BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, RÀ SOÁT Sau 1 năm thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

        PHÒNG GD- ĐT MINH HÓA

   TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /BC-THMH

Minh Hóa, ngày  21 tháng 9 năm 2017

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, RÀ SOÁT

Sau 1 năm thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

          Thực hiện công văn số 149/GDĐT-TH ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa về việc đánh giá, rà soát một năm thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT,

          Trường báo cáo việc đánh giá, rà soát một năm thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT như sau:

1. Những công việc đã triển khai thực hiện:

1.1. Công tác quản lý, chỉ đạo:

        Qua một năm triển khai thực đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT,nhà trường đã bước đầu làm tốt ngay từ việc nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh học sinh và cộng đồng, từ đó nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng và xã hội. Đặc biệt phải kể đến các hoạt động trong nội dung chuyên môn, BGH nhà trường đã chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt các nội dung:

+ Đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT phụ huynh và nhân dân (Trong các lần hội nghị Phụ huynh đầu năm học) đặc biệt là cha mẹ học sinh nắm nắm được cơ bản cách thức đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

+ Tham mưu triển khai kịp thời những văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

   1.2. Công tác tập huấn cho đội ngũ:

 - Thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh ý thức tự học, tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên trong trường, đảm bảo đầu mỗi năm học 100% giáo viên được tham gia tập huấn khi bước vào năm học mới. Việc tổ chức tập huấn đảm bảo tính nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

    1.3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn:

Chỉ đạo các tổ chuyên môn duy trì sinh hoạt định kỳ của tổ chuyên môn 2 tuần 1 lần và hội ý đột xuất các thành viên trong tổ, tổ chức chuyên đề chung toàn trường để cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường để trao đổi học hỏi kinh nghiệm, những sáng tạo của các trường để áp dụng tại trường.

3. Những thuận lợi, khó khăn thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT:

3.1. Thuận lợi:

- Được sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Ban giám hiệu cũng như chuyên viên tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa về mọi mặt.

- Trường có cơ sở vật chất khang trang, mỗi lớp 1 phòng học độc lập với đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

- Sĩ số học sinh đúng với qui định của điều lệ.

- Giáo viên có kinh nghiệm, đều đã được tham gia tập huấn đầy đủ.

- Được sự đồng tình ủng hộ của cha mẹ học sinh.

3.2. Khó khăn:

Một bộ phận .

Bộ phận không nhỏ cha mẹ học sinh thiếu sự quan tâm phó mặc việc học cho thầy cô, chưa dành thời gian để hướng dẫn chia sẻ với con em theo tài liệu học tập, giáo viên khó nắm bắt được thông tin từ phía cha mẹ.

 

          4. Những ưu điểm, vướng mắc khi thực hiện thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT:

          4.1. Ưu điểm:

  • Gv không phải ghi nhận xét về hoạt động giáo dục, năng lực, phẩm chất vào vở, sổ theo dõi, học bạ HS nhiều như trước nữa.
  • GV được phép nhận xét bằng lời, chỉ ghi những trường hợp cần thiết.

-         Giáo viên có nhiều thời gian để thực hiện tốt hơn việc tổ chức học và giáo dục học sinh.

-         Áp lực đối với học sinh được giảm hơn so với đánh giá theo TT 30 về đánh giá thường xuyên.

  • Thông tư 22 bổ sung hướng dẫn kỹ và chia ra các mức đánh giá học sinh vào giữa kỳ, cuối kỳ các môn học và các hoạt động giáo dục Hoàn thành tố, hoàn thành, chưa hoàn thành sẽ phân loại đối tượng học sinh sát thực hơn. Với đánh giá năng lực, phẩm chất cũng được chia 3 mức thể hiện được sự nỗ lực của học sinh.

          4.2. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện:

* Về giáo viên:

  • Sổ cá nhân nói là tài sản riêng của giáo viên, không ai được phép kiểm tra nhưng trên thực tế cấp trên vẫn kiểm tra nhưng chỉ là không công khai.
  • Các quy ước ghi tắt để đánh giá hoạt động giáo dục, năng lực, phẩm chất chưa có sự thống nhất, chưa quy định nên gây khó khăn là giáo viên dể nhầm lẫn và đánh giá chưa thật sự chính xác.
  • Ở lớp 4,5 thêm 1 lần kiểm tra giữa  học kì I , giữa học kì II gây nặng nề, gây áp lực cho  HS và GV.
  • Học bạ lớp 1 thay mới, nhưng các lớp khác dùng cách kẻ thêm 1 đường vào khung nhận xét vào các mục hoạt động giáo dục, năng lực, phẩm chất thể hiện không có tính khoa học.
  • Việc xét khen thưởng đối với học sinh đặc biệt là là khen học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn hay năng lực, phẩm chất.

*Về học sinh:

     - Thông tư 22 khiến học sinh chưa có thái độ học tập tích cực về GV nhận xét bằng lời hay ghi vào vở thì các em cũng không quan tâm nhiều.

     - Hơn nữa GV không giao bài tập về nhà cho HS thì HS yếu không bao giờ theo kịp HS khá, giỏi trên lớp. Ở trên lớp HS yếu đã theo không kịp mà về nhà không chịu học thì không biết làm sao các em có tiến bộ.

* Về phụ huynh:

- Một số phụ huynh mong muốn được giao bài về nhà cho học sinh nhiều hon.

- Một số phụ huynh khi đọc nhận xét họ vẫn chưa hiểu hết ý giáo viên nhận xét nên khó để phối hợp giáo dục học sinh.

 

5. Đề xuất:

- Tiếp tục sinh hoạt chuyên môn cụm trường về chuyên đề Thông tư 22 để các trường trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

- Phụ trách cấp học cung cấp thêm những đơn vị làm tốt việc đánh giá theo Thông tư 22 để các trường học hỏi thêm để áp dụng tại trường.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang