Bích Duyên

1974

ĐV

x

x

Kinh

 

DHSP

UVBCH

UVKT

 

Ý kiến xác nhận của cấp uỷ cơ sở

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

 

Đinh Thị Bạch Dương

T/M BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MINH HÓA

CĐ TRƯỜNG TH MINH HÓA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG DỰ KIẾN NHÂN SỰ

BAN KIỂM TRA  CÔNG ĐOÀN KHÓA V- NHIỆM KỲ 2017- 2022

 

S

T

T

    

      Họ và tên

 

Năm

sinh

 

Chức

  vụ

 

Đảng viên

Nữ

 

Dân

 tộc

    Trình độ

 

 

 LLCT

 

Cmôn

 

Dự kiến

1

Đinh Thị Kim Hạnh

1974

ĐV

x

x

Kinh

 

CĐSP

Chủ nhiệm UBKTKT

2

Đinh Hồng Nam

1962

ĐV

X

 

Kinh

 

TC

UV BKT

3

Cao Thị Nghĩa

1978

ĐV

X

X

Kinh

 

ĐH

UV BKT

   

 

         

 

 

 

 

T/M BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Anh Minh

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
Thiết kế website   
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang