BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA IV TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOÁ V NHIỆM KỲ 2017- 2022

             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

                HUYỆN MINH HÓA

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH MINH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:    /BC-CĐ                                                              Minh Hóa, ngày 27  tháng 9 năm 2017

 

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA IV

 TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOÁ V

 NHIỆM KỲ 2017- 2022

 

          Đại hội Công đoàn Trường tiểu học Minh Hóa lần thứ V diễn ra trong bối cảnh cán bộ, công chức viên chức  ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 20 Nghị quyết TW hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “ tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Học tập và quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung tuyên truyền chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua của Công đoàn trường tiểu học Minh Hoá được đánh giá như sau:

 

Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG  LẦN THỨ III,  NHIỆM KỲ 2012 - 2017

I. TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.Tình hình chung:

a. Thuận lợi:

- Công đoàn trường TH Minh Hóa được sự quan tâm giúp đỡ của Công đoàn ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ nhà trường sự phối hợp chặt chẽ của Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức trong nhà trường tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động.

- Đoàn viên lao động đoàn kết nhất trí, nhiệt tình trong mọi hoạt động của Công đoàn.

- Đội ngũ khoẻ, nhiệt tình có kinh nhiệm, yên tâm trong công tác. Luôn trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đây là điều kiện tốt các phong trào.

- Được sự đầu tư của các nguồn vốn của Chính phủ vì vậy điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, …dần đảm bảo kiên cố và phát triển hơn về quy mô. Cơ sở hạ tầng, đường sá dần phát triển.

- Về đội ngũ dần ổn định và đủ số lượng biên chế quy định.

- Chế độ tiền lương cho cán bộ giáo viên nhân viên đảm bảo.

b. Khó khăn:

 - Cơ sở vật chất xuống cấp sau lũ ảnh hưởng lớn trong công tác cũng như trong đời sống Công đoàn.

- Điều kiện kinh tế địa phương còn nghèo vì vậy cho nên mọi hoạt động của Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu. Công đoàn cùng nhà trường đã kết thúc 5 năm học thành công tốt đẹp và đạt kết quả giáo dục khả quan, nhiều chủ trương đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả được ngành, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Quy mô giáo dục và đạo tạo phát triển. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, chất lượng học sinh năm sau cao hơn năm trước.

- Cơ sở vật chất, trường học tiếp tục tăng.

- Đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học và quản lý dần được cải thiện hơn tạo điều kiện cho trường nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

2. Tình hình đoàn viên, người lao động:

2.1 Sự biến động về số lượng, cơ cấu đội ngũ đoàn viên:

Trong nhiệm kỳ qua, Thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kết nạp mới 03 đoàn viên là viên chức tham gia vào tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ do điều kiện công tác nên có sự biến động về số lượng cụ thể: chuyển đến 07 đoàn viên; chuyển đi 01 đoàn viên, nghỉ theo chế độ 03 đoàn viên. Tổng số đoàn viên hiện nay là 27 đồng chí; trong đó đoàn viên là nữ 23 đồng chí, đoàn viên là đảng viên là 23 đồng chí.

Chất lượng đội ngũ:

        - Trình độ chuyên môn:

             + Đại học: 19.

             + Cao đẳng: 5.

             + Trung cấp: 3.

             + Số đoàn viên, lao động nội trú:  0.

             + Số đoàn viên lao động ch­ưa có gia đình: 0.

       - Chính trị: Trung cấp chính trị: 02.

          2.2 Tình hình việc làm, thu nhập, đời sống và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

    + Đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên lao động ổn định và từng bước được cải thiện, đoàn viên yên tâm công tác, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   + Chế độ chính sách của của nhà nước về tiền lương, phụ cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời, việc làm và thu nhập ổn định, chế độ chính sách thực hiện đảm bảo, đầy đủ. Đoàn viên lao động yên tâm công tác, có ý thức phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.3 Tình hình thực hiện pháp luật lao động; quan hệ lao động:

    - Đoàn viên, lao động nhà trường luôn có ý thức, luôn có tinh thần học tập, tiếp thu và thực hiện tốt chủ trương đường lối đổi mới của Đảng, của nhà nước. Đặc biệt là tinh thần luôn học hỏi, tiếp thu và tiên phong trong việc đổi mới ngành giáo dục như đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới đánh giá học sinh....

2.4 Tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

    - Cán bộ, đoàn viên lao động trường TH Minh Hóa có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của Đảng; tích cực tham mưu cho Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý mọi hoạt động của đơn vị, cải cách hành chính; chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của đơn vị, có tinh thần xây dựng đơn vị ngày càng phất triển; đấu tranh chống tiêu cực, tệ nạn xã hội. Có ý thức tự lực, tự cường vượt lên khó khăn thử thách; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Luôn mong muốn Kinh tế- Xã hội địa phương phá triển, pháp luật nghiêm minh, dân chủ được phát huy rộng rãi, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động được thực hiện đầy đủ; mọi người có việc làm và thu nhập ổn định.

       I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012- 2017:

- Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn GD Minh Hoá, quán triệt sâu sắc Nghị quyết chi bộ, Nghị quyết Công đoàn và Nghị quyết hội nghị viên chức, công đoàn thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 4 chương trình công tác mà công đoàn đề ra cho nhiện kỳ 2012- 2017 cụ thể là:

1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng chăm lo đời sống  đoàn viên, lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo, phục vụ CNH - HĐH đất nước.

- Công đoàn Trường đã phát huy vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp năm 1992; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động như tiền lương, phụ cấp, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Ban chấp hành công đoàn đã tích cực tham mưu xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn nhằm thúc đẩy việc thực hiện tốt các chế độ chính sách, nhiệm vụ chuyên môn, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ vì vậy chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm được quan tâm, các chế độ, chính sách cho người lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời theo quy định của Nhà Nước.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và bảo vệ môi trường, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện đã được Ban Chấp hành công đoàn chú trọng đẩy mạnh và đã thu hút đông đảo CB,CC,VC, CNLĐ tích cực hưởng ứng và tham gia.

- Tham gia xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách trong nhà trường.

Công đoàn tham gia xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ, thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên, lao động.

Trong nhiệm kỳ đề nghị chuyển ngạch cho 08 đồng chí, tăng lương và chế độ vượt khung cho 25 lượt đồng chí không có  trường hợp nào bị chậm trễ.

- Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà giáo và người lao động:

  Tham mưu và đề xuất thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, ưu đãi, bù giá, thời gian lao động đảm bảo, động viên cho những đoàn viên, lao động, có thành tích xuất sắc trong năm học, động viên học thêm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ có 6  đồng  chí tham gia học đại học trong đó có 6 đồng chí đã tốt nghiệp.

 Công đoàn quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của đoàn viên, lao động:

 Hoạt động VHVN- TDTT tổ chức nhân các ngày lễ lớn như 20/11 và 08/03 và ngày 26/03 đã tổ chức thi đấu bóng chuyền và giao lưu văn nghệ tại địa bàn xã nơi trường đóng và công tác, tổ chức được 4 đợt tham quan du lịch.

 Xây dựng quỹ tham quan và tổ  chức tham quan học hỏi, trong nhiệm kỳ tổ chức được 04 đợt tham quan với số tiền 189.000.000đ.

 Tổ chức văn hoá văn nghệ tạo tinh thần vui vẻ động viên đoàn viên, lao động vui vẻ tạo động lực hoạt động tốt.

Víi ph­¬ng ch©m tù lo, c«ng ®oµn tiÕp tôc x©y dùng quü t×nh th­¬ng, quü C«ng ®oµn, th¨m hái, hiÕu, hỷ. Lµm kh¸ tèt vµ kÞp thêi viÖc th¨m hái gi¸o viªn khi bÞ ®au èm, d¹y gióp cho gi¸o viªn khi cã viÖc ®ét xuÊt, viÖc gia ®×nh v× vËy mçi mét gi¸o viªn ®Òu yªn t©m c«ng t¸c với số tiền trên 25 triệu đồng.

- Góp quỹ từ thiện:

+ Trong nhiệm kỳ đã ủng hộ hơn  28.800.000đ bao gồm quỹ tình thương đồng nghiệp, hỗ trợ đoàn viên lao động do ngành kêu giọi, tết sum vầy, tấm lưới tình nghĩa…

+ Hiến máu nhân đạo có 40 lượt đồng chí tham gia.

+ Ủng hộ sách hơn 250 cuốn cho các trường vùng đặc biệt khó khăn.

2. Công tác Tuyên truyền, vận động, Giáo dục đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn

- Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, công đoàn cùng nhà trường đã tổ chức triển khai học tập nhiệm vụ năm học, ký cam kết và thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 05- CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Cuộc vận động" Hai không" với 4 nội dung. Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". An toàn khi tham gia lao động, tham gia giao thông. 100% giáo viên tham gia và thực hiện tốt. trong nhiệm kỳ không xảy ra tai nạn giao thông.  

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 06- NQ/TW về đổi mới tổ chức công đoàn.

- Nghị quyết 20- NQ/TW khoá X tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.

- Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới toàn diện về GD- ĐT.

- Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, tác hại thuốc lá, an toàn giao thông.

 Tham gia tốt việc học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp đạt 100%, tuyên truyền tấm gương nhà giáo tiêu biểu có nhiều thành tích cho huyện 1 đồng chí.

Thực hiện tốt nghị quyết công đoàn các cấp, thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao Như tết sum vầy, Tình nghĩa Hoàng Sa, Trường Sa….

  • Phối hợp thực hiện Nghị định 04 ngày 9/01/2015 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Công tác tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho nhà giáo và lao động, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo.

  Công đoàn cùng với nhà trường thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ đạt chuẩn và trên chuẩn, học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, và trình độ mọi mặt để đáp ứng đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng đổi mới chương trình nội dung SGK, thực hiện chuẩn nghề nghiệp mới. Trong nhiệm kỳ có 08 đồng chí tham gia học đại học tại chức và từ xa và 06 đồng chí đã tốt nghiệp đại học.

 Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy vi tính có 18 đồng chí đạt chứng chỉ B tin học.

Số giáo viên soạn bài trên máy vi tính: 22.

Tổ chức và thực hiện thường xuyên công tác dự giờ, thao giảng, thi giáo viên giỏi qua đó nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường dự giờ đúc rút kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm đưa vào dạy học.

* Kết quả:

+ Dự giờ số tiết: 720 tiết.

+ Thao giảng đúc rút kinh nghiệm: 212 tiết.

+ Sáng kiến kinh nghiệm: 12 đề tài.

+ Dạy giúp nhau đi học: 144 tiết.

+ Số chuyên đề triển khai: 20.

+ Có 100% giáo viên đạt năng lực khá, giỏi.

Hầu hết giáo viên tự túc kinh phí đi học tập để nâng cao trình độ trên chuẩn.

- Công đoàn thường xuyên tổ chức các  hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tạo sức khoẻ và vui tươi lành mạnh trong đơn vị, công đoàn còn vận động giáo viên tham gia các hoạt động của địa phương đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương. Góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 100% đoàn viên đạt gia đình văn hóa.

Hoạt động VHVN- TDTT tổ chức nhân các ngày lễ lớn như 20/11 và 08/03 và ngày 26/03 đã tổ chức thi đấu bóng chuyền và giao lưu văn nghệ tại địa bàn xã nơi trường đóng và công tác, tổ chức được tham quan du lịch. Duy trì tốt việc chơi bóng chuyền, đánh cầu lông sau giờ làm việc.

Công tác xây dựng đơn vị văn hóa được công đoàn hết sức chú trọng, hàng năm công đoàn và nhà trường luôn ký cam kết phối hợp thực hiện, trường đã đạt đơn vị văn hóa suốt 5 năm liền.

  •  Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường:

Công đoàn đã vận động đoàn viên lao động tích cực học tập, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng pháp luật Nhà nước, làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Trong nhiệm kỳ có 1 đ/c được kết nạp Đảng.

Thực hiện tốt Hội nghị viên chức đầu năm đạt hiệu qủa cao đảm bảo dân chủ, mọi người được biết, được làm.

Thực hiện đại hội chi bộ nhiệm  kỳ 2015- 2017 thành công.

 

3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Chính trị của ngành.

    - Các phong trào thi đua:  “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và vì sự tiến bộ của phụ nữ ; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH, với công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức...

Công đoàn phối hợp nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, từ đăng ký, xây dựng tiêu chí thi đua, phương pháp đánh giá chấm điểm học sinh.

 Tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học được 72 đồ dùng để nâng cao chất lượng giờ dạy từ đó chất lượng được nâng lên.

-  Cuộc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành.

Tiếp tục ký cam kết và thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động xã hội hoá giáo dục: "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". "Dân chủ- kỷ cương - tình thương- trách nhiệm". "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực." Kết quả thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động luôn đạt hiệu quả cao, như cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hầu hết giáo viên đạt khá trở lên.

Hầu hết giáo viên có đạo đức lối sống lành mạnh, luôn gần gủi với học sinh, làm tốt công tác chủ nhiệm, cố gắng trong mỗi tiết dạy, tổ chức kiểm tra đổi chéo và giảng dạy đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy học chào mừng ngày lễ lớn như: 20/11; 26/03..... đạt kết quả cao.

Kết quả tham gia các cuộc thi, các phong trào thi đua:

+ Tham gia Em hát dân ca cấp huyện đạt giả nhì, cấp tỉnh đạt giải 3.

+ Tham gia hội khỏe cấp huyện có 07 em đạt giải nhất, 8 em đạt giải 3, cấp tỉnh có 01 em đạt giải 3.

+ Thi ATGT đạt 01 giải nhì, 01 giải 3.

+ Học sinh tham gia các hội thi cấp huyện, tỉnh đạt giải khá cao, như thi viết chữ đẹp có 02 em đạt giải nhì, 5 em đạt giả 3, 6 em đạt giải khuyến khích cấp huyện và có 5 em đạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Thi học sinh giỏi lớp 4 cấp huyện có 01 em đạt giải khuyến khích.

      + Thi kể chuyện Bác Hồ đạt giải nhất cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh....

      + Đối với đoàn viên lao động đã tham gia đầy đủ các hội thi do PGD, Công đoàn ngành tổ chức và đạt giải khá cao. Có 100% tham gia thi Luật công đoàn, Luật Việt Nam. Kết quả các cuộc thi: Giải nhì cuộc thi GVTPT Đội, 2 giải khuyến khích hội thi GVCN giỏi.

 Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" qua hàng năm đều đạt giải từ giải 3, giải nhì, giải nhất cược thi. Công đoàn đã huy động quyên góp tự nguyện của đoàn viên và đã xây dựng được 3 công trình công đoàn với số tiền là 18750.000đ.

 Công đoàn nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, trao đổi với phụ huynh và kiểm tra công tác học ở nhà học sinh, tổ chức các cuộc họp phụ huynh lớp, trường, lắng nghe ý kiến góp ý của phụ huynh để làm tốt hơn chương trình giáo dục. Huy động phụ huynh, nhân dân đóng góp tự nguyện để tăng trưởng cơ sở vật chất, xây dựng trường xanh sạch đẹp…. với giá trị thành tiền trên 235 triệu đồng, và hàng ngàn ngày công lao động.

 An ninh trật tự đảm bảo và giữ vững không có vấn đề gì nặng nề xảy ra.

- Cán bộ, giáo viên luôn gương mẫu, luôn là tấm gương sáng về mọi mặt, hàng năm xếp loại viên chức đạt từ khá trở lên. Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

  4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành công đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tháng, quý và cả năm, tổ chức cho các tổ đăng ký và ký kết thi đua xây dựng tổ Công đoàn vững mạnh, công đoàn cơ sở vững mạnh, tổ chức hoạt động theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt tổ, sinh hoạt Công đoàn theo quy định, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn.

- Tình hình tổ chức.

Công đoàn trường có 1 BCH; 3 Đ/c. Có 4 tổ công đoàn; có 01 ban nữ công, ban thanh tra nhân dân; kiểm tra công đoàn. Kết nạp mới trong nhiệm kỳ có 3 đồng chí.

  • Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công đoàn xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của BCH, UBKT, ban TTND  kiểm tra đoàn viên công đoàn.

Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm học- kỳ- tháng triển khai, chỉ đạo và thực hiện tốt.

100% đoàn viên được học tập nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ công đoàn, các công văn chỉ thị cấp trên qua từng năm học.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo luôn kịp thời, chính xác đầy đủ.

Công tác thu chi đảm bảo kịp thời hợp lý.

- Trong nhiệm kỳ trường luôn đạt thành tích cao. Công đoàn luôn được xếp đơn vị xuất sắc, được LĐLĐ huyện, công đoàn GD tỉnh tặng giấy khen và được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen. Nhà trường năm học 2012- 2013 được công nhận tập thể LĐTT, các từ năm học 2013- 2014 đến nay luôn là tập thể lao động xuất sắc, trường đã được tặng cờ thi đua của tỉnh, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhiều cá nhân được tặng giấy khen, bằng khen các cấp.

5. Công tác nữ công:

*  Hoạt  động nữ công:

  Tiếp tục  thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc trường đảm việc nhà" gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 100% được công nhận Giỏi việc trường đảm việc nhà.

Thực hiện tốt 5 chuẩn mực: Người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ban nữ công tổ chức hoạt động xuyên suốt năm học nhất là ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ 20/10, ngày 8-3, khắc phục khó khăn, tham gia học tập nâng cao trỡnh độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục….

Giáo viên  đạt giáo  viên giỏi cấp trường  hầu hết là các đồng chí nữ. Thi GVCN giỏi có 2 đồng chí đạt giải khuyến khích, giáo viên giỏi có 1 đồng chí đạt giải khuyến khích, thi CBQL giỏi đạt quản lý giỏi cấp tỉnh.

* Phong trào thi đua Giỏi việc trường, đảm việc nhà:

Công đoàn đã tổ chức tổng kết 5 năm Giỏi việc trường đảm việc nhà giai đoạn 2010- 2015. Qua tổng kết đã đánh giá lại được những thành công, đưa ra những yếu kém, đồng thời đã đưa ra kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Đề nghị các cấp công nhận và khen thưởng 05 đồng chí.

6. Tăng cường công tác kiểm tra:

*. Hoạt động của kiểm tra công đoàn:

Cán bộ kiểm tra đã xây dựng chương trình hoạt động, nội dung kiểm tra, kiểm tra việc chấp hành điều lệ CĐVN, công tác quản lý tài chính công đoàn. Qua kiểm tra nhận thấy: Sử dụng kinh phí công đoàn đúng mục đích. Hồ sơ hội họp đầy đủ, đúng thời gian qui định. Trong 5 năm qua không có trường hợp khiếu nại, tố cáo.

Thường xuyên giám sát các tổ, đoàn viên trong việc chấp hành Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn các cấp đã đề ra; qua kiểm tra giảm sát cho thấy tổ chức và cá nhân đều chấp hành tốt không có đoàn viên vi phạm, đồng thời tham mưu cho Ban chấp hành đánh giá xếp loại của các tổ công đoàn.

* Hoạt động của ban thanh tra nhân dân:

 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức các năm học, việc quản lý sử dụng tài chính tài sản, việc thực hiện quy chế chuyên môn…. Cùng với nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, tham mưu tích cực cho hiệu trưởng để thực hiện tốt hơn kế hoạch từng năm học. Trong nhiệm kỳ không xảy ra khiếu nại tố cáo.

7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn:

Thực hiện quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Minh Hóa, trong nhiệm kỳ. Ban chấp hành Công đoàn, đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng quy định việc thu, chi (đoàn phí, kinh phí hoạt động) quỹ phúc lợi đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        Công tác tài chính công đoàn; Kết quả phối hợp với chuyên môn trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, lao động.

Công tác tài chính Thu- Chi quỹ công đoàn  đúng nguyên tắc tài chính và quy định Điều lệ công đoàn.

8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành công đoàn đã xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Công đoàn huyện lần thứ III; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, hàng năm đều xây dựng chương trình hoạt động từng tháng, quý, năm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết thực hiện nghiêm túc, hàng tháng tổ chức sinh hoạt định kỳ để đánh giá hoạt động đồng thời đưa ra phương hướng cho tháng tới, hàng năm đều tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc,có hiệu quả. Ngoài ra việc sinh hoạt đột xuất, tham gia công tác lao động, đa dạng các hình thức sinh hoạt đạt hiệu quả cao.

Tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, Các văn bản của Công đoàn cấp trên được triển khai đến tận đoàn viên kịp thời, đầy đủ, tổ chức họp Ban chấp hành, sinh hoạt định kỳ công đoàn theo đúng quy định thông qua đó kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời phản ảnh cho Đảng, phối hợp với Chính quyền và Công đoàn cấp trên xem xét giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của đoàn viên.

Công tác thông tin, báo cáo kịp thời hàng tháng, quý, năm. Công tác triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin luôn chú trọng như sử dụng tốt hộp thư điện tử, wesave của trường.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XVII CÔNG ĐOÀN TỈNH, CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII CÔNG ĐOÀN HUYỆN VÀ 4 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

1. Kết quả chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn thực hiện

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ; Công đoàn GD huyện, đoàn viên công đoàn đã tổ chức thực hiện và đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

- Công tác tuyên truyền các Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác bồi dưỡng, giáo dục luôn được chú trọng. Chất lượng đội ngũ được phát triển đồng đều, trình độ đạt chuẩn được nâng lên, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác, hoạt động công đoàn tập trung  thực hiện tốt kế hoạch hoạt động, chương trình hành động và thực hiện nhiệm vụ năm từng năm học.

- 100% đoàn viên được học tập quản triệt các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghí quyết công đoàn các cấp, không có đoàn viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

-100% đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn các cấp phát động.

- 100% cán bộ công đoàn được tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do công đoàn tổ chức.

- 4/4 tổ công đoàn đạt vững mạnh đạt 100 %.

- Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng 01 đoàn viên đạt chỉ tiêu đề ra.

- 100 % cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên công đoàn đều đạt lao động tiên tiến.

- Cuối nhiệm kỳ 8/8 nữ cán bộ, công chức, lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà.

      - Tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, khó khăn hoạn nạn, xây dựng các loại quỹ được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật cất tinh thần cho đoàn viên lao động.

2. Kết quả các chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia phối hợp thực hiện:

- 19/27 cán bộ, công chức có trình độ đại học, trên đại học so với nghị quyết Đại hội lần thứ IV đạt 100 %.

-  Gia đình đoàn viên đạt văn hóa 100 %, cơ quan trường đạt cơ quan văn hóa.

Hàng năm Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Lãnh đạo nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức đúng quy định, công đoàn chỉ đạo ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, hàng năm đều tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp.

   Từ những sự phấn đấu trong nhiệm kỳ qua cho nên xếp loại thi đua chi bộ nhà trường, công đoàn luôn đạt kết quả cao: Chi bộ 2 năm đạt chi bộ xuất sắc, 3 năm trong sạch vững mạnh; Trường 1 năm đạt tập thể lao động tiên tiến, 3 năm đạt đơn vị xuất sắc, công đoàn 4  năm đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được Công đoàn GD tỉnh tặng giấy khen, Liên đoàn lao động Quảng Bình tặng bằng khen.

IV. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN:

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung đánh giá, xếp loại giáo viên, học sinh chưa thực sự chất lượng, chưa thực sự đảm bảo chuẩn.

- Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn không đúng quy cách dẫn đến chất lượng học sinh còn thấp, áp dụng phương pháp mới còn gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa cao.

- Một số giáo viên, đoàn viên chưa thực sự kỷ cương, tình thương, chưa nhiệt tình với học sinh.

Việc tổ chức sinh hoạt chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao.

2. Nguyên Nhân:

- Do cán bộ Ban chấp hành là kiêm nhiệm, nên ảnh hưởng đến hoạt động của công đoàn. Kinh phí hoạt động hạn chế nên ảnh hướng đến việc tổ chức các phong trào chung.

- Do ý thức trách nhiệm trong công việc của một số đoàn viên chưa được cao, tính năng động sáng tạo đang còn hạn chế.

 

V. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ:

- Công tác tuyên truyền các Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác bồi dưỡng, giáo dục luôn được chú trọng. Chất lượng đội ngũ được phát triển đồng đều, trình độ đạt chuẩn được nâng lên, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác, hoạt động công đoàn tập trung  thực hiện tốt kế hoạch hoạt động, chương trình hành động và thực hiện nhiệm vụ năm từng năm học chính vì vậy 100% đoàn viên thực hiện tốt.

- Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà giáo và người lao động:

  Tham mưu và đề xuất thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, ưu đãi, bù giá, thời gian lao động đảm bảo, động viên cho những đoàn viên, lao động, có thành tích xuất sắc trong năm học, động viên học thêm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ có 6  đồng  chí tham gia học đại học trong đó có 6 đồng chí đã tốt nghiệp.

Thực hiện tốt phong trào thi đua của công đoàn, của ngành GD phát động, kết quả đạt được:

Có nhiều cá nhân tiêu biêu đạt thành tích cao như đồng chí Đinh Thị Bạch Dương 5 năm liền đạt CSTĐ cấp tỉnh và được Thủ tướng tặng Bằng khen. Đồng chí Đinh Thị Giang được đạt CSTĐ cấp tỉnh……

 Công đoàn luôn được xếp đơn vị xuất sắc, được LĐLĐ huyện, công đoàn GD tỉnh tặng giấy khen và được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen. Nhà trường năm học 2012- 2013 được công nhận tập thể LĐTT, các từ năm học 2013- 2014 đến nay luôn là tập thể lao động xuất sắc, trường đã được tặng cờ thi đua của tỉnh, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhiều cá nhân được tặng giấy khen, bằng khen các cấp.

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

- Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng, công đoàn cấp trên trong việc quản lý, chỉ đạo.

          - Cán bộ công đoàn cần phải năng động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, phải là người gương mẫu vì quyền lợi của tập thể và hiểu biết về công tác Công đoàn.

          - Việc kiện toàn tổ chức công đoàn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ là công việc cực kì quan trọng. Việc cơ cấu BCH công đoàn đủ đức đủ tài để chỉ đạo hoạt động là việc làm cần thiết.

- Kinh nghiệm trong công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện: Phải đi sâu tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, điều kiện để đảm bảo cho uy tín của tổ chức công đoàn.

 

Phần thứ hai:

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TỔNG QUÁT:

1. Mục tiêu tổng quát:

 Nhiệm kỳ 2017 - 2022 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI,XII Công đoàn Việt Nam. Trước tình hình địa phương, ngành và đơn vị có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức, thực trạng đội ngũ công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017- 2022, Công đoàn cơ sở trường TH Minh Hóa cần tập trung thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và lao động, phát huy chức năng, vai trò công đoàn trong công tác tổ chức, quản lý, giáo dục...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế đơn vị, của Ngành; Xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

    - Tiếp tục tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành đạt hiệu quả cao. Tiến hành tổ chức tổng kết, sơ kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động một cách thiết thực, tránh hình thức, khắc phục bệnh thành tích để  tạo sự chuyển biến thực chất về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp  vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

-  Chủ động tham gia nghiên cứu, xây dựng các chế độ, chính sách, ở đơn vị, có liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo và lao động; các địa bàn có điều kiện thuận lợi, tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động, ủng hộ quyên góp vùng sâu, vùng xa do UBMT Tổ Quốc Việt Nam phát động để chăm lo và tự chăm lo tốt hơn đời sống cho nhà giáo và lao động. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện luật lao động ở các đơn vị. Thực hiện đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, trường lá cờ đầu cấp tỉnh lần 2.

2. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá:

Công đoàn tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức, lao động một cách có hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các sự kiện trọng đại của đất nước, xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiếp tục đào tạo, buồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn  mới.

-  Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

-  Chủ động phát động triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa” trong đoàn viên công đoàn.

- Phối hợp với nhà trường quyết tâm xây dựng trường đạt lá cờ đầu cấp tỉnh lần 2, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

3.1. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn.

- 100% CB,CC, LĐ đoàn viên CĐ được học tập các chủ trương, đường lối, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn cấp trên, không vi phạm các tệ nạn xã hội, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động có hiệu quả thiết thực.

- 100% Cán bộ công đoàn được tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nghiệp vụ về công đoàn.

- 100% các tổ Công đoàn đạt vững mạnh trở lên, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.

- Hàng năm Công đoàn bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

- 100% CB,viên chức là đoàn viên Công đoàn đạt lao động tiên tiến.

- Phấn đấu 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà.

- Mỗi năm học công đoàn xây dựng được 01 công trình công đoàn.

3.2. Chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện.

- Phấn đấu đến năm 2022 có trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, lao động công đoàn có trình độ đại học.

- 100% đoàn viên tham gia nộp BHXH-BHYT-BHTN đúng quy định.

- 100% đoàn viên, lao động đóng các loại quỹ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công đoàn cấp trên phát động.

- 100% hộ gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa.

- Cơ quan trường giữ vững đơn vị văn hóa.

- Hàng năm Công đoàn phối hợp với lãnh đạo trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm học, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành công đoàn và nhà trường; hàng năm ký cam kết và  tổ chức hội nghị để kiểm điểm kết quả thực hiện quy chế phối hợp. Phấn đấu xây dựng trường giữ vững trường Tập thể lao động xuất sắc, công đoàn vững mạnh xuất sắc. Phấn đấu đến năm 2018 trường đạt lá cờ đầu cấp tỉnh lần 2, đến năm 2020 đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

 

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu nêu trên, tập trung vào các nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu sau:

1. Thực hiện có hiệu quả việc đại diện, chăm lo bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia công tác quản lý nhà trường, đẩy mạnh các hoạt động xã hội:

a. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên lao động.

- Công đoàn cùng với nhà trường làm tốt công tác phân công, phân nhiệm, làm tốt công tác tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ tham gia xếp loại đánh giá phong trào thi đua cuối năm học.

- Tham gia xem xét, giám sát và thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, lao động như nâng lương đúng thời gian, chuyển ngạch và về thời gian lao động. Tham mưu đề xuất động viên khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong các năm học,  chế độ nâng cao trình độ đảm bảo để xây dựng trường chuẩn quốc gia. Trong nhiệm kỳ không xảy ra việc chậm trễ tăng lương, vi phạm giờ công lao động,.. không xảy ra khiếu nại tố cáo..

b. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, lao động.

Với phương châm tự lo, chúng ta phải tiếp tục xây dựng quỹ tình thương, quỹ Công đoàn thăm hỏi, hiếu, hỷ.

- Tiếp tục xây dựng quỹ tham quan học tập tổ chức tham quan học tập, nghỉ ngơi dịp hè 1 lần/ 1năm học.

- Tổ chức tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thường xuyên và tổ chức nhân các ngày lễ lớn trong các năm học để động viên tinh thần và rèn sức khoẻ.

c. Xây dựng mối qua hệ lao động hài hoà.

- Công đoàn phối với nhà trường, cùng với các đồng chí đoàn viên xây dựng mối đoàn kết nội bộ, sẵn sàng chia sẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và cuộc sống, qua đó làm cho cán bộ GV, nhân viên thấy được lợi ích cá nhân gắn lợi ích tập thể tạo mối quan hệ giữa cán bộ quản lý với nhà giáo, lao động gần gủi, thân thiện hơn.

d. Công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động  trong trường học.

- Thực hiện tốt vệ sinh phòng học, nguồn nước, môi trường làm việc, đẩy mạnh phong trào an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.v..v.. phấn đấu không vi phạm luật giao thông.

Công tác an toàn vệ sinh lao động lồng ghép với phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và gắn với tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường lá cờ đầu cấp tỉnh.

2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành:

a. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, triển khai nhiệm vụ các năm học mới.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

      Tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp đạt 100%.

Tiếp tục quán triệt các công văn, chỉ thị liên quan đến hoạt động công đoàn, chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi một đoàn viên là tuyên truyền viên chủ trương chính sách và công tác phát triển giáo dục đến tận phụ huynh, học sinh các tốt chức xã hội trên địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn công tác giáo dục - nâng cao chất lượng  giáo dục đào tạo thông qua gặp gỡ phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh lớp.

b. Công tác tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhà giáo và lao động, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Mỗi một đoàn viên tích cực học tập bằng cách tự học, thông qua quá trình bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng đổi mới chương trình, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức, kỹ năng - thái độ cấp tiểu học. Phấn đấu mỗi một gia đình có một máy vi tính, bồi dưỡng sử dụng khoa học công nghệ thông tin vào soạn giáo án, giảng bài, quản lý học sinh, quản lý trường học...

Tham gia đi học nâng cao bằng cấp đạt trên chuẩn 90% trở lên.

c. Tham gia xây dựng đổi mới công tác quản lý xây dựng nội quy, quy chế cơ quan đơn vị.

- Công đoàn cùng nhà trường tổ chức tốt các  hội nghị viên chức đầu năm học, kiện toàn và lựa chọn xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà trường, công đoàn, biên chế và tài chính. Thực hiện tốt 3 công khai (chất lượng đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thu chi tài chính. 4 kiểm tra phân bổ và sử dụng ngân sách, các khoản thu từ phụ huynh và các khoản thu khác, tham gia tự đánh giá công tác khảo thí và kiểm định chất lượng trường tiểu học. Tham gia xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, tích cực  thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, luật thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị. Xây dựng đơn vị văn hóa.

      

        3. Đổi mới, nâng cao các phong trào thi đua các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành:

a. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Hai tốt" và tiếp tục triển khai phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Tiếp tục phong trào thi đua" hai tốt'' tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn liền với công nghệ thông tin trong soạn bài, lên lớp và trong công tác quản lý, xây dựng chuẩn mực phong cách đạo đức  nhà giáo. Tiếp tục tham gia viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đưa vào sử dụng tốt trong quá trình dạy học.

- Tham gia đầy đủ và hiệu quả các cuộc thi, hội thi  các năm học do phong tổ chức và đạt giải.

- Gắn chất lượng với thi đua giáo viên, phấn đấu trường giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, công đoàn xuất sắc. Về cá nhân giáo viên và học sinh phấn đấu hàng năm có ít nhất 02 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, học sinh đạt giải cấp tỉnh mỗi năm ít nhất có 2 em.

- Cùng với nhà trường xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, tổng kết đánh giá phong trào xây dựng '' trường học thân thiện học sinh  tích” cực gắn với phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Phấn đấu trong các năm học đều đạt Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực mức Tốt.

b. Thực hiện cuộc vận động 'Hai không '' lồng gép với cuộc vận động '' Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương- Trách nhiệm" ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

Đánh giá giáo viên gắn với chất lượng học sinh, tích cực vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, dạy bồi dưỡng phụ đạo thêm cho học sinh ngồi nhằm lớp để đảm bảo học sinh đạt chuẩn.Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

c.  Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ Chính trị gắn với phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”. Cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” để phát động phong trào “gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trong cán bộ, viên chức.

d. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai các phong trào thi đua. Thường xuyên đánh giá, sơ tổ kết phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tiến tiên, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương thi đua xuất sắc, tiêu biểu, phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất đối tập thể và cá nhân.

      4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh:

        a. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

      - Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực, trình độ hoàn thành nhiệm vụ, tâm huyết, nhiệt tình với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi tình hình mới.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 01- QĐ/TU, ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quy định số 01- QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Quy định số 74/QĐ-LĐLĐ, ngày 07/4/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu ở các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

       - Triển khai thực hiện cơ chế của Tổng Liên đoàn về đánh giá, kiểm soát thực thi nhiệm vụ của cán bộ công đoàn; thực hiện tốt chính sách cán bộ công đoàn theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Tổng Liên đoàn.

    b. Công tác đoàn viên:

         - Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng đoàn viên; xây dựng tiêu chí về đoàn viên công đoàn và tiến hành đánh giá chất lượng hàng năm, theo hướng áp dụng công nghệ thông tin thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, chăm lo các quyền, lợi ích thiết thân của đoàn viên thông qua thẻ đoàn viên.

     c. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:

- Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, công đoàn cùng nhà trường đã tổ chức triển khai học tập nhiệm vụ năm học, ký cam kết và thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 05- CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Cuộc vận động" Hai không" với 4 nội dung. Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". An toàn khi tham gia lao động, tham gia giao thông. 100% giáo viên tham gia và thực hiện tốt. trong nhiệm kỳ không xảy ra tai nạn giao thông. 

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 06- NQ/TW về đổi mới tổ chức công đoàn.

- Nghị quyết 20- NQ/TW khoá X tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.

- Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày o4/11/2013 về đổi mới toàn diện về GD- ĐT.

- Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, tác hại thuốc lá, an toàn giao thông.

  • Phối hợp thực hiện Nghị định 04 ngày 9/01/2015 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

        -  Xây dựng tiêu chí cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú để chọn lựa, bồi dưỡng giới thiệu phát triển Đảng.

         -  Chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường trong sạch vững mạnh theo quy định.

5. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công chức, lao động trong tình hình mới:

  Tiếp tục  thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc trường đảm việc nhà" gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 100% được công nhận Giỏi việc trường đảm việc nhà trong năm học.

Thực hiện tốt 5 chuẩn mực: Người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ban nữ công tổ chức hoạt động xuyên suốt năm học nhất là ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ 20/10, ngày 8-3, khắc phục khó khăn, tham gia học tập nâng cao trỡnh độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục….

Trên cơ sở tổng kết 5 năm Giỏi việc trường đảm việc nhà giai đoạn 2010- 2015. Xây dựng kế hoạch và tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt phong trào, phấn đấu đến 2020 có 50%  được công nhận Giỏi việc trường đảm việc nhà cấp huyện trở lên.

6. Tăng cường hoạt động của cán bộ kiểm tra công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh:

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của ban chấp hành đối với tổ chức và hoạt động kiểm tra công đoàn. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể hóa hàng năm của ban chấp hành, thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo quy định tại Quyết định số 217-QĐ/TW, tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động kiểm tra,  đảm nguyên tắc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; thực hiện việc kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có sai phạm.

Dưới sự chỉ đạo của BCH công đoàn UBKT và Ban thanh tra nhân đã xâydựng kế hoạch hoạt động hàng năm-kỳ- tháng, tổ chức hoạt động , UBKT cùng kết hợp với ban thanh tra nhân nhân dân trường học làm tốt công tác kiểm tra hoạt động của đoàn viên như kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra hoạt động của các cá nhân theo chức trách, phần hành được giao, các thành viên trong công đoàn đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cùng với nhà trường, công đoàn trường làm tốt công tác quản lý chỉ đạo hoạt động nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học.

7. Tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tài chính, kinh tế công đoàn:

Tập trung thu đúng, thu đủ, kịp thời nguồn tài chính công đoàn, sử dụng tiết kiệm nguồn tài chính công đoàn, tập trung chi cho nhiệm vụ hoạt động trọng tâm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát chấp hành nghiêm túc kỷ luật tài chính công đoàn, xây dựng quỹ tham quan qua hàng năm.

Kết quả phối hợp với chuyên môn trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, lao động.

Công tác tài chính Thu- Chi quỹ công đoàn  đúng nguyên tắc tài chính và quy định Điều lệ công đoàn.

8. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn:

 Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm tổ chức và hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác; tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới tư duy, nhận thức về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động. Chủ động xác định rõ những bất cập để kịp thời chỉ đạo điều hành.

Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung về đổi mới phương thức chỉ đạo trong hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành trước đoàn viên, người lao động, tăng cường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò chủ động của ban chấp hành; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành.

Đổi mới tư duy, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định, bám sát nhiệm vụ từng năm học của ngành giáo dục, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học hàng năm đã đề ra./.

 Với những thành tích đã đạt được và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022 mong sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, thực hiện của mỗi một đoàn viên để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhà trường.

 

                                                                   BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOÁ IV

Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Phòng GD&ĐT MInh Hóa
qc2
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang